T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğIsayfa1/3
  1   2   3
T.C.

AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

ALIM, SATIM , KİRALAMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Aksu Orta Sulama Birliğinin alım, satım, hizmet, yapım ve kiralama işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönetmelik, Aksu Orta Sulama Birliğinin alım, satım, hizmet, yapım, kira, taşıma ve benzeri işlerinin temin edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu Yönetmelik, Bu Yönetmelik, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca hazırlanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylanan Birlik Ana Statüsünün 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İstisnalar

Madde 4-

a) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri,

b) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile onlara bağlı iştiraklerinden alınacak mal veya hizmet alımları ile kiralama işleri,

c) Birliğin diğer birliklerle, yapılacak protokol esasları dahilinde, koordinatör birlik başkanlığında ortaklaşa olarak yapmak durumunda kaldığı alım, satım ,hizmet, yapım, kira taşıma ve benzeri işler için koordinatör birliğe ödenecek, birlik hissesine düşen bedeller, Bu yönetmelik usullerine tabii değildir.
Tanımlar

MADDE 5-Bu Yönetmelikte geçen;

Alım: Her türlü, taşınır ve taşınmaz malların, mal ve malzemelerin, ihtiyaç maddelerinin, hizmetlerin, yapım işlerinin ve hakların kiralama da dahil olmak üzere temin edilmesi işlemlerini,


Hizmet: Her türlü ,Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,kasko,araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım: Bina, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

Tedarikçi: Mal ve malzeme alımı işine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu : Hizmet alımı işine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiraya verilmesini, kiralanmasını,

Satım: Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların satılmasını,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

Yüklenici : Üzerine alım satım ve kiralama işi kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İş: Satın alma konusu alım, satım veya kiralamayı,

Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini

Yönetim Kurulu: Aksu Orta Sulama Birliği Yönetim Kurulunu,

Başkanlık: Aksu Orta Sulama Birliği Başkanlığını,

İhale yetkilisi : Birliğin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,

İhale sorumlusu: Harcama yetkilisini, veya İhale işlemlerini yürütmek üzere belirlenmiş olan Birlik Müdürünü,

Sayman: Birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakın düzenlenmesini, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, ihalelerin evraklarını hazırlanması ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürüten kişiyi,

Alım, Satım ve Kiralama Süreci: Alım satım ve kiralama için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen ve ihale yetkilisinin onayı üzerine sözleşme yapılmasıyla tamamlanan süreci,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak alım,satım ve kiralama işlerinde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Talep ve onay belgesi: Açık, Pazarlık ve Doğrudan temin karşılığı İhale usullerinde işin cinsinin miktarının, bütçe tertibinin ve gerçekleştirecek kişinin belirtildiği belgeyi,
Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 6 -

a) Birlik, bu Yönetmeliğe göre yapılacak alım, satım, kiralama ve ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alım, satım, kiralama işi ve ihale yapılamaz.

Alım-Satım Usulleri ve Uygulaması

MADDE 7 – Birlikçe, mal veya hizmet alımları-satımları, kiralama ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Pazarlık usulü.

c) Doğrudan temin.

d) Fatura karşılığı alım.

Açık ihale usulü

MADDE 8 - Açık ihale usulü, Birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç 250.000,00 TL yi aşan her türlü taşınır, taşınmaz mal, malzeme, taşıt, iş makinesi alımı-satımı, hizmet alımı ,kiralama ile yapım işleri için bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Pazarlık usulü ve uygulaması

MADDE 9 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Birliğin yaklaşık maliyeti KDV hariç 250.000,00 TL ye kadar olan her türlü taşınır, taşınmaz mal, malzeme, taşıt, iş makinesi alımı-satımı, hizmet alımı, kiralama ile yapım işleri için uygulanır.

Pazarlık usulünün uygulanması

MADDE 10 -

a) İlan zorunluluğu yoktur.

b) Birlikçe en az üç istekli davet edilerek şartnamelerde belirtilen belgeleri ve tekliflerini vermeleri istenir. İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

İhale Komisyonu

MADDE 11 - Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân(pazarlık usulü hariç) veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.


İhale Komisyonu; Birlik Yönetim Kurulu üyeleridir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.İhale komisyonu üyelerinden herhangi birisinin toplantıya katılamaması durumunda, birlik başkanı, birlik meclisi tarafından önceden seçilen yedek üyeyi toplantıya davet eder.

Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale Komisyonları görevlendirildikleri ihalelerden sorumludur.
İhale işlem dosyası

MADDE 12 – Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri( pazarlık usulü hariç), adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Yaklaşık Maliyet

MADDE 13 – Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılacak mal, hizmet alımları, satımları ve kiralama ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. Doğrudan temin ve fatura karşılığı yapılacak mal, hizmet alımları satımlar ve kiralama ile yapım işleri için yaklaşık maliyetin belirlenmesine gerek yoktur.

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 14 - Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

d) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 20. maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 15 – Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconReşadiye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconDOĞrusal hareketli sulama sistemi tekniK Şartnamesi

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconSulama, bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyun...

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconTÜRKİye ve orta doğu amme idaresi enstiTÜSÜ

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI icon08 kasim 2015 wusv açik orta doğu ve tüRKİYE

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconOkul aile birliği yönetim kurulunca belirlenen okul aile birliği temsilcisi

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconElektromanyetiK İŞlemciLİ total implant edilebilen orta kulak implanti(SAĞ-...

T. C. Aksu orta sulama biRLİĞİ başkanliğI iconEdilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev