Ek 5 kesin teminat mektubuEK 5

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

(DEVREDİLEBİLİR)


TARİH

:

/…/20…

NO

:

 

 
 


TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İSTANBUL
Bankanız ile, ............................................................... (Borçlu) arasında mevcut veya bilahare aktedilecek DÖVİZ / TL Kredi sözleşmeleri ile borçlu tarafından verilen taahhütnamelere göre, doğmuş ve doğacak borçlarından azami ...................…………........................…..………… USD/EUR/GBP/JPY’sini (YL/.......................................................... USD/EUR/GBP/JPY) Bankamız garanti ettiğinden, borçlunun sözü geçen sözleşmeler ve taahhütnameler hükümlerine göre taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği veya borçlu ile Bankanız arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve hukuki neticelerini nazara almaksızın, yukarıda yazılı tutarı döviz olarak aynen ya da Türk Eximbank'ın belirleyeceği döviz kurundan TL karşılığını, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günler için, Bankanız kısa vadeli döviz kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranının 1,2 katı oranından hesaplanacak faizi ile birlikte, ilk yazılı talebiniz üzerine Bankanıza nakden ve tamamen ödeyeceğimizi; bu teminat mektubunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesini kabul ettiğimizi ve bu nedenle yazılı ödeme talebinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelmesi halinde yukarıda yazılı tutarı aynı esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na nakden ve tamamen ödeyeceğimizi; Bankanızın defter ve kayıtlarının esas olduğunu, ihtilaf halinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını; Bankamızın imzaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Bankamız ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu, ..../.../..... mesai bitimine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde yazılı olarak tazmin talebinde bulunulmaması halinde hükümsüz olacaktır.


………….........… BANKASI A.Ş.


BONO

KEŞİDE TARİHİ

KEŞİDE YERİ

VADE GÜNÜ

TUTAR

NO


USD/EURO/GBP/JPY


İşbu emre muharrer senet mukabilinde .../…/….. tarihinde T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ne yukarıda yazılı ………………….. USD/EURO/GBP/JPY (Yalnız/……..………………. USD/EURO/GBP/JPY) ödeyeceğiz. Bedeli nakden ahzolunmuştur.
İhtilaf vukuunda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleriz.
BORÇLU


Firma Unvanı

:
Firma Adresi

:
Firma Vergi Dairesi

:
Firma Vergi No

:
Firma Kaşesi/Yetkili İmzalarıFirma Yetkili/leri

Adı-Soyadı

:T.C. Kimlik No

:sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek 5 kesin teminat mektubu iconKesin teminat mektubu

Ek 5 kesin teminat mektubu iconKesin Teminat Mektubu Örneği

Ek 5 kesin teminat mektubu iconTeminat mektubu örneğİ

Ek 5 kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek 5 kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek 5 kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek 5 kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek 5 kesin teminat mektubu iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

Ek 5 kesin teminat mektubu iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri

Ek 5 kesin teminat mektubu iconEk-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev