Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiProf. Dr. Zeki KAYA
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Tel:0532 435 87 74

E. posta: zkaya@gazi.edu.tr
Kahramanmaraş Afşin ilçesinde doğmuş, Arıtaş İlkokulunu, Gaziantep Gazi Ortaokulunu ve Elazığ Lisesini bitirmiştir. Gazi Üniversitesinde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görmüştür. Öğretmenlik ve Milli Eğitim Bakanlığında uzmanlık görevlerinde bulunmuştur. Anadolu Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinin ardından, 1997 yılında Gazi Üniversitesinde Doçent, 2003 yılında da Profesör olmuştur. 1997- 2013 yılları arasında Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Şu an da Gazi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.
UZMANLIK ALANI

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Yabancı Dil (Almanca)

Gazi Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Hacettepe Üniversitesi

1990

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Ankara Üniversitesi

1994


AKADEMİK UNVANLAR

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

Anadolu ve Gazi Ü.

1994-1997

Doçent Dr.

Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi Ü.

1997-2002

Profesör

Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi Ü.

2003-


EĞİTİM- ÖĞRETİM

Bu kapsamda yürütülen bazı dersler şunlardır:

 Lisans

Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları


Lisansüstü

Teknoloji Eğitiminde Program Geliştirme

Eğitsel Video Tasarımı

Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama

Seminer


YÖNETİCİLİK

Yürütülmüş olan yöneticilik görevleri şunlardır:

1.G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

2. G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı

3. Fakülte Kurulu Üyeliği

4. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

5. Muayene Komisyonu Başkanlığı

6. Sürekli Eğitim Merkezi Genel Kurul Üyeliği

7. Öğretim Elemanları Yurt Dışında Görevlendirilme Kriterlerini Belirleme Komisyonu Üyeliği

YAYINLARI
KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ


 1. Kaya, Z. (2012). “Gelişim ve Öğrenme” (Öğrenme ve Öğretme- Kuramlar Yaklaşımlar ve Modeller Editör: (Zeki Kaya) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Karataş, E., Karataş, S., Kaya, Z. (2012). “Uzaktan Eğitim” (Öğrenme ve Öğretme- Kuramlar Yaklaşımlar ve Modeller Editör: (Zeki Kaya) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Kaya, Z. ( 2007). “Uzaktan Yüksek Öğretim” Değişim Çağında Yüksek Öğretim Global Trendler Paradigmal Yönelimler (Editör: Aktan, C.), Yaşar Üniversitesi Yayınları.
 1. Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Kaya, Z. (2002) Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Kaya, Z .(202). “Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma”, Sınıf Yönetimi (Editör: Zeki Kaya). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Kaya, Z. (2002).“ Gelişim Psikolojisi” Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu (Editör: Kaya, Z). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 1. Demirel Ö., Kaya, Z. (2011). “Eğitimle İlgili Temel Kavramlar”, Eğitim Bilimine Giriş (Editör: Demire, Ö. ve Kaya, Z). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 1. Kaya, Z. (2011). “Eğitimin Psikolojik Temelleri”, Eğitim Bilimine Giriş (Editör: Demire, Ö. ve Kaya, Z). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 1. Kaya, Z (1998). “Avrupa’da Bilgi Teknolojilerinin İlköğretimde Kullanılması”, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler (Ed: Bekir Özer). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, ss.139-155.
 1. Uluğ, F. ve Kaya, Z (1997). Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla İlköğretim (UZEYİL). Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı.
 1. Kaya, Z (1997). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığı. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.
 1. Kaya, Z(1996). Uzaktan Eğitimde Ders Kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.
 1. Özer, B., Bayrak, C. ve Kaya, Z. (1995). Arçelik A. Ş. Servis İşletmesinde Kapsam Dışı Personelin İş Doyum Düzeyi. İstanbul: Arçelik A. Ş. Servis İşletmesi Yöneticiliği.
 1. Özer, B., Bayrak, C. ve Kaya, Z (1995). Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde Kapsam Dışı Personelin İş Doyum Düzeyi. Eskişehir: Arçelik A. Ş. Eskişehir Buzdolabı İşletmesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği.
 1. Kaya, Z. (1994). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi (Doktora Tezi Tıpkı Basım). Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Baskı Atölyesi.


MAKALELER

Makaleler dört grupta toplanabilmektedir. Bunlar; uluslar arası ve ulusal hakemli dergilerde tam metni basılmış, diğer bilimsel dergilerde tam metni basılmış ve tercüme bilimsel makalelerdir.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler

1. Kaya, Z. ve Ş. Tan. “New trends of measurement and assessment in distance education”. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE Volume 15 Number: 1, 2014.
2. Kaya, Z. ,H. G. Yavuzcan, M. Izciler, S. Tufekci Aslim “Job satisfaction of technology and design education teachers in Turkey (Ankara case)”    International Journal on New Trends in Education and Their Implications, October, November, December, Volume: 2 Issue: 4, 2011.
2. İstifçi, İ. & Kaya, Z., “Collaborative Learning in Teaching a Second Language through the Internet”, Turkish Online Journal of Distance Education, Volume 11 Number: 3, 2011.
3. Kaya, Z. ve H. Hüseyin Önder. “İnternet Yoluyla Öğretimde Ergonomi” The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 1, Issue 1, 2002.

 

4. Künüçen, H., Z.Kaya, İ. H. Mirici, Künüçen, Ş. ve Z. Öztürk. “CD-Based Presentation Script of the “Needs for the Distance Education” Unit in the “Foundations of the Distance Education” Course The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, Volume 2, Issue 3, 2003.

 

5. Kaya, Z., O. Erden, H. Çakır ve N. Barış BağırsakçıUzaktan Eğitimin Temelleri Dersindeki Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması”. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, Volume 3, Issue 3, 2004.

 

6.  Süer, İ., Z. Kaya, H. İ. Bülbül, H. Karaçanta, Ş. Çetin ve Z. Koç “Gazi Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Potansiyeli” The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Volume 4, Issue 1, 2005.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler:

1. Yıldız, M., Z. Kaya. “Meslek liselerindeki programlama temelleri dersi programının Değerlendirilmesi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’sinde (Journal of Research in Education and Teaching), Cilt:2 Sayı:2, Mayıs 2013
1.  Kaya, Z. Ve S. Tüfekçi. “Yapılandırmacı Yaklaşımın Erişiye Etkisi” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23,2008.

 

2. Kaya, Z., “Öğrenmeyi Kolaylaştıran Öğretmen Olabilme” Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6,1998.

 

3. Kaya, Z., “İş Eğitimi Kitaplarının Okunaklılığı” Eğitim ve Bilim- Education and Science, 1998, Nisan Sayı 108, ss. 30-35.

 

4.  Kaya, Z., “Eğitimde Program Değerlendirme Sürecinin Temel İşlemleri”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1997.

 

Diğer Bilimsel Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler:

1.      Kaya, Z., “Günlük Ders Planı Hazırlama”. Milli Eğitim Dergisi, 2001, Ekim, Kasım Aralık, Sayı 152, ss.7-10.

 

2.      Kaya, Z. ve H. H. Önder. “İnternet Yoluyla Eğitimde Ergonomi”. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4.

 

3.      Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “Hayat Bilgisi Programları İçin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4.

 

4.      Kaya, Z., “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığını Ölçen Ölçme Aracının Geliştirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi, ,2000, Nisan Mayıs Haziran Sayı 146, ss.24-29.

 

5.      Kaya, Z. “Charecteristics of Materials Towards the Student Centres in the Distance Education” Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Summer- Yaz, 1999, pp.62-67.

 

6.      Kaya, Z., “Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Uzaktan Eğitim Uygulamalarımız”. Milli Eğitim Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Eğitim,1998, Temmuz Ağustos Eylül, ss.44-48.

 

7.      Kaya, Z., “Öğrenmeyi Kolaylaştırmada Öğretmen Davranışları”. Milli Eğitim Dergisi, 1998, Ocak, Şubat, Mart. ss. 120-122.

 

8.      Odabaşı, F. and Z. Kaya “Distance Education in Turkey: Past, Present and Future”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Winter- Kış, 1998, pp.62-68.

 

9.      Kaya, Z., ve G. Gür “Almanya’da Uzaktan Eğitim: FernUniversitaet Örneği” Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 1, Cilt 1, 1997, ss.36-42.

 

10.  Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesi Televizyon Programlarının Değerlendirmesi”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 2, Cilt 1, 1997, ss.29-33.

 

11.  Yaşar, Ş. ve Z. Kaya. “Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirme”. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education, Sayı 1, Cilt 1, 1997, ss.29-33.

 

12.  Kaya, Z., ve F. Odabaşı “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Gelişimi”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Bahar 1996, ss. 29-41.

 

13.  Kaya, Z., “Yapı, İşleyiş ve Programıyla Açıköğretim Lisesi”. Eğitim Yönetimi, 1995, Sayı 4, ss.603-615.

 

14.  Kaya, Z., “Bilgi-Süreç Yaklaşımına Göre Öğrenme”. Çağdaş Eğitim, Kasım 1995, Sayı 215.

 

15.  Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesinin Önemi”. Çağdaş Eğitim, Temmuz-Ağustos, 1995, Sayı, 212.

 

16.  Kaya, Z., “Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğreten Kurumlar”. Çağdaş Eğitim, Ekim 1994, Sayı 203.

 

17.  Kaya, Z., “Hollanda’da Temel Okul Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi”. Çağdaş Eğitim, Kasım 1992, Sayı 182.

 

18.  Kaya, Z., “Öğrenciyi Başarısızlığa Sevk Eden Etmenler”. Çağdaş Eğitim. Aralık 1991, Sayı 172.

 

Tercüme Bilimsel Makale:

1.  Kaya, Z., “Dewey’in Eğitim Fikirlerinin Felsefi ve Psikolojik Temelleri” (Çeviri). Eğitim ve Bilim, Temmuz 1992, Cilt 16, Sayı 182.

 

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU, BİLİM KURULU ÜYELİĞİ
Yapılan editörlük çalışmaları iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar bilimsel bir kitapta yapılan editörlük ve hakemli dergilerde yapılan editörlük çalışmalarıdır.

 

Editörlük Yapılan Kitaplar:

1. Kaya, Z. Öğrenme ve Öğretme- Kuramlar Yaklaşımlar ve Modeller “Gelişim ve Öğrenme” (Editör: Zeki Kaya) Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2013.
2. M. Gürsel ve Diğerleri. Sınıf Yönetimi (Editör: Z. Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

 

3. Ö. Demirel ve Diğerleri. Eğitim Bilimine Giriş (Editör: Ö. Demirel ve Z. Kaya). Ankara: PegemA Yayıncılık, 2001.

 

Editörlük, Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği Yapılmış ya da Yapılan Bazı Dergiler: şunlardır:
1. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and  Teaching)

2. Journal of Educational and Instructional Studies in the World -WJEIS

3. International Journal on New Trends in Education and Their Implications

4. The Turkish Online Journal of Educational Technology 

5. The Turkish Online Journal of Distance Education 

6. Uzaktan Eğitim Dergisi - Journal of Distance Education

7. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

8. Eğitim ve Bilim - Education and Science

9. Eğitim Yönetimi

10. International Journal of Instruction

KONGRELER
Bunlar; özeti basılmış uluslararası kongre tebliğleri, tam metni basılmış uluslararası kongre tebliğleri, özeti basılmış ulusal kongre tebliğleri ve tam metni basılmış ulusal kongre tebliğleridir.
Özeti Basılmış Uluslararası Kongre Tebliğleri:
1. Kaya, Z. (2016) Türkiye’de Yüzyüze (Yakından) Öğrenme Ve Öğretim Varken Neden Uzaktan Öğrenme Ve Öğretme? 2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET 05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
2. Kaya, Z. (2016) Yayıncılıkta Ve Yayın Yapmada Akademik E Eğitim Dergileri: Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET 05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
3. Kaya, Z. (2016) Türkiye’de Uzaktan Eğitim: Dün, Bugün Ve Gelecek. 2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET 05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
4. Kaya, Z.Türkiye’deki İlköğretimde Teknoloji Ve Tasarım Dersi Programının Geliştirme Çalışmaları 7th International Congress on New Trends in Education- ICONTE 13 - 15 May, 2016 Antalya- Turkey
5. Kaya, Z.” Eğitim Ve Öğretimle İlgili Çalışmaların Yayınlanma Süreci” 7th International Congress on New Trends in Education- ICONTE 13 - 15 May, 2016 Antalya- Turkey
6. Ünsal, F.Ö., Şallı, D., Diker, Z., Kaya, Z. “Uluslararası Eğitim Kongrelerine Katılım İçin Öneriler” Poster ” 7th International Congress on New Trends in Education- ICONTE 13 - 15 May, 2016 Antalya- Turkey
7. Kaya, Z. “Sınıfta Öğrenmenin Kolaylaştırılması. World  Congress on Lifelong Education- Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi 16- 17 Aralık / December 2016 Antalya-Türkiye
8. Kaya, Z., M. Bublić “Distance Education And Education Technology In Turkey And Croatia” International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET 23- 25 May İstanbul- Turkey 2015.
9. Sarıtaş, S. Z. Kaya. “Ideal teacher characteristics according to secondary education students”. 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2013 07-09 November Antalya- Turkey 2013.
10. Kaman A., Z. Kaya. “Öğrenciler tarafından hazırlanan video filmlerin fen ve teknoloji dersi öğretiminde başarıya etkisi” 4th International Conference on New Trends in Education -ICONTE-2013 25 -27 Nisan Antalya Türkiye, 2013.
11. Yıldız, M., Z. Kaya. “Meslek liselerindeki programlama temelleri dersi programının Değerlendirilmesi”. 4th International Conference on New Trends in Education -ICONTE-2013 25 -27 Nisan Antalya Türkiye, 2013. (Bu çalışma daha sonra Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi’sinde (Journal of Research in Education and Teaching) makale olarak da yayınlanmıştır). Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2
12. Kaya, Z., P. Bilasa, “Web Based Education in Turkish Universities”. ICODL 2007 Fourth International Conference on Open and Distance Learning Yunanistan-Atina- 2007.
13. Kaya, Z. “Uzaktan Eğitim Uygulayıcıları İçin Program Değerlendirmenin Önemi” II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 16-17-18 Ekim 2002. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

14. Kaya, Z. ve M. Demir “ Uzaktan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Materyal Kullanımının Yasal Boyutları” Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2002.

 

15. Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “Hayat Bilgisi Programları İçin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4. (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

16. Kaya, Z. ve H. H. Önder. “İnternet Yoluyla Eğitimde Ergonomi”. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri 28-29-30 Kasım 2001. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı, 4 (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

17. Kaya, Z., “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ergonomi”. 1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 14-16 Kasım 1999.

 

18. Kaya, Z. ve Ö. Demirel “İlköğretimde Medya Materyal Gereksinimi”. 1.Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi, 14-16 Kasım 1999.

 

19. Kaya, Z., “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığı” Uluslararası Katılımlı Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 18-20 Mart, 1999.

 

20. Odabaşı, F. and Z. Kaya “Distance Education in Turkey: Past, Present and Future”. World Conference on Education India: The Next Millennium. New Delhi: 12-14 November 1997 (Bu çalışma daha sonra makale olarak da yayınlanmıştır).

 

Tam Metni Basılmış Uluslararası Kongre Tebliğleri: Bu tebliğler şunlardır:
1. Kaya, Z., U. Demiray, “Usage of the Materials and Technologies In Turkish Distance Education Applications”, ICODL 2005 3rd International Conference on Open and Distance Learning: 'Applications of Pedagogy and Technology' Hellenic Open University, Hellenic Network of Open & Distance Education 11-13 November 2005, Patras, Grecee. Conference Proceedings Book, pp. 7-26, 13/11/2005.
2. Kaya, Z. ve Diğerleri “ Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinin Uzaktan Eğitim Gereksinimi Ünitesinin Web Tabanlı Sunumu” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23-31 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

3. Kaya, Z. ve Diğerleri “ Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 23-31 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

4. Kaya, Z. ve Diğerleri “CD- Based Presentation Script of the “ Needs for the Distance Education” Unit in the “Foundations of the Distance Education” Course ” 3.Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Girne: Doğu Akdeniz Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2003. (Bu çalışma daha sonra seçilip TOJET tarafından makale olarak da yayınlanmıştır).

 

5. Kaya, Z., “Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezi Materyallerinin Temel Özellikleri”. 2.Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 4-8 Mayıs 1998, ss. 233-241.

 

6. Kaya, Z., “Açıköğretim Lisesi Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi”. 2.Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 4-8 Mayıs 1998, ss. 395-409.

 

7. Hakan, A., E. Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin ve A. Şenel “Türkiye’deki Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi”. I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 15-17 Kasım 1996, ss.309-317.

 

8. Kaya, Z., “Başka Ülke İnsanlarına Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Gereksinimi”. Uluslararası Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu. Ankara: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası,1996, ss.291-300.

 
Özeti Basılmış Ulusal Kongre Tebliğleri:

 

1. Kaya, Z. ve M. Karaağaçlı “İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşimli Ortamların Tasarımı” Bilgi Teknolojileri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, 6-8 Mayıs, 2002.

 

2. Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “İlköğretim Basamağındaki Türkçe Programlarının Medya Materyal Gereksinimi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 01-03 Eylül, 2001.

 

3. Kaya, Z. “Eğitim Araçları ve Donatım Merkezlerinin İlköğretim Programına Yönelik Araç Gereksinimi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 01-03 Eylül, 2001.

 

4. Kaya, Z. (1996) “Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları” İstanbul: Marmara Üniversitesi 11. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri 18-20 Eylül.

 

Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Tebliğleri:

 

1. İzciler, M., G. Yavuzcan, Z. Kaya, A. Togay ve S. Tüfekçi.Gelişmiş Ülkeler İle Türkiye’de Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2-4 Mayıs, 2008.

 

2. Kaya, Z., G. Yavuzcan, M. İzciler, S. Tüfekçi, “İş Eğitimi (Teknoloji Eğitimi) Öğretmenlerinin İş Doyumu”, 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla: Muğla Üniversitesi , 13-15 Eylül, 2006.

 

3. Kaya, Z. ve S. Tüfekçi. “Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Öğretmen Davranışları” Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu III “Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları”, İzmir: Özel Tevfik Fikret Okulları, 29 Nisan 2006.

 

4. Döngel, A. ve Z. Kaya. “Açık İlköğretim Okulunun Geleceği” Akademik Bilişim 2006, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, 9- 11 Şubat, 2006.

 

5. Kaya, Z. ve Ö. Demirel. “Açık İlköğretim Okulunun Medya Materyal Gereksinimi”. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 15-16 Kasım, 1999, ss.63-68.

 

6. Hakan, A. E, Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin ve A. Şenel “Açıköğretim Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesi” VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 9-11 Eylül, 1998, ss.535-542.

 

7. Alkan, C., A. Hakan, E, Sözer, Z. Kaya, M. Gültekin ve A. Şenel “Yapı, İşleyiş ve Program Açısından Açıköğretim Lisesi Uygulaması”. IV. Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12 Eylül, 1997.

 

8. Kaya, Z., “Ders Kitabı Seçimi”. IV. Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10-12 Eylül, 1997.

 
PROJELERİ
1. Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları (Proje Yöneticisi)

2. Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrenme Öğretme Sürecine Etkileri (Proje Yöneticisi)

3.  Teknoloji Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu (Proje Yöneticisi)

4.  Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları (Proje Yöneticisi)

5.  Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinde Uzaktan Eğitim İhtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması (Proje Yöneticisi)

6.  Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli (Araştırmacı)

7.  Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersinde Uzaktan Eğitim Gereksinimi Ünitesinin CD Tabanlı Sunum Senaryosu (Proje Yöneticisi)

8. Development and Application of Distance Vocational Education, Hellenic Network of Open and Distance Education Kurumu Patras- Yunanistan (Proje Yöneticisi)

9. Improving Achievement and Quality in Technology Education - Training Through New methods and ICT (TECHNOTRAINING)- Sevilla-İspanya (Katılımcı)

10. “Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji Eğitiminin Mevcut Durumu ve Türkiye’ye Uygun Çağdaş Teknoloji Eğitimi Modelinin  Altyapısının Oluşturulması” Purdue Universitesi Amerika Birleşik Devletleri (Araştırmacı)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi icon2016-2017 ÖĞretim yili gazi ÜNİversitesi vakfi özel okullari gazi koleji

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi icon2016-2017 ÖĞretim yili gazi ÜNİversitesi vakfi özel okullari gazi koleji

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi ÜNİversitesi tip faküLtesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi ÜNİversitesi tip faküLtesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering...

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconT. C. Gazi üNiversitesi EĞiTim biLimleri enstiTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞretmenliĞi anabiLim dalı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconGazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi iconT. C. Gazi ÜNİversitesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev