Araştırma Projesisayfa1/4
  1   2   3   4
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2003/6554

( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)


Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar'ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumunun uygun görüşüne dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19/11/2003 tarihli ve 29147 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç
Madde 1-
Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.


Kapsam
Madde 2-
Bu Esaslar, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projelerinin ihtiyacı olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımları ve projenin gereği olan her türlü hizmet alımlarına ilişkin faaliyetleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
4734 sayılı Kanunda tanımı yapılanlar dışında, bu Esaslarda geçen tanımlardan;
Yükseköğretim Kurulu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6 ncı maddesinde tanımlanan yükseköğretim üst kuruluşunu,


İdare: İhaleyi yapan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünü,

Rektör: İhaleyi yapan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörünü,

Yönetim Kurulu: Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunu,
Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,
Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanını,


Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum veya kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek bilimsel araştırma ve teknolojik araştırma projelerini,

Geliştirme Projesi: Araştırma ve teknolojik araştırma projelerinden elde edilmiş sonuçlardan, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim

teknikleri oluşturulması, teknolojik problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daha da geliştirilmesine yönelik veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu içeren projeleri,

Mal: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri kapsamında satın alınan her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri kapsamında

yapılacak hizmetleri,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,
Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi,

İhale dokümanı: İhale konusu mal ve hizmet alımı işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Esaslarda belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerine ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
ifade eder.


Temel İlkeler

Madde 5- İdare, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri


Parasal limitler
Madde 6-
Bu Esasların;

 1. 20 nci maddesinin (f) bendinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21 inci maddesinin (f) bendi için belirlenen limitin üç katını aşmamak üzere,

 2. 37 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (d) bendinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci maddesinin (d) bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katını aşmamak üzere,

 3. 34 üncü maddesinin uygulanmasında kullanılacak parasal limit, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen tutarı aşmamak üzere,

her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenir.

İhale komisyonlarının oluşumu

Madde 7- İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, Bütçe Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan İdarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Esaslar kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.İhale Yetkilisi

Madde 8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 57 nci maddesi gereğince ihale yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcılarına ve genel sekretere devredebilir.


İhale işlem dosyası

Madde 9- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale işlem dosyaları ihaleyi yapan birimin sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım KurallarıYaklaşık maliyet

Madde 10- Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği haller; 20 nci maddenin (e) bendine göre yabancı ülkelerden yapılacak alımlar ile doğrudan temin usulüyle yapılan ihalelerde, ihale yetkilisinin onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden ihale yapılabilir.


İhaleye katılımda yeterlik kuralları

Madde 11- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a- Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

  1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

  2. İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,

  3. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b- Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

 1. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

 2. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz

kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

 1. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

 2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

 3. İhale konusu işleri yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

 4. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

 5. İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

 6. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

 2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

 3. Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

 4. Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcu olan,

 5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

 6. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu İdare tarafından tespit edilen,

 7. İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

 8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

 9. 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

 10. 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.


İhaleye katılamayacak olanlar

Madde 12- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

 3. İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

 4. İhaleyi yapan İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

 5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

 6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.
Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.


İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar (döner sermaye işletmeleri hariç) ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale süreleri
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştırma Projesi iconMİNİ İnsansiz hava aracinin buğday islah parsellerinde fenotiPİk...

Araştırma Projesi iconBİTİrme tasarim projesi ve yiliÇİ projesi yazim klavuzu arapgiR

Araştırma Projesi iconGençLİĞİm geleceğİMDİr projesi

Araştırma Projesi iconBİLİŞİm güvenliĞİ projesi

Araştırma Projesi iconOtomotiv sektöRÜ değerlendirme projesi

Araştırma Projesi iconBİTİrme projesi soru ve cevaplari

Araştırma Projesi iconEntegre havza rehabiLİtasyon projesi

Araştırma Projesi iconDÖnem projesi yazim kilavuzu

Araştırma Projesi iconBİTİrme projesi yazim kilavuzu

Araştırma Projesi iconFatih projesi ariza serviS


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev