T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili




T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2011/9
Karar Tarihi : 07.01.2011



KARARIN ÖZÜ
Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal-Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parselin satışı.

TEKLİF :
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih 2011/5 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi: 1. 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayılı Meclis kararı.
2. 22.04.2010 tarih ve 2010/598 sayılı Encümen Kararı.
3. İstanbul 7.İdare Mahkemesinin 2010/859 esas nolu ve 12/07/2010 tarihli kararı.
4. İstanbul 7.İdare Mahkemesinin 2010/859 esas nolu ve 25/10/2010 tarih ve 2010/1744 sayılı kararı.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/04/2010 tarih ve 2010/710 sayılı yazısı ile “Mülkiyeti Belediyemize ait 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmü gereğince satımına veya Yap-İşlet-Devret yöntemiyle değerlendirilmesine, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile söz konusu parsel hakkında alınan 06.04.2007 tarih ve 2007/146 sayılı Meclis kararının iptali hususlarında konunun incelenerek karar altına alınması” teklifi Başkanlık Makamınca 02.04.2010 tarihinde onaylanarak Belediye Meclisine sunulmuştur.
Söz konusu teklifle ilgili olarak Kartal Belediye Meclisi “Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satımına veya yap-işlet-devret yöntemiyle değerlendirilmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne” kararını 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayıyla almıştır.

Özel Kalem Müdürlüğünün Başkanlık Makamınca Encümene havaleli 2010/177 sayılı teklifi üzerine, Belediye Encümeni “07.04.2010 tarih 2010/53 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Kartal Soğanlık Mahallesi 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince satımına veya Yap-İşlet-Devret yöntemiyle değerlendirilmesine Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok ÖZ’e yetki verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu mülkiyeti Belediyemize ait 5.000,27 m2’lik taşınmazın satış bedelinin Kamulaştırmasız el atma davalarında ilama bağlı borçların ödemelerinde kullanılmak üzere satılmasına 22.04.2010 tarih ve 598 sayı ile karar vermiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.04.2010 tarih ve 2010/53 Meclis Kararı ile 22.04.2010 tarih ve 598 sayılı Encümen Kararını ilgi tutarak Başkanlık Makamınca Encümene havaleli 2010/916 sayılı teklifi, Belediye Encümenince incelenerek 139 pafta, 8746 ada, 1 parselin 2886 sayılı D.İ.K’nun 36. Maddesi gereğince 16.500.891,00 TL. (KDV hariç) muhammen bedel ile satılmasına ve ihalesinin 18.05.2010 tarihinde Belediye Encümen salonunda yapılmasının usulen ilanına Encümence 22.04.2010 tarih ve 603 sayı ile karar verilmiştir”.
Söz konusu tarihte yapılan ihalede teklif olunan bedel Encümence uygun görülmeyerek 2886 sayılı yasanın 43. Maddesi gereğince “idare yararı gözönünde bulundurularak” ihalenin 2886 sayılı yasanın 51/e maddesine gereğince pazarlık usulü ile 01.06.2010 tarihinde yapılmasına 18.05.2010 tarih ve 723 sayı ile karar vermiştir.
Bu tarihte yapılan ihale neticesinde teklif olunan bedel uygun görülmeyerek ihalenin iptal edilmesine Belediye Encümenince 01.06.2010 tarih ve 809 sayı ile karar verilmiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.06.2010 tarih ve 1434 sayılı yazısı ile söz konusu parselin aynı muammen bedel üzerinden satışı ile ilgili teklifi Belediye Encümeninin 15.06.2010 ve 2010/980 sayılı kararı ile ihalenin 13.07.2010 tarihinde 2886 sayılı yasanın 36. Maddesine göre yapılmasına karar vermiştir.
İstanbul 7. İdare Mahkemesi 12.07.2010 tarih ve 2010/859 esas nolu kararında 07.04.2010 gün ve 2010/53 sayılı Meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE karar vermiştir.
13.07.2010 tarihinde yapılan ihaleye müracaat eden olmadığından 13.07.2010 tarih ve 1093 sayılı Encümen kararı ile ihalenin 2886 sayılı yasanın 51/e maddesine gereğince pazarlık usulü ile 22.07.2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Ancak yapılan bu ihaleye katılan olmadığından ihalenin iptaline 22.07.2010 tarih ve 1133 sayı ile karar verilmiştir.
Bunun üzerine, Başkanlık Makamı, 19.08.2010 tarih ve 2065 sayılı yazı ile Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığından söz konusu parselin kıymet takdirinin yeniden değerlendirilmesi talep etmiştir. Kıymet takdir komisyonu, 23.08.2010 tarihli raporu ile taşınmazın kıymet tutarını 13.500.000,00 TL olarak belirlemiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2010 tarih ve 2203 sayılı teklifi ve Belediye Encümeninin 26.08.2010 tarih ve 2010/1328 sayılı kararı ile 8746 ada 1 parselin 2886 sayılı D.İ.K.nun 36. Maddesi gereğince 13.500.000,00TL(KDV hariç) muhammen bedel ile satılmasına ve ihalenin 21.09.2010 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
Söz konusu tarihte yapılan ihale, ihaleye katılan üç firmadan en yüksek teklif olan 15.700.000,00 TL’yi sunan Arıburnu Gayrimenkul Yatırım İnş.San.ve Tic.A.Ş.ye satılmasına Encümenin 21.09.2010 tarih ve 1414 sayı ile karar verilerek ihale sonuçlandırılmıştır.
İhaleyi kazanan firma 19.10.2010 tarihinde arsa satış bedeli olan 15.700.000,00 TL’yi ve ihale komisyonu karar damga vergisi olan 77.715,00 TL. bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödemiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.10.2010 tarih ve 2646 sayılı yazısı ile geçici teminat mektubunun yetkilisine iade edilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. Teminat mektubu ilgilisine iade edilmiştir.


Satışa konu olan 8746 ada 1 parselin üzerinde bulunan Kartal Belediyesinin borçlarıyla ilgili haciz şerhlerini gösterir tapu kaydı, ihale öncesinde ilgililere sunulan ihale dosyasında da mevcuttur. Bu hacizlerin kaldırılması işlemleri Hukuk İşleri Müdürlüğümüzce sürdürülmüş olup, Kartal Vergi Dairesi tarafından konulan haciz ise halen taşınmazın üzerinde mevcuttur. Dolayısıyla, tapu devri ilgili firmaya bugün itibarıyla yapılmamıştır.
Ancak; İstanbul 7. İdare Mahkemesi 25/10/2010 tarih 2010/859 esas ve 2010/1744 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Dolayısıyla; 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı belediye taşınmazı ile ilgili olarak yukarıda safhaları anlatılan konu çerçevesinde,
1. 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayıyla alınan Belediye Meclisi kararının, İstanbul 7.İdare Mahkemesinin 25/10/2010 tarih 2010/859 esas ve 2010/1744 sayılı kararı doğrultusunda yeniden incelenip, kararın “139 pafta, 8746 ada, 1 parsel nolu Mülkiyeti Kartal Belediyesine ait taşınmazın Belediyenin ilama bağlı borçlarının ödemelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışına “olarak düzeltilmesi ile,
2. Ayrıca; 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayılı Belediye Meclisi kararı ve 22.04.2010 tarih ve 598 sayılı Encümen Kararı sonrasında Müdürlüğümüzce bugüne kadar yapılmış ve bundan sonrası için yapılacak olan tüm işlemlerin hukuki sonuçlarıyla ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 31/12/2010 tarih ve 2010/194 sayılı yazısında sunduğu hukuki görüşün de incelenmesini ve Müdürlüğümüzce yapılacak uygulamaya yasal altlık teşkil edecek kararın oluşturulması için yazının Meclise havalesini arz ederim. (Başkan Yardımcısı)

RAPOR :
Hukuk Komisyonu'nun 06.01.2011 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 139 pafta, 8746 ada, 1 parselin satışı. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgi: Ocak 2011 meclis gündeminin 03.01.2011 tarih ve M.34.6.KAR.0.14.00-756.02 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı.
07.04.2010 tarih ve 2010/53 Sayılı Meclis Kararı ile verilen arsa satışı yetkisi, İstanbul 7.İdare Mahkemesinin 2010/859 Esas Nolu ve 25.10.2010 tarih ve 2010/1744 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Dolayısıyla 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayılı Meclis Kararına istinaden yapılmış işlemlerde geçerliliğini kaybetmiştir.

Yukarıda ifade olunan yargı nedeniyle taşınmaza ilişkin yeni bir karar alınması gerekmektedir. Teklifte ifade olunan karar düzeltme hiçbir neden ve şartla sözkonusu olamaz, zira mahkeme kararı ortada durmaktadır. İdare ancak kendi idari işlemlerini geri alıp düzeltebilir. Olayımızda sözkonusu olan mahkeme kararıdır. Meclisin mahkeme kararını düzeltme yetkisi yoktur, mahkeme kararına uyma gereği vardır.


Sonuç olarak; Yukarıda izah olunan nedenlerle 1-Mahkeme iptal kararı nedeni ile 07.04.2010 tarih ve 2010/53 sayılı aldığımız meclis kararı iptal olunmuştur. O karara bağlı olarak yapılan işlemlerin yapılmamış sayılması, 2-Teklife ve yargısal denetime konu olan taşınmazın satılması kararının alınması, karşılığı olan bedelin ilama bağlı borçların tasfiye edilmesinde kullanılması yönünde karar verilmesi hususunu meclisin bilgisine ve takdirine arz ederiz. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN: Hukuk Komisyonu Raporuna 04.06.2007 tarih 2007/146 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali hususununda ilave edilerek oylanmasını talep ediyorum.


SONUÇ :
Mülkiyeti Belediyemize ait Kartal-Soğanlık 139 pafta, 8746 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili teklife ait Hukuk Komisyonu Raporuna Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN tarafından yapılan ilave önerisi ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun TADİLEN KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Abubekir TAŞYÜREK, Av.Mustafa YAĞCI, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Hayrettin YEŞİLYURT, Av.Hatice ALBAYRAK, Turgut ÇEVİK, Muhammed Mehdi AKMAN, Hüsna BALCI, Adem GÖKÇE, Av.Mehmet Necati SERİN, Nizamettin ALTINTAŞ, Metin BEKTAŞ, Hayrettin KÜÇÜKALİ'nin Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2011/OCAK AYI TOPLANTISININ 07.01.2011 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

TURGUT ÇEVİK
MECLİS KATİBİ

AHU ZENGİN KAYGUSUZ
MECLİS KATİBİ



GÖRÜLDÜ

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı


sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconT. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconMİlas belediye başkanliğI 2017 yili faaliyet raporu

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili icon21/04/2016-az tower / İstanbul Toplantı odası

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili icon2 1 Kırklareli Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kırklareli...

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconTc alaca belediye başkanliğI

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconT. C. Kemalpaşa belediye başkanliğI

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconT. C. Elmadağ belediye başkanliğI

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul toplanti yili iconSİvas belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu





© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev