Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.TL.60

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
PERSONEL BİRİMİ ÇALIŞMA TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/3


1. Amaç

Talimatın amacı; “Personel Biriminde yürütülen faaliyetleri tanımlamak.” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Uygulama Alanı (Kapsam)

Personel Birimini kapsar.

3. Sorumluluklar

Bu talimatın uygulanmasından Personel Birimi Personeli sorumludur.

4. Tanımlar

5. Uygulama

5.1.Tebligatlar ilgililere tebliğ edilir evraklar dosyalarına yerleştirilerek muhafaza edilir.

5.2.Hastane personelinin tedavi talepleri olması halinde, talepte bulunan personele TC kimlik numarası ile ilgili hastaneye yönlendirilir. Muayene sonrası personel tarafından getirilen rapor yada çalışabilir kağıdı fakülte sekreterine iletilir. Kadrolu personel tarafından getirilen rapor yada çalışabilir kağıdı üst yazı ile Rektörlüğe bildirilir. Sözleşmeli personel tarafından getirilen rapor yada çalışabilir kağıdı fakülte sekreteri onayından sonra özlük dosyasına takılır ve maaş birimine bilgi verilir.

5.3.İzin talebinde bulunan personellere personel sistemi otomasyon programından iki nüsha halinde “Yıllık İzin İsteği ve Onayı” formu düzenlenir, form izin talebinde bulunan personele imzalattırıldıktan sonra birim amirine onaylatması istenir. Vekalet gereken onaylarda “Yıllık İzin İsteği ve Onayı” formunun bir nüshası bir üst makam olan Rektörlük tarafından onaylanmak üzere evrak potsa memuru aracılığı ile Rektörlüğe gönderilir. Rektörlükçe onaylandıktan sonra bir nüshası Rektörlükte kalır, iade edilen diğer nüshasının fotokopisi isteği halinde personele verilir, asıl nüshası ise izinin başladığı tarihte işleme konmak üzere alınır. Saatlik izinler için “Saatlik İzin Formu” düzenlenir.

5.4.Tüm izinler (yıllık izinler, istirahat raporları, sağlık kurulu raporları, mazeret izinleri, doğum izinleri, ücretsiz izin), askerlik görevini ifa etmek üzere görevden ayrılan personellerin ayrılış vb. işlemleri birimde yapılır. Yapılan bu işlemler; Personel Sistemi programına girilerek işlenir. Vekalet gerektiren durumlarda Rektörlüğe resmi yazıyla bildirilir. Evrakların gerekli kaydı yapılarak ilgili personelin özlük dosyasında muhafazası sağlanır. Ücretsiz izinler ve askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılan personellerin ayrılış yazılarının fotokopileri maaş birimine gönderilir.

5.5. Göreve başlayan personel için “Başvuru Formu” düzenlenerek personelin özlük dosyasında muhafaza edilir ve otomasyon programına işlenir. Nakil gelerek başlayan personellerin Rektörlük ve Maaş Birimine resmi yazı ile başlayışı bildirilir. Başlama tarihi Personel Sistemi Otomasyon programına işlenir. Başka bir kuruma nakil edilen, istifa eden, emekliye ayrılan personellerin Rektörlüğe resmi yazı ile ayrılışı bildirilir. Resmi yazının bir nüshası kendisine ait özlük dosyasına, bir nüshası da maaş birimine gönderilir. Ayrılış Personel Sistemi Otomasyon programına işlenir.

Ayrılan personelin özlük dosyası personel şubesinde arşivde saklanması sağlanır.

5.6. Personellerin ek prim ödemesinden kesinti yapılmak üzere çalışmadığı gün sayıları, özellikli birimlerde çalışan personeller, her aybaşında maaş birimine bildirir.

5.7. Her yılsonunda sicil rapor notları verilmesi için “Devlet Memurları Sicil Raporu” personellere ait bilgiler yazılarak I.ve II. sicil amirlerince doldurulması sağlanır eğer I. ve II. sicil amiri notları arasında 10 puan fark varsa III. sicil amirine sunulur ve verilen notların ortalaması hesaplanarak ilgili bölüme notu yazar. Tüm personellerin sicil raporları düzenlendikten sonra sicil raporları düzenlenen personelin isimlerini gösterir liste ile birlikte gizli ibaresi basılan kapalı zarf içinde Rektörlüğe gönderilir. Sicil raporları düzenleme işlemlerinin her aşaması gizlilikle yapılır.

5.8. Beş yılda bir ( 0 ve 5 ile biten yıllarda ) tüm personellerce “Mal Bildirim Formu” iki nüsha, doldurularak iki ayrı kapalı zarf içerisinde zarfın üzerine personelin isim, sicil ve görevi yazılıp, zarfın kapatılan kısmı personel tarafından imzalandıktan sonra birime teslim edilir. Mal bildirim formunun bulunduğu zarflardan bir

adedi personelin özlük dosyasında muhafaza edilir, diğer zarf ise “Mal Bildirim Formu” gönderilen personeli gösterir liste ile birlikte Rektörlüğe gönderilir.

5.9. Personellerden Dekanlık tarafından savunma istendiğinde gizlilik içerisinde personelin savunma istem yazısını yazar, personelin vermiş olduğu savunmasını aynı gizlilikle Dekanlık iletir, Dekanlığın savunmayla ilgili değerlendirmesinin yazışmasını yaparak personele tebliğ eder. Dekanlık tarafından gönderilen disiplin soruşturmalarının yürütülmesinde (Yeminli Kâtip olarak görevlendirilmesi halinde), görevlendirilen muhakkike yardımcı olur. Tüm bu yapılan işlemlerin gizliliğini sağlar.

5.10. Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince tayin isteyen personele “Atama ve Nakil Talep Formu” düzenlettirilir ve bir üst yazıyla Dekanlığa gönderilir. Birimine gelen tüm evraklar ile biriminden çıkan tüm evrakların bir nüshası personele ait ise personelin özlük dosyasında, diğer evraklar ise ilgili klasörlerde muhafaza edilir.

5.11. Kurumdan emekliye ayrılmak için müracaat eden personele emeklilik belgesi düzenlenerek Dekanlığa gönderilir. Emeklilik onayı geldikten sonra ayrılışı yapılarak resmi yazı ile Dekanlığa bildirilir. Yazının bir nüshası özlük dosyasına takılarak arşivlenir.

5.12. Birimin sarf malzeme ihtiyacı için “Taşınır İstek Fişi” düzenlenir ve birim sorumlusu imzasıyla taşınır kayıt kontrol yetkilisine verilir. Demirbaş malzemeler aynı formla satın alma biriminden temin edilir. Tanımlanan bütün bu işler personel birim sorumlusu tarafından yapılır. Birimin günlük temizlik ve evsel atıkların toplanması ile taşınması işlemleri temizlik görevlileri tarafından yapılır.

5.13. Birimde oluşan arızaların giderilmesi için birim sorumlusu tarafından “Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu” düzenlenerek teknik hizmetlere bildirilir.

5.14. Birimin günlük temizlik ve evsel atıkların toplanması ile taşınması işlemleri “Hijyen ve Temizlik Prosedürü ”ne göre temizlik görevlileri tarafından yapılır.

6. Referans Dokümanlar

6.1. Taşınır İstek Fişi

6.2. Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu

6.3. İzin Formu

6.4. Personel Saatlik İzin Formu


Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekansosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev