Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubuEK-5k

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU_ _/_ _/_ _ _ _

.................... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
[İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir]Teklif sahibinin
[adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu

:

Açık tebligat adresi

:

Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası

:

Telefon ve faks numarası

:

Elektronik posta adresi (varsa)

:

Ajansınız tarafından _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş > olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. [işin adı] işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren [rakam ve yazı ile] takvim günü geçerlidir1.

3- İhale konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz3.

4-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5-İhale konusu işle ilgili olmak üzere ajansınız tarafından yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6-İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)

İmza2

EK: Birim fiyat teklif cetveli

YASAKLI OLUNMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

………… KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

[şehir]

1) [İşin adı] işine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, İdari Şartnamenin ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, ajansa derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

2) İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

3) Aksi takdirde [geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve] [hakkımda/hakkımızda] öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul [ediyorum/ediyoruz].

_ _/_ _/_ _ _ _

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)

İmza3
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

[Muhatap Ajansın Adı]

Ajansınız tarafından ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı]’nın ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ..... TL’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile ajansınız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin ajansınıza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası


NOT: 1- a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir.

2- Tekliflerin yabancı para cinsinden verilebileceği ihalelerde teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.

KESİN TEMİNAT MEKTUBU


_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

[Muhatap Ajansın Adı]

Ajansınız tarafından yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı]‘nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı] ....YTL’yi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile ajansınız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin ajansınıza nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

[bankanın veya özel finans kurumunun adı]

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası
NOT: 1- a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; teminat mektubu sözleşmede yer alan para birimi üzerinden düzenlenecektir.
2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.


İŞ BİTİRME BELGESİ

(YÜKLENİCİ)

Sayı :

Tarih:

1

İdarenin adı
2

İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası
3

İşin tanımı
4

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı
5

TC Kimlik Numarası

[Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde yazılacaktır.]

6

Vergi Kimlik Numarası

[ Yüklenicinin Türkiye’de faaliyet gösteren kişi olması halinde yazılacaktır.]7

Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları ile bu ortaklara ilişkin iş deneyim tutarları

[İş ortaklığının her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı ile iş ortaklığındaki hisse oranı ve iş deneyim tutarı belirtilecektir. Bu düzenleme her ortak için ayrı bir satırda yapılacaktır.]


8

Sözleşme tarihi
9

Sözleşme bedeliToplam sözleşme tutarı

[İş artışı veya iş eksilişi olmuş ise burada gerçekleşen sözleşme tutarı belirtilecektir. Bir değişiklik olmaması durumunda sözleşme bedeli yazılacaktır.]

10

Kabul tarihi

[Bir sözleşme kapsamında kısmi kabul yapılıyor ise en son kısmi kabulün yapıldığı tarih yazılacaktır.]11

Sözleşme devredilmiş ise

Sözleşme devir tarihi
Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı
Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı
12

BELGE TUTARI

[ Belge tutarının hesaplanmasında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemeler esas alınacaktır. Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç tutar belirtilecektir.]


AÇIKLAMA: [ İdare tarafından iş bitirme belgesi düzenlenen alıma ilişkin açıklama yapılmak isteniyor ise burada yer verilecektir. Toplam sözleşme tutarında, iş artışı veya iş eksilişi sebebiyle değişiklik olmuş ise burada belirtilecektir. ]

Adı ve Soyadı*

Unvanı

İmza ve Mühür

*İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.
TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI”

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ’ NE

Ajansınız ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.

İSİM-İMZA-KAŞE

TEBLİGAT ADRESİMİZ

Tel:

Faks:

E-mail:


1 İsteklice, İdari Şartnamenin ‘’Tekliflerin geçerlik süresi’’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır.

2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1/2

3 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, taahhütname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconTeknik destek biRİm fiyat teklif cetveli

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconBİRİm fiyat tarifleri (İş Kalemleri)

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconDOĞrudan temin teklif mektubu

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconDOĞrudan temin teklif mektubu

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconNo 6 Sayın: İlgili Teklif Tarihi: İlgi: Kaynakçı Belgelendirme Ve...

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconBirim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconBirim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconMübadele usul : Açık teklif usulü.(İlk teklifler kapalı zarfla alı-...

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconArçelik Klima Fiyat Listesi

Ek-5k BİRİm fiyat teklif mektubu iconYurt iÇİ ÜretiCİ Fİyat endeksi İle alt enflasyon kalemleri arasindaki İLİŞKİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev