T. C. Arnavutköy belediye başkanliğIT.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Arnavutköy Belediyesi arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi, mevcut arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemesinin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve saklanmasına lüzum kalmayan malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönetmelik, Arnavutköy Belediyesi birimlerinin dosyalama, arşivleme ve imha işlemlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu yönetmelik, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 03.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 -  (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye               : Arnavutköy Belediyesini,

b) Başkan                 : Arnavutköy Belediye Başkanını,

c) Kurum arşivi        : Saklama süresini tamamlayan evrakların saklandığı merkez arşivi,

ç) Birim arşivi                     : Arnavutköy Belediyesi ve bağlı birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve belediyenin çeşitli birimlerinde aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşivleri,

d)  Arşiv malzemesi           : Arnavutköy Belediyesi evrak saklama planında sürekli olarak saklanması öngörülen her türlü yazılı ve basılı evrakı, sesli ve görüntülü malzemeyi, elektronik kayıtları, harita, plan ve teknik çizimleri, üç boyutlu nesneleri, maketleri ve benzerlerini,

e) Arşivlik malzeme           : Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden             zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlar ile son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyalarını,

f) Ayıklama               : Arşiv malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu hâlde, hukukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespit işlemini,

g) İmha                      : İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, belirtilecek usul ve esaslara göre imha işlemini,

ğ)  Genel Müdürlük           : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Personel

 

Görev, yetki ve sorumluluk

Madde 5- (1) Arnavutköy Belediyesinin kurum arşivi hizmet ve faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğünce, birim arşivleri ise, ilgili birim müdürlüklerce yürütülür. Bu konuda yetki ve sorumluluk; kurum arşivinde Yazı İşleri Müdürlüğüne, birim arşivlerinde ise ilgili müdürlüklere aittir.

 

Arşiv hizmetlerinde görevlendirilecek personel

Madde 6- (1) Kurum arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim görmüş arşiv konusunda deneyimli yöneticiler, arşiv uzmanı teknisyenler ve büro personeli görevlendirilir. Bu elemanların temin edilememesi halinde ve birim arşivlerinde, arşiv hizmetlerinin yürütülebilmesi için mevcut personel arasında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personellerden yararlanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum ve Birim Arşivleri ve Saklama Süreleri

 

Kurum ve birim arşivleri

Madde 7- (1) Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde uzun süre saklanacak arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için kurum arşivi, bağlı birimlerinde ise belirli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için birer birim arşivi kurulur.

Saklama süreleri

Madde 8- (1) Mükellefler, ellerinde bulunan arşivlik malzemeleri birim arşivlerinde 1–5 yıl süreyle, arşiv malzemelerinin ise kurum arşivinde 10-14 yıl süreyle saklanmasını sağlar. Süresiz saklanması gereken evrakları ise devamlı muhafaza ile yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birimlerin Arşivlerle İlgili Sorumlulukları

Madde 9- (1) Müdürlükler; birimleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirirken oluşacak her türlü belgeyi, ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre arşivlemekle yükümlüdür.

Madde 10- (1) Müdürlükler; ürettikleri evraklara, Arnavutköy Belediyesi Standart Dosya Planına (EK–1) göre konu kodu vermekle ve plana uygun olarak dosyalamakla yükümlüdür. Her bir dosya için; Dosya Muhteviyatı Döküm Formu (EK–2) hazırlanmalıdır.  

Madde 11- (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşın elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulur. Ayrım işlemlerini müteakip arşive devredilecek malzemeler; yılın ilk üç ayı içerisinde Devir Teslim Envanter Formu (EK–3) ile birlikte arşive devredilir. 

Madde 12- (1) Birimler arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler. Birimler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

ç) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

d) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurum Arşivinin Sorumlulukları

Madde 13- (1) Kurum arşivi, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. Kurum arşivi, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,

d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,

e) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden sorumludur.

Madde 14- (1) Birimlerce, gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere, kurum arşivinden dosya alınabilir. Kurum arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Madde 15- (1) Kurum arşivinde yapılacak ayıklama, devir ve imha işlemleri; bu yönetmelikle birlikte yayınlanan; Standart Dosya Planı ve Saklama Planına ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılır.

Madde 16- (1) İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “Gizli” damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tâbi tutulur.

Madde 17- (1) İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir:

a) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

b) El, daktilo, bilgisayar veya başka bir teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

c) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

ç) Adli ve idari yargı organları ile Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kâğıt, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

d) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kâğıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri hazırlık dokümanları),

e) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

f) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü yazışmalar,

g) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

ğ) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan; ilgili ünite, daire kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

ı) Bir ünite, daire kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

i) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

j) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

k) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

l) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

m) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

n) Mevzuat gereği, belirli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

o) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikâyetler,

ö) Bilgi için gönderilmiş yazılar ile kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

p) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

r) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

s) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konulmamış başvurular ve yazılar,

ş) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlar ile olan müteferrik yazışmalar,

t) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

u) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

ü) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

v) Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin imhasına kurum bünyesinde kurulacak “Ayıklama ve İmha Komisyonları”nca karar verilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Ayıklama, İmha Komisyonu ve İşlemleri

Ayıklama

Madde 18- (1) Birimlerde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları; çeşitli sebeplerle zamanında kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler.

İmha komisyonu

Madde 19- (1) Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, Belediye Başkanının onayı ile; ilgili Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında; Yazı İşleri Müdürü, kurum arşiv sorumlusu, imha edilecek arşiv malzemesinin birim müdürü ve birim arşiv sorumlusundan müteşekkil 5 (beş) kişilik “Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur.

Komisyonun işlemleri

Madde 20- (1) Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır.

Madde 21- (1) Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemeler ile ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. İmhası reddedilen malzeme, sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

Madde 22- (1) İmha edilecek malzeme için; iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Belediye Başkanı’nın onayı ile kesinlik kazanır.

Madde 23- (1) Kullanma imkânı bulunan klasörler ayrıldıktan sonra; imha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kâğıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 24- (1) Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 25- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.

    A.Haşimi BALTACI                             Mesut YAVUZ                                Rühüna BAKIR

        Meclis Başkanı                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Kirikkale belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. KÜÇÜKÇekmece belediye başkanliğI

T. C. Arnavutköy belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev