GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.


GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ TİCARİ ŞARTNAMESİ 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:


Adı : KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Adresi : Osman Kavuncu Cad.Ankara Yolu 7.Km Kocasinan/KAYSERİ

Telefon Numarası : 0 352 331 24 00 (6 Hat)

Faks Numarası : 0 352 331 24 06

İnternet Adresi :www.kayseriseker.com.tr

Tekliflerin sunulacağı adres : Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. - Haberleşme Servisi

İhalenin yapılacağı yer : Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Teklif veren firmalar ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan irtibat kurmak suretiyle ayrıca idaremiz internet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edebilirler.

 1. İHALE ve TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

  1. TEKLİF VERME TARİHİ VE OPSİYONU:


Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek en geç ilan metninde belirtilen tarih ve saat’e kadar idarenin yukarıda belirtilen adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

İhale katılım başvuru tarih ve saatinden sonra verilecek tekliflerden ve postada vuku bulacak gecikmelerden İdare hiçbir şekilde sorumlu olmaz.

Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim gün süreyle opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne suretle olursa olsun teklifinden rücu edemeyecektir. Teklif yenilendiği veya herhangi bir sebeple 2.teklif istendiği zaman bu süre de yenilenir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.


  1. TEMİNATLAR
   1. Geçici Teminat :Teklifle birlikte teklif tutarının en az %5’i nispetinde geçici teminat verilecektir. Geçici teminat mektubunun teklif tarihinden itibaren en az 90 gün süreli olması zorunludur.

İhale sonuçlanıncaya kadar geçici teminat mektubu kesinlikle iade edilmeyecektir.


   1. Kesin Teminat : İhale neticesi imzalanacak sözleşmeye müteakip imza tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ihaleyi kazanan firma, sözleşmeden doğan her türlü sorumluluklarını noksansız olarak yerine getireceğine dair ifa garantisini teşkil eden 1 yıl süreli toplam sözleşme bedelinin % 10'u tutarında kat'i teminat verecektir.


Her ne sebeple olursa olsun idare tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir kararı konulamaz. Teminatlar;Nakit para veya Banka Teminat Mektubu şeklinde verilecektir.


  1. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER: 1. Tekliflerin Düzenlenmesi:


İhaleye katılacak firmalar, işbu şartnameyi okuyup kabul ettiklerini belirtir bir şekilde düzenledikleri teklif mektuplarına aşağıdaki belgeleri de ekleyeceklerdir.


 1. Teklif mektubuna eklenecek belgeler:


Teklif mektuplarına aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.


  • Geçici teminat mektubu (Banka teminat mektubu veya yatırılan nakit meblağa ait vezne makbuzu)

  • Faaliyet belgesi,  • İsteklinin bağlı olduğu ticaret odasından teklif verme gününden en geç 15 gün içinde alınmış, ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge,

  • İstekli bir ortaklık ise, teklif mektubu şartname ve sözleşme altındaki imza ya da imzaların, İdarei temsile yetkili kişi ya da kişilere ait olduğunu gösterir noterden tasdikli belge,

  • Vergi levhası ve imza sirküleri,

  • İşbu şartnamenin, bunların okunup incelendiği ve bütün hükümlerin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfası isteklinin kendisince ya da temsile yetkili kişilerce imzalanması suretiyle işbu ihale evrakı


Bir zarf içerisine konulacak ve zarfın üzerine “ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. ” adresi ile;

……………………………………………………………………………………………..TEKLİFİDİR:İbarelerini yazıp kapalı zarf halinde ihale gün ve saatinden önce İdareye tevdi edeceklerdir..


 1. Tekliflerin Dili:


Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.


  1. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ


Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar ihaleye katılacak firmalara ait olup,firmalar teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden talep edemez.


  1. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ


2.5.1 İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek firma sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar firmalara aittir.

   1. Firma, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle, işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin her türlü bilgiyi almış sayılır.

   2. Firma veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

   3. Tekliflerin değerlendirilmesinde firmanın işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 1. FİYAT :Teklif fiyatları fiyat avantajı sağlayacak şekilde TL veya Döviz para birimi cinsinden verilecek olup, işin bitimine kadar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

 1. FATURA VE ÖDEME:Ödeme aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.
%30 Avans Ödeme :Avans teminat mektubu karşılığı 1 hafta içerisinde yapılacaktır. Avans teminat mektubunun süresi 6 aydan az olmamalıdır.

%30 Ödeme : Tüm malzeme ve ekipmanlar sahaya tesliminde 15 gün vadeli olup, İdaremiz ilk ödeme gününde yapılacaktır

%20 Ödeme : Firma tarafından montaj bitimine dair bildirim tarihini takiben 15 gün vadeli olup İdareimiz ilk ödeme gününde yapılacaktır.

%20 Ödeme : Geçici kabule müteakip düzenlenecek fatura karşılığı şirketimiz ilk ödeme gününde yapılacaktır.

Firma Geçici Kabul tarihinden itibaren 3 yıl süreli sözleşme bedelinin %10’u tutarında kesin teminat mektubu verecektir.


 1. TEMİNATIN İADESİ :


Sözleşme imzalanmasına istinaden verilecek Kesin teminatın iadesi, Firmanın geçici Kabule müteakip verilecek 3 yıl süreli kesin teminatın verilmesi ve FİRMA’nın SGK’dan borcu yoktur belgesi getirilmesi kaydıyla serbest bırakılacaktır.Geçici kabule müteakip verilecek kesin teminat mektubunun iadesi ise garanti süresi sonu ve idare ile olan ütün ilişkileri kesildikten sonar FİRMA’ya iade edilecektir.
FİRMA’nın İDARE ‘ye ve/veya vergi dairesine, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin Kesin Kabul Tarihine kadar ödememesi halinde; İDARE, FİRMA’nın Kesin Teminat Mektubunu paraya çevirerek FİRMA’nın borçlarına karşılık mahsup edebilir.

.
 1. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


İş bu Ticari Şartnameye gerek şekil gerekse esas yönünden uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmayacağı İdarenin ihtiyarında olup böyle bir durumda firma herhangi bir hak ve itirazda bulunamaz.

Firmalardan usulüne uygun olarak alınan teklifler İdare tarafından değerlendirilir. Değerlendirme için belirli bir süre öngörülmez

İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 1. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
  1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan şartname ve sözleşme, ihale yetkilisi ve firma tarafından imzalanır ve şartname ve sözleşmenin İdare tarafından onaylı bir örneği firmaya verilir. Firma tarafından şartname ve sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, tüm masrafları firmaya ait olmak üzere talep edilen sayı kadar şartname ve sözleşme nüshası düzenlenir.

  2. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse,tüm masrafları firmaya ait olmak üzere talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

  3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.


 1. CEZAİ ŞARTLAR


  1. Tekliften dönülmesi halinde Geçici teminat İdarece gelir olarak kaydedilir.

  2. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan firmanın, şartname ve sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir.

  3. İhale üzerinde bırakılan firmanın, taahhüdün sipariş şartlarına uygun ifa edememesi halinde ise sipariş iptal edilerek kesin teminat gelir olarak kaydedilir.

  4. Tekliften cayma veya siparişin iptal hallerinde ihtiyacın karşılanamaması durumunda üçüncü şahıslardan temini durumunda ortaya çıkabilecek fiyat farkları ve diğer zarar ziyanımız mevcut teminattan karşılanır. Teminatın zarar ziyanımızı karşılamaması halinde aradaki fark hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın ilgili firmadan derhal talep ve tahsil edilir.

  5. Taahhüdün verilen program dahilinde zamanında yerine getirilememesi veya getirilemeyeceği kanaati hasıl olması halinde İdare dilerse şartname ve sözleşmenin feshi yoluna gitmeyerek taahhüdün yapılamayan kısmını firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan almaya yetkilidir ve doğacak fiyat farkını ise firma istihkakından, istihkakı yetmediği takdirde teminatından kesilir.


 1. MÜCBİR SEBEPLER:


Sözleşmenin imzalanması ile teslimatın bitimine kadar geçen süre içerisinde aşağıda belirtilen hallerin oluşması mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

 • Doğal afetler

 • Kanuni grev • Genel salgın hastalık

 • Savaş ve diğer çarpışmalar (savaş açıklansın veya açıklanmasın), istila, dış düşmanların saldırısı, terör saldırısı, seferberlik veya resmi emir

 • Ayaklanma, ihtilal, isyan, askeri veya sivil savaş

 • Başkaldırı, ayaklanma, sadece firma ve idare çalışanları ile sınırlı durumlar hariç

Bu durumların vukuundan dolayı Türkiye’nin hava, deniz ve kara ulaşım sahalarından biri veya birkaçının tehlikeli ve yasak saha ilan edilmesi bu nedenle sözleşmedeki hususların gerçekleştirilememesinden dolayı Firmaya herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacaktır.

İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde firmanın idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Her ne sebeple olursa olsun Firmanın vasıta, işçi ve malzeme tedarik edememesi mazeret olarak kabul edilmeyecektir.


 1. İDARENİN BAŞKA FİRMAYAYA YAPTIRMA YETKİSİ:Taahhüdün verilen program dahilinde zamanında yerine getirilmemesi veya taahhüdün yerine getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olması halinde; İDARE dilerse, sözleşmenin feshi cihetine gitmeyerek, yapılmayan taahhüdü FİRMA nam ve hesabına başka bir FİRMA’ ya veya üçüncü şahıslara yaptırmaya yetkili olacak ve bundan doğacak fiyat farkı ile İDAREnin uğrayacağı bilumum zarar ve ziyanı FİRMA’ nın tahakkuk eden ve edecek istihkakından, yetmediği takdirde kat'i teminatından kesecek, aşan kısmı İDARE’nin ilk talebinde FİRMA tarafından tediye edilecektir.


 1. TEBLİGAT:11.1 Bildirim posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ayrıca elektronik posta adresine ve/veya faksa idare tarafından bildirim yapılabilecektir.

11.2. Firmanın teklif mektubunda yazılı olan adresi resmi tebligat adresi sayılacaktır. Noterden adres değişiklikleri İdaree bildirilmediği takdirde Tebligat Kanununun 21.maddesi gereği bu adrese yapılan tebligatlar yasal bildirim yerine geçecektir.

 1. FİRMANIN İŞİ DEVİR YASAĞI


Firma siparişle taahhüt altına girdiği hak ve yükümlülüklerini İdarein onayı olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez

 1. HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK:FİRMA’ nın üçüncü şahıslara veya diğer mercilere karşı olan mes'uliyetleri İDARE’i ilzam etmez. Bu nedenle ika edilen bilumum zarar ve ziyanın sorumluluğu ve derhal tazmini FİRMA’ ya ait olacaktır.

 1. SÖZLEŞME MASRAFLARI:Hizmetin ifasına ait her türlü vergi, resim ,sözleşme ve damga vergisi masrafları ile gerekirse noter masrafları FİRMA’ ya ait olacaktır.

 1. İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:İşbu sözleşmenin tatbikatından mütevellit bilumum ihtilafların halline Kayseri Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar şimdiden kabul etmişlerdir.

 1. SÖZLEŞMENİN TADİLİ:Sözleşme akdinden sonraki yazışmalar sözleşmeyi tadil edemeyeceği gibi sözleşme hükümleri aksine de tarafları bağlamayacaktır. Sözleşme ancak, karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık irade beyanları veya değişikliği ihtiva eden bir belgenin müştereken imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir.

 1. DİĞER ŞARTLAR:

 • Bu şartnamede yer almayan sair hususlar için, Şartnameye (sözleşmeye) aykırılık teşkil etmemek kayıt ve şartı ile Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
 • İşbu şartnameye aykırı olarak teklif edilen hususları, İdare kabul edip etmemekte tamamen serbest olacaktır.
 • İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.
 • İdare teklif zarflarını açtıktan sonra ihale şeklini (açık veya kapalı eksiltme, pazarlık v.s. gibi) değiştirmekte serbesttir.
 • İhale karara bağlandıktan sonra veya komisyon tarafından talep edilmediği halde ihale saatinden sonra yapılacak indirim veya artırım talepleri kabul edilmeyecektir.
 • İhale, Yönetim Kurulu kararından sonra kesinlik kazanacak olup, kararın yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
 • “FİRMA”. “İDARE” in olurunu almadan taahhüdünü bir başka kişi ya da firmaya devredemeyeceği gibi alacaklarını da temlik edemez.
 • “FİRMA”, “İDARE” ile ilişiğini kestikten sonra “İDARE” nin “FİRMA” ya fazla ödeme yapıldığı tespit edildiği takdirde, her ne suretle olursa olsun “İDARE”nin talebi üzerine “FİRMA” bu meblağı en yüksek ticari kredi faizi ile birlikte derhal ödemeyi peşinen taahhüt etmiştir.

FİRMA İDAREFİRMA ADI : ……………………………………. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
İŞ BU ŞARTNAME

TARAFIMIZDAN OKUNUP AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR.

(Firma Kaşesi ve Yetkili İmzalar)
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconErzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconBir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel...

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconEkonomik-ticari İLİŞKİleri

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconTicari ve Ekonomik İlişkiler

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconPolat otomotiv ford Diğer Seriler (Ticari)

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconTÜRKİye ile polonya arasinda ekonomik ve ticari İLİŞKİler

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconAnaliz yapılan kişinin çalıştığı işletmenin ticari unvanı

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconEnerji KAYNAKLARININ VE enerjiNİn kullaniminda

GÜNEŞ enerji santrali Tİcari Şartnamesi iconEnerji Pİyasasi düzenleme kurumu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev