TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜsayfa1/5
  1   2   3   4   5


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

KASKO VE ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1- İdarenin;

a) Adı: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon numarası: 0 312 420 67 36

ç) Faks numarası: 0 312 420 67 37

d) Elektronik posta adresi: satin.alma@tbmm.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mehmet Sait İMAMOĞLU - Satal Md.Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: KASKO VE ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

b) Miktarı ve türü:


Sıra No

Malın / İşin Adı

Birim

Miktar
1

ARAÇ KASKO SİGORTASI

ADET

175

2

ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

Adet

160

c) Yapılacağı yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi

ç) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. a) İhale kayıt numarası : 2009/182053

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar Çankaya - ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar Çankaya - ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 15.01.2010

e) İhale (son teklif verme) saati: 15:00

f) İhale komisyonu toplantı yeri: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar Çankaya - ANKARA

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar Çankaya - ANKARA

b) İhale dökümanının görülebileceği internet adresi: www.tbmm.gov.tr

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:153 Zemin Kat Bakanlıklar Çankaya - ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 - TL

d) Posta yoluyla ihale dökümanı satış bedeli:Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.
1
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

a) İdari Şartname

b) İhtiyaç Listesi

c) Standart Formlar

1- Birim Fiyat Teklif Mektubu

2- İş Bitirme Belgesi Formu

3- Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

4- İş Ortaklığı Beyannamesi

5- Geçici Teminat Mektubu

6- Kesin Teminat Mektubu

7- Banka ReferansMektubu Formu

8- Ortaklık Durum Belgesi

ç) Sözleşme Tasarısı

d) Teknik Şartname

e) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi(İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

f) Diğer İhale Dokümanları

1- ARAÇ LİSTESİ

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat2  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye büYÜk millet mecliSİ

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ icon1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel...

TÜRKİye büYÜk millet mecliSİ genel sekreterliĞİ satinalma müDÜRLÜĞÜ icon1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev