EskiŞEHİr sanayi odasisayfa1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI


2014-2017 STRATEJİK PLANI


İÇİNDEKİLER

Sayfa No


 1. KISALTMALAR………………………………………………………………………………………………. 3

 2. GİRİŞ.................................................................................................................. 4

 3. STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI.................................................................... 6

 4. DURUM ANALİZİ............................................................................................... 9

4.1. Tarihçe....................................................................................................... 9

4.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi................................................... 26

4.3. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetler..................................................... 28

4.4. Paydaş Analizi............................................................................................ 30

4.5. Çevre Analizi.............................................................................................. 38

4.5.1. İç Çevre Analizi (Kurum içi Analiz).............................................. 40

4.5.2. Dış Çevre Analizi......................................................................... 44

4.5.3. GZFT (SWOT) Analiz ve GZFT (SWOT) Matrisi............................. 50

4.5.3.1. GZFT (SWOT) Analizi........................................................ 50

4.5.3.2. GZFT (SWOT) Matrisi....................................................... 52

5. GELECEĞE BAKIŞ............................................................................................... 53

5.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler............................................................ 53

5.2.Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler….................................................. …… 55

5.3.Maliyetlendirme......................................................................................... 66

5.4.İzleme ve Değerlendirme........................................................................... 67


1- KISALTMALAR
YK Yönetim Kurulu

GES Genel Sekreter

GSY Genel Sekreter Yardımcısı

KYS Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu

BHU Basın Halkla İlişkiler Personeli

İDS İdari İşler Sorumlusu

YAZ Yazı İşleri Memuru

ESO Eskişehir Sanayi Odası

ESOOSB Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

ARİNKOM Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi

ABİGEM Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi

2- GİRİŞ
Eskişehir, sahip olduğu avantajlar itibariyle Türkiye'nin en gelişmiş illerinden biri olmuştur. Sanayi, eğitim, yetişmiş işgücü, teknolojik altyapı ve bölgesel konumu ile Eskişehir, daha üst sıralara çıkabilecek potansiyele sahiptir. Eskişehir ekonomisi içerisinde sanayiinin ağırlıklı bir payı ve özel bir önemi bulunmaktadır. Eskişehir’de ekonomik anlamda en büyük katma değer yaratan sektör sanayidir.
Eskişehir sanayinin tarihsel gelişim süreci, ardından ESO’nın kurulmasından sonra yaşanan dengeli sektörel gelişimin çizgisinin bugün ulaşmış olduğu sonuçlar ve devletin 2023 yılı için belirlemiş olduğu ekonomik ve sektörel hedefler, Eskişehir sanayinin de gelecek vizyonunu ortaya çıkarmaktadır.
Bunun yanı sıra Odamız tarafından 2013 yılının Kasım ayında yapılan il sanayisinin geleceğini tespite yönelik iki günlük çalışmanın ilk verilerini göz önüne aldığımızda ve burada sıralanan argümanlar ışığında Eskişehir sanayinin 2023 yılındaki hedefleri Tablo 7’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir.


Tablo ESO Üyelerinin 2023 Yılı Hedefleri

Gösterge

2023 Yılı

ESO Üye Sayısı

1.000

İhracatçı Firma Sayısı

200

İhracat (Milyar $)

5,0

Ciro (Milyar $)

25,0

Çalışan Sayısı (Kişi)

85.000

Yapılan çalışmalar sonucunda Eskişehir Sanayi Odasının üye sayısının 2023 yılında en az 1.000 firmaya ulaşması beklenmektedir. Bu firmalardan en az 200’nün her yıl düzenli ihracat yapması hedeflenmekte olup, yıllık ihracat hedefi ise bu tempoyla devam ettiği takdirde, 2023 yılında 5 milyar ABD Dolarına ulaşacağı hedeflenmiştir.
2023 yılında ESO üyesi firmaların toplam cirosunun 25 milyar ABD Dolarına ulaşması beklenirken, toplam çalışan sayısının ise 85 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Aynı dönemde Eskişehir OSB’nin dolu alanının 17 milyon metrekareden, yapılacak ilave genişletme çalışmalarıyla birlikte bugünkü toplam büyüklüğünü de aşarak 35 milyon metrekareye ulaşması hedeflenmiştir. 2023 yılında Eskişehir OSB’deki toplam çalışan sayısının ise 60 bin kişiye ulaşması hedeflenmektedir.
Bu hedefe paralel olarak Eskişehir sanayindeki toplam Ar-Ge Personelinin ise en az 1.500 kişiye ulaşması hedeflenmiştir. Yine 2023 hedefleri doğrultusunda Eskişehir’deki havacılık sanayi firmalarının yıllık ihracatının 1 milyar dolara, raylı sistemler sanayi ihracatının ilk etapta 100 milyon dolara ve ilerleyen yıllarda artan ihracat ve iş hacmine bağlı olarak yıllık 500 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.
Eskişehir Sanayinin diğer 2023 yılı hedefleri ise şunlar olarak belirlenmiştir:


 • 2023 yılında inovasyona dayalı, yüksek katma değerli bir il sanayi,

 • Hızlı Tren sistem ve setleri üretebilen raylı sistemler sektörü

 • Eskişehir’i, Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Vadisi’nin odağı haline getirmek,

 • Yüksek teknoloji seramiklerinin Türkiye’deki en önemli üretim merkezi olmasını sağlamak,

 • Otomotiv sanayiinde yeni ana sanayi yatırımlarını kentimize kazandırmak,

 • Beyaz Eşya Üretiminde Avrupa’da lider konuma gelmek,

 • Sanayimizin ihtiyaçları için Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’nde (ESOOSB’de) kurulacak Meslek Lisesinden 5 bin ve Meslek Yüksekokulundan 2 bin mezun vererek sanayide istihdam etmek,

 • ESOOSB elektrik tüketiminin %20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak,

 • ESOOSB’deki demiryolu bağlantısıyla sanayi kuruluşlarının lojistik maliyetlerini minimize etmek şeklinde sıralamak mümkündür.


Eskişehir sanayi açısından önümüzdeki 10 yıllık dönem başta havacılık ve raylı sistemler sanayi olmak üzere, rekabet gücü yüksek diğer sektörlerimizde önemli boyutta bir dönüşüm ve değişimin yaşanacağı dönem olacaktır.
Bu değişim döneminde sanayi kuruluşlarının bugünkünden çok daha fazla inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Yine bu dönemde sanayi kuruluşlarının yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte, mevcut beyin gücünün diğer büyükşehirlere göç etmesini engelleyecek ücret düzeyi, sosyal haklar ve yaşam düzeylerinin de çalışanlara sağlanması gerekmektedir.
Bu değişimin destekleyici unsurları hiç kuşkusuz mevcut üniversitelerimizin yanına sadece teknik ve mühendislik eğitimi veren bir üniversitenin kurulması olup, ayrıca birçok şehrimizin ve Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan yetişmiş insan gücü potansiyelimizin daha da geliştirilmesinin, kentin ekonomik yönden olduğu kadar sosyo-kültürel yaşam düzeyi bakımından da geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Eskişehir Sanayi Odası; yıllardır sürdürdüğü yatırımlar ve projelerle, dünya ekonomisindeki değişimlere paralel olarak, bölgemizdeki firmaların rekabet güçlerini arttırmaya ve var olan inovasyon potansiyelini ortaya çıkarmaya, Ar-ge faaliyetlerinin doğru yönde geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Eskişehir'deki firmaların mevcut durumlarını ortaya koymak, güçlü ve zayıf yönleriyle, il sanayinin stratejik geleceğini belirlemek amacıyla Stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Stratejik planlama yaklaşımıyla; bir yandan geleceği planlayarak sonuç odaklı bir yönetim anlayışına yönelik somut adımlar atılması, diğer yandan planda tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşılması beklenmektedir. Eskişehir Sanayi Odası’nın 2014-2017 Stratejik Planı bu bakış ve yaklaşım çerçevesinde geliştirilmiştir.

3- STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI
Eskişehir Sanayi Odası olarak, stratejik planlama çalışmalarına, stratejik faaliyetlere bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak, 2005 yılında “Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı” projesi ile başlanmıştır.
Üç aşamadan oluşan “ Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı Projesi” nin ilk aşaması,

1-3 Temmuz 2005 tarihlerinde Abant’ta 27 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Stratejik analizler kapsamında Eskişehir Sanayi’nin çevresel akımlar haritası çıkarılmış, beş güç analizi ve SWOT analizi yapılmıştır. SWOT matris çalışmasından hareketle stratejik amaçlar belirlenmiştir.
Projenin; ana stratejilerin, rekabet stratejilerinin ve master stratejinin belirlenmesini içeren ikinci aşaması, 13 Ağustos 2005 tarihlerinde Eskişehir Sanayi Odası toplantı salonunda, 12 kişilik bir odak katılımcı grubu ile dört bölüm halinde gerçekleştirilmiştir.
İlk bölümde, kısa bir bilgilendirme sunumundan sonra, Stratejik amaçlara ulaşılmasında etkili olan destekleyici ve engelleyici unsurları tespit etmek amacıyla, Performans Güçleri Analizi yapılmıştır.
İkinci bölümde, Performans Güçleri Analizi sonuçları doğrultusunda, ana stratejiler belirlenmiştir.
Üçüncü bölümde, rekabet analizlerine geçilmiş ve önce genel bir kilit sektörler ve rakipler analizi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sektörün kritik başarı faktörleri belirlenerek, tüm ilgililerin katılımı ile kritik başarı faktörleri üzerinden rakipler ve sektörler değerlendirilerek, detaylı bir rekabet analizi yapılmıştır
Dördüncü bölümde, yapılan rekabet analizleri üzerinden, rekabet stratejileri belirlenmiştir. Son olarak Ana stratejiler ve rekabet stratejileri birleştirilerek hareketle, Eskişehir Sanayi Master Stratejisi oluşturulmuştur.
Çalışmanın üçüncü aşaması 24 Eylül 2005 tarihinde 23 katılımcı ile Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleşmiş “Nasıl” sorusuna cevap aranmış ve vizyondan eyleme geçiş sürecinde, önceki bölümde belirlenen stratejilere ulaşmayı sağlayacak faaliyetler, konular ve projeler belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik ihtiyaçlar saptanmış ve bu ihtiyaçları karşılayacak kaynak imkanları tespit edilmiştir.
Yapılan tüm bu çalışmaları kapsayan “Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı Çalışması” Raporu Eskişehir Sanayi Odası sitesinde yer almaktadır.
Eskişehir Sanayi Odasının stratejik çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve TOBB’un stratejik planlama yaklaşımına geçmesi nedeniyle 2007 yılı ocak ayında stratejik planlama çalışmalarına başlanılmıştır.
2009-2012 Stratejik Plan’ına ilişkin analizlerin tamamlanmasından sonra, kurumsal stratejilerin belirlenmesi aşamasında, Eskişehir Sanayi Odası’nın, Eskişehir Sanayiinin kalkınma ve gelişimine verdiği önem doğrultusunda, kurumsal stratejilerini oluşturmadan önce, Eskişehir Sanayi Stratejik Gelecek Tasarımı çalışmasında belirlenen sanayi stratejileri, değişen iç ve dış çevre şartları göz önüne alınarak elden geçirilmiş ve kurumsal stratejilere dâhil edilmiştir.
ESO 2014-2017 Stratejik Planı Çalışmaları
2014-2017 ESO Stratejik Planı çalışması, (yukarıda özetlenen önceki stratejik planlama çalışmalarının ışığında) öncelikle iç ve dış paydaşlar dikkate alınarak katılımcı profilinin ve her aşamadaki katılımcıların belirlenmesi ile başlamıştır. 2013 yılında yapılan ESO seçimleri ardından 15-17 Kasım 2013 tarihlerinde Sapanca’da 34 katılımcı ile üç günlük çalıştay yapılmıştır. Çalıştaya bölge sanayisinin ilgili aktörlerinin katılımına özen gösterilmiştir. Bu çalıştayda (açılış sonrasında) öncelikle daha önce yapılan stratejik plan çalışmaları ve uygulamaları değerlendirilmiştir. Yeni planı etkileyebilecek olan Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu hakkında bilgi verilmiştir. Gene aynı çerçevede olmak üzere Ulusal Kalkınma Planı ve Bölgesel Kalkınma Planı perspektifleri aktarılmıştır.
Çalıştaya katılımcıların dört ayrı çalışma takımı oluşturmaları ile devam edilmiştir. Sunum ve bilgilendirme çalışmalarını takiben çalıştaya “Çevresel Akımlar, Eğilimler ve Değişimler Analizi (PESTLE)” çalışması ile devam edilmiş; böylece beyin fırtınası tekniği kullanılarak Eskişehir sanayisini etkileyebilecek (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel) faktörler hakkında katılımcıların görüşleri alınmıştır. Çalıştayın sonraki aşamasında gene beyin fırtınası yaklaşımı ile “Beş Güç Analizi” çalışması yapılmıştır. Bu aşamada Eskişehir sanayisini geleceğe taşımada olumlu etkileri olabilecek güçler (ekonomi-finansman, üretim-teknoloji, insan kaynağı, Pazar-rekabet, ilişki-işbirliği güçleri) belirlenmiştir.
Çalıştaya aynı çalışma takımları düzeninde “GZFT (SWOT) Analizi” çalışması ile devam edilmiş; Eskişehir sanayisi için güçlü ve zayıf yönlerle fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Bu çalışmanın ardından stratejik niyetlerin belirlenmesi amacıyla “GZFT (SWOT) Matrisi” çalışması yapılmıştır. Böylece Eskişehir sanayisine ilişkin (daha sonra filtre edilecek olan) 81 adet stratejik niyet tespit edilmiştir.
Çalıştayın son aşamasında “Rekabet ve İşbirliği Analizi” başlıklı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile bölgede gelişmesi beklenen sektörler, muhtemel işbirliği fırsatları ve rekabet şartları (ülke ve bölge bazında) öngörülmüştür. Bu çalışma ile çalıştay sona ermiştir.
İkinci Aşama
Çalıştayda elde edilen sonuçların moderatör tarafından düzenlenmesinin ardından ikinci aşamaya geçilmiştir. 14 Şubat 2014 tarihinde ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen bu aşamada toplam 84 stratejik niyet (çalıştayda elde edilen 81 stratejik niyet ile önceki planda yer alan 3 adet strateji), katılımcıların değerlendirilmesine sunulmuştur. Katılımcıların 84 adet stratejik niyeti; a- Eskişehir sanayisi ile ilgililik, b- Eskişehir sanayisi açısından önemlilik, c- Eskişehir sanayisi açısından acillik, d- Eskişehir sanayisi açısından yapılabilirlik kriterleri ile (Likert ölçeği kullanarak) değerlendirmeleri istenmiştir. Aynı bağlamda katılımcılara her stratejik niyetin gerçekleştirilmesi sürecine hangi kurumun ana sorumlu, hangilerinin ise paydaşlar olarak katılabileceği sorulmuştur. Böylece ESO özelindeki beklentilerin yaygın bir perspektiften öngörülmesi mümkün olmuştur.
İkinci çalıştay sonrasında elde edilen sonuçlar sonraki aşamalarda kullanılmak üzere moderatör tarafından düzenlenmiştir.
Üçüncü Aşama
Üçüncü aşamanın ilk adımı olarak Eskişehir Sanayi Odası çalışanlarının oda ve çalışmalar hakkında görüşlerini alan formun doldurulması sağlanmıştır. Burada ESO çalışanlarından “Eskişehir Sanayi Odası’nın güçlü yönleri”, “Eskişehir Sanayi Odası’nın gelişmeye açık yönleri” ve “Eskişehir Sanayi Odası’nın gelişmeye açık yönlerini iyileştirmeye yönelik önerileri” sorulmuştur. Doldurulan formalar moderatör tarafından rapora esas olmak üzere düzenlenmiştir.
ESO Stratejik Planı (2014-2017) çalışmasının üçüncü aşaması “Dış Paydaş Analizi” ile devam etmiştir. 19 Şubat 2014 tarihinde ESO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda (toplam 17 kişi) dış paydaş olarak katılan temsilcilerin bireysel bazda ESO ile ilgili bir GZFT (SWOT) formunu doldurmaları sağlanmıştır. Bu form ile dış paydaşların “Eskişehir Sanayi Odası’nın güçlü yönleri”, “Eskişehir Sanayi Odası’nın gelişmeye açık yönleri”, “Gelişmeye açık yönler ile ilgili olarak katılımcı kurumun çözüm önerileri” ve “Paydaş kurumun Eskişehir Sanayi Odası’ndan beklentileri” sorgulanmıştır. Toplantının ikinci bölümünde katılımcılardan ESO ile işbirliği halinde hangi faaliyetlerde bulunabilecekleri konusunda görüşleri sözlü olarak alınmış ve kayda geçirilmiştir. Elde edilen sonuçlar moderatör tarafından raporda yararlanılmak üzere düzenlenmiştir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

EskiŞEHİr sanayi odasi iconDİnar ticaret ve sanayi odasi

EskiŞEHİr sanayi odasi iconSakarya ticaret ve sanayi odasi başkanliğI’NA

EskiŞEHİr sanayi odasi iconÜnvani : osmaniye ticerat ve sanayi odasi

EskiŞEHİr sanayi odasi iconÇorum ticaret ve sanayi odasi stratejik plani

EskiŞEHİr sanayi odasi iconEge bölgesi sanayi odasi iŞ BİRLİĞİ protokolu

EskiŞEHİr sanayi odasi iconÇaycuma ticaret ve sanayi odasi ihaleye davet mektubu

EskiŞEHİr sanayi odasi iconÇaycuma ticaret ve sanayi odasi ihaleye davet mektubu

EskiŞEHİr sanayi odasi iconBu kitap Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından personeline, üyelerimize...

EskiŞEHİr sanayi odasi iconVan Ticaret ve Sanayi Odası’ nın nakit, menkul, gayrimenkullerinin...

EskiŞEHİr sanayi odasi iconAlmanya’nın Dortmund kentine ziyarette bulunan Trabzon Ticaret ve...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev