Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönergesayfa1/7
  1   2   3   4   5   6   7
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Avrupa Birliği Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Avrupa Birliği Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında çalıştırılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları ve Avrupa Birliği Uzmanlarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği” esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

 2. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

 3. Üst Yönetici: Bakanlık Müsteşarını,

ç) Birim Amiri: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürünü,

 1. Giriş sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

 2. Giriş Sınavı Kurulu: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

 3. KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

 4. Tez Değerlendirme Komisyonu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Tez Değerlendirme Komisyonunu,

ğ) Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,

 1. Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

 1. Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

 2. Yeterlik Sınav Komisyonu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonunu,

 3. Tez Danışmanı: Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek Danışmanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş
Uzman yardımcılığı giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır.
Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, sınav konuları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın internet sitesinde en az bir defa ilan edilir.


Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, sınav duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

 2. Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Bakanlıktan veya Bakanlığın internet sitesinden temin edilecek başvuru formu.

 2. Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylı örneği.

 3. KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

 1. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

 2. Özgeçmiş.

 3. Üç adet vesikalık fotoğraf.

 4. Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.

ğ) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Başvurular şahsen, elden, posta yoluyla veya giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılabilir.  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Birinci fıkrada sayılan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
Sınav ön hazırlık çalışmaları

MADDE 9 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek sınava gireceklerin listesini hazırlar.Sınav kimlik belgesi

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilir. Sınav yeri ve tarihi sınav kimlik belgesinde belirtilir. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.
Giriş Sınavı Kurulu

MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı Kurulu, Bakanın onayı ile belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, biri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü olmak üzere daire başkanı ve daha üst seviyedeki yöneticiler ile Avrupa Birliği Uzmanları arasından seçilir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan en fazla iki öğretim üyesi Giriş Sınavı Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Aynı usulle yeteri kadar yedek üye belirlenir.

(2) Kurul üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Giriş Sınavı Kurulu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(4) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sınava KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konulardan klasik ve/veya test usulünde yapılır. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Yazılı sınav Bakanlıkça yapılabileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir. Bu durumda yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınav; alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile yabancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlerin müfredatlarına göre belirlenir. Yazılı sınavda soruların konu başlıkları bakımından alan bilgisi yüzde elliden aşağı olmayacak şekilde hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

(5) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

(6) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla belirlenen kadronun dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz. Adaylar, KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere sıralamaya tâbi tutulur. KPSS puan türü itibariyle sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınav, adayların;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,

 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Adaylar, Giriş Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Başarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda bu sınavda alınan puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.

(3) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


Sonuçların duyurulması

MADDE 15 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı sınavın nihai sonucunu, kendisine bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilan eder. Ayrıca sınav sonuçları, asil ve yedek listede yer alan adaylara tebliğ edilir.
Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

 2. Dört adet vesikalık fotoğraf.

 3. Mal bildirimi.


Uzman yardımcılığına atama

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlar, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

(5) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

(6) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı
Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 18 –(1) Bakanlığın merkez teşkilatına atanan uzman yardımcıları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 55. maddesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönergede belirtilen adaylık eğitimi süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. Bu eğitimler birbirini takip eden sıra içinde devam eder;

a) Temel eğitimin hedefi; devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermek olup, temel eğitim süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

b) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; uzman yardımcılarının işgal ettikleri kadro ve görevler dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak olup, hazırlayıcı eğitim bir aydan az üç aydan çok olamaz.

c) Stajın hedefi; hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri, kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle uzman yardımcılarına tecrübe kazandırmak olup, staj iki aydan az olmamak kaydı ile adaylık eğitim süresi içinde tamamlanır. Staj; temel eğitim ve hazırlayıcı eğitime bağlı olarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde, zorunlu hallerde ise görevleri ile ilgili olmak üzere başka bir kurum veya kuruluşta da yaptırılabilir.

(2) Uzman yardımcıları, görevlerinin gerektirdiği konularda bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamaya yönelik Personel Dairesi Başkanlığınca,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan bir plan dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

(3) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı;

 1. Uzman yardımcılarına, Avrupa Birliği alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

 2. Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

 3. Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

 1. Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

 2. Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

 3. Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,

 4. Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik programları kapsar.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconAvrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabına Ek

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconGÜMRÜk ve ticaret bakanliği personeliNİn silah taşima, bulundurma...

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconBu çalışmada yer alan görüş ve düşünceler Avrupa Konseyi, Avrupa...

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge icon11. Maddesine dayanarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından...

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge icon5 1- avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi 15

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconPolitika • Avrupa Birliği • ekonomi • bilim dünyası

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconAvrupa biRLİĞİ ve uluslararasi kuruluşlarca desteklenen projelerde uygulanacak

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Avrupa biRLİĞİ uzman yardimcilarinin yetiŞTİRİlmesi ve tez hazirlama usul ve esaslarina iLİŞKİn yönerge iconAvrupa biRLİĞİ ve uluslararasi kuruluşlarca desteklenen projelerde uygulanacak


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev