İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari


GENEL ŞARTNAME

İHALE KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİGİ ,NEVİ VE MİKTARI:

MADDE 1: a) Güzelyurt’ta Toprak Su Laboratuvarına Yapılacak Tamirat işlri ile ilgili hizmetler KAPALI TEKLİF USULÜ ile satın alınacaktır.

b )İhaleye konulan malzemelerin cinsi ve özellikleri ek' teki liste ve teknik şartnamede belirtilmiştir. Liste eksiksiz doldurulup teklif verilecektir. Liste sığmıyorsa ek liste doldurup teklif vereceklerdir.

(Teklif özeti diskete de kaydedilmiş olup teklif hazırlanırken kullanılabilir)

İHALENİN HANGİ T ARİHTE NEREDE YAPILACAĞI:


MADDE 2: Teklifler en geç ...........................Cuma günü ö.e.saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlığı

binasında yeni yapılan Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

İHALEYE GİREMEYECEK OLANLAR:

MADDE 3:

Devlet ihale tüzüğünün 30'ncu maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa, sözleşme(Mukavele) fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

TEMİNA TLARA İLİ.ŞKİN ESASLAR:

MADDE 4: Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a)Maliyeye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır.(Hangi şekilde olursa olsun kati suretle çek kabul edilmeyecektir.)

b)Banka teminat mektubu (39/2001 sayılı bankalar yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı merkez bankası yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları geçerlidir.)

c)Teklif sahipleri, ihaleye başvurmadan önce geçici teminatı,nakit veya çekse bunu hazineye yatırarak karşılığında alınacak makbuzu teklif mektubuna eklemek zorundadır.Geçici teminat banka teminat mektubu ise doğrudan teklif mektubuna eklenerek Merkezi ihale Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

d)ihale sonunda teklifi kabul edilmeyenlere ait geçici teminat miktarı karar tarihinden itibaren 7(yedi)iş günü içerisinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığının onayı ile iade edilir.

e) İhaleye katılacak olanlar tekliflerine teklif fiyatı üzerinden %5 geçici teminat ekleyecektir. Geçici teminat süresi en az 4.5 gün süreli olacak.(ihale kapandığı tarihten itibaren) teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

f) Kati teminat miktarı ihale bedelinin %5’i kadardır.

g)ihale tüzüğünün 35'inci maddesinin 1 'inci fıkrasına göre karar tebliği tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kesin teminatı tamamlamak ya da yatırmak ve 8 (sekiz) iş günü içinde ilgili daireye veya kuruluşa baş vurup masraflar kendine ait olmak üzere mukaveleyi imzalamak zorundadır.

1TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI,VERİLMESİ.DEGERLENDİRİLMESİ:

MADDE 5: Teklifler aşağıdaki hususları intiva edecek şekilde 1 nüsha hazırlanacaktır. a)Teklifler,geçici teminat mektubu ile beraber isteklilerin zarfla birlikte satın almış oldukları dosyayı ayni düzene göre zarfa kovup vereceklerdir. Kapalı zarfın üzerine TEKLİF KABUL NO.İHALE KAPANIŞ TARİHİ. TEKLİFİN HANGİ İŞE AİT OLDUGU, isteklinin ADI, SOYADI ve AÇIK ADRESİ yazılarak, ilanda belirtilen gün ve saate kadar İhale Komisyonu Teklif kutusuna atılır.

b )Teklif dosyalarındaki evraklar aşağıdaki şekilde sıralanıp verilecektir; l)Teklif

2)İhale Şartnamesi

3)Teminat (Madde 4 uygun olarak)

4)Vergi Güvenlik Belgesi (Vergi borcu olup olmadığına dair)

5)Şirket Tescil Belgesi (Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartı fotokopilerini) 6)İhtiyat Sandığı Belgesi (yatırım borcu olup olmadığına dair)

7)Sosyal Sigorta Belgesi (pirim borcu olup olmadığına dair)

8)Çalışma Dairesi Belgesi (İhaleye katılmasında sakınca yoktur)

9)Diğer Belgeler

10)Broşür ve/veya Kataloglar

11) Şartname alındı makbuzu ve fotokopisi

c)İhaleye teklif verenler şartname ve göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesini(Vergi borcu olup olmadığına dair), Sosyal Sigortalar(pirim borcu olup olmadığına dair), İhtiyat Sandığı(yatırım borcu olup olmadığına dair), Çalışma Dairesi (İhaleye katılmasında sakınca yoktur) Belgesi ve Tescil Belgeleri(Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayitlik Dairesinden alınmış) (Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartı fotokopilerini),Teknik şartnamede istenen diğer belgeler ve/veya malzemelerle ilgili ,broşür,katalogları teklifleri ile birlikte verecektir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyle, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

b.4)Vergi Güvenlik Belgesi:Vergi güvenlik belgesini Gelir ve Vergi Dairesinin Lefkoşa da 'ki Merkezinden alınmış olacak ve vergi borcunun olup. olmadığına gösteren bir belge olacaktır. Hiç bir şekilde başka bir belge kabul edilmeyecektir. ihale açıldığı tarihten önceki üç ay içinde alınmış olmalıdır. Bu tarihten önce alınmış ise geçersizdir. Belgenin aslı ve fotokopisi verilecektir.

b.5)Şirket Tescil Belgesi:Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nden dört sayfa halinde alınmış belgeleri içermektedir. Birinci sayfa Şirketin kayıtlı olduğu adresi gösteren belge, ikinci sayfa Şirketin kuruluş tarihini gösteren belge, üçüncü sayfa şirketin hissedarlarını gösteren belge, dördüncü sayfa direktörler kurulu ve sekreterini gösteren belge olmalıdır. Şirket olarak katılmayanlar kimlik kartlarının fotokopilerini vermelidirler. Belgelerin aslı ve fotokopisi verilecektir.

b.6)İhtiyat Sandığı Belgesi:ihtiyat Sandığını Dairesi'nden alınmış olacak ihtiyat sandığı yatırım borcunun olup olmadığını göster~n belge olacak ve İhale açıldığı tarihten önceki üç ay içinde alınmış olmalıdır. Bu tarihten önce alınmış ise geçersizdir. Belgenin aslı ve fotokopisi verilecektir.

b.7)Sosyal Sigorta Belgesi:Sosyal Sigorta Dairesi'nden alınmış olacak sosyal sigorta pirim borcunun olup olmadığını gösteren belge olacak ve ihale açıldığı tarihten önceki üç ay içinde alınmış olmalıdır. Bu tarihten önce alınmış ise geçersizdir. Belgenin aslı ve fotokopisi verilecektir.

2

b.8)Çalışma Dairesi Belgesi:Çalışma Dairesinden alınmış olacak olan bu belge Değiştirilmiş şekliliyle 22/1992 sayılı iş yasasının 59(4) maddesine göre ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belge olmalıdır. İhale açıldığı tarihten önceki üç ay içinde alınmış olmalıdır. Bu tarihten önce alınmış ise geçersizdir. Belgenin aslı ve fotokopisi verilecektir.

b.9)Diğer Belgeler:Teknik veya idari şartnamede istenen diğer belgeleri kapsamaktadır. Bu belgelerin de eksiksiz bu bölüme konması gerekmektedir. Belgenin aslı ve fotokopisi verilecektir.

b.l0)Broşür ve/veya Katalog:Bu bölüme ise şartnamede istenen broşür veya kataloglar konmalıdır. Eğer bu bölümün sığmayacağı kadar çok ise ayrı bir zarfın içine konularak üzerine katılan firma ismi ve katıldığı ihalenin konusu ve sıra numarası yazılarak teklif kutusuna atılır. Katalog ve broşürlerin üzerine teklif veren firmanın ismi mutlak süratte yazılmalıdır.

b.ll) Şartname alındı makbuzu:Şartnameyi aldığına dair Gelir ve Vergi Dairesi'nden almış olduğu makbuzun aslını ve fotokopisini teklif dosyasının ekine koymak zorundadırlar. Şartname almayan teklif sahipleri ihaleye teklif veremezler. Şartname almadan ihaleye teklif verenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

NUMUNE İŞLERİ:
MADDE 6:a) İhale işlerinde ilgililerden(Firmalardan) malzeme ihalesi ise numune alınır.

Numuneler en geç ihalenin açıldığı tarihteki mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığındaki İhale Değerlendirme Bölümüne verilmesi gerekir. Numuneleri şartnameye uymadığı saptananlar ihalede değerlendirme dışı bırakılırlar.

b )Numuneler üzerinde hangi kişi ve kuruluşa ait olduğunu gösteren isim ve/veya mühür bulunacaktır. ihaleyi kazanan kişi veya kuruluşun numunesi malzemeyi teslim edene kadar saklanır. Teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra numuneler iade edilir.

c) ihaleyi kazanmayanların numunesi ise ihale Kararı üretildikten sonra iade edilebilir.

Bir ay zarfında aranmayan numuneler tahrip edilir veya hazineye intikal ettirilir.

TEKLİF KUTUSUNUN AÇILMASI VE GELEN TEKLİFLERİN OKUNMASI:

MADDE 7:

a)Gelen teklifler, İhale Komisyonu tarafından teklif sahiplerinin huzurunda açılarak sıra ile numaralandırılır". Okunduktan sonra mühürlenip imzalanır.

b )Toplantıya katılmayı arzu eden teklif sahipleri, teklifleri n açılacağı gün ve saatte ihale Komisyonu binasında hazır bulunabilirler. Teklif sahipleri toplantıya katılmakta serbesttir. İhale Komisyonu, teklif sahiplerinin tümünün veya bir kısmının toplantıya katılıp katılmadığına bakmadan tekliflerin açılıp okunmasını yapabilir.

c)Teklifler okunup kaydedildikten sonra tekliflerin komisyon tarafından incelenmesine geçilir. Tekliflerin incelenmesi sırasında hiç bir teklif sahibi komisyon toplantısında hazır bulunamaz .

.. /

3

VERLİ ÜRETİMİN DEGERLENDİRİLMESİ:

MADDE 8:

K.K.T.C. imali olan malzemeler şartnameye uygun olması halinde E-1586-2000 Bakanlar Kurulu kararına göre tekliflerin fiyat farkına %20 oranına kadar koruma sağlanacaktır.

FİYAT VE PARA BİRİMİ:

MADDE 9:

a)Teklifler YTL. (Yeni Türk Lirası) verilecektir.

b )Teklif fiyatları KDV'siz olarak verilecek, verilen teklif RAKAM ve YAZI ile yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

c)Teklif fiyatları BİRİM FİYAT ve TOPLAM FİYAT olarak yazılacaktır.

d)İhale edilen malzemelere gümrük resimden muaf olacak malzemelere Gümrük Muafiyet Belgesi, ilgili Daire veya Kuruluş tarafından temin edilecektir.

MUKAVELE VE KESİN TEMİNAT:

MADDE 10:

a)İhaleyi kazanan kişi veya firmalar, ilgili Daireyle veya Kuruluşla karar tebliğinden sonra 8(sekiz) iş günü içinde mukavele imzalamak zorundadır.

b)Mukavele(Sözleşme), şartname ekindeki örneğe uygun olarak yapılacaktır.

c)ihale üzerine kalan istekliden, bu şartnamenin 4 maddesinde f şıkkında belirtilen değerlerden kesin teminat alınır.

d)ihaleyi kazanan kişi veya firma ihale kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata tamamlar. Buna ait kesin teminat mektubunu İlgili dairenin bölümüne ibraz eder ve 8(sekiz) iş günü içerisinde masraflar kendisine ait olmak üzere sözleşmeyi imzalar.İhale tutarının %0.5(binde beş) damga pulu vergisi olarak alınır. Ayrıca mukaveleye yapıştırılmak üzere 5 adet 2.50.- YTL. 'lik damga pulu getirilir.

e)Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde,protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur,geçici teminat hazineye irad kaydedilir.

TESLİMAT YERİ VE MONTAJ:

MADDE 11:

a)idarenin göstereceği yere olacaktır. Teslimat İHALEYİ KAZANAN FİRMA tarafından yapılacaktır.

b )ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş malzemeyi idarenin göstereceği yere indirmekten de sorumludur. Aksi belirtilmedikçe montajı olan işlerden de. ihaleyi kazanan kişi veya kuruluş sorumludurlar.

TESLİMA T VE TESLİMAT SÜRESİ:

MADDE 12:

ihaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemeleri hangi tarihlerde teslim edileceklerini tekliflerinde açıkça belirtilecektir. Malzemenin tümü tek firmadan alınacağı gibi farklı firmalardan da alınabilir.

4

MARKA VE MENŞEİ:

MADDE 13:

ihaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemelerin Marka ve Menşelerini(Hangi ülkede üretildiği) tekliflerinde açıkça belirtilecektir.

T AAHÜDÜN YAPILMAMASI:

MADDE 14:

Sözleşme yapıldıktan soma SATICI taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse veya ilgili daire'nin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihbarına rağmen, aynı durum devam etmesi halinde sözleşme feshedilir ve teminatına el konup,hazineye irad kaydedilir.Konu mahkemeye intikal edecek olursa SA TICI doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR:

MADDE 15:

Devlet ihale tüzüğünün 35. (2),(3), ve (4). Maddesine göre inşaat süresi içinde tamamlanmaması veya teslim edilecek malzemeyi gününde teslim etmemesi durumunda idare her

geçen takvim günü için 200.00-TL.( iki yüz) gecikme cezası alınacaktır.
MALZEME TESLİMATI: .

MADDE 16:

a)Malzeme ilgili yere teslim edilip sayının,şartnameye ve numuneye uygunluğunun kontrolü yapıldıktan soma bedeli satıcı/müteahhit firmaya ödenecektir.

b)Teslim edilip de bozuk olduğu gözle görülmeyen ambalajlı malzemelerle İlgili olarak herhangi bir bozukluk tesbit edilmesi halinde,teslim eden firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

ÖDEME ŞARTLARI:

MADDE 17:

a)Satıcı/Müteahhit mükellefiyetlerini ihale ve mukavele şartlarına uygun olarak yerine getirdiği zaman alıcı malzeme karşılığı olan bedeli en geç bir ay içerisinde satıcıya/müteahhide ödemek zorundadır.Alıcı,satıcının mükellefiyetlerini yerine getirdiği oranda kısmi ödemede bulunabilir.

ŞARTNAME TEMİNİ:

MADDE 18:

ihale dosyası, Gelir ve Vergi Dairesi Veznesine yatırılacak 250.- YTL karşılığında Planlama İnşaat Dairesinden temin edilecektir. ihale dosyasının temini için idareye yatırılan para iade edilmeyecektir. Teklif Merkezi ihale Komisyonuna verildikten soma ihale Dosyası ve ihale Dosyası Makbuzu Planlama ve inşaat Dairesine iade edilecektir. Değerlendirme aşamasında Müteahhidin ihale Dosyası ve ihale Dosyası Makbuzunu iade edip etmediği incelemeye alınacaktır.

İTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:

5

MADDE 19:

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlık karşılıklı müzarekeler ile halledilmeye çalışacaktır. Bu sürette giderilmeyen bütün uyuşmazlıklar halinde K.K.T.C. mahkemeleri yetkili olacak, K.K.T.C. kanun ve mevzuatı uygulanacaktır.

MADDE 20:

ihale Komisyonu karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya müteahhitin taahhüdlerine sadakat durumunu dikatte alacaktır.
BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ

MADDE 21:

Merkezi İhale Komisyonu, herhangi bir sebep göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı kalmaksızın ihaleyi iptal edebilir veya tekliflerin tümünü veya herhangi birini reddetme hakkına sahiptir. İhalenin iptali veya tekliflerin kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri hiçbir tazminat veya ödeme talep edemez. Ancak, ihalenin tekrarı halinde ikinci kez şartname bedeli alınmaz.

MADDE 22:

Güzelyut’ta Toprak Su Laboratuvarına Yapılacak Tamirat işleri tümü ile anahtar teslimi üzerinden müteahhide ihale edilcektir.

Teklifler hazırlanırken Müteahhit şu hususlara dikkat edecektir.

a) Müteahhit diğer tesisatları ve benzeri işleri yapacak taşeronlarla işbirliğine giderek ve iş programına uygun koordinasyonun gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

b) Elektirikle çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici ışıklandırma vs. İçin gerekli elektirik akımını sağlayacaktır.

c) ihale edilen tüm inşaat ve imalatın yapımı için gerekli her türlü araç gereç ve makineler kontrolluğun onaylayacağı evsafta temin edilecek bunların işletme masrafları, her türlü malzeme ve şantiye nakli müteahhite ait olacaktır.

MADDE 23:

MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKLARI:

Müteahhit, imalatı şartnamelere uygun olarak yapmakla ve imal ettiği kısımları teslim tarihine kadar korumakla yükümlüdür. Hatalı yapılan imalatın düzeltilmesinden malzeme ve işçilik masrafları müteahhit tarafından karşılanacaktır. İmal nedeniyle kırılan, tahrip olan ve bozulan kısımların yenilenmesi de müteahhide aittir. ) Müteahhit işçi istihdamı, iş şartları ve işin selameti kanun ve nizamların ön gördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle tatil, hastalık izni, ihtiyat sandığı, resmi tatil günleri workmans compansation law tahtında iş kazası sigortası ve diğer sigortalarla ilgili yükümlülükler noksansız olarak müteahhide ait olacaktır.
MADDE 24:

6

İNŞAAT SÜRESİ

İş süresi 75 Takvim günüdür inşaatın başlama tarihinin ...........................................................

Bitiş tarihinin ise olması kararlaştırılmıştır.

MADDE 25:

GECİKME HALİ

İşin, iş programlarına aykırı olarak geciktirilmesi ve süresinde tamamlanmaması halinde sözleşmenin diğer maddelerine ilaveten idarenin Müteahhide gerekli uyarıyı yaptıktan sonra, işi başka Müteahhide devretmeye ve daha fazla geciktirmeyi önlemek amacıyla şantiyede Müteahhide ait olan araç ve malzemelerin kullanılmasına yetki vermeye hakkı olacaktır.

MADDE 26:

KONTROLLUK

Kontrolluk, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,· Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından görevlendirilecektir.

MADDE 27:

ŞANTİYE KURULUŞU

Gerekli şantiye kuruluş masrafları elektrik, su ve varsa telefon masrafları müteahhide ait olacaktır.

Şantiye kuruluşu İnşaat kontrol Amirliğinin onayından geçecektir.

MADDE 28:

SİGORTA:

Yangın, yağmur ve fırtınadan doğabilecek zarar, ziyana karşı bina, şantiye ve malzemelerin tam değerinde muteber bir sigorta şirketine iş süresi ve geçici kabule kadar sigorta ettirilmesi müteahhide ait olacaktır.

MADDE 29:

ŞANTİYE ŞEFİ VE TEKNİK PERSONEL

Müteahhit inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve İnşaat Kontrol Amirliğinin onaylayacağı bir şantiye şefi ve bir şantiye şef yardımcısı tayin ve istihdam edecektir. İş saatleri içinde şantiye şefi veya yardımcısının bulunması sağlanacaktır. Şantiye şefine yeterli mesleki tecrübeye sahip Mimar ve inşaat Mühendisi getirilecektir.

MADDE 30:

7

TEŞERONLAR :

Müteahhit inşaatın yürütülmesi için muhtelif taşeronlara (elektrikçi, dülger, demirci, kalıpçı, boyacı v.s.) iş verebilir. Ancak madde 1 de belirtilen şartname ve şartlaşmalara aykın olarak hareket eden ve inşaat kontrol amirliğince istenmeyen taşeron veya şahısların şantiye ile ilişkisi, müteahhit tarafından derhal kesilecektir.

MADDE 31:

iş PROGRAMLARI

Sözleşmenin imzalanmasından soma 21 gün içinde müteahhit ilk bir aylık ayrıntılı iş programını inşaat kontrol amirliğine sunarak onayını almakla yükümlüdür. İnşaatın yürütülmesi ile ilgili ayrıntılı iş programlarını iki aylık dönem için hazırlanacak ve uygulamadan bir ay önce inşaat kontrol amirliğinin onayına sunulacaktır.

MADDE 32:

METRAJ VE ATAŞMALAR

Yapılan işlerin günü gününe hazırlanan metraj ve ataşmanlar inşaatın devamı boyunca sürekli olarak yapılacak ve istihkak raporlarının hazırlanmasında bu metraj ve ataşmanlar esas alınacaktır. Metraj ve ataşmanların yapılması müteahhide ait olacak ve kontrol tarafından onaylanacaktır.

MADDE 33:

BÜFE VE TUV ALET

İnşaat sahası içinde kurulması gerekli olan büfelerin yapımı işletilmesi müteahhide ait olacaktır.

Ayrıca yeterli sayıda sıhhi koşullara uygun WC inşaatına da müteahhit tarafından şantiye kuruluşu içinde yer verilmesi gereklidir.

MADDE 34:

İLAVE iŞLER:

İlave işler yaptırılması halinde bu işlerin maliyeti Kıbrıs rayiç fiyatlarına ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı birim fiyat ve analizlerine göre hesaplanacaktır. İşin % 20 fazlasını veya eksiğini yaptırmaya, farkını ödemek veya azaltmak kaydıyla ihale bedelinden tenzil etmeye kontrolün yetkisi olacaktır.

MADDE 35:

MALZEME VE İŞÇİLİK YÜZDELERİ:

Yapılacak işin :

Malzeme

..............................işçilik olarak hesaplanmıştır.

MADDE 36:

8

FİYAT FARKI UYGULAMASI:

A) Müteahhit, ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içinde gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar "vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması" gibi sebeplere istinat ederek fazla para verilmesi ve süre uzatılması isteğinde bulunamaz.

Yine mücbir sebepler dışında doğan gecikme süresinde Müteahhit fiyat farkı (malzeme, işçilik) . talep edemeyeceği gibi;

  1. Çimento, kireç, kum ve çakıl;

  2. İnşaat demiri, alüminyum ve diğer profil malzemeleri;

  3. Ahşap malzemeleri, cam;

  4. Tuğla, kiremit, saç levha, oluklu saç ve alüminyum saç ve levha

malzemeleri;

  1. Karomozaik, fayans, seramik ve halı;

  2. Boya ve dekorasyon malzemeleri;

  3. Sıhhi tesisat ana aksamları ve armatürleri;

  4. Elektrik malzemeleri, aksam ve armatürleri (şalter, kablo, otomatik, elektrikli motor, pompalar)

  5. ısıtma-soğutma ana cihazları ve aksamları;

  6. İzolasyon malzemeleri, asfalt ve dolgu malzemeleri;

dışında hiçbir malzemeye herhangi bir şekilde fiyat fatkı uygulanmayacaktır.

Fiyat farkı öngörülen malzemelere, ihale süresi 20 aya kadar olanlar için mukavele tarihinden itibaren 1/4 oranında, 20 ayı geçenler için ise max 5 ayı geçmeyecek süre dahilinde fiyat farkı uygulanır.

Özellikli yapılar ile tamirat ve tadilat gibi işlerde fiyat farkı uygulaması ve avans konusundaki şartlar İdare tarafından Özel İdare Şartname' de belirtilerek ihale edilir.

İşle ilgili özel (özellikle yapılar, tamirat, tadilat v.s. için);

Şartlar:Fiyat farkıUygulanmayacaktır.
MADDE 37:
Avans Verilmesi

Yapılacak işin ihale bedeli dikkate alınarak, Banka Teminat Mektubu karşılığında Müteahhide, İdare’nin isteğine uygun olarak detaylı iş programı veya programlarını en az 2 suret olarak hazırlayıp kontrollukça tasdik ettirdikten sonra %.......................avans verilecektir. Verilecek avansın bilahare ödemelerden kesilmesi ile ilgili şartlar.
Avans verilmeyecektir.

9


MADDE 38:
İHZARA T ÖDEMESİ:

Hake dişin hazırlanması sırasında şantiyede mevcut, henüz inşaatta kullanılmamış ve inşaatın esas bünyesine dahil olacak ve emniyet altına alınan ihzarat malzemelerini miktarı tesbit edilir. Fiyat farkı ön görülmeyen ve öngörülen ihzarata girebilecek malzemeler keşfin hazırlandığı tarihteki malzeme fiyatları dikkate alınıp ihale bedelinin keşif bedeli ile oranına göre hesap edilerek bunların değerinin % 80'i ihzarat olarak ödenir. Fiyat farkı öngörülen malzemeler içinse her ay açıklanacak fiyatlar üzerinden fiyat farkları da ayrıca hesap edilerek hake dişlerde işlem görür. Fiyat farkı öngörülen malzemeler; çimentonun ihale süresi gözönüne alınarak ve teknik olarak muhafaza edilmeyecek kısmı hariç ihale süresinin ilk y4 veya max 5 ay içinde temin edilmediği takdirde bu malzemeler fiyat farkı uygulaması bu süre esas alınarak yapılacaktır. İhzarat malzemelerinin hakedişe dahil edilebilmesi için müteahhidin Banka Teminat Mektubu sunması ve/veya bu ihzarat malzemelerinin şantiyeye getirilmesi ve ödendiğine dair makbuzun idareye i~azı ile idarenin uygun göreceği şekilde sigortalanması ve sigorta belgesinin idareye ibrazı halinde yapılacaktır. Hakedişe dahil edilen ihzarat malzemeleri idarenin malı olduğundan idarenin uygun göreceği şekilde her türlü emniyeti kapsayacak şekilde muhafaza edilecektir. İhzarat malzemelerinden atölyelerde imalata hazırlanması gerekenler idare ve kontrolün izni ve onayı ile iş yerinden çıkarılarak atölyelere taşınabilirler. Ancak Müteahhit, bu malzemeleri tutarı karşılığında idareye Banka Teminat Mektubu sunacaktır.

MADDE 39:

SAVAŞ ÇIKMASI HALİ:

Savaş çıkması ve inşaatın aksaması halinde ne yapılacağı taraflarla karara bağlanacaktır.

MADDE 40:

İS SAHASININ TEMİZLİGİ:

İş sonunda gerek bina ve gerekse inşaat sahası temiz ve her türlü malzeme artıkları pisliklerden temizlenmiş olarak idareye teslim edilecektir.

MADDE 41:

İSİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ:

İş proje ve şartnamelere uygun olarak tamamlandıktan sonra Geçici Kabul için idareye Müteahhit tarafından başvurulacaktır. İdare geçici Kabul muamelesini müteakip yapılacak ödemeden kati Kabul yapılıncaya kadar ihale bedelinin % 5'i kadar teminat mektubunu Müteahhitten alacaktır. % 5 teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse Banka Teminat Mektubu süresiz olarak düzenlenecektir. Kati Kabul yapıldıktan sonra Teminat Mektubu Müteahhide iade edilecektir.
10

MADDE 42:
ÖZEL ŞARTLAR:

İhale dosyası alan Müteahhitler, proje. ve şartnamede anlaşılmayan hususlar varsa Planlama ve İnşaat Dairesinden yazılı olarak açıklayıcı bilgi talebinde bulunacaklardır.

1. Gümrük Muafiyeti verilmeyecektir.

2. Ödenmeyen işçi ücretleri istihkaktan kesilecektir.

3. İhzarat ödemesi yapılmayacaktır.

4. Kaçak işçi çalıştırılmayacaktır.

5. Teklifler K.D.V. siz verilecektir.

6. Malzeme ve İşçiliğe fiyat farkı uygulaması yapılmayacaktır.

7. Hiçbir şekilde Avans verilmeyecektir.

8. Proje ve şartname bir bütündür.

9. Ek işin yapılması zorunlu olduğu hallerde, idare ve kontrolün onayı ve ek işin yetkisi

alındıktan sonra yapılabilecektir.

10- Müteahhit K.K. T. C. yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini yapmak mecburiyetindedir.

11- 39/2001 sayılı bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların mektupları geçerli olacaktır.

12- Çalışma Dairesinin 22/1992 sayılı iş Yasası'na 72 (10) C bendi uyarınca Müteahhitler ihaleye katılım formu aldıktan sonra ihale Dosyası alabilecektirler .
13- İhale Komisyonu karar vermeden önce teklif yapan müessesenin veya müteahhidin . taahhütlerini sadakat durumunu dikkate alacaktır.

14- Teklif sahipleri,tekliflerinde, çalıştıracakları yapı, demir, kalıp,elektirik, elektronik, mekanik taşeronlarının kim olduğunu ( firma ve şahıs ismi) tekliflerinde belirtecektir.

15- İnşaatlarla ilgili müteahhitlerin 19/1998 sayılı “Yapı İnşaatı ve Teknik işler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yassı” gereği, Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler Sınıf Karnesi Fotokopisini teklifle birlikte sunacaklardır.

16- Bu ihaleye TÜM Yapı İnşaatı Sınıf Karnesi almış müteahhitler katılabilir.

17- Müteahhit İnşaat süresi boyunca şantiye 1 mimar 1 inşaat mühendisi 1 elektrik mühendisi ve 1 makina mühendisi istihdam etmek mecburiyetindedir.

18- Merkezi İhale Komisyonu, herhangi bir sebep göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı kalmaksızın ihaleyi iptal edebilir veya tekliflerin tümünü veya herhangi birini rededtme hakkına sahiptir. İhalenin iptali veya tekliflerin kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri tazminat veya ödeme talep edemez. Ancak, İhalenin tekrarı halinde ikinci kez şartname bedeli alınmaz.

11

19- “İnşaat işlerinde ihale bedeli haricinde ek iş yapılması zaruri olması halinde firmanın kırım oranı katsayısı yaptırılacak ek işlere yansıtılacaktır

Katsayı= İhale Bedeli/keşif bedelidir.”

MADDE 43:

İş bu genel şartname bu madde dahil 43 (kırk üç} maddeden ibarettir

12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconA) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconA) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconTekniK Şartname iŞİn konusu

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconMadde 2: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconÜrünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconAçık ihale usulü ile ihale edilen ardb1-16-ih-67863 sipariş işaretli...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconAçık ihale usulü ile ihale edilen spsdb7-15-ih-54857 sipariş işaretli...

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconKararı, ( Son şekli uygulanır.)

İhale konusu ve şekli İle iŞİn niteliGİ,nevi ve miktari iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev