Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririmEK:I/A

MALİ DURUM BİLDİRİSİ
İSTEKLİNİNAdı Soyadı


İŞİN ADI
Ticaret ÜnvanıYasal İş Yeri

Adresiİhalesine gireceği iş için tasdik edilecek sermaye miktarı
Nakit olarak (TL)
Malzeme olarak (TL)
Toplam (TL)

Bildirim Tarihindeki Mevduat ve Kredi DurumuBanka AdıSerbest Mevduat

(TL)


Kullanılmış Krediler (TL)


Kullanılmamış Krediler (TL)


Nakit

Teminat

Nakit

TeminatTOPLAM

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm.

Tarih ve İmza

…./…../2014
NOT: 1) Bankalardan Örnek 1/B ye uygun olarak alınan mektuplar bu bildiriye eklenecektir.

2) Kanıtlayıcı belge olarak, ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı bildiriye eklenecektir.

3) Ortak Girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.

EK-I/B

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU


MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

_ _/_ _/20……

No:.................
İdarenizce ihaleye çıkarılan; Çetibeli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 38 nolu bölme içerisinde kalan ve 7,92 Ha alanı bulunan İncekum C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 10 yıllık süre için kiraya verilmesi işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı]’nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname(İhale dokümanı) hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan (rakamla) ............... TL.(yazıyla) .................Türk Lirasını [Mevduat veya katılım bankasının adı] garanti ettiğinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu işe ait şartname ve ekleri(İhale dokümanı) çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [Mevduat veya katılım bankasının adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce

Verilmiş ve halen geçerli olan geçici ve kesin ve avans

Teminat mektupları toplamı : ...................... TL.

Şubemiz Limiti : ....................... TL.

Genel Müdürlük İhtiyat Fonu’ndan alınan limit : ....................... TL.

Şubemiz toplam limiti : ....................... TL.

[Mevduat veya katılım bankasının adı]

[Banka şubesinin adı] Şubesi

Banka Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT: 1- Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

EK-II
ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan Çetibeli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 38 nolu bölme içerisinde kalan ve 7,92 Ha alanı bulunan İncekum C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 10 yıllık süre için kiraya verilmesi işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimize kalması halinde ortaklık sözleşmesi İDARE ile yapılan sözleşmeden önce noterliğe tasdik ettirilerek verilecektir. Ortak Girişimimizin pilot firması işin (İşletme süresinin) bitimine kadar Pilot Ortak …………………………………………………………………………………dır.
Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimize kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot firma olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortağımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve şümulüne girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup ta ortaklığımıza teveccüh edecek vecibelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen mesul olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın irat kaydı hususlarında Orman Genel Müdürlüğü nün yetkili olacağını İDARE’ce pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların müteahhit firma olan ortak girişimimizce yapılmış addedileceğini sözleşme konusu işin süresi tamamlanmadan evvel gruba dahil pilot firmadan başka ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, tutuklu ve mahkum olması gibi sebeplerle ortaklığın dağılması halinde pilot firma ve grubun geri kalan diğer ortaklarının teminat dahil işin bütün vecibelerini ve mesuliyetlerini üzerine alacağını ve işi tamamlayacağını, beyan ve kabul ve taahhüt ederiz.

Sıra No: Firma Adı : Kanuni İkametgah:

EK-III


TEKLİF MEKTUBU

.. / … /2014

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Teklif sahibinin;

Teklif sahibi Tüzel Kişi Unvanı

:
Tebligata esas açık adresi

:
Telefon ve faks numarası(Varsa)

:
Elektronik posta adresi (varsa)

:
İdarenizce ihalesi yapılacak olan, Çetibeli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 38 nolu bölme içerisinde kalan ve 7,92 Ha alanı bulunan İncekum C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 10 yıllık süre için kiraya verilmesi işine ait şartname ve eklerini (İhale Dokümanını) tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşletme Hakkı Kiraya Verilecek Mesire Yeri ve muhdesatı tesisleri gördük ve mahallin özelliklerini tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

İncekum C tipi Mesire Yeri ve muhdesatı tesisler için, her türlü vergi , resim, harç ve benzeri giderler hariç olmak üzere, ilk yıl işletme hakkı kira bedeli olarak (Rakamla) ..................... TL.(Yazıyla) ...................................... Türk Lirası bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)

İmza 1

NOT:

1- Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tarafından adı-soyadı ve unvanı yazılarak imzalanacaktır.

EK-IV

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARİS

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünüzce 26.06.2014 tarihinde Saat 15:30 de ihalesi yapılacak olan 75.000,00 TL muhammen bedelli Çetibeli Orman İşletme Şefliği faaliyet alanında bulunan İncekum C Tipi Mesire Yeri ve muhdesatı tesisleri İşletmeciliği işinin ihalesine katılmak istiyorum.

Gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki sıralamaya uygun olarak ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

…/…./2014

Adı-Soyadı İmza


Açık Adresi :
EKLER :

1- Noter Tasdikli Nüfus Cüzdanı Sureti

2- Kanuni İkametgah Adresi

3- Tebligat Adresi

4- Mali Durum Bildirimi Belgeleri

5- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge

6- İmza Sirküleri

7- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

8- Vergi ve SGK Borcu Yoktur Yazısı

9- İhaleye Ait Şartname ve Eklerini Aldığına Dair MakbuzEK VI

KESİN TEMİNAT MEKTUBU


MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

_ _/_ _/20……

No:.................
İdarenizce ihaleye çıkarılan; Çetibeli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 38 nolu bölme içerisinde kalan ve 7,92 Ha alanı bulunan İncekum C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 10 yıllık süre için kiraya verilmesi işi İşletmecisi [işletmeci adı]’nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname(İhale dokümanı) hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan (rakamla) ............... TL.(yazıyla) .................Türk Lirasını [Mevduat veya katılım bankasının adı] garanti ettiğinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu işe ait şartname ve ekleri(İhale dokümanı) çerçevesinde; kesin teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [Mevduat veya katılım bankasının adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce

Verilmiş ve halen geçerli olan geçici ve kesin ve avans

Teminat mektupları toplamı : ...................... TL.

Şubemiz Limiti : ....................... TL.

Genel Müdürlük İhtiyat Fonu’ndan alınan limit : ....................... TL.

Şubemiz toplam limiti : ....................... TL.

[Mevduat veya katılım bankasının adı]

[Banka şubesinin adı] Şubesi

Banka Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

NOT: 1- Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

BANKA REFERANS MEKTUBU ÖRNEĞİAdayın/İsteklinin [adı/ticaret unvanı]

:
Serbest Mevduat

Krediler

Kullanılmamış

Nakit Kredisi

Teminat Mektubu Kredisi
Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz.

_ _/_ _/ _ _ _ _

[banka adı]

Yetkililerin isim, unvan ve imzaları

Açıklama:

1- Para birimi belirtilecektir.

2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.
MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.

......../....../2014

Unvan/İsim-İmza

TEBLİGAT ADRESİMİZ:

.............................................

..............................................

Telefon Numarası :

Faks Numarası :

E-Posta adresi :

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconÖzet 1 nci BÖLÜm mevcut durumun analiZİ ve değerlendiRİlmesi

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconNot: İlkbahar ve sonbahar aylarında yağışın fazla olduğu dönemlerde,...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconTemel Kavramlar Bu bölümde; imla kurallarının ne olduğu, bir yazıda...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconTemel Kavramlar Bu bölümde; imla kurallarının ne olduğu, bir yazıda...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconYukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail I bulunan edm biLİŞİm...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconKamu idaresiNİn mali yapisi ve mali tablolari hakkinda biLGİ

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm icon4 grupta aşağıda isimleri yazılı 22 takımın iştirakiyle oynanmasına, 2

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconNüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, mezuniyet veya diploma aslı ve fotokopisi,...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconBu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgiler, ithalatı yapan işletmenin...

Mali durumun yukarıda yazılı olduğu şekilde olduğunu bildiririm iconBirçok eğitim paydaşı günümüzde okulların ana görevlerinin sadece...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev