İhale ilaniİHALE İLANI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale kayıt numarası

:

2009/163142

1- İdarenin

a) Adresi

:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2000 EVLER MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 50300 MERKEZ / NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

(384) 228 10 25 - (384) 384 215 30 53

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

sks@nevsehir.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.nevsehir.edu.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM 140000 adet (öğün)

b) Yapılacağı yer

:

Nevşehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Mutfağı

c) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçYüzAltmışBeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2009 günü, saat: 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

    1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

    3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler;

Gıda Üretim İzin Belgesi

   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
   1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

   2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

   1. Kamu ve Özel Sektörde yapılan her türlü yemek hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir,

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

 4. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 5. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..


DİĞER HUSUSLAR:
54.1.Yemeğin yenildiği yemek salonlarının, lavaboların ve yemeğin pişirildiği mutfağın hijyenik yapısının korunması ve temizliğinin sağlanması ilgili firmaya aittir.

54.2.Yüklenici tarafından, öğrenci ve personele verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek kişi sayısını kapsayacak şekilde Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin ve personelin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir.

54.3. Bu ihale dosyası dokümanı içerisinde yer alan şartnamelerde bulunmayan hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu işle ilgili yayınlanmış kanun, yönetmelik, tüzük, ve diğer mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

Diğer Hususlara Teknik Şartnamede yer verilmiştir.


Sıra No

Stok Kodu

Mal/İş Kaleminin Adı ve Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

Y1

YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM Üniversitemize bağlı Rektörlük birimleri personeli ile Fakülte/Yüksekokul öğrenci ve personeline 2010 yılı için Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi mutfağında yapılacaktır.

öğün

140000,00
Standart Form – KİK002.1/H

Açık İhale Usulü İlan Formu


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İhale ilani iconTeklif dosyasi ihale ilani

İhale ilani iconBanka promosyonu ihale karari ve ilani

İhale ilani iconBanka promosyonu ihale karari ve ilani

İhale ilani iconMal alimi iŞİ İÇİN İhale ilani

İhale ilani iconOrgan Nakli Veri Yönetimi Yazılım Sistemi İçin İhale İlanı

İhale ilani iconKİLİS İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ atik kağit satişI İhale ilani

İhale ilani iconAçık ihale usulü ile ihale edilen ardb1-16-ih-67863 sipariş işaretli...

İhale ilani iconAçık ihale usulü ile ihale edilen spsdb7-15-ih-54857 sipariş işaretli...

İhale ilani iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

İhale ilani iconTeklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev