1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımısayfa1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-KALİTE EL KİTABI-

EK-001

01.11.2013

Revizyon : 03

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO

TARİH

AÇIKLAMA

00

15.03.2012

İlk yayın

01

27.04.2012

KYS Kapsamında Güncelleme

02

23.01.2013

4.2.1-d Maddesine Kılavuzlar eklendi ve otomotiv ana bilim dalı için gerekli düzenleme yapıldı(Madde 7.7)

03

30.04.2013

5.5.2 ve 7.5.4 maddeleri düzenlendi

04

01.11.2013

Kodlama sistemi değişti


İçindekiler

1.Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı 3

2.YTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 8

3. Genel Kavramlar, Tanımlar ve Terimler 9

4. Kalite Yönetim Sistemi  10

4.1. Genel Şartlar  10

4.2. Dokümantasyon Şartları 12

5. Yönetim Sorumluluğu   15

5.1. Yönetimin Taahhüdü  16

5.2. Öğrenci Odaklılık 16

5.3. Kalite Politikası  17

5.4. Planlama  18

5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim  18

5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi  22

6. Kaynak Yönetimi  22

6.1. Kaynakların Sağlanması  22

6.2. İnsan Kaynakları  23

6.3. Altyapı  23

6.4.Çalışma Ortamı  24

7. Eğitim Öğretim Hizmetleri  25

7.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması  25

7.2. Öğrenci ile İlişkili Süreçler  25

7.3. Tasarım ve Geliştirme  26

7.4. Satınalma  27

7.5. Eğitim Öğretim Hizmetleri 27

7.6.İzleme Ölçme Cihazlarının Kontrolü   30

7.7.Otomotiv Ana Bilim Dalı Teknik Servis İşlemleri   31

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme  31

8.1. Genel  31

8.2.İzleme ve Ölçme  32

8.3. Uygunsuzlukların Kontrolü  34

8.4.Veri Analizi  34

8.5. İyileştirme  35


1.Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı


1.1.Tarihçe

Üniversitemiz; günümüzdeki durumuna gelinceye kadar aşağıdaki aşamalardan geçmiştir;

Kondüktör Mekteb-i Âlisi Dönemi (1911-1922)

Vilayet Nafıa idarelerinin “fen memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris’teki “Ecol de Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911’de başlanmıştır.

Nafıa Fen Mektebi Dönemi (1922-1937)

1922’de okulun adı Nafıa Fen Mektebi’ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926’da 2,5 yıla ve 1931’de 3 yıla çıkarılmıştır.

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937–1969)

Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmet gereksinimin artması karşısında fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı yasayla Nafıa Fen Mektebi kapatılarak yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu’nun Maarif Vekaleti’ne devri hakkında kanun uyarınca Nafıa Vekaleti’nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve Türkiye’de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949–1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951–1952 ders yılından itibaren teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969–1982)

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasasıyla, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur.

1971’de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağlanmıştır.

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile bu kuruma bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversite; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- )

03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla üniversitemiz Yıldız Teknik Üniversitesi adını almış; Mühendislik Fakültesi dört fakülteye ayrılarak, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak yeniden yapılandırılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bünyesine eklemiştir. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu üniversitemizden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Günümüzde üniversitemiz 10 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 28.000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

1.2. Kuruluş ve Yerleşim
Üniversitemiz Yıldız Merkez, Davutpaşa ve Maslak (Ayazağa) olmak üzere 3 yerleşkeye sahiptir ve aşağıdaki Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar, Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve İdari Birimleri ile hizmet vermektedir:

FAKÜLTELER

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ

KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ

MAKİNE FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENSTİTÜLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEKOKULLAR

MESLEK YÜKSEKOKULU

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MESLEK YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İDARİ BİRİMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM

İDARİ VE MALİ İŞLER

KOORDİNATÖRLÜKLER

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yıldız Teknik Üniversitesi 34349 Beşiktaş/İSTANBUL, Telefon: 0 212 383 70 70

1. Yıldız Yerleşkesi

Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanılmıştır. II. Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.

2. Davutpaşa Yerleşkesi

Davutpaşa Kışlasının bulunduğu alandaki askeri yerleşim Bizans dönemine kadar uzanmaktadır; bölgen askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olup; İstanbul'un alınması sırasında da askerin konaklamasına hizmet vermiş ve Fatih Sultan Mehmed'in otağı burada kurulmuştur.

Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve askeri törenlere hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapılmıştır. Mimarı Kirkor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane 1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.

3. Maslak (Ayazağa) Yerleşkesi

Maslak kampüsü Beşiktaş’tan Sarıyer yönüne gidişte Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde yer almaktadır. Meslek Yüksek Okulu ile Kız ve Erkek öğrenci yurtları bu Kampus içinde yer almaktadır. Yemekhane, spor alanları ve sağlık merkezi öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaktadır.
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconYildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconT. C. Yildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconYildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconT. C. Yildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconTc yildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconYıldız Teknik Üniversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı iconYildiz tekniK ÜNİversitesi

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı icon2. kapsam bu prosedür, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kalite Yönetim...

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı icon2. kapsam bu prosedür, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kalite Yönetim...

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Tanıtımı icon1. mesleki ve teknik açIKÖĞretim okulu’nun tanitimi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev