Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesisayfa1/3
  1   2   3
KIYI LİMAN-CAMİ ARASI KALORİFER VE TEMİZ SU HATTI MEKANİK TESİSAT-DEMONTAJ İLE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 BLOK BODRUM KAT KAZAN DAİRELERİ HAVALANDIRMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sıcak Su ile Isıtma (Kalorifer) ve Temiz Su Tesisatı

  1. - GENEL ESASLAR :

1.1- Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus ehemmiyetle göz önünde tutulacaktır.

1.2 - Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. Bu maksatlar için düz, eğri, dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya eğmeler kullanılmayacaktır. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle eğmeler kullanılabilecektir.

1.3 - Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta kullanılacaktır. Yalnız siyah boru döşenmesinde branşman çapı, ana boru çapının yarısından fazla değilse kaynaklı bağlantı kabul edilebilir.

1.4 - Boşaltmalarda sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır.

1.5 - Bütün boruların, akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde, hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir.

1.6 - Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır.

1.7 - Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısalmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak, bu meyanda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L, Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir.

1.8 - Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. Tesbit, askı, destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Branşman, ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek, gereken tedbirler alınacaktır.

1.9 - Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak, mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek, gereken yapılacaktır.

1.10 - Kolonların ve cihazlarında genleşme, hava tahliyesi, su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulâcak, icabeden yapılacaktır.

1.11 - Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kolektör kullanılacak kolektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlaması (dengelenmesi) veya zon, branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır.

1.12 - Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular, kolektörler, genleşme deposu v.b. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir.

1.13 - Kalorifer tesisatı TS 2192 ye uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.

2 - DENEMELER :

2.1 - Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katında 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir.

2.2 - Sistem suyla doldurulduktan sonra, pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtrelere konarak sistem çalıştırılacak, branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek, sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak, sonra su tamamen boşaltılacak, geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek, işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.

3 - MALZEME SEÇİMİ, DENEMELERİ VE TANINMALARI :

3.1 - Bütün malzeme ilgili Türk Standardına veya ithâl malı olanlarda İdarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun olacak ve kullanılacağı tatbikata uygun özelliklerde olacaklardır.

3.2 - Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilâveten birim fiyat tariflerinde ve şartnamelerde imalâtçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imâl yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. (Kalite belgesini haiz olduğuna; kontrol ve denemeleri yapıldığına; normalizasyon v.b. muameleleri yapıldığına dair).

3.3 - Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin, birim fiyat tarifinde belirlenmiş olana uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı, saptanacaktır.

4. MÜŞTEREK TESİSAT ELEMANLARI, AKSESUARLARI, TECRİT, BOYA VB. İŞLER

A- Boru Donanımı

1 - DİKİŞLİ SİYAH BORULAR (TS 301/2; DİN 1626; DIN 2458 standartlarına uygun, malzemesi ST 33 olanlar) :

1.1 - Bu cins borular 90°C - 70°C kalorifer tesisatında anma basıncı en çok 16 Kgf/cm² (ND 16) olan kızgın su ve buhar tesisatında kondenser suyu ve yağ-yakıt donanımında gerekirse basınçlı hava ve vakum tesisatında kullanılacaktır.

1.2 - Bu boruların dış çapları ve et kalınlıkları birim fiyat tariflerinde verilenlere uygun olacaktır ve kalite belgesini haiz olacaklardır. 3/8" ve daha küçük ebatta olanları İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır.

1.3 - DIN 2458'e uygun buhar boruları ve DIN 1626'ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır.

1.4 - TS 301/2’ye uygun borular vidalı olacaktır.

1.5 - Anma basıncı 25 kgf/cm² (ND 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 kgf/mm² çekme dayanımında çelik malzeme ile imâl edilmiş ve imâlden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır.

2 - DİKİŞSİZ (PATENT ÇEKME) SİYAH BORULAR : DIN 2448'e uygun; malzemesi ST 33)

2.1 - Bu cins borular için 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 aynen geçerlidir.

3 - DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORULAR VİDALI (TS 301/2'ye uygun; malzemesi ST 33)

3.1 - Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülâsyon, çamaşırhane sıcak ve soğuk su, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. İdarenin muvafakati alınarak yağmur suyu, kirli ve pis su tesisatında da, kolonlarda veya bağımsız havalandırma borusu olarak ve basınçlı hava ve vakum tesisatında da kullanılabilirler.

3.2 - Bu boruların dış çap ve et kalınlıkları birim fiyat tariflerinde verilenlere uygun olacaktır. Helâ rezervuarı boruları dışında 3/8" ebadı kullanılmayacaktır.

3.3 - Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir.

3.4 - Toprak altına döşendiğinde ilgili B.F. tarifine uygun şekilde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır.

4 - ÇELİK BORULARIN KAYNAKLI BİRLEŞTİRİLMELERİ :

4.1 - Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır.

4.2 - Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık aşağıda belirtilmiştir.

Boru ölçüsü Konik olanlarda Konik olmayanlarda

aralık mm. aralık mm.

3/4" - 1 _ 2,5

11/4" - 1 1/2" _ 3

2" - 2 1/2" _ 2.5- 3

3" - 6" 3 _

8" - 12" 5 _

14" - 18" 8 _

4.3 - Kaynaklar kaynak ağzı V’sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır. V’nin genişliğini dolduracaktır. Boru cidar kalınlığının 2,5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak kalınlıktaki kenarlardan ortaya artma boru et kalınlığının 1,25 inden fazla olmayacaktır. Kaynaklara köpük girinti, çapak, çatlak, cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir.

4.4 - Kaynaklar Asetilen - Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır.

5 - YERLEŞTİRME VE YÖNLENDİRME :

5.1 - Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir.

5.2 - Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir.

5.3 -Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir.

6-TESPİT, ASMA VE KILAVUZLAMA İŞLERİ :

6.1 - Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek, asılacak veya kılavuzlanacaktır. Asıcı, taşıyıcı, tespit edici , klavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak, icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. Bu işler için tel, madeni şerit veya bant kullanılmayacaktır.

6.2 - Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. Boru tespit parçaları, takozlarla, vidalarla veya dubellerle beton içerisine tespit edilecek, büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta, ucu, çatal, tespit parçaları, beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek, etrafı betonla doldurularak, ankre edileceklerdir.

6.3 - Kolonlar, kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir.

6.4 - Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. 3 mm.’den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir.

6.5 -Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edebilecektir.

Boru çapı Askı çubuğu çapı

3/4"- 2" 3/8"

2 1/2" - 3 1/2" 1/2"

4 " - 5” 5/8"

6" 3/4"

8" - 12" 7/8"

14" 1"

16" - 18 1 1/8"

20" 1 1/4"

24" 1 1/2"

30" 1 7/8"

6.6 - Boru askı çubukları ve tespit parçaları, çubukları, cıvataları, somunları, kontra somunları, rondelaları, taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir.

7-VİDALI BORU VE BAĞLANTI PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMELERİ :

7.1 - Vidalar, dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. Birleştirmede keten, kendir, yün gibi herhangi bir madde kullanılmaktır. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir.

7.2 - Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen, sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. Malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir.

8-KOLEKTÖRLER :

8.1 – Soğuk su Kolektörleri: B.F. tarifinde açıklandığı şekilde imâl edildikten sonra sıcak, galvanizlenmiş olacaktır.

8.2 - Kolektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır.

8.3 - Kolektörler çok sayıda vana, pompa ve benzeri cihazların taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

8.4 - Kolektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.

8.5 - İdare, kolektörler için imalât projesi talep ederse, yüklenici projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalâta başlamayacaktır.

8.6 - 25 kgf/mm² anma basıncı altında çalışacak kolektörlerde kullanılacak boru ve flânşlar en az 37 kgf/mm² çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imâl edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.

8.7 - Kolektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı, kolektörler iç kesit alanına eşit olacak şekilde kolektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çapı kontrol edilecektir.

B- Boyama İşleri

1 - GENEL ESASLAR :

1.1 - Astar boya vurulacak yüzeyler, pas, kir, sıva artıkları, yağ, v.b. artıklardan tamamen temizlenecektir. Bunun için icabederse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır.

1.2 - Sisli, donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır.

1.3 - Boya damlama, akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır.

1.4 - Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır.

1.5 - Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini, cihaz plâkalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir.

1.6 - Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve kontrolün arzusuyla tekrar boyanacaktır.

2 - BORU SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ :

2.1 - Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda,vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır.

2.2 - Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak süzgeçler konacaktır.

2.3 - Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. Pnömatik olarak denenecek tesisat sıkıştırılmış havayla üflenerek temizlenecektir.

2.4 - Geçici ve kalıcı bütün süzgeç ve pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.

C- Vanalar

1 - GENEL ESASLAR :

1.1 - Vanalar projelerde aksi belirtilmemişse yalnız dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir.

1.2 - Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir.

1.3 - Vanalar boru çapına eşit çapta seçileceklerdir.

1.4-Vidalı vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır.

1.5 - Şiber vanalar, bütün cihazların iki tarafına, sıcak ve serin suda gidiş ve dönüş borularının kolektörden ayrılma noktalarına ve bu boruların her katta ana borudan ayrılan branşmanlarına ve projede gösterilen yerlere konacaktır.

1.6 - Oturmalı vanalar (Glop vanalar) 1.5 maddesinde yazılan sıcak veya serin su borularından basınç ve debi ayarı yapılması arzu edilenlerin dönüşüne ve projede belirtilen yerlere konacaktır.

1.7 - Geri tepme ventilleri projede gösterilen yerlere konacaktır.

2 - DENEMELER :

2.1 - Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özellikleri uygun seçilecek ve denenecek birim fiyat tariflerine uygun olacaklardır.

D-Ölçümler

1 - Metre (Mt.) :

1.1 - Bazı birim fiyat tariflerinde belirtilen malzeme, mamul veya hizmetlerin boyları ile tanımlanmaları ve ölçülmeleri fiyatlandırmada esas alınmıştır.

1.2 - Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır.

1.3 - İhzar edilmiş malzeme veya mamulün ölçülmesinde fire düşünülmez. İdarece kabul edilen fire montaj bedeline ithal edilmiştir. İhzar edilmiş malzeme veya mamul boyu monte edildiğinde bir miktar azalırsa da bu eksilen miktar montaj bedelinde hesaba katılan fire ile karşılanmış olur.

1.4 - Fesih halinde monte edilmiş miktar madde 5.3.2 ye uygun olarak ölçülecek, monte edilmemiş miktar ise Madde 5.3.3 e uygun olarak ihzarat gibi ölçülecektir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconOdtü mekanik tesisat tekniK Şartnamesi

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconJeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconKazan daireleri İŞletme ve bakim

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconJeneratör tesisati özel tekniK Şartnamesi

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconDİJİtal mekanik kariştirici tekniK Şartnamesi

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconGürsel Paşa Mah. 75492 sk. Prestige Residence B. Blok Kat: 11 D. No: 22 Seyhan / adana

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconTansiyon aleti seyyar(mekaniK)ERİŞKİn tekniK Şartnamesi

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

Kiyi liman-cami arasi kalorifer ve temiz su hatti mekanik tesisat-demontaj ile iNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ K1 blok bodrum kat kazan daireleri havalandirma tesisati tekniK Şartnamesi iconAnkara-eskiŞEHİr yht hatti sinyalizasyon ve telekomüNİkasyon sistemleri...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev