Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesiAKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GAYRİMENKUL SATIŞINA İLİŞKİN TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

MADDE 1) Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra AKİB olarak geçecektir.) mülkiyetinde bulunan aşağıda ayrıntılı bilgileri yer alan hizmet katları satışa sunulmuştur.

Gayrimenkulun Sahibi: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Gayrimenkulun Adresi: Camiişerif M. Uray C.Turan İşhanı Kat:1, 2, 3 ve 4 Akdeniz / MERSİN

a) Genel Sekreterlik mülkiyetinde bulunan Camiişerif M. Uray C.Turan İşhanı

Kat:1 hizmet katının

Toplam Alanı : 327 m²

Arsa Payı : 433300 / 2817270

Niteliği : Büro

Kat:2 hizmet katının

Toplam Alanı : 52 m²

Arsa Payı : 73860 / 2817270

Niteliği : Büro

Kat:3 hizmet katının

Toplam Alanı : 491 m²

Arsa Payı : 510970 / 2817270

Niteliği : Büro


Kat:4 hizmet katının

Toplam Alanı : 491 m²

Arsa Payı : 510970 / 2817270

Niteliği : Büro


TOPLAM TABAN FİYATI : 1.210.000.-TL

MADDE 2) AKİB gayrimenkullerinin satışını, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'e ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ya da kuruluşlara yapmakta serbesttir. İşbu teklif şartnamesinde verilen bilgiler, basın ve internette yayınlanan her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
TEKLİF VERME ŞEKLİ-SÜRESİ-TEMİNAT ORANI

MADDE 3) AKİB mülkiyetinde bulunan tüm hizmet katına toplu olarak kapalı zarf usulü ile fiyat teklifinde bulunulabilecektir. Teklif Mektubunda teklifin AKİB Gayrimenkul Satımına yönelik olduğu açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir. Teklif mektubu 4 üncü maddede belirtilen usulde hazırlanarak, talep edilen tüm belgelerle birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Limonluk M. Vali Hüseyin Aksoy C. No:4 Yenişehir / MERSİN adresinde bulunan Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları ve Satın Alma Şefliği 'ne 09.12.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (saat 17:30) makbuz karşılığı teslim etmeleri gereklidir. Teklifler iadeli taahhütlü posta aracılığı ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Genel Sekreterliğin adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı,(varsa) ticari unvanı, açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilen tekliflerin 09.12.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar (saat 17:30) Genel Sekreterliğin evrak kaydına girmesi şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI MADDE 4) Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a-İÇ ZARF: iç zarfta sadece teklif mektubu bulunacaktır. İÇ ZARFIN KAPATILMASI:

Yukarıda belirtilen ve iç zarfta bulunması gereken EK-1 belge hazırlanıp istekli tarafından imzalandıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp mühürlenecektir.

b-DIŞ ZARF:

Aşağıdaki belgeleri içerecektir.

  • Noter tasdikli imza sirküleri,

  • Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi (gerekiyorsa),

  • İç zarf (Teklif mektubu), Teklif Mektubunda teklifin AKİB Gayrimenkul Satımına yönelik olduğu açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir.
  • İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi,

  • Kanuni ikametgah belgesi / Adres Beyanı,

  • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi,

  • Nüfus Cüzdan örneği,

  • Teklif Alma ve Satış Şartnamesinin teklif veren tarafından okunarak şartların kabul edildiğinin imzalı beyan edilmesi. (Teklif Alma ve Satış Şartnamesinin bir örneği Genel Sekreterliğin www.akib.org.tr internet adresinden temin edilebilir.)


TEKLİFİN SONUÇLANDIRILMASI VE İLGİLİLERE DUYURULMASI

MADDE 5) Sunulan teklifler Genel Sekreterlik bünyesinde, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'e ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşturulan Satım Komisyonu tarafından sonuçlandırılacaktır. Gerek duyulması halinde, kapalı zarfların komisyon huzurunda değerlendirilmek üzere açılmasına, teklif sahipleri de iştirak edebileceklerdir. Tekliflerin Satım Komisyonu tarafından sonuçlandırılmasını müteakip, uygun bulunan teklif sahiplerine tebliğ edilecektir. AKİB’in onay verdiği teklif sahipleri; tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde, teklif bedelini, TL olarak; nakden ve defaten, AKİB’in Vakıflar Bankası Mersin Şubesi nezdinde bulunan (Şube Kodu:052) IBAN TR53 0001 5001 5800 7285 4389 04 TL hesabına yatırması ve düzenlenen dekontu AKİB’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Teklif bedelinin bu süre içinde yatırılmamış olması halinde AKİB, diğer teklifleri değerlendirebilecektir. Teklif sahibinin buna hiçbir itirazı olamayacaktır. Teklif sahibi, yatırdığı teminatın her ne sebeple olursa olsun AKİB’e karşı doğmuş doğacak her türlü borçları ile AKİB’in doğmuş doğacak her türlü zararlarına karşılık AKİB’e rehinli olduğunu, verilen süre içerisinde teklif bedelini yatırmaması nedeniyle satışın yapılmamasından dolayı AKİB’in doğmuş doğacak tüm zararlarına (taşınmazın satış bedeli ile teklif ettiği bedel arasındaki fark ve faizleri, sigorta, vergi, resim, harç, her türlü masraflar, yoksun kalınan kira bedelleri, her türlü zarar-ziyan ve benzeri.) karşılık teminat bedeli üzerinde AKİB’in hapis, takas ve mahsup haklarının da bulunduğunu, yatırılan teminat bedelinin AKİB’e tek taraflı olarak ve dilediği zararlarına karşılık olmak üzere takas ve mahsubuna yetkili olduğunu, AKİB’ce yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde herhangi bir borcunun yahut AKİB’in herhangi bir zararının olmadığının AKİB’ce tespit edilmesi halinde ancak teminatın kendisine iade edilebileceğini gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6) Söz konusu gayrimenkullerin satışı, gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca tüm gayrimenkullere belirlenen değer göz önüne alınarak en yüksek teklifte bulunan teklif sahibine yapılacaktır. Ancak verilen tekliflerin, AKİB Satım Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde, gayrimenkullerin tahmini değerinin çok altında kaldığı tespit edilirse, Satım Komisyonu verilen tüm teklifleri red ederek satımın iptal edilmesi yönünde karar alabilir. Bu durum, ilgililere duyurularak yatırılan teklif teminat bedelleri iade edilir.

MADDE 7) Teklif sahiplerinin müracaatlarında vermiş oldukları açık adreslerine yapılan tebligatların, adres değişikliği ve/veya Posta 'da meydana gelebilecek gecikmelerden AKİB sorumlu değildir.

MADDE 8) Teklif veren, bu şartnamede yer alan adresini kanuni ikametgah edindiğini beyan eder; sözü geçen adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa bile tebligatın iade edilmeyip 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanmasını; adresinin değişmesi halinde Noter vasıtası ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında adres değişikliğini AKİB’e bildirmediği durumlarda doğabilecek zarardan AKİB’i hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, AKİB’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
SATIMDA TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

MADDE 9) Türkiye İhracatçılar Meclisi / Genel Sekreterlik bünyesindeki Birliklerin Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler ile personel,

MADDE 10) Türkiye İhracatçılar Meclisi / Genel Sekreterlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süre ile,

MADDE 11) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

MADDE 12) 9 uncu ve 10 uncu maddelerde sayılanların ortak olduğu tüzel kişiler,

MADDE 13) Daha önce kendisine satım yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.
ÖDEME, SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ - TEMİNATLARIN İADESİ

MADDE 14) Satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, ödemenin tamamlanmasından önce tapu devri ve/veya gayrimenkul teslimi yapılmayacaktır.

MADDE 15) Alınan teminat, şartname hükümlerine uyulmaması, sözleşme imzalanması için çağrılan teklif sahibinin gelmemesi veya teklifinden rücu etmesi hallerinde önce noter kanalı ile ihtar edilerek, taahhüt yine yerine getirilmez ise başka hiçbir ihtar ve merasime gerek kalmadan, AKİB tarafından irat kaydedilir.

MADDE 16) Uygun görülen teklif tutarlarına ek olarak KDV ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, Gayrimenkul satımına, ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve masraflar işi alana ait

olacaktır. Tapu devri sırasında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere tapu ve kadastro harcının da işi alan tarafından ödenmesi gerekmektedir. Tapu ve kadastro harcı

ise emlak vergi değeri ile mükellefler tarafından beyan edilen değerlerden (satış bedeli) yüksek olanı üzerinden hesaplanacaktır.

MADDE 17) Teklif alma ve satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Mersin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Teklif Alma ve Satış Şartnamesini okuyarak kabul ettiğimi beyan ederim.
TARİH ADI, SOYADI İMZA

EK-1

Teklif Mektubu Örneği:


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait ……………………………………………

…………………………………….. Akdeniz / Mersin adresindeki taşınmazın/taşınmazların satış işine ait gayrimenkul satış şartnamesini tamamen okudum, inceledim ve şartlarıyla birlikte aynen kabul ettim.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin maliki bulunduğu taşınmazı; ___________________(_____________________________________)TL bedeli peşin ödenmek üzere satın almayı kabul ve taahhüt ederim. …/…/2015
Teklifim, teklif verilme tarihinden itibaren 45 gün süreyle geçerlidir.
En yüksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyorum.
İhale konusu işle ilgili olmak üzere, AKİB’in çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı taahhüt ediyorum.

Saygılarımla.


Adı Soyadı/ Firma Kaşesi
Teklif sahibinin;

Adı Soyadı/unvanı,

Açık tebligat adresi,

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası,

Telefon ve faks numarası,

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconTÜTÜn mamulleri ve alkollü İÇKİlerin satişina ve sunumuna iLİŞKİn...

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconKirklareli organize sanayi BÖlgesi TÜzel kiŞİLİĞİne aiT 2 adet aracin satişina iLİŞKİN

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconSr ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar madde 1- İş...

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconGayrimenkul yatirim ortakliğI

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconVekaletname servet gayrimenkul yatirim ortakliği a.Ş

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconI- ihalenin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconSatin almanin konusu ve teklif vermeye iLİŞKİn hususlar

Gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi iconMadde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev