Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜKİPEK 607 PAMUK ÇEŞİDİ ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI

İDARİ ŞARTNAME


İŞİN MİKTARI, MUHAMMEN BEDEL VE GENEL ESASLAR:
Madde 1- Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) adına tescilli İpek 607 Pamuk çeşidinin(kısaca ÇEŞİT olarak anılacaktır) tohumluk üretim ve satış hakkının 10yıl süre ile ihale sonucu hak eden istekliye (kısaca FİRMA olarak anılacaktır) sözleşmenin imzalanmasını müteakip satışı yapılacaktır.

Madde 2-İhale 2886 Sayılı Kamu İhale Kanununun 35/c ve 46.Maddesi ve 8213

Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve 39.Maddesi Açık Teklif

Usulüne göre (Islahçı Hakkı Oranının artırılması) yapılacaktır.

Madde 4- İhale konusu işin miktarı olarak; FİRMA 10 yıllık sözleşme süresince, asgari

1.000.000 kg sertifikalı tohumluk üretmek ve satışını yaparak İhalede sürdüğü yüzde(%) oran üzerinden Islahçı Hakkını Müdürlüğe ödemek zorundadır. Teknik Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen yıllarda ve miktarlarda üretim yapmak, üretim yapmasa dahi o yıl için belirlenen üretim miktarı üzerinden ISLAHÇI HAKKI bedelini ödemek zorundadır.

Madde 5- 10 yılda (sertifikalı üretim ve satış süresi) toplam üretilip pazarlanacak tohum miktarı (asgari 1.000.000 kg) sabit kalmak şartıyla ISLAHÇI HAKKI bedeli oranı (%) açık arttırmaya konu olacaktır.

Madde 6- O yılın ISLAHÇI HAKKI bedeli, Ödeme Planında(Teknik Şartname Çizelge 1) belirtilen süre sonuna kadar ödenmediği takdirde, MÜDÜRLÜK, FİRMA’ ya yazılı uyarı yapar ve takip tebligattan sonraki yasal süre içinde de ödeme yapılmazsa, yapılan bu sözleşme iptal olur. Kesin Teminatı gelir kaydedilir ve Firma hakkında, 2886 Sayılı Kanunun

84. maddesi uygulanır.

Madde 7- İhale 10.04.2015 Tarihinde Saat 10:00 da MÜDÜRLÜK Toplantı salonunda Komisyon ve İstekliler karşısında ISLAHÇI HAKKI payı oranı arttırmaya çıkarılarak yapılacaktır.

Madde 8- Muhammen bedel: Toplam Üretim Miktarı(A)= 1.000.000 kg.

Birim Fiyat (B)= 4,00 TL/kg.

Islahçı Hakkı Oranı (C)= % 5

Muhammen Bedel(AXBXC)=200.000,00 TL


İHALEYE KATILIM ESASLARI VE İSTEKLERDE ARANACAK BELGELER:
Madde 9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin geçerli olması şarttır. Çeşidin ihalesine girebilecek olan İsteklilerin aşağıda belirtilen evraklardan söz konusu çeşit için çoğaltmaları ve ihale saatinden önce İdareye onaylatmaları gerekmektedir.

A) Kanuni ikametgâhı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, (Antetli kağıda FİRMA adres bilgililerini gösterir beyan)

C) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden

veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.).

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1 ve 2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) İmza Sirküleri verilmesi,

1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3. Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

E) Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde Ortak Girişim (İş Ortaklığı)

Beyannamesi (EK 1)

F) Bu şartnamenin Madde 8 de belirlenen Muhammen bedelin %3 ü oranında Geçici

Teminat vermesi, (6.000.00)

G) İdarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısından oluşan İhale Dosyasının İdarece belirlenen bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu yada vezne alındısı. (İhale Dosya Bedeli :100,00 TL.dir)

H) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşlarından alınmış “Tohumluk Üretici Belgesi”(Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinde olması yeterlidir.)

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

Madde 10- 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhaleye Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı; geçici teminat kesin teminata çevrilmiş ve sözleşme yapılmış ise kesin teminatı bütçeye gelir kaydedilir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
Madde 11-A) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller.

B) Teminatların teslim yeri;

Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Döner Sermaye

Saymanlığının banka hesap numarasına veya veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamazlar. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları veya banka dekontları ihaleden sonra Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve ihtiyati tedbir

konulamaz.
D) Geçici teminat miktarı:
Geçici teminat miktarı (% 3) olup 6.000,00TL.dir.(1.000.000 kg üzerinden) Satış Gerçekleştiği zaman satış bedeli üzerinden (% 6) kesin teminat alınır.


İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
Madde 12- Peylerin İstekliler tarafından artırılması sırasında en az artırım oranını belirlemeye komisyon yetkilidir. En az artırım miktarı 0,50 den az olamaz.

Madde 13- Satış şartnamesini imzalayarak geçici teminatı yatırmış olan istekliler ihaleye katılmak ve pey sürmek zorundadır. Aksi halde teminatları irat kaydedilecektir. Ancak, sürülen pey yüksekliği nedeniyle artırmadan çekilenlerin teminatları geri verilecektir.

Madde 14- Arttırma sonunda, en yüksek pey süren istekli üzerine ihale yapılır. Ancak sürülen peyin yeterli bulunmaması veya satışa fesat karıştırıldığına kanaat getirilmesi nedeniyle ihale yapılmaz ya da İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, Müdürlükçe tasdik edilmez ise, geçici teminat iade edilir. İstekli bunun dışında herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun Islahçı Hakkını tespitte serbesttir.

Madde 15- İhale, artırma sonunda sürülen peyin satış komisyonu tarafından uygun görülerek artırma tutanağının imzalanması ile gerçekleşmiş olur. En yüksek pey, en avantajlı teklif olarak belirlenir. İhale üzerine kalan yüklenici ile 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun

57. Maddesinde belirtilen husus ve sürelere göre sözleşme imzalanır.
TEBLİGAT VE ISLAHÇI HAKKI PAYI ÖDEME İŞLERİ
Madde 16- Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce 13. Maddede belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerine bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, bildirilir. İadeli taahhütlü mektup ile yapılan bildirimlerde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır (Tebligatın postaya verildiği gün sayılmaz).
Madde 17- Bu ihale firmanın 2016 yılından itibaren sattığı tohumluklar için geçerli olup, süresi imza tarihinden itibaren 31/12/2025 tarihine kadardır (mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda 1 yıl uzatılabilir). Sözleşmenin süresinin son 60 günü içinde taraflar müdürlükte toplanarak FİRMA’nın talep etmesi durumunda sözleşmenin uzatılması (En çok 5 yıl daha uzatılır) veya bitirilmesine yönelik karar alınabilir.-. Süre uzatılması durumunda aynı sözleşme maddeleri geçerlidir. Firma elinde tohumluk stoklarını sözleşme bitiminden itibaren

1 (bir) takvim yılı süresince daha bu sözleşme şartlarını yerine getirmek suretiyle satabilir.Müdürlük süre uzatımı olmadığı takdirde tekrar o çeşit için ihale yapıp yapmamakta serbesttir.


Madde 18-FİRMA, ISLAHÇI HAKKI bedeli hakkını, Teknik Şartnamenin Madde 17

Çizelge 1 de belirtilen ödeme planına göre Müdürlüğün belirteceği Döner Sermaye

İşletmesine ait banka hesabına ya da veznesine öder.

Madde 19-FİRMA, demonstrasyon faaliyetleri haricinde bedelsiz tohum veremez. Bedelsiz verdiği tohumlar için normal satış fiyatından hesaplanacak ıslahçı hakkını Müdürlüğe öder.
Madde 20-FİRMA, sözleşme şartlarına uymayarak gerçek dışı beyan (bedelsiz, faturasız veya gerçek dışı fiyatla faturalandırma v.b ) ile MÜDÜRLÜĞE maddi kayıp verdirirse, tespit edilen verdirdiği maddi kaybın 10 katını MÜDÜRLÜĞE ödemeyi taahhüt ve kabul eder.
Madde 21-Firma, yurt dışında tohumluk üretimi yaparsa, yaptığı üretim ve sertifikalandırma miktarını o ülkenin yetkili sertifikasyon kuruluşundan alacağı belge ile Enstitüye bildirmek zorundadır.


ALICININ TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ:
Madde 22- İstekli teklifi verdikten sonra teklifinden dönemez. Üzerine ihale bırakılan FİRMA ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 50. Maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda üzerine düşen görevleri yapmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.
Alıcının ilk sertifikalı üretim yapması gerektiği yıl (2017) üretim yapmadan taahhüdünden dönmesi durumunda, satış tekrarlanabileceği gibi idarece üretimi yapılıp değerlendirilmesi yoluna da gidilebilir. İhalenin yapılmasından sonra, firmanın bundan sonraki herhangi bir aşamada satış talebinden vazgeçtiğini bildirmesi veya yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemek suretiyle taahhüdünden dönmesi durumunda, hiçbir mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın teminatı derhal irat kaydedilerek firmaya bildirilir. Bundan dolayı alıcı hiçbir surette hak talebinde bulunamaz. Bu durumda, ihale konusu çeşit, idarenin tercihine ve üretim işine başlanıp başlanmamış olmasına göre, ilk alıcısına da duyurulmak kaydıyla, çeşidin açık artırmalı satış yoluyla en kısa zamanda pazarlanması yoluna gidilir.
Firma, sözleşme süresi sona ermeden çeşidin üretiminden vazgeçerse, bu durumu üretim yapmamaya karar verdiği yılın en geç Ocak ayı içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmek ve kalan sözleşme yılları için ödemesi gereken royalite bedellerinin tamamını sözleşmenin fesih edildiği yılın sonuna kadar ödemek zorundadır.Bu durumda sözleşme feshedilir, Müdürlük çeşidi ihaleye çıkarıp çıkarmama konusunda serbesttir.
TOHUMLUĞUN ÜRETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde 23-FİRMA üretim programı için istediği Orjinal kademe tohumluk talebini, 1 yıl önce en geç Şubat ayının ilk mesai günü Müdürlüğe bildirir. MÜDÜRLÜK FİRMA’nın istediği miktarda tohumluğu, tohumluk üretim programının uygunluk durumuna göre üretir. Bu durumda FİRMA MÜDÜRLÜĞE, MÜDÜRLÜK tarafından o yıl açıklanan tohumluk kg bedelini öder.

Madde24-FİRMA tarafından MÜDÜRLÜĞÜN üretmesi talep edilen tohumlukların üretiminde mücbir sebeplerle (sel, dolu, grev, salgın hastalık-zararlı, yangın v.b) bir aksama meydana gelirse MÜDÜRLÜK sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda MÜDÜRLÜK, FİRMA’yı yazılı olarak bilgilendirir.

Madde 25-Firma tohumluk üretiminde gerekli izolasyon mesafesine uyar, tohumluk üretiminde tip dışı seçimlerini yapar, gerektiğinde Müdürlükten teknik yardım talep eder. Tohumluğun genetik safiyetinden, fiziksel temizliğinden, çimlenmesinden ve tüm sertifikasyon işlemlerinden Firma sorumludur. Çeşidin uygun olmayan ekolojik koşullarda üretilmesinin tavsiye edilmesi ve tohumluğun üretim aşamasında herhangi bir hata yapılması durumunda üreticilerden gelecek şikayetlerden Firma sorumludur. Dolaylı olarak çeşide zarar verecek böyle olumsuz gelişme ve durumları Müdürlüğün Firmaya yazılı olarak bildirme ve tedbir alma yetkisi bulunmaktadır.
FİRMA, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak tohumluk üretim ve pazarlama faaliyetlerini yapmak zorundadır.
SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLAR:
Madde 26-İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için FİRMA’ya atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri FİRMA’nınortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 15gün içinde FİRMA’nın İdareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır.

a) İdarenin sebebiyet verdiği haller,

b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar, mücbir sebepten işte bir gerileme veya gecikme olması,

c) Kanuni grev vukuu bulması,

d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması,

e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi,

f) Sel, kurak, don, soğuk, yangın.
KESİN TEMİNATIN İADESİ:

Madde 27- Firmanın şartname hükümlerini yerine getirdiği, bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kat’i teminat iade olunur.
ĞER HÜKÜMLER
sayılır.

Madde 28- Firmanın kanuni ikametgâhına yapılmış her türlü tebligat şahsına yapılmış


Madde 29- İhale sonucu yapılacak işe ait doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri FİRMA’ya ait olacaktır.
Madde 30- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 31-Şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaflar için Nazilli

mahkemeleri yetkilidir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconPamuk araştirma istasyonu müDÜr L ü Ğ Ü İpek 607 pamuk ç e ş İ d I

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconAraştırma ve Uygulama İstasyonu

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconÇalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar,...

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconÇalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı...

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconÇalı ş madan, ö ğ renmeden, yorulmadan rahat ya ş amanın yollarını...

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconAraştırmanın sonuçlan kısaca şöyledir

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconLiderlik tezlerini kısaca anlatır mısınız?

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconGenel Müdürlük Makamının 03. 05. 2017 tarihli ve E. 1107209 sayılı...

Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (PAİ) (bundan sonra kısaca MÜDÜRLÜK iconTrt erzurum ejder tepesi tv/fm ana veriCİ İstasyonu sahasi


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev