Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkindasayfa1/5
  1   2   3   4   5


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE

Genelge No:1724

2012/2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinin görevleri ile bu birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Genelge; Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri ile Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Genelge, 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci ve 10 uncu maddelerinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Genelgede geçen;

a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

c) Genel Müdür Yardımcısı: Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısını,

ç) Teftiş Kurulu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Teftiş Kurulu Başkanı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

e) Hukuk Müşavirliği: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini,

f) Birinci Hukuk Müşaviri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirini,

g) Hukuk Müşaviri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirini,

ğ) Daire Başkanı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ana, danışma ve yardımcı hizmet birimi daire başkanlarını,

h) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

ı) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

i) Bölge Müdür Yardımcısı: Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısını,

j) Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüklerindeki Tapu Şube, Kadastro Şube, Arşiv Hizmetleri Şube, Hukuk ve Denetim Şube, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube, İnsan Kaynakları Şube, Destek Hizmetleri Şube, Bilgi Teknolojileri Şube ve İşletme Şube Müdürlüklerini,

k) Şube Müdürü: Bölge Müdürlüklerinde görevli Tapu Şube, Kadastro Şube, Arşiv Hizmetleri Şube, Hukuk ve Denetim Şube, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube, İnsan Kaynakları Şube, Destek Hizmetleri Şube, Bilgi Teknolojileri Şube ve İşletme Şube Müdürlerini,

l) Bağlı Müdürlük: Bölge müdürlüğü yetki alanında bulunan Tapu Müdürlüklerini ve Kadastro Müdürlüklerini,

m) Tapu Müdürlüğü: Her merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki Tapu Müdürlüklerini,

n) Kadastro Müdürlüğü: Her ildeki Kadastro Müdürlüğünü,

o) Yetkili Merci: 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre tespit edilen mercileri,

ö) LİHKAB: 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanunla kurulan lisanslı harita kadastro bürolarını,

p) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,

r) İşletme Birimi: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde kurulan Döner Sermaye İşletme Birimini,

İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

MADDE 4- (1) Tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için, Türkiye'nin coğrafi durumu, ulaşım imkânı ve idari taksimatı dikkate alınarak, en az iki ili kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge müdürlükleri kurulur ve aynı usulle kaldırılır.

(2) Bölge Müdürlüğü merkezi ile bağlı merkez ilçe ve diğer ilçe teşkilatlarına ait teşkilat şeması (EK-1) de gösterilmiştir.

(3) Bölge Müdürlükleri; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcıları ile Tapu Şube, Kadastro Şube, Arşiv Hizmetleri Şube, Hukuk ve Denetim Şube, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube, İnsan Kaynakları Şube, Destek Hizmetleri Şube, Bilgi Teknolojileri Şube ve İşletme Şube Müdürlüklerinden meydana gelir.

(4) Bölge müdürlüğü merkezleri ve bağlı iller (EK–2) çizelgede gösterilmiştir.

Görev

MADDE 5- (1) Bölge Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bölgesi içerisinde taşınmaz mallarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tescil işlemlerinin yapılmasını, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, sicil ve belgelerin arşivlenmesini, korunmasını, yıpranmış arşiv malzemelerinin bakım ve onarımını sağlamak, 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak işlerin yerine getirilmesini ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak için gerekli tedbirleri almak, tapu kütüğünde ve kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren diğer harita yapım işlerinin denetimini ve takibini yapmak,

b) Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinin, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ve 18/05/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Tapu Sicil Tüzüğü ile 28/07/2008 tarihli ve 2008/14001 karar sayılı Tapu Planları Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca vermiş oldukları ret kararlarını birinci derecede inceleyerek karara bağlamak ve Genel Müdürlüğe itiraz halinde istenen belgeleri Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,

c) Bölgesine bağlı Müdürlükleri, Bölge Müdür Yardımcıları ya da Şube Müdürlerini görevlendirmek ve LİHKAB’nı ise mühendis kökenli Bölge Müdür Yardımcıları ya da Şube Müdürlerini görevlendirmek suretiyle denetletmek, denetim raporları hakkında direktif vermek ve sonuçlarını izlemek, denetimin genel sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, rapor ve talimatları ise bilgi için Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlıklarına göndermek,

ç) Müfettişler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında, bölge müdürlüğü görüşünü bildirmek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek,

e) Raporların hukuki, teknik, idari ve mali işler ile disiplin yönünden gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, yapılan işlemlerin sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

f) Bölgesi içerisinde, kadastronun yapılmasına, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin önerileri Genel Müdürlüğe sunmak, uygun görülmesi halinde gereğini yaptırmak ve sonuçlarını izlemek,

g) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğüne bağlı müdürlüklerde tesis edilen tapu kayıt, plan ve belge örneklerini mevzuatına uygun olarak arşivlemek, sicil ve belgelerin korunmasını ve emniyetini sağlamak,

ğ) Bölge müdürlüğü yetki alanında bilgi teknolojileri, donatım, arşiv ve destek hizmetlerine ilişkin her türlü tedbiri almak,

h) Bölge Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerin ihtiyaçlarını tespit etmek, kiralama ve satın alınmasını sağlamak, bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç dağıtımını yapmak, resmi araçların mevzuatına göre görevlendirilmesini sağlamak,

ı) Bağlı müdürlüklerin çalışmasını ve iş akışını takip ederek personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel planlamasını yaparak bölgesi için personel ihtiyacı olduğunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri takip etmek, dosyasını tutmak, süresinde Genel Müdürlüğü bilgilendirmek, görevli personelin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve Genel Müdürlüğe bilgi vermek, verilecek talimata göre eğitimlerini sağlamak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki görevleri yerine getirmek,

i) Bağlı müdürlüklerin mevzuat ile ilgili sorularına cevap vermek ve uygulamada ortaya çıkan teknik ve hukuki konulara çözüm getirecek şekilde ilgili müdürlüğe talimat vermek,

j) Bölge müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon işlerini yapmak, bölgeye bağlı illerde düzenlenen il planlama koordinasyon kurulu ve diğer toplantılarda kurumu temsil etmek,

k) Müdürlükte çalışan personelin, ilişkili olduğu mevzuata uygun olarak ve süresinde mali ve özlük işlerini yürütmek ve takibini sağlamak,

l) Bağlı Kadastro Müdürlüklerince aylık dönemlerde gönderilen değişiklik işlemlerini izlemek, mevzuata uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak,

m) İhtiyaç duyulması halinde nirengi ölçü ve hesaplarının GNSS ve CORS-TR yöntemi ile yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen statik yöntemle yapılan GNSS ve CORS-TR hesap kontrol taleplerini karşılamak,

n) Kadastro Müdürlüklerince üretilen paftalara ait geçici ve kesin çizim işlerini yürütmek ve sonuçlarını aylık raporlar halinde Kadastro Dairesi Başkanlığına göndermek, elektronik ölçme aletlerinin kalibrasyon testlerini Kadastro Dairesi Başkanlığı ile koordineli yapmak,

o) 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklerle belirlenen görevleri yapmak, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının denetimlerinin yapılmasını ve mevzuat çerçevesinde çalışmasını sağlamak,

ö) Bağlı Kadastro Müdürlüklerince hazırlanan yıllık ve ek çalışma programlarını onaylamak ve takibini sağlamak,

p) Mahkemelerden, icra müdürlüklerinden ve diğer kamu kuruluşlarından gelen taşınmaz mal araştırması, haciz ve benzeri taleplerin sorgulamasını ve gereğini yapmak ve sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek,

r) Kadastro Müdürlüklerinin üç aylık mesai izleme cetveli ve yılsonu mesai izleme cetvellerinin düzenli olarak Genel Müdürlük Kadastro Dairesi Başkanlığına göndermek,

s) İzin belgelerini ve sağlık izin onaylarının TAKBİS-ERP programına girmek,

ş) Müşteri memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını takip etmek,

t) Ayrıca, mevzuatın öngördüğü görevler ile Genel Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Müdürlüğü Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Bölge Müdürü

MADDE 6- (1) Bölge Müdürü, kendilerine bağlı birimlerdeki personelin en üst amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı üst kademelere karşı sorumludur.

(2) Bölge Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Genelgenin 5 inci maddesinde sayılan görevleri yürütmek,

b) Bölge Müdürlüğü ile bağlı müdürlük personelinden kanun ve mevzuata aykırı hareketi görülenler hakkında idari soruşturma yapmak veya yaptırmak, görevlendirilmesi halinde bizzat ön inceleme yapmak, yetkili mercilerin talebi halinde Bölgesine bağlı müdürlüklerinin ön incelemesinin yapılması için; Bölge Müdür Yardımcılarından birini bildirmek, raporları ilgili mercilere göndermek, raporlar üzerine hukuki, teknik, idari ve mali konular ile disiplin yönünden gereken tedbirleri almak, gerekiyorsa talimat vermek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca mülki amirlerce verilen izinler dışında kalan diğer izinleri vermek,

ç) Müdürlüklerden gelen görüş ve ret kararları hakkında karar vermek, gerekli durumlarda Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,

d) Tapu ve kadastro hizmetlerinin etkin, güvenli ve zamanında sunulması noktasında gerekli tüm tedbirleri almak, (16/11/2012 tarihli Makam Olur’u ile)

e) Ayrıca, mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Genel Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

(3) Bölge Müdürü görevlerinden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.

Bölge Müdür Yardımcıları

MADDE 7- (1) Bölge Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürünün görevlerini yerine getirmesinde, iş bölümüne göre verilen işleri yapmak, işlerin yapılmasına yardımcı olmak ve şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek üzere, Bölge Müdürü tarafından görevlendirilir. Görevlendirilmesi halinde genel denetim, süreli denetim, inceleme, ön inceleme veya idari soruşturma yapar.

(2) Bölge Müdürünün bulunmadığı hallerde, Bölge Müdürünün teklifi üzerine Bölge Müdür Yardımcılarından biri, Bölge Müdür Yardımcılarının da bulunmaması halinde Şube Müdürlerinden biri, Genel Müdürün onayı ile Bölge Müdürlüğüne vekâlet eder.

(3) Bölge Müdür Yardımcıları, görevlerinden dolayı Bölge Müdürüne karşı sorumlu olup, Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapar.

Tapu Şube Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Tapu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğüne bağlı tapu müdürlüklerinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin tapu mevzuatına ilişkin sorularını hukuki yönden incelemek, gereklerini yerine getirmek, cevaplarını hazırlamak,

b) Tapu müdürlüklerince verilen akit ve tescil işlemlerinin reddine dair kararları inceleyerek görüşünü Bölge Müdürüne sunmak,

c) Cevaplı teftiş raporlarının şubesiyle ilgili kısmı hakkında Bölge Müdürlüğü görüşü oluşturmak, Genel Müdürlükçe verilecek şubesine ilişkin talimatların gereğini yerine getirerek sonuçlarını takip etmek ve raporların şubesiyle ilgili bölümü hakkında gereğinin yerine getirilerek neticeden Bölge Müdürüne bilgi vermek,

ç) Tapu Mevzuatına ilişkin sorular ile ret kararlarının gerekli durumlarda Bölge İnceleme Kuruluna inceleterek, sonucunu Bölge Müdürlüğüne sunmak,

d) Tapu hizmetlerinin etkin, güvenli ve zamanında sunulması noktasında gerekli tüm tedbirleri alarak, tespit edilen eksiklikler noktasında gerekli eğitim programları planlamak ve bölge müdürüne sunmak,

e) Ret kararlarına yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Mahkemelerden, İcra Müdürlüklerinden ve diğer Kamu Kuruluşlarından gelen mal varlığı araştırması, haciz, tapu kayıtları üzerinde yasaklayıcı ve kısıtlayıcı işlem yapılması talepleri ve benzeri taleplerin sorgulamasını ve gereğini yapmak ve sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek, gerçek kişilerce taşınmaz araştırması ve kayıt örneği talep edilen dilekçelere cevap vermek, (16/11/2012 tarihli Makam Olur’u ile)

g) Yabancı işler ve yetki alanı dışı işleri yürütmek, (16/11/2012 tarihli Makam Olur’u ile)

ğ) Mevzuatın öngördüğü ve Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak. (16/11/2012 tarihli Makam Olur’u ile)

Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Hukuk ve Denetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerinin genel denetim, süreli denetim, inceleme, ön inceleme veya soruşturma ve benzeri işleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak raporları ilgili mercilere göndermek, raporlar üzerine hukuki, teknik, idari ve mali konular ile disiplin yönünden gereken tedbirleri almak, Bölge Müdürlüğü görüşü veya talimatını hazırlamak ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek, bu işlerin takibini sağlayarak yazışma ve kayıtlarını yapmak,

b) Bölge Müdürlüğünün genel denetim programı ile tüm Şube Müdürlükleriyle koordinasyon sağlanarak süreli denetim programını Bölge Müdürü adına yapmak ve takibini sağlamak,

c) Bağlı Tapu Müdürlükleriyle Kadastro Müdürlüklerinde Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimlerinin sonuçlarına göre hazırlanan cevaplı ve basit raporlarda belirtilen tenkit hususlarının talimatlar doğrultusunda yerine getirilip getirilmediğine dair mahallinde kontroller yapmak, kontroller neticesinde hazırlanan raporları Bölge Müdürüne sunmak.

ç) Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki LİHKAB denetimini yapmak,

d) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü hukuk hizmetlerini yürütmek, davaların takibi gibi hukuki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, takip ve denetimini yapmak, Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconBayindirlik ve iskan bakanligi tapu ve kadastro genel müDÜRLÜGÜ

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconGelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconBeyliKDÜZÜ belediyesi teşKİlat yapisi ve müDÜRLÜklerin görev, yetki...

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconTapu ve Kadastro bölge Müdürlüğü'nün 03. 09. 2014 tarih ve 2014/54...

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconEnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconBu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün...

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconGÖrev yetki ve sorumluluklari

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconDekanın Görev Yetki ve Sorumlulukları

Tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda iconOrganizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev,...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev