Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliKsayfa1/6
  1   2   3   4   5   6
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstlerini,

b) Atamaya Yetkili Makam: Yönetim Kurulunu veya yetki devri yapacağı makamı,

c) Başmüdür: PTT Başmüdürlerini,

ç) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra işyerlerini,

d) Birim sorumlusu: Merkez ve taşra işyerlerinin sorumlusu,

e) Genel Kurul: PTT Genel Kurulunu,

f) Genel Müdür: PTT Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: PTT Genel Müdürlüğünü,

ğ) İnsan Kaynakları Birimi: Merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile İstihdam ve Eğitim Daire Başkanlığını, taşra teşkilatında insan kaynakları ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumlu olan birimi,

h) İnternet Sayfası: PTT’nin resmi internet adreslerini,

ı) Personel: PTT’de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,

i) Pozisyon: Atanma, ücret ve özlük hakları ile diğer personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı,

j) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

k) Sınav: PTT tarafından veya hizmet satın alma yöntemiyle kuruluşlara yaptırılacak yazılı, mülakat ve uygulamalı sınavlardan biri veya bir kaçını,

l) Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan deneme sözleşmesini ve idari hizmet sözleşmesini,

m) Yönetici: PTT’de Müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapan personeli,

n) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri
İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi

MADDE 4 − (1) Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği PTT’ye verilen görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası, 5 inci maddede yer alan temel ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir.

İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri

MADDE 5 − (1) İnsan kaynakları politikasının dayandığı temel ilkeler şunlardır:

a) Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarının oluşturulmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak; çalışanlar arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika üyeliği ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit davranmak.

b) Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi, yetenek, performans, deneyim ve güvenilirliği esas almak.

c) Personelin görevlerini PTT’nin etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak.

ç) Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve personelin kişilik ve insani haklarına saygıyı ön planda tutmak.

d) Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan en yüksek verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurmak.

e) Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturmak.

f) Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak.

g) Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, vatandaşa hizmeti esas alan katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşgücü İhtiyacının Tespiti
İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması

MADDE 6 − (1) İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti yapılır ve bir programa bağlanarak Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur.

İşgücü tespiti

MADDE 7 − (1) Yönetim Kurulu tarafından PTT hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumu amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların unvanlara göre dağılımının tespiti için, işgücü analizleri ve görev tanımları yapılarak işgücü ihtiyacı belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Alımı
İstihdam şekli

MADDE 8 − (1) PTT personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

İşe alınmada aranacak genel şartlar

MADDE 9 − (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda deneyimli kişiler arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 − (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında PTT’ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve boy, kilo gibi fiziksel özellikler ile hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 − (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı, mülakat ve uygulamalı sınav şekillerinden bir veya birkaçı ile yapılabilir.

(2) Yapılacak sınavın şekli, hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması, basımı ve başarı düzeyi gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alınan kuruluşlara da yaptırılabilir.

(4) Yazılı sınav yapılması halinde başarılı olan adaylar, özgüven, muhakeme gücü, kavrama ve ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri, PTT’nin çalışma koşullarına uygunluklarının tespit edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla mülakat ve/veya uygulama sınavına tabi tutulabilirler.

(5) Başvuru şartları Yönetim Kurulunca belirlenen Postacı ile Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için yapılacak alım yazılı sınav ile yapılır.

Duyuru

MADDE 12 − (1) Personel alımı, PTT’nin resmi internet sayfaları veya basın yayın organları üzerinden ilan edilir.

(2) İlanda;

a) Aranacak şartlar,

b) Pozisyonların yeri ve sayısı,

c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,

ç) Sınavın zamanı, yeri ve şekli,

d) İstenilecek belgeler,

e) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar,

yer alır.

İş Başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13− (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az beş günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular, internet ortamında alınır.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 14- (1) Yapılacak sınavlar için, Genel Müdür onayı ile sınav kurulu veya kurulları oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(3) Sınav kurulunun büro hizmetleri Merkez teşkilatında istihdamla ilgili Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun Görevleri

MADDE 15 − (1) Sınav kurulu, sınav komisyonlarını belirlemek ve sınavlara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

(2) Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

Sınav Komisyonu ve Görevleri

MADDE 16- (1) PTT tarafından yapılacak mülakat ve/veya uygulamalı sınavlarda, Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere en az beş kişiden müteşekkil Sınav komisyonu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Sınav komisyonunu oluşturan üyeler işe alınacak adaylarda aranan öğrenim seviyesinden daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Yerlerine yedek üye katılır.

(4) Sınav komisyonunun büro hizmetleri Merkez teşkilatında istihdamla ilgili Daire Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise insan kaynakları birimlerince yürütülür.

(5) Sınav komisyonu sözlü veya uygulama sınavına katılan adayların özgüven, muhakeme gücü, kavrama ve ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri, PTT’nin çalışma koşullarına uygunluklarının tespit edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi yönünden değerlendirmesini yapar. Sözlü veya uygulama sınavına yapılan itirazları değerlendirerek görüşünü Sınav Kuruluna bildirir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

MADDE 17- (1) Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Yönetim Kurulu veya yetki devri yapılan makam tarafından belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır. Başarılı olanlar arasından yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, mülakat puanı, uygulama puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Varsa mülakat ve/veya uygulama puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Sonuçlar, PTT’nin resmi internet adreslerinde ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE 18 - (1) Adaylar sınav sonuçlarına, açıklandığı günü takip eden günden başlamak üzere yedi gün içerisinde yazılı olarak sınavı yapan kuruluşa itiraz edebilirler. İtirazlar on beş gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Deneyimli Personel İstihdamı

MADDE -19 (1) Açıktan sınavla personel alımı esas olmakla birlikte deneyimli kişiler arasından da personel alımı yapılabilir.

(2) PTT’nin ihtiyaçları doğrultusunda, deneyimli personel alımı Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlardan ve kendi istekleri ile kurumlarından ayrılanlardan;

a) Niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması,

Şartıyla atamaya yetkili makamca göreve başlatılabilir.

(4) Alınacak personelin pozisyonu; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki iş tecrübesi, unvan ve görevleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler

MADDE 20− (1) Personelden;

a) Genel Müdür Genel Kurul,

b) Genel Müdür Yardımcıları, İştirakler Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumluları Yönetim Kurulu,

c) Diğer personel Genel Müdür,

tarafından atanır.

(2) Genel Müdür, atama yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen devredebilir.

(3) Personel ile idari hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademelere devredebilir.

İstenecek Belgeler ve Atama

MADDE 21 – (1) Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Öğrenim durumunu gösterir belge,

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge,

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) İş isteme beyannamesi,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

ı) Sınav ilanında istenecek diğer belgeler,

i) Deneyimli personel alımı kapsamında istihdam edilen, personelin özgeçmişinde beyan ettiği iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgeleri,

(2) Adaylar, başvuru sonuçlarının ilanını takip eden günden itibaren on beş gün içinde birinci fıkrada istenen bilgi ve belgelerle birlikte atanacağı ünitenin insan kaynakları birimine müracaat eder. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz.

(3) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen adayların Genel Müdürlükçe atamaları yapılarak, adayların başvuru formunda yer alan adreslerine, tebliğ edildiğini belgeleyecek şekilde yazılı olarak bildirilir.

(4) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine varsa yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

(5) Ataması yapılacak adayların birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca vermiş oldukları belgelerin doğruluğu PTT tarafından teyit edilir. Gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz. Atama yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK icon3 Hİzmet aliminin yüRÜTÜlmesine çaliştirilacak personel özelliĞİ ve sayilari

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconTEŞKİlati, kuruluş ve görevleri hakkinda yönetmeliK

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconBAĞimsiz anaokulari, İlkokullar ve ortaokullarda çaliştirilacak personel

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconSivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları...

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconSÖzleşmeli personel çaliştirilmasi ve norm kadro talimatI

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconSÖzleşmeli personel çaliştirilmasi ve norm kadro talimatI

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconSÖzleşmeli personel çaliştirilmasi ve norm kadro talimatI

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconTnb kayitli elektronik posta hizmet sağlayiciliğI

Posta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari Hİzmet sözleşmeli personel hakkinda yöNETmeliK iconİdari personel kiŞİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev