YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

… adresinde mukim … Vakfı’nın kuracağı … Üniversitesi’nin veya Meslek Yüksekokulu’nun ilk yıl ve daha sonraki yıllarda da cari giderlerinin % 20’sini karşılamakta kullanılmak üzere, vakıf tarafından bu Üniversiteye veya Meslek Yüksekokuluna taahhüt edilen … TL (yalnız …TÜRKLİRASI)’lik ödeme yükümlülüğünün, … Vakfı’nın yerine getirmediğinin … Üniversitesi veya Meslek Yüksekokulu tarafından Başkanlığınıza bildirildiğini gösteren belge eki ile birlikte Bankamıza yazılı olarak bildirmeniz halinde; yasal yola başvurulmasına, icra takibi yapılmasına, mahkeme kararı alınmasına, protesto veya ihtarname keşide edilmesine, herhangi resmi ya da resmi olmayan bir makamın izni ya da onayının alınmasına, yükseköğretim kurumunun ya da diğer tarafların izin ya da onayının alınmasına gerek olmadan, … Üniversitesi veya Meslek Yüksekokulu ile adı geçen vakıf arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık nazara itibara alınmaksızın azami … TL (yalnız … TÜRKLİRASI) tutarı kadar olan herhangi bir meblağı ve yazılı tazmin talebinizin Bankamıza ulaştığı tarihten ödeme gününe kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte derhal ve nakden, tamamen emrinize veya yazılı talimatınıza istinaden … Üniversitesi’ne veya Meslek Yüksekokulu’na ödeyeceğimizi … Vakfı’nın garantörü sıfatıyla gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İş bu teminat mektubu verildiği tarihten itibaren yürürlük kazanacaktır. İş bu teminat mektubu tahtında kısmen tazmin mümkün olup, tazmin edilecek tutarlar mektup bedelinden otomatik olarak mahsup edilecektir. Bu teminat mektubuyla ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde … Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ve yükseköĞretim kurumlari ceza soruşturmasi

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconDers Programı Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconDers notlari (Yükseköğretim)

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconYÜkseköĞretim kurumlari biLİmsel araştirma

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconYurtdişi yükseköĞretim diplomalari tanima

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconYks (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Nedir?

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconERİŞKİn hastanesi YÜkseköĞretim kurumlari hacettepe üNİversitesi

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconDersler soru bankasi 2547 sayili yükseköĞretim kanunu

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconYÜkseköĞretim kurumlari yönetiCİ, ÖĞretim elemani ve memurlari diSİPLİn yönetmeliĞİ

YÜkseköĞretim kurulu başkanliğina iconTablo-3A. Merkezi yerleşTİrme ile öĞrenci alan yükseköĞretiM ÖNLİsans programlari


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev