5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) d:\users\15317529878\desktop\gumruk.png

YAZILI SINAV SORULARI

10.03.2018

(A KİTAPÇIĞI)

1. Vergilerin geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesidir

B) Gümrük vergilerinin geri verilmesi 4458 sayılı Kanun kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır

C) 4458 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri geri ödenir

D) Geri verilecek gümrük vergileri için vergilerin yükümlüye tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir
2. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre yeşil hattan geçerken, gümrük personelince yapılan kontrolde, yolcunun beyanına aykırı olarak muafiyet kapsamı dışında ve ticari miktar ve mahiyette bulunmayan yolcuya ait eşya olması halinde, söz konusu eşya için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Gümrük vergilerinin iki katı ödenir ve ithalat rejimi uyarınca istenilen belgelerin ibrazı halinde, eşya sahibine teslim edilir

B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılır

C) Gümrük vergilerinin iki katı ödenmezse, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır

D) Gümrük Kanununun 241/1. maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanır ve eşya sahibine teslim edilir
3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde teminat aranır?
A) Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin garanti mektubu vermeleri halinde

B) Gümrük antrepo rejimi altında fuar ve sergilere konulan eşya için

C) Serbest dolaşıma sokulmak üzere antrepolara konulan eşya için

D) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek ticari nitelikte olmayan eşya için
4. Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümleri içeren rejim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

B) Geçici ithalat rejimi

C) Dahilde işleme rejimi

D) Hariçte işleme rejimi
5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır?
A) 7 gün

B) 15 gün

C) 20 gün

D) 45 gün
6. Beyanın kontrolü türlerinden olan mavi hat ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eşyanın gümrük idaresine sunulmasını müteakip, belge kontrolüne veya muayene tabi tutulmadığı hattır

B) Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı ithalatta veya ihracatta, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır

C) Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır

D) Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ithalatta yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır
7. 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Amerika Birleşik Devletleri’nden posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 400 Avro değerindeki ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla taşınmasında hiçbir kısıtlama bulunmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eşya muafiyet kapsamındadır, herhangi bir vergi tahsil edilmez

B) Eşyaya ilişkin %20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir

C) Eşya muafiyet kapsamı dışındadır, eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır

D) Eşyaya ilişkin %18 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir

8. İthalat Rejim Kararı’nın 7. maddesine göre aşağıdaki malların hangisi veya hangilerinin ithalatı izne tabidir?

I. Bozuk mallar

II. Yenileştirilmiş mallar

III. Yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar

IV. Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler

Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında gelen kullanılmamış

mallar
A) I - III

B) II - III

C) I - II - III - IV

D) I - IV
9. İhracat Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ihracat şekillerinden biri değildir?
A) Ön İzne Bağlı İhracat

B) Kayda Bağlı İhracat

C) Akreditifli İhracat

D) Konsinye İhracat
10. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanuna göre, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere kaç gün içinde gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur?
A) 30

B) 15

C) 7

D) 5
11. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında gümrük vergilerinin tecil edilmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

B) Gümrükler Genel Müdürlüğü

C) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

D) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
12. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi idari davaların açılması için mahkeme başkanlıklarına hitaben yazılacak dilekçelerde gösterilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller

B) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin telefon numaraları

C) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,

D) Vergi, resim, harç benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar
13. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, İdare mahkemelerinin tek hakimli kararlarına karşı hangi kanun yoluna ve kaç gün içerisinde başvurulabilir?
A) Temyiz-30 gün

B) İtiraz-7 gün

C) İtiraz-30 gün

D) Karar düzeltme-15 gün
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari yargıda davacı olabilmek için zorunlu değildir?
A) Vatandaş olmak

B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

C) Kısıtlı olmamak

D) Kişisel bir hakkın ihlal edilmiş olması
15. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi akaryakıt tanımına girmez?
A) Gaz yağı

B) Benzin türleri

C) Jet yakıtı

D) Madeni Yağ

16. 5607 Sayılı Kanunda yer alan, gümrüklenmiş değerin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile ihraç eşyası için FOB kıymeti toplamı

B) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası ve ihraç eşyası için gümrük vergileri toplamı

C) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı

D) Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal ve ihraç eşyası için gümrük vergileri toplamı
17. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir?
A) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

B) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak

C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak

D) İhracı kanun gereği yasak olmayan eşyayı ülkeden çıkarmak
18. ÖTV Kanununa göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi ÖTV’nin konusuna girer?
A) (I) sayılı listedeki malların rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi

B) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların müzayede yoluyla satışı

C) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ithali

D) (III) sayılı listedeki malların perakende satışı
19. 3065 sayılı KDV Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ithalatta, vergi matrahına dahil edilmez?
A) Gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti

B) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar

C) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı gibi ödemeler

D) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan tüm giderler ve ödemeler

20. KDV Kanunu uyarınca aşağıda teslim ile ilgili yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir

B) Trampa tek bir teslim hükmündedir

C) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir

D) Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir
21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama

B) Uyarma

C) Aylıktan Kesme

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet aylığının verilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vekalet edilen görevin kadro derecesinin üçüncü kademesinin üçte biri verilir.

B) Vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisi verilir.

C) Vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri verilir.

D) Vekalet edilen görevin kadro derecesinin üçüncü kademesinin üçte ikisi verilir.
23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde kaçına kadar ödül verilebilir?
A) %100

B) % 50

C) % 200

D) % 300
24. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlığa gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulmuştur. Konseyin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir?
A) Tebliğ

B) Yönetmelik

C) Bakanlar Kurulu Kararı

D) Genelge
25. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40/A maddesinde düzenlenen “elektronik ortamda tebliğ” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Maliye Bakanlığı ile protokol yapılmasını öngörmektedir.

B) Bakanlık, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

C) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı anda elektronik ortamda yapılan tebligat yapılmış sayılır.

D) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.
26. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak

B) Gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve malî yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak.

C) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak.

D) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
27. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faaliyet Planı

B) Performans Planı

C) Stratejik Plan

D) Kalkınma Planı
28. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

B) Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

C) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

D) Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.
29. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, “bilgi edinme hakkı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

B) Türkiye'de ikamet eden yabancılar isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

C) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

D) Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla sınırlandırılmaksızın ve karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
30. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre, beraberlerindeki kendilerine ait değeri kaç ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler?
A) 30.000

B) 15.000

C) 10.000

D) 5.000
31. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre, dış ticarete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.

B) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

C) İthalat işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi izne tabidir.

D) Transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır.
32. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre, Bölge Müdürlüğü bünyesinde birim olarak şubeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden kaç tanesi “Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi”nin görevlerindendir.

I- Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak.

II- Bölge Müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilât işlemlerini ilgili programlar ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak.

III- Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek.

IV- Kesinleşen amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsilini temin etmek üzere gerekli haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak.
A) Hepsi B) I ve II C) I-II ve IV D) I-II-III
33. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bölge Müdürlüğünün iş hacmine göre, bir şubenin işleri birden fazla şube müdürü veya birden fazla şubenin hizmetleri bir şube müdürü tarafından yürütülebilir.

B) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğini belirli aralıklarla izlemek Kontrol Şubesinin görevidir.

C) Avukatlar, 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülen icra ve iflas takip işlemleri ile görevli ve yetkilidirler.

D) Yerel risk profilleri oluşturarak Gümrük Müdürlükleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlamak Risk Analizleri Şubesinin görevidir.
34. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre İl Müdürlükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hukuk Birimleri İl Müdürlüğü bünyesindedir.

B) Bölge Müdürlüğüne bağlı müdürlüktür.

C) Bölge Müdürlüğüne bağlı bir şubedir.

D) Bakanlığın taşra teşkilatı birimidir.
35. 27.10.2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.

II- Sonradan kontrol planlı ve sistematiktir.

III- Sonradan kontrol programını Gümrük ve Ticaret Bakanı onayı ile yürürlüğe girer

IV- Sonradan kontrole başlanacağı en az on gün önce ilgilisine bildirir.
A) Yalnız I B) I-II-III C) I-II-III-IV D) II-III
36. 27.10.2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu üyesi değildir?
A) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü

B) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü

C) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü

D) Gümrükler Genel Müdürü
37. 27.10.2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi sonradan kontrolün raporlamasına ilişkin değildir?
A) Sonradan kontrol sonucunda vergilendirme için önemli olan tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler yazılı olarak sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildirilir.

B) Kişiler, on gün içerisinde görüşlerini müfettişe bildirirler.

C) Sonradan kontrol sonucunda idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri içeren İnceleme Raporu düzenlenir.

D) Sonradan kontrol sırasında zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi halinde cevaplı rapor düzenlenir.
38. 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) uyarınca, tebliğ edilen gümrük vergileri ve para cezası kararlarının kesinleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İtiraz edilmemesi halinde, tebliğ edildiği tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde kesinleşir.

B) Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen sürenin bitiminde kesinleşir.

C) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda, gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.

D) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde, idare lehine verilen karar, tarihinde kesinleşir.
39. 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) 15 inci maddesi uyarınca, aşağıdakilerden hangisi için gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz uygulanmaz?
A) İdari para cezaları

B) Hiç alınmayan gümrük vergileri

C) Eksik alınan gümrük vergileri

D) Uzlaşılan vergiler
40. 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) uyarınca, aşağıdakilerden hangisi geri verme veya kaldırma işlemlerine ilişkin doğru değildir?
A) Kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin bu tebliği izleyen üç yıl içinde gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan form ile müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.

B) Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğinden itibaren beş yıl içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır.

C) Geri verme veya kaldırma talebi, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki limitlere göre ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir ve yetkili idare amirince imzalanarak karara bağlanır.

D) Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri, bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde geri verme talebinde bulunması halinde verilir.
41. Ulusal İstatistik Ofisleri ve Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu diğer ulusal otoritelerden oluşan istatistik otoriteleri; hükümetler, bakanlıklar ve Konsey ile birlikte uygulama ilkelerine bağlıdırlar. Uygulama ilkeleri, kalite yönetimi genel ilkeleri ile birlikte Avrupa İstatistik Sistemi’nin ortak kalite çerçevesini temsil eder. Bu açıklamalar neyi tanımlamaktadır?
A) Komisyon (Eurostat)

B) OECD

C) Dünya Gümrük Örgütü (DGO)

D) Avrupa Komisyonu
42. Dış Ticaret İstatistiklerinde kullanılan gümrük tarife istatistik pozisyonunun (12 dijit) ilk 6 hanesi neyi ifade eder?
A) SITC

B) Fasıl

C) Harmonize Sistem

D) Kombine Nomanklatür (CN)
43. Bir ülkenin herhangi bir dönemde ihracatının ithalatından az olması aşağıdakilerden hangisinin ifade eder?
A) Dış ticaret hacmi

B) Dış ticaret açığı

C) İhracatın ithalatı karşılama oranı

D) Dış ödemeler bilançosu
44. İhracatta ülke kavramı neyi ifade eder?
A) Yükün gittiği ülke

B) Çıkış ülkesi

C) Ticaret yapılan ülke

D) Malın gideceği bilinen son ülke
45. 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre, kaç yıldır faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) Süre yoktur
46. 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan hangisi için ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın yararlanma izni verilir?
A) Yeşil hat uygulaması

B) Götürü teminat uygulaması

C) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması

D) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması
47. 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yeşil hat uygulaması ile ilgili değildir?
A) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahibi kişiler tarafından verilen beyanlar yapılacak risk analizi sonuçlarına göre yeşil hatta işlem görebilir.

B) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta işlem görmez.

C) YYS’ye sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilir.

D) Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.
48. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, uygulanacak idari para cezaları elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için ne kadar artırılarak uygulanır?
A) Aynı miktarda

B) Yüzde elli oranında artırılarak

C) Yüzde yüz oranında artırılarak

D) Yüzde ikiyüz oranında artırılarak
49. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi İşverenin sorumluluğu değildir?
A) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak

B) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak

C) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak

D) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak
50. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkeleri arasında yer almaz?
A) Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

B) Hizmet standartlarına uyma

C) Nezaket ve saygı

D) Mesai saatlerine riayet etme

TEST BİTTİ
BAŞARILAR DİLERİZ

Sayfa /

İzleyen sayfaya geçiniz.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconKapalı Spor Salonlarından yararlanmak için gelen tüm personel ve...

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 icon31. 05. 2016 metalografi seminer programi güN)

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconTariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconA Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconDünya nüfusunun her geçen gün artması ile birlikte, insanların yeterli...

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün

5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmak suretiyle işlemler tamamlanır? A 7 gün b 15 gün c 20 gün d 45 gün 6 iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev