Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilirsayfa1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
[Yıl]

imagescaqvv47j

T.C.

GEMEREK KAYMAKAMLIĞI
http://marmarasps.com.tr/files/web%20resimler/strateji/strateji-11.jpg


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019STRATEJİK PLANI
d:\users\aske\desktop\arge\logo\mem2.png
GEMEREK 2015
ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem
"Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir"

Mustafa Kemal ATATÜRK
ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem


f:\20150223_124529.jpg


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI

ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem

f:\20150223_092654.jpg

SUNUŞ

Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planı ile daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşması düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır.

Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Şehit İlker Uçar Çepni İlkokulu/Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ortaöğretime gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

Bu nedenle; Şehit İlker Uçar Çepni İlkokulu/Ortaokulu stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul Yönetimi ile öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

Stratejik Plan’ da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Şehit İlker Uçar Çepni İlkokulu/Ortaokulu Stratejik Planı (2015-2019) ‘ da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

M. Celal DUMAN

Okul/Kurum Müdürü

ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem
GİRİŞ
2000’li yıllardan itibaren hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler kamu yönetimini de derinden etkilemiş; kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının sonucu olarak. Millî Eğitim Bakanlığı ’da toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımını benimsemiştir.

Stratejik yönetim Türk kamu yönetiminde on yıldır uygulanmaya çalışılmaktadır. İlgili mevzuata göre stratejik yönetim modelinin en temel unsurları şüphesiz stratejik plan hazırlama, uygulama ile izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır.

Stratejik plan “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır. Stratejik planlama günümüzde yaygın olarak kullanılan en önemli yönetim aracıdır. Planlar, daha yüksek refah seviyesine ulaşılmasında topluma yol göstermekte, kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçerek uzun vadeli temel amaç ve öncelikleri ortaya koymaktadır. Stratejik planlama başarılı bir şekilde uygulandığında eğitim kurumlarının aksayan yönlerine ve karşılaşılan sorunlara karşı son derece etkin bir çözüm yöntemidir.

Stratejik planlama veya geniş anlamıyla stratejik yönetim, kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları; bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejiler belirlemeleri; ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek performanslarını izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden, katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımıdır.

Şehit İlker Uçar Çepni İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü Olarak Eğitim Hizmetlerinde Temel Stratejimiz; Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere eğitime erişimin artırılması için gerekli çalışmalar yapmak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak olacaktır.


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem
İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM
ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

A-ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MODELİ

B-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
1.Yasal Çerçeve

2.Hazırlık Dönemi

a. Hazırlık Programı

b. Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması, Görevleri

3-Eğitim Dönemi

4. Planın Hazırlanması

a. Durum Analizi

b. Plan Unsurlarının Oluşturulması

5. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
II. BÖLÜM
ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

A-TARİHSEL GELİŞİM

B-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Temel Yasal Yükümlülükler

2-Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler

3-Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler
C-FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN HİZMETLERİ

D-PAYDAŞ ANALİZİ

E-KURUM İÇİ VE ÇEVRE ANALİZİ


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

1-KURUM İÇİ ANALİZ


 1. Şehit İlker Uçar Çepni İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğünün Organizasyon Yapısı

 2. İnsan Kaynaklarımemamblem

 3. Eğitimde Teknolojinin Kullanımı

 4. Eğitimin Finansmanı

 5. Kurum Kültürü

 6. Hizmet Sunumunun Geliştirilmesine İlişkin Faaliyetler


2-ÇEVRE ANALİZİ


 1. Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı


1-Temel Eğitim
b-PEST Analizi (Politik. Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Çevre Değişkenleri)

c) Üst Politika Belgeleri ile Stratejik Planının Uyumlaştırılması

3-GZFT (SWOT) ANALİZİ


 1. Güçlü Yönler

 2. Zayıf Yönler

 3. Fırsatlar

 4. Tehditler


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem
I.BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem
Tablo 1. Stratejik Plan Modeli
İş Takviminin Oluşturulması
Durum Analizi
Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması
A-ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İ.O. MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN MODELİKurum İçi Analiz

Kurum Dışı Analiz

PEST

Analizi
GZFT

Analizi

Üst Politika Belgelerinin Analizi

Kurum içi ve Kurum dışı analiz

Paydaş Belirleme– Paydaş Görüşmeleri ve Paydaş Analizleri

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Mevzuat Analizi

Tarihsel Gelişim

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Vizyonun Belirlenmesi

Tarihsel GelişimMisyonun Belirlenmesi

Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi

Temaların Belirlenmesi

Stratejik Amaçların Belirlenmesi

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Stratejilerin Oluşturulması

Faaliyetler ve Projeler

Maliyetlendirme

İzleme ve Değerlendirme


Faaliyet Raporu
NİHAİ STRATEJİK PLAN


Performans Programı


ŞEHİT İLKER UÇAR ÇEPNİ İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANImemamblem

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconErkunt Sanayi A.Ş.'den bir başarı projesi

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconBir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconBir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconTest sayıları farklı olabilir

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconBir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında...

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir icon32-ders başari analizleri

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir iconProgramı Başarı Puanı


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev