Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda

aksaray üni ile ilgili görsel sonucu
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AKDEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

KILAVUZU

GENEL İLKELER

 1. Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda bulunamaz.

 2. Kişi ücretsiz izinde ise, emekliye ayrılmış ise veya 2914 Sayılı Kanun kapsamında maaş almıyor ise akademik teşvikten faydalanamaz.

 3. Öğretim elemanı Vakıf Üniversitelerinde yapmış olduğu akademik çalışmalarla ilgili olarak teşvik alamaz. Kadrosu devlet üniversitesinde iken 2017 yılı içerisinde Vakıf Üniversitesine geçmesi halinde ödenmekte olan akademik teşvik ödeneği kesilir.

 4. Her öğretim elemanı yapmış olduğu çalışmalarını YÖKSİS’e kaydetmelidir. Çalışmalar YÖKSİS’e yüklenirken faaliyeti yapanların isim/isimleri nüfus cüzdanlarındaki açıklıkla yazılmalı ve kısaltmalara yer verilmemelidir.

 5. Bütün hesaplamalar YÖKSİS’te otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle faaliyetlerin sisteme giriş işlemleri dikkatlice ve yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır.

 6. Puanların hesaplanmasında, öğretim elemanının faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı esas alınır. Teşvik ödemesine esas faaliyetlerin gerçekleştirildiği yılda kadro unvanı değişen öğretim elemanın her bir faaliyetini hangi kadro unvanında gerçekleştirdiğini belgelendirmesi ve başvuru dosyasına eklemesi zorunludur.

 7. Akademik teşvik başvuru işlemleri tamamladıktan sonra akademik teşvik raporu çıktısı alınmalı, her sayfası imzalanmalı, bu imzalı çıktıda yer alan bütün faaliyetler belgelendirilmeli ve YÖKSİS özgeçmiş ve eserler listesiyle eklenerek ön inceleme heyetine teslim edilmelidir.

 8. Öğretim elemanı akademik teşvik başvurusunu kadrosunun bulunduğu bölüm/anabilimdalı/anasanatdalı başkanlıklarına yapar.

 9. Bölümler, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları, kadroları kendi birimlerinde olsa dahi akademik faaliyetleri uzmanlık alanlarına girmeyen adayların başvurularını değerlendiremez. Adayın dosyası, üniversite içinde öğretim elemanının uzmanlık alanına uygun ön inceleme komisyonuna yönlendirilir.

 10. Ön inceleme heyeti öğretim elemanının sunmuş olduğu bilimsel çalışmalara ait YÖKSİS çıktısındaki her bir faaliyeti örnek belgeleriyle incelemelidir. Ön İnceleme heyeti incelenen başvurularda düzeltme ve eksiklerin tamamlanmasının isteyebilir.

 11. Ön inceleme heyeti değerlendirdiği tüm başvuru dosyalarına ilişkin kararlarını EK 1’de örneği verilen “Ön İnceleme Tutanağı”nda kayıt altına almalıdır.

 12. Eğer öğretim elemanının akademik teşvik başvuru puanı ile ön inceleme heyetinin değerlendirme kararı arasında fark varsa, ön inceleme heyeti bu farkı gerekçelendirerek, ön değerlendirme tutanağında raporlamalıdır.

 13. Ön inceleme heyeti ön inceleme tutanağıyla birlikte tüm başvuru dosyalarını Dekanlıklar/Müdürlükler aracılığı ile üniversite akademik teşvik komisyonuna göndermelidir.

 14. Akademik teşvik komisyonu ön inceleme heyeti tarafından yapılan değerlendirmeleri inceleyerek karara bağlar. Başvuruların nihai karar mercii, belgelere dayalı olarak, komisyondur.

 15. Akademik teşvik başvuruları akademik teşvik komisyonu tarafından karara bağlanır ve bu kararlar Aksaray Üniversitesi resmi internet sayfasında ilan edilir.

 16. İlan edilen kararlara itiraz yolu açık olup, itirazlar süresi içerisinde şahsen dilekçe ile Senatoya yapılır.

 17. Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.


FAALİYET TÜRLERİ: Kurallar ve Belgeler

 1. PROJE

Kurallar:

 1. Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmalar proje olarak değerlendirilmektedir.

 2. Projelerin 2016 yılı içerisinde sonuç raporları onaylanarak tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır.

 3. TÜBİTAK Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları proje kapsamında değerlendirilmez.

 4. TÜBİTAK’ın 2209-A, 2209-B, 2229 vb. destek programları proje kapsamında değerlendirilmez.

 5. TÜBİTAK Tekno Girişim ve TEYDEB Projeleri ilgili yönetmelikteki proje tanımına uygun olmak ve yeterli düzeyde kanıtlayıcı bilgi ve belge sunmak kaydıyla teşvik kapsamında değerlendirilir.

 6. Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB projeleri ilgili yönetmelikteki proje tanımına uygun olmak ve yeterli düzeyde kanıtlayıcı bilgi ve belge sunmak kaydıyla teşvik kapsamında değerlendirilir.

 7. TÜBİTAK Projelerinde bursiyer olarak görev alan araştırma görevlileri için yönetmelikte bursiyerlik görevi için puan öngörülmediğinden teşvik kapsamında değerlendirilmez.

 8. Lisans veya tezsiz yüksek lisans programlarındaki dönem projeleri akademik teşvik başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Belgeler:

 1. Proje sözleşmesi ya da sonuç raporunda, proje künyesinin (projenin adı, tamamlanma tarihi, yönetici ve araştırmacılarının isimleri, rapor tarihi, vb.) yer aldığı sayfanın fotokopisi 

 2. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı ve 2016 yılı içinde projenin sonuçlandığını/kapatıldığını gösteren belge. 1. ARAŞTIRMA

Kurallar:

 1. Araştırma 2016 yılı içerisinde tamamlanmış (kapanmış) olmalıdır.

 2. Çalışma üniversite ve araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylanmış olmalı ve başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde araştırmanın başlangıcı açıkça belirtilmiş olmalıdır.

 3. Çalışma en az 3 ay süre ile yürütülmüş olmalıdır ve proje süresi başvuruda sunulacak kanıtlayıcı belgelerde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

 4. Çalışma YÖK ve Üniversite değişim programları kapsamında veya bir proje kapsamında yürütülmüş olmamalıdır.

Belgeler:

1. Yurtdışı Araştırmalar İçin:

 1. Yurtdışı Araştırma (Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Kabul Belgesi Oluru,

 2. Yurtdışı araştırma (Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma- YÖK) Oluru,

 3. TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma TÜBİTAK Oluru,

 4. TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırması Üniversite Rektörlüğü Oluru,

 5. Araştırmanın tamamlandığına dair ilgili kurum yazısı da eklenmelidir.

2. Yurtiçi Araştırmalar İçin:

 1. Doktora Sonrası Yurtiçi Araştırma Üniversite Rektörlüğü Oluru

 2. Araştırmanın tamamlandığına dair ilgili kurum yazısı da eklenmelidir. 1. YAYINLAR

Kurallar:

 1. Yayınlar 2016 yılı içerisinde yayımlanmış olmalıdır. DOI alınmış veya kabul edilmiş olsa dahi, henüz yayımlanmamış yayınlar ilgili yıl faaliyeti olarak değerlendirilmez ve puanlamaya dâhil edilmez.

 2. SSCI, SCI-Exp ve AHCI indekslerinde taranan dergilerdeki makaleler Web of Science (WoS) veri tabanından çekilerek başvuru dosyasına eklenmelidir.

 3. Senior isim (makaledeki son isim) durumunda olan araştırmacıların yayının yapıldığı alanda en az 10 adet uluslararası nitelikte yayınının bulunması zorunludur.

 4. Correspondence (sorumlu) yazarlık için yayımlanan makalede ilgili yazarın Correspondence (sorumlu) yazar olarak belirtilmiş olması zorunludur.

 5. İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmış kitap ve kitap bölümleri hariç, kitaplar veya kitap bölümlerinin ilk basımlarının 2016 yılında yapılmış olması gerekir. Bir adet basılı örnek başvuru dosyasına eklenmelidir. E-kitaplar için ise künye bilgilerini içeren sayfası ve kitabın elektronik ortamda ulaşılabilecek adresi (link uzantısı) eklenmelidir.

 6. Kitap ve kitap bölümlerinin tekrar baskıları, başlığı veya ISBN numaraları değişmiş olsa dahi yeniden puanlamada esas alınmaz.

 7. Teknik not, uzman görüşü, bilirkişi raporu, vaka taktimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği vb. faaliyetlerin de tıpkı özgün makaleler gibi, sınıflandırılan (SSCI, SCI-Exp., AHCI veya diğer alan indekslerinde veya ulusal/uluslararası hakemli) dergilerde yayınlanmış olması zorunludur.

 8. Kamu ve özel sektör kurumlarına yapılan bilirkişilikler, hangi dergi türünde olursa olsun yapılan hakemlikler yönetmelik kapsamında yayın faaliyeti olarak değerlendirilmez ve puanlamaya dâhil edilmez.

 9. 2016 öncesi tam metin olarak yayınlanmış bir tebliğin içeriğinde önemli değişiklikler yapılmadıkça; 2016 yılında makale, kitap veya kitap bölümü haline dönüştürülmesi yönetmelik kapsamında ilgili yılın yayın faaliyeti olarak değerlendirilmez ve puanlamaya dahil edilmez.

 10. Tekrar eden ses veya görüntü kayıtları için yalnızca bir kez teşvik değerlendirmesi yapılır.

 11. Hakemli dergilerde editörlük ve editörler kurulu üyelikleri için ilgili yılda görev alınan dergi sayılarının her birisi için ayrı ayrı başvuru yapılır.

 12. Aynı resim sergisi farklı illerde ve farklı yıllarda açılmış olsa da tek faaliyet olarak değerlendirilir.

 13. Tezli lisansüstü programlarında hazırlanan tezler akademik teşvik başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

Belgeler:

 1. Araştırma (tez hariç) kitabı, ders kitabı, kitapta editörlük, kitap bölümü, kitap tercümesi, kitap tercümesi, kitap tercümesinde editörlük yayın faaliyetlerinin bir adet basılı örneği dosyaya eklenecektir.

 2. Ulusal yayınevinde kitabı/kitap bölümleri olan aday, dosyasına yayın evinin en az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüttüğünü, yayınladığı kitapların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinde kataloglandığını ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayımladığını gösteren belgeleri dosyasına eklemelidir.

 3. Uluslararası yayınevinde kitabı/kitap bölümleri olan aday, dosyasına yayınevinin en az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüttüğünü, yayımladığı kitapların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer aldığını ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olduğunu gösteren belgeleri dosyasına eklemelidir.

 4. Ansiklopedi konu/madde yazarlığında ansiklopedinin dış kapağının, iç kapağının (künye bilgilerinin yer aldığı), yazar tarafından hazırlanan ansiklopedi konusu/maddesinin fotokopileri dosyaya eklenecektir.

 5. Dergi editörlüğünün yapıldığı sayılarda editör olduğunu gösterir sayfanın fotokopisi/görüntüsü eklenecektir.

 6. Dergi editörler kurulunda yer aldığı sayılara ait editörler kurulu bilgilerini içeren sayfanın fotokopisi/görüntüsü eklenecektir.

 7. Özgün makalelere ilişkin dosyaya eklenecek belgeler:

  1. SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayınlanan makalenin ilk sayfası, derginin indekslendiğini gösterir dergi sayfası (abstract in) ve derginin indekslendiğini gösterir belge (indekslemeyi yapan kurumun internet görüntüsünün çıktısı),

  2. SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan makalenin ilk sayfası, derginin indekslendiğini gösterir dergi veya internet görüntüsü sayfası ve derginin indekslendiği gösterir belge (indekslemeyi yapan kurumun internet görüntüsünün çıktısı),

  3. Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalenin ilk sayfası (makalenin ilk sayfasında dergiye ilişkin künye bilgilerinin ve makalenin dergide yer aldığını gösterir sayfa da eklenmeli) ve derginin son beş yıldır yayın yaptığını gösterir belge,

 8. Diğer (teknik not, yorum vaka taktimi, editöre mektup vb.) makale türlerine ilişkin dosyaya eklenecek belgeler:

  1. SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayınlanan makalenin ilk sayfası (türü mutlaka bu sayfada belirtilmiş olmalı) derginin indekslendiğini gösterir dergi sayfası ve derginin 2016 yılında indekslendiği gösterir belge,

  2. SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan makalenin ilk sayfası (türü mutlaka bu sayfada belirtilmiş olmalı), derginin indekslendiğini gösterir dergi sayfası ve indekslendiği gösterir belge,

  3. Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalenin ilk sayfası (türü mutlaka bu sayfada belirtilmiş olmalı ve derginin son beş yıldır düzenli yayın yaptığını gösterir belge,

 9. Ulusal veya uluslararası boyutta performansa dayalı yayınlanmış ses ve/veya görüntü kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bandrol bilgileri ve örneği 1. TASARIM

Kurallar:

 1. Tasarım faaliyet türü, bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini kapsamaktadır. 

 2. Sanatsal veya bilimsel tasarımın 2016 yılı içerisinde kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konulmuş̧, belgelendirilmiş veya bilimsel yayınla tescil edilmiş olması zorunludur.

Belgeler:

 1. Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konan sanatsal/ bilimsel tasarıma ait belge (uygulamaya konduğu kurumun en üst yetkilisinin imzasıyla birlikte) dosyaya eklenmelidir.

 2. Bilimsel yayınla tescillenmiş̧ sanatsal/bilimsel tasarımlar için; yayının yayımlanmış̧ halinin dergi adı, yazar adı, yıl ve sayı gibi bilgilerini içeren sayfası dosyaya eklenmelidir.

 3. Diğer sanatsal/bilimsel tasarımlar için, tasarımın ilgili mercilerce sipariş edildiğini ve uygulamaya konulduğunu gösteren belge dosyaya eklenmelidir.

 4. Sanatsal/ bilimsel tasarımın sureti dosyaya eklenmelidir.

 5. Faydalı Obje/Model çalışmaları için TSE (Türk Standartları Enstitüsü) veya TPE (Türk Patent Enstitüsü) tescil belgesinin örneği dosyaya eklenmelidir.

5. SERGİ

Kurallar:

 1. Sergi faaliyet türü̈, öğretim elemanının akademik faaliyet alanı ile akademik ve bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, konser, dinleti, gösteri, gösterim, festival, gösteri, bienal (iki yılda bir gerçekleşen kültürel/sanatsal faaliyet) etkinliklerini kapsamaktadır. 

 2. Sergi faaliyet türünün 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş̧̧ olması zorunludur.

 3. Tekrar eden aynı sergi faaliyet türleri için yalnızca bir kez teşvik başvurusu/değerlendirmesi yapılabilir.

 4. Karma sergi faaliyet türünde puanlama, oran/kişi sayısına göre yapılır.

 5. Öğrencilere yaptırılan sergi faaliyet türü (sergi, konser, gösteri vb.) değerlendirme kapsamı dışındadır.

Belgeler:

 1. Sergi faaliyet türünün gerçekleştiği tarihi gösteren belge dosyaya eklenmelidir.

 2. Sergi faaliyet türünün özgün kişisel etkinlik veya karma etkinlik (davetli/yarışmaya dayalı - ulusal ya da uluslararası) olduğu; kanıtlayıcı belge (katılım/teşekkür belgesi) ve varsa web sayfası duyurusunun linkini içeren belge ile birlikte dosyaya eklenmelidir.

 3. Uluslararası sergi faaliyet türleri için, uluslararası olduğuna dair katılım belgesi dosyaya eklenmelidir.

 

 1. PATENT

Kurallar:

 1. Patent 2016 yılı içerisinde tescil edilmiş̧ olmalıdır.


 2. Birden çok ülkede tescil edilmiş aynı içerikli patentler için bir kez başvuru yapılabilir.

Belgeler:

 1. Türkiye Patent Enstitüsü veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş̧ patent tescil belgesinin nüshası.

 2. Türkiye Patent Enstitüsü veya uluslararası ilgili kurumdan alınmış tescil sahibinin isminin açık şekilde belirtildiği yazı. 1. ATIF

Kurallar:

 1. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 6. fıkrasına istinaden “oran / kişi sayısı” oranı dikkate alınarak atıf puanı hesaplanır.

 2. Öğretim elemanının atıf yapılan eserinin yayınlandığı tarihteki kadro unvanı dikkate alınarak puan hesaplanır.

 3. Öğretim elemanının lisansüstü tezlerine yapılan atıflar, puanlamaya dâhil edilir.

 4. Öğretim elemanının eserlerine atıf yapan lisansüstü tezler ve bildiriler atıf olarak puanlamaya dâhil edilemez.

 5. “Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki” atıfların puanlanabilmesi için, bu dergilerin en az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan hakemli dergiler olması gerekmektedir.

 6. Öğretim elemanının yazar olarak yer aldığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıflar, atıf olarak puanlamaya dâhil edilemez.

 7. Geçmiş yıllarda farklı yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere 2016 yılında atıf yapılmış ise, ilgili atıf teşvik kapsamında değerlendirilir.

Belgeler:

 1. Atıf yapan kitabın ulusal/uluslararası olduğunu gösteren belge, atıf yapan kitabın kapağı, künye sayfası (uluslararası standart kitap numarası-ISBN, kitabın yayınevi, basım yılı ve telif haklarına yönelik bilgilerin bulunduğu sayfa), kitapta öğretim elemanına atıf yapılan sayfa ile ilgili atfın bilgilerini gösteren kaynakça sayfasını gösteren belgeler dosyaya eklenmelidir.

 2. SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerinde taranan dergilerce yapılan atıflar için Web of Science (WoS) veri tabanından alınan atıf listesi başvuru dosyasına eklenmelidir.

 3. Atıf yapılan sayfalara ulaşmanın mümkün olmadığı yayınlarda, Google Akademik, Web of Science gibi veri tabanlarından arama sonucu elde edilen web sayfası ekran görüntüleri, ekran görüntüsünün alındığı internet sayfası adresi belirtilerek dosyaya eklenmelidir.

 4. SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerinde taranan dergiler dışındaki alan indeksli dergilerde yapılan atıflar için atıf yapan makalenin bulunduğu derginin tarandığı indeksleri gösteren belge, atıf yapan makalenin ilk sayfası, makalede öğretim elemanına atıf yapılan sayfa ile ilgili atfın bilgilerini gösteren kaynakça sayfasını gösteren belgeler dosyaya eklenmelidir.

 5. Diğer hakemli uluslararası/ulusal dergilerdeki atıflar için atıf yapan makalenin bulunduğu derginin tarandığı indeksleri gösteren belge, atıf yapan makalenin ilk sayfası, makalede öğretim elemanına atıf yapılan sayfa ile ilgili atfın bilgilerini gösteren kaynakça sayfasını gösteren belgeler ve derginin en az 5 yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olduğunu gösteren ekran görüntüsü ile ekran görüntüsünün alındığı web sayfası adresi dosyaya eklenmelidir. 1. TEBLİĞ

Kurallar:

 1. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 1. Fıkrasının k işaretli bendine istinaden tebliğlerin puanlanabilmesi için uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış olması gerekmektedir.

 2. Tebliğin sunulduğu uluslararası toplantının bilim kurulunun olması ve bu bilim kurulunda en az 5 (beş) yabancı akademisyenin bulunması gerekmektedir.

 3. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 6. fıkrasına istinaden “oran / kişi sayısı” oranı dikkate alınarak tebliğ puanı hesaplanır.

Belgeler:

 1. Tebliğin sunulduğu uluslararası toplantının bilim kurulunu gösterir belge.

 2. Tebliğin tam metninin bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında yayımlandığını gösterir belge.

 3. Tebliğin özetinin bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında yayımlandığını gösterir belge.

 4. Tebliğin poster olarak sunulduğunu gösteren bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında belge. 1. ÖDÜL

Kurallar:

 1. Öğretim üyesinin/ elemanının kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, bir komisyon veya seçici kurul tarafından akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik veya sanatsal ödüller teşvik kapsamındadır.

 2. Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül için ayrı başvuru yapılır.

 3. TÜBİTAK ve Üniversiteler tarafından verilen yayın teşvik ödülleri destek kapsamı dışındadır.

Belgeler:

 1. Yetkili mercilerce onaylanmış ödül belgesinin nüshası.

 2. Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinlikler tarafından verilen ödüller için, ilgili etkinlik ve etkinliğin yetkili kurullarına yönelik bilgiye erişmeye imkan sağlayacak broşür, kitapçık veya internet sayfası adresi gibi bilgilerin yer aldığı belge(ler) ve/veya bilgi.

EK 1. ÖN İNCELEME TUTANAĞI

ÖN İNCELEME TUTANAĞI
İktisat Bölümü Ön İnceleme Heyeti 20.01.2016 tarihinde saat 10.00’da bölümün kadrolu öğretim elemanlarının akademik teşvik başvurularını incelemek üzere toplanmıştır. Her başvuru dosyası öğretim elemanın beyanı, özgeçmiş ve eserler listesi ile teşvik başvurusunda puanlamaya dâhil ettiği faaliyetlerin her birine ilişkin örnek ve/veya belgelerin yer aldığı dosya incelenmiştir. Ön inceleme heyetinin her bir dosyaya ait değerlendirme kararı aşağıdaki tabloda raporlanmıştır. İlgilinin beyanı ile ön inceleme heyetinin değerlendirme kararı arasındaki fark/farkların kaynağı, gerekçelendirilerek, maddeler halinde tablonun altında açıklanmıştır.
Tablo: Akademik Teşvik Başvurularına İlişkin Ön İnceleme Heyetinin Değerlendirme Kararı


Fakülte/YO/MYO

: İktisadi ve İdari BilimlerBölüm/Anabilim/Anasanat

: İktisat

SN

Unvanı

Adı Soyadı

Beyan

Değerlendirme Kararı

1

Prof. Dr.

İbrahim BAKIRTAŞ

37,05

37,05

2

Prof. Dr.

Erşan SEVER

44,40

45,90

3

Doç. Dr.

Kahraman KALYONCU

36,00

29,25

4

Yrd. Doç. Dr.

Emine FIRAT

31,95

31,95


Öğretim Elemanlarının Beyan Ettiği Akademik Teşvik Puanları ile Ön İnceleme Heyetinin Değerlendirme Kararı Arasındaki Farkın Nedenleri:


 1. Dr. Erşan SEVER’in beyanı (44,4) ile ön inceleme heyetinin değerlendirme kararı (45,9) arasındaki fark, öğretim elemanına diğer yazarlarca yapılan atıfların puanlamasına ilişkin yöntemden kaynaklanmaktadır. Akademisyen yardımcı doçentken yayınladığı eserine yapılan atıfları puanlarken, unvanını profesör olarak dikkate almıştır. İşlem Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 8. Fıkrasına istinaden faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı dikkate alınarak yeniden hesaplanmış ve eklenmiştir. (Fark=1,5)

 2. Doç. Dr. Kahraman KALYONCU’nun beyanı (36 puan) ile heyetin başvuru değerlendirme kararı (29,25) puan arasındaki farkın (6,75 puan) nedenleri şunlardır:

 1. Projenin bitiş tarihi (05.07.2014) ile komisyon karar tarihi (15.10.2015) arasındaki zamansal farktır. Her ne kadar akademisyene Şubat 2015’te sonuç raporunun yeniden hazırlanmasına dair BAP koordinatörlüğünce resmi bir yazı verilmiş olsa da, değerlendirme aşamasında Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu’nun 18.01.2015 tarihli kararı esas alınmıştır. Bu nedenle proje değerlendirme dışı bırakılmıştır. (Fark= -9 )

 2. Akademisyen atıf yapılan eserini araştırma görevlisi iken yayınlanmıştır. Puanlamaya esas alırken bu unvan yerine doçent unvanını dikkate alarak hesaplama yapmıştır. İşlem Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 8. Fıkrasına istinaden faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı dikkate alınarak yeniden hesaplanmış ve eklenmiştir. Bu eser için toplam atıf puanı 2,25 yerine 4,5 olarak hesaplanmıştır. (Fark= 2,25 )


Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Başkan
Doç. Dr. Kahraman KALYONCU Y. Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Üye Üye

Bu kılavuzdaki Genel İlkeler ile her bir Faaliyet Türü için kurallar ve belgeler 18 Aralık 2015 tarihinde 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8305 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine dayalı olarak Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda icon2018 akademik teşVİk başvuru süreci ve

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconH) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (e-tuys):...

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconAkademik ve idari personel görev/İŞ tanimlari

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconYabanci uyruklu gerçek kiŞİlerin tarim araziSİ NİteliĞİndeki taşinmazlari...

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda icon1 a Yabancı uyruklu gerçek kişi, tarım arazisi niteliğindeki parselde...

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconÖğrenim Durumu ve Akademik Dereceler

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda icon2017-2018 akademik yili

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconAkademik kurul iŞ akiş SÜreci

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconAkademik değerlendirme ve kalite geliŞTİrme kurulu

Yabancı uyruklu akademik personel akademik teşvik başvurusunda iconAnkara üNİversitesi akademik ve idari stratejik planlama ekipleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev