Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve
4dmf 3

DMF SİSTEM

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

rbnewlogocs
www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu

dmf@dmf.com.tr

www.russellbedford.com
Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428 67 50 F: 0.312.428 67 53

İstanbul: Barbaros Bulvarı 47/9 34353 Beşiktaş T: 0.212. 258 64 04 F: 0.212. 258 64 14

İzmir: Ege Sun Plaza A.Blok No:656 35010 Mansuroğlu Mah. Bayrakli T: 0.232. 435 63 33 F: 0.232. 435 97 77

Konya : Sultan Cem Caddesi A plaza 33/203 42040 Selçuklu T: 0.332. 322 42 50 F: 0.332. 322 42 70

Mersin: Kuvai Milliye Cad. Mertim Ticaret M. Gökdelen Binasi K:17 33070 T: 0.324. 336 08 30 F: 0.324. 336 08 40
SİRKÜLER RAPOR (2011-38)Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan:
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE

AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP

USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile avukatların mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, çalışmalarına ve davaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı hukuk müşavirlerinin atanma ve avukatların mesleğe alınma ve yetiştirilme usulleri ile Hukuk Müşavirliğinin görevlerine, avukatların çalışma usul ve esaslarına ve davaların takibine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat: Gelir İdaresi Başkanlığı Avukatlarını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

d) 1. Hukuk Müşaviri: Gelir İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirini,

e) Giriş Sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

f) Hukuk Bürosu: Avukatlar ile avukatlara işlerinde yardımcı olmak üzere görevlendirilen personelin çalıştığı ilgili grup müdürlüğü bünyesindeki birimi,

g) Hukuk Müşavirleri: Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirlerini,

ğ) Hukuk Müşavirliği: Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğini,

h) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

ı) KPSS (B): (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Sınav Kurulu: Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ve Hukuk Müşavirleri arasından seçilecek en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan ve 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı ve bir Hukuk Müşavirinin tabii üyesi olduğu giriş sınavlarını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atama, Sınav Usul ve Esasları

Hukuk müşaviri kadrosuna atanma

MADDE 5 – (1) Başkanlığın avukat kadrosunda olup, en az beş yılı bu kadroda olmak üzere on yıl hizmeti bulunanlar hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.

Avukatlığa giriş

MADDE 6 − (1) Avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarının sahip olabilecekleri Yönetmelik Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde belirtilen azami kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 7 − (1) Sınava başvuru şartları ve sınavın yeri, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak atama yapılacak kadro sayısının beş katından fazla olmamak üzere sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yer/yerler, sınav konuları, sınav tarihi, yeterli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve yılı ile ilk ve son başvuru tarihleri, sınav tarihinden en az bir ay önce sınavı düzenleyen birim tarafından ilan edilir.

(2) Sınav, Ek-3’te yer alan formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Başkanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilir.

(3) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 8 − (1) Avukatlık giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak.

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B)’den, başvuru ilânında belirtilen yeterli puanı almış olmak.

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; Yönetmelik Ek-2’de yer alan formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilir.

(2) Atamaya esas teşkil etmek üzere aşağıdaki belgeler istenir.

a) Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

b) Mal bildirimi,

c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

ç) 4,5X6 ebadında 4 adet fotoğraf,

d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.

Giriş sınavına çağrı ve sınav yeri

MADDE 10 – (1) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son başvuru günü mesai bitiminde, toplam başvuru sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde yapılır.

Sınav kuruluna ilişkin diğer hususlar

MADDE 11 – (1) Sınav kurulu, giriş sınavını yapar, sonuçlarını değerlendirir ve itirazları inceleyerek karara bağlar.

(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yürütür.

Yazılı sınavın yapılış biçimi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

(2) Sınav Kurulunun teklifi üzerine Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

(3) Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile anılan kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 13 – (1) Avukatlık yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b) Hukuk Grubu

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku

3) Vergi Hukuku

4) Medeni Hukuk

5) Borçlar Hukuku

6) Ticaret Hukuku (Ticari işletme-Şirketler -Kıymetli Evrak)

7) İcra ve İflas Hukuku

8) Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

10) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

c)Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Fransızca

3) Almanca

dillerinden en az biri.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az on beş gün sonra yazılı sınav konularından yapılır.

(2) Sözlü sınavlar, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yüzde yirmi beşine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (B) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucunun duyurulması

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilir.

Avukat kadrosuna atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde 9 uncu maddede düzenlenen belgeleri ibraz edenler, Yönetmelik Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadro sınırlamasına bağlı kalınarak avukat kadrolarına atanırlar. Vergi dairesi başkanlıklarında, görevlendirme suretiyle de olsa Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroyu aşan sayıda avukat çalıştırılamaz ve merkez teşkilatında avukat görevlendirilemez.

(2) 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanırlar.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Avukat kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan kişilerle ilgili belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Avukatların yetiştirilmesi

MADDE 22 – (1) Avukat kadrosuna atananlar, adaylık eğitimleri yanında Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde eğitime tabi tutulurlar.

(2) Avukatların yetiştirilmesindeki amaç;

a) Vergi tekniğinin gerektirdiği uzmanlaşmayı,

b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını,

c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini,

sağlamaktır.

(3) Avukatların yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Çalışma ve Dava Takip Usul ve Esasları

Hukuk müşavirliğinin görevleri

MADDE 23 − (1) Hukuk Müşavirliğinin yapacağı görevler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başkan, Başkanlık birimleri ve Bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları ile Başkanlıktan veya Başkanlık birimlerinden sorulan diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

b) Başkanlık merkez ve taşra birimlerinin veya Başkanlığın görev alanıyla ilgili işlemlerden dolayı Bakanlığın taraf bulunduğu idari yargı mercilerindeki davaları avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatları vasıtasıyla ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa ettirmek.

c) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

ç) Adli yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden gönderilen tebligatları almak ve hukuki gereklerini ilgili birimle koordineli olarak yerine getirmek.

d) Başkanlık işlemlerinden dolayı Bakanlık husumetiyle adli yargıda görülecek davalara ilişkin dosyaları, ispata yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi ihtiva edecek şekilde ilgili birimle koordineli olarak hazırlamak ve gereği yapılmak üzere hukuki görüşü ile birlikte Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne göndermek suretiyle bu davaların takibini sağlamak.

e) Başkanlığın taraf olduğu idari davalar ile ilgili olarak yargılamanın bulunduğu aşama (savunma, itiraz, temyiz ve tashihi karar talepleri dahil olmak üzere) itibarıyla gerekli işlemleri yapmak veya ilgili birim tarafından hazırlanan ve Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen dilekçeleri incelemek, varsa hata ve noksanlıkların giderilmesi sağlandıktan sonra ilgili yargı merciine göndermek.

f) Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle ilgili idari yargı mercii nezdinde açılan idarî davaların duruşmalarına katılımı sağlamak.

g) İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hâllerde, 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen usule tabi olmaksızın, Bakanın onayı üzerine Başkanlıkça 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın almaya ilişkin işlemleri yürütmek ve hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

ğ) Başkanlığın veya Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlığın taraf olduğu derdest idari davaların gerektirdiği yargılama giderleri ile yargı mercileri tarafından bu davalarda aleyhe hükmedilen ve bütçede tertibi bulunmayan ödemeleri yapmak.

h) Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen davaların dosyalarını oluşturmak ve kayıtlarını tutmak.

ı) Hukuk Müşavirliğinin takip ettiği ihtilaflar ile ilgili olarak analizler yapmak ve ihtilafların en aza indirilmesi hususunda önerilerde bulunmak.

i) Hukuk bürolarının işlemlerini hukuki açıdan değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan bilgileri ilgili yerlerden istemek, gereken hukuki işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, davaların takibi hususunda talimat vermek.

j) Başkanın onayı ile veya mevzuat gereği oluşturulan heyet, kurul veya komisyon çalışmalarına katılmak.

k) Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları hakkında gereken işlemleri yapmak.

l) Hukuk ve yargı uygulamalarının izlenmesi veya personelin eğitiminin sağlanması için Başkanın onayına istinaden üniversiteler, mesleki veya bilimsel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili birimlerle koordineli olarak hukuki veya mesleki seminer veya toplantılar düzenlemek, mesleki veya bilimsel kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer, kurs ve benzeri toplantılara katılımı sağlamak.

m) Mevzuatta yer alan veya Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Dava takip usulü

MADDE 24 – (1) Başkanlık veya Başkanlık görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle idari yargı mercilerinde açılan davalar, ilgisine göre avukat sıfatıyla Hukuk müşavirleri veya temsilci sıfatıyla daire amiri tarafından ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa edilir. Bu davalara ait işlemlerin ilgili Daire Başkanlığı tarafından yapılması halinde, ilişkili şube tarafından hazırlanan dilekçeler (savunma, itiraz, temyiz ve tashihi karar ve benzeri) Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Dilekçeler, Hukuk Müşavirliği tarafından incelenerek varsa noksanlıkların giderilmesi sağlandıktan sonra ilgili yargı merciine gönderilir.

(2) Başkanlık taşra birimlerinin husumetiyle idari yargı mercilerinde dava açılması halinde; davalar, vergi dairesi başkanlığında çalışan avukatlar tarafından ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa edilir. Takip edilen davalar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde avukatlara yardımcı olmak üzere hukuk bürosunda yeteri kadar personel görevlendirilir.

(3) Vergi dairesi başkanlığında avukat bulunmaması veya avukatın hastalık, izin ve benzeri nedenlerle görevi başında olmaması halinde, açılan davaların ait olduğu makam ve mercilerde ikame, takip ve müdafaa görev ve yetkisi, daire amiri tarafından kullanılır. Bu durumda hukuk biriminde görevli diğer personel tarafından hazırlanan dilekçeler vergi dairesi başkanı veya imza yetkisini devrettiği grup müdürü veya müdür tarafından imzalanır. Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde açılan davalara ilişkin olarak hazırlanan dilekçeler ise daire amiri tarafından imzalanır.

(4) Görevlerin yürütülmesinde etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla hukuk birimi koordinatörü olarak bir avukat görevlendirilir. Koordinatör olarak görevlendirilen avukat hukuk biriminin iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Hukuk birimindeki avukat ve diğer personel de görev ve yetkilerinin mevzuata uygun kullanılması hususunda koordinatör avukata karşı sorumludur.

(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde belirtilen limiti aşmamak üzere Başkanlık lehine sonuçlanan davalar nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(6) Limit dışı kalan vekalet ücretleri hakkında 22/3/1983 tarihli ve 83/6259 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Temsil yetkisinin kullanılması tarzı

MADDE 25 − (1) İdari yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa görev ve yetkisi, ilgisine göre vekil olarak avukat sıfatını haiz hukuk müşaviri, avukat veya temsilci olarak daire amiri tarafından kullanılır.

(2) Hukuk müşavirlerinin temsil yetkisi, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan bütün dava takiplerini, avukatların temsil yetkisi atandıkları veya görevlendirildikleri iller ile bu illerle ilişkilendirilen Ek-4’teki 2 sayılı cetvelde yer alan yerlerdeki dava takiplerini ve daire amirinin temsil yetkisi ise dairesinin işlemlerine karşı açılan davaları kapsar.

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan hukuk müşavirleri ve avukatların bir listesi merkezde Başkanlık, diğer yerlerde vergi dairesi başkanlıklarınca o yerin bölge idare mahkemesi başkanlığına verilir. Bu listelerin birer nüshası, mahkeme başkanlığınca yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Danıştay’daki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ayrıca Danıştay Başsavcılığına bildirilir.

(4) Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, Baroya kayıt ve vekâletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir.

Kanun yollarına müracaat

MADDE 26 − (1) Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Başkanlıkça belirlenen tutarları aşan davalarda, Başkanlığın muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler.

(2) Başkanlık, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebilir.

(3) Vergi dairesi başkanlığı husumetiyle açılarak avukat tarafından takip edilen davalarda, mahkeme kararının temyiz edilmesi hususunda muvafakat talep etme işlemleri davayı takip eden avukat tarafından gerçekleştirilir.

(4) Temyiz veya itiraz mercii tarafından verilen kararlara karşı, davayı takip eden avukatın/birim amirinin teklifi ve vergi dairesi başkanlığının/defterdarlığın onayı ile karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçilebilir.

Hukuki görüş talepleri

MADDE 27 – (1) Başkanlık hizmet birimlerince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuki görüş istenir.

a) Görüş talep yazısı, konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenerek birim amirinin imzası ile Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

b) Görüş talep yazısında, ilgili birimin görüşünü açıklaması, tereddüt duyulan hususları sebepleriyle bildirmesi gerekir.

Yetki

MADDE 28 – (1) Başkanlık, Bakan onayı ile Ek-4’teki 2 sayılı cetvelde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Başkanlık, Yönetmelikte yer alan davaların takip usul ve esasları ile avukatların çalışmalarına, eğitimlerine ilişkin düzenlemeleri alt düzenleyici işlemlerle yapmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Naklen atama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl süre ile hukuk müşaviri kadrosuna; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hakim, savcı, hukuk müşaviri veya avukat kadrolarında olup, bu kadrolarda en az beş yıl olmak üzere on yıl hizmeti bulunanlardan, avukatlık ruhsatını haiz ve kırk yaşını doldurmamış olanlar naklen atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 
 

 

 http://www.russellbedford.com/corpid/t-rb25years-cr.jpg
right-click to download file


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconUluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconUluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconDmf sistem uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconBAĞimsiz denetim standardi 501

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconBAĞimsiz denetim standardi 600

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconBAĞimsiz denetim standardi 315

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconUluslararası Elektronik Komisyonunun kısaltmasıdır hükümet dışı uluslararası...

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconUluslararası ilişkilerin tanımı ve Uluslararası İlişkilere giriş

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconTarimsal yayim ve danişmanlik hizmetleriNİN

Uluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve iconEğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev