Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme
Faksla ve Elektronik Posta ile İletilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme
İkametgahı; Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sokak No:3 Kat 2 kavacık 34805 Beykoz-İstanbul’da bulunan C Faktoring A.Ş. (aşağıda kısaca “Şirket” olarak isimlendirilecektir.) ile ikametgahı ……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ‘da bulunan ...............................................……………………………………………………………………(aşağıda kısaca “Müşteri” olarak isimlendirilecektir.) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Madde 1 - Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme, Müşteri’nin her türlü faktoring işlemlerini yapmak üzere Şirket’e faksla veya elektronik posta yoluyla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasında uygulanacak esasları belirtmektedir. Ancak bu sözleşmenin yapılmış olması Müşteri’nin diğer usullerle talimat vermesi ve işlem yapmasına engel teşkil etmeyecektir.
Şirket herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla veya elektronik posta yoluyla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar.
Madde 2 - Müşteri’nin Görev ve Sorumlulukları
Müşteri, Şirket’e faksla veya elektronik posta yoluyla vereceği talimat üzere - Şirket’çe yapılacak işlemlerinin bütün sonuçlarını kabul ederek sorumluluğu üstlenmiştir. Müşteri aşağıdaki hususları yerine getirmekle mükelleftir.
a- Müşteri talimatlarını .............................................................faks numarasından veya kurumsal elektronik posta adresinden Şirket’e bildirecektir. Bu numaranın değişmesi halinde yeni numara Şirket’e yazılı olarak bildirilmedikçe Şirket eski numara üzerinden yapılacak işlemlerden sorumlu olmayacaktır.
b- Faksla veya elektronik posta yoluyla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşterinin imza sirkülerinde belirlenmiş olan yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
c- Faksla veya elektronik posta yoluyla iletilen talimatın ıslak imzalı asıl nüshasını, Şirket’e derhal posta ile taahhütlü olarak gönderecektir. Müşteri dilerse talimat aslını yetkili bir eleman vasıtası ile elden Şirket’e tevdi edebilir. Sair yollarla gönderilen talimat asıllarının Şirket’e ulaşıp ulaşmamasından münhasıran Müşteri sorumludur.
Madde 3- Şirket’in Sorumlu Olmadığı Durumlar

Şirket, Müşteri tarafından kendisine ulaştırılan faks talimatını, Madde 2/d uyarınca gönderilecek ıslak imzalı nüshayı beklemeksizin yerine getirecektir. Şirket faksla veya elektronik posta yoluyla iletilen talimatın üzerindeki imzaları Müşteri tarafından kendisine sunulan sirküler ile karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir.
Şirket aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir.
a- Şirket faks talimatının altındaki imzanın montaj yolu ile veya sair şekillerde Müşteri’nin imzası dışında metne ilave edilmiş olmasından doğabilecek neticelerden sorumlu değildir.
b- Şirket her kim tarafından yapılmış olursa olsun hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.
c- Şirket bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.
d- Şirket faks veya elektronik posta sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.
e- Şirket’in ve personelin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat yükümü altındadır. Şirket veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. Şirket, muhabirlerinin ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. Şirketin sorumlu olduğu durumlarda, sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiilli zararlarla sınırlıdır. Şirket doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden, manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.
f- Şirket, faksla veya elektronik posta yoluyla ulaştırılan talimatı kendince geçerli sebeplerle veya sebep göstermeksizin red hakkını kullanarak yerine getirmemiş olmasından sorumlu tutulamaz. Ancak Şirket bu durumda red keyfiyetini yazılı olarak ve makul bir süre içinde Müşteri’ye bildirilecektir.
Madde 4 - Delil Sözleşmesi
Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri, elindeki faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen talimat örnekleri ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğindedir.
Madde 5 - Sözleşmenin Süresi
İmza tarihinden başlayan işbu sözleşme belirli bir süre olmaksızın yapılmıştır. Sözleşmenin uygulamasının herhangi bir zamanında taraflardan herhangi biri diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmak suretiyle ihbarın tebliğini izleyen iki günün sonunda yürürlüğe girmek üzere işbu sözleşmeye son verebilir. Bu durumda Şirket daha önceki faks talimatlarına istinaden yapılmakta olan ve henüz bitmemiş işlemleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, neticelerinden sorumlu tutulmayacaktır.
Madde 6 - Şirket’in Sözleşmeyi Derhal Sona Erdirebilmesi
Şirket, herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın ve neden bildirmeksizin sözleşmeyi derhal süre vermeksizin ve hiçbir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir.
Madde 7 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Sözleşmede değişiklik yapılması tarafların yazılı muvafakatine bağlıdır.
Madde 8 - Tarafların Kanuni İkametgah adresleri
İşbu sözleşmenin tarafları gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılı adreslerin kanuni ikametgahları olduğunu beyan ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Taraflar kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde yeni ikametgah adreslerini, değişikliği izleyen yedi gün içinde iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak diğer tarafa bildirmeyi aksi takdirde yukarıda belirtilen ikametgah adreslerine yapılacak tebligata hiçbir itirazları olmayacağını kabul ederler.
Madde 9 - Uyuşmazlıklar
Uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 10 - Sözleşme tarihi ve İmzalar
Toplam on (10) maddeden ibaret olan işbu sözleşme ….../..../.... tarihinde ................................’da düzenlenerek taraflarca imza edilmiştir.
Şirket (Kaşe İmza)


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconTüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Kayıtlı Elektronik Posta...

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconTnb kayitli elektronik posta hizmet sağlayiciliğI

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconEbys üzerinden kep(kayitli elektronik posta) İletiSİ GÖndermek

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme icon“Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama”

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconÇocuk koruma kanununun uygulanmasina iLİŞKİn usûl ve esaslar hakkinda yönetmeliK

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconUlusal sefer yapan petrol tankerleriNE, Kİmyasal tankerlere ve gaz...

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconAraç kontrol merkezi altyapi iŞletmesi Hİzmetlerine iLİŞKİn sözleşME

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconDayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal...

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconKurumsal e-Posta kısmına Kişisel e-Posta adresinin, Ek bilgi kısmına...

Faksla ve Elektronik Posta ile İ letilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Sözleşme iconA. 3 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev