Programin uygulanmasisayfa1/4
  1   2   3   4
c:\users\o\desktop\rehberlik ve kariyer planlama\kapak.jpg

REHBERLİK

VE

KARİYER PLANLAMA

DERSİ

Şekilc:\users\o\desktop\rehberlik ve kariyer planlama\kapak2.jpg

PROGRAMIN UYGULANMASI

Programın uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;
1. İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi ”haftada bir saat okutulacak bir derstir. Bu dersi şube rehber öğretmen okutmakla görevlidir. Şube rehber öğretmen, programda yer alan kazanımların işleniş dağılımını bu dersin toplam saatini dikkate alarak planlamalıdır.

2. Okul rehber öğretmeni programın kazanımlarının ölçülmesinde, çocukların yetenek, ilgi ve değerlerinin belirlenmesinde şube rehber öğretmenlerine gerekli desteği sağlamalıdır.

3. Programda “güvenli ve sağlıklı yaşam” ve “kendini tanıma” konuları işlenirken öğrencilerin gelişim özellikleri, ihtiyaçları, çevreye ve sosyal yaşama uyumları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmeleri, kendilerini zararlı alışkanlıklardan korumaları gibi hususlara dikkat edilmelidir.

4. Programda “eğitim yaşamı” ve “kendini tanıma” konuları işlenirken bireysel farklılıkları keşfetme, ilgi ve yeteneklerini fark etme, kendi öğrenme yollarını anlama, başarılı bir eğitim yaşamı sürdürmeleri gibi hususlara dikkat edilmelidir.

5. Programda “kariyer planlama”, “meslekleri tanıma” ve “kendini tanıma” konuları işlenirken meslekler, meslek yaşamı, ilgi ve yeteneklere uygun kariyer yaşamına yönelme gibi hususlara dikkat edilmelidir.

6. Programın etkililiğinin sağlanması için şube rehber öğretmeninin; okul yönetimi, rehber öğretmen ve veliyle iş birliği yapması, yakın çevresindeki olanakları kullanması gerekmektedir.

7. Programın uygulanmasında rol oynama, sınıf içinde proje çalışmaları, küçük grup çalışmaları, problem çözme, bireysel çalışma, beyin fırtınası, gösteri, gezi-gözlem, soru cevap, benzetim, ikili ve grup çalışması, eğitsel oyunlar, kariyer planlama dosyası gibi yöntem ve tekniklere yer verilebilir.

8. Konularda yer alan kazanımların işlenişinde, belirli bir sıralama yerine bir bütünlük içerisinde, birbirleri ile ilişkili olacak şekilde ele alınmasına dikkat edilmelidir. Şube rehber öğretmeni, rehber öğretmen işbirliği ile hazırlayacağı çeşitli etkinliklerle dersin kazanımlarının gerçekleşmesini sağlamalıdır.

9. Öğrenci grubuna hangi konuda çalışılacağı etkinlik öncesinde açıklanmalıdır. Süreç boyunca uyulması gereken kurallar belirlenmelidir. Ayrıca etkinliklerle ilgili hazır bulunuşluk gerektiği durumlarda bir hafta önceden araştıracakları konular hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

10. Öğretmenler etkinlikleri uygularlarken heterojen gruplarla çalıştıkları için öğrencilerin özelliklerini dikkate almalıdırlar. Etkinliklerinde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulup her bireyin özel ve değerli olduğu vurgulanmalıdır.

11. Öğretmen konuların işlenişinde yeri geldiğinde güncel olaylarla (sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıklar, meslekler vb.) ilişkilendirme yapmalıdır.

12. Öğrencilerin kendilerini uygun yöntem ve tekniklerin de yardımıyla tanımaları programın başarısı için önemlidir. Kendini tanıyan öğrenciler, gidebilecekleri en uygun üst öğrenim kurumu ve mensubu olabilecekleri mesleği araştırmalıdırlar. Bu nedenle öğrencilere kariyer planlamanın önemi kavratılmalıdır.

13. Programın “meslekler ve kariyer planlama” konularında başarıya ulaşmak için öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına (çeşitli lise türleri) ziyaretleri, iş kurumu ziyareti yapılarak meslekler hakkında araştırmalar yapmaları ve iş sektöründe farklı meslek gruplarını gözlemeleri sağlanmalıdır. Bu imkânların bulunmadığı yerlerde okullarda meslek ve panolar aktif şekilde kullanılmalı, internetten, belgesellerden ve buna benzer materyallerden yararlanılmalıdır.

14. Öğrenciye verilen sorumlulukların (kariyer dosyası hazırlama, öz geçmiş yazma, meslekleri araştırma vb.) yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

15. Öğretmen, programda yer alan kazanımların yaşam becerilerine dönüştürülmesini sağlamalıdır.

16. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı” temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.


AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

EYLÜL

5.Hafta

1

40

*Bireysel kariyer planlama dosyası hazırlar.

*Kariyer dosyasında bireyin kendini tanımasına ve gerçekçi kararlar vermesine yardımcı olacak her tür materyal ve verinin bulunmasının önemine değinilmelidir. Her öğrencinin kendisine bir dosya hazırlamasını, yıl içinde yapılacak çalışmaların bu dosyada tutulacağı ve yılsonunda tercih yaparken bu dosyadaki bilgilerden yararlanılacağı vurgulanır.2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SAFFET ŞEKER ORTAOKULU 8. SINIF REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİ YILLIK PLANI


AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

EKİM

1.Hafta

2- Etk.1

37-38

*Kendini tanıtmada öz geçmişin önemini fark eder.

*Öz geçmişini yazar.
2.Hafta

3

16

*Kendi öğrenme stilini belirler.

*Öğrenme Stili Testi uygulanmalıdır. Ek -1

3.Hafta

4

17

*Okuldaki görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

*Görev ve sorumluluklarımız kadar hak ve özgürlüklerimizin de olduğu ve demokratik toplumların bir gereği olduğu vurgulanır.

4.Hafta

5

18

*Okul başarısını arttırmak için planlı çalışmaya özen gösterir.

*Planlı çalışmanın önemi vurgulanır ve herkesin sınıfta bir plan hazırlaması istenir. Form-2 öğrencilere dağıtılır.AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

KASIM

1.Hafta

6- Etk.2

19

*Sınav kaygısının performansına etkisini kavrar.

*Kaygısının sınav esnasındaki boyutunu değerlendirir.

2.Hafta

7- Etk.2

20-21

*Sınav kaygısıyla baş etme yollarını açıklar.

*Sınav kaygısı yaşadığında gerekli yardım almaya istekli olur.

*Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servisinden aktif yardım alınması sağlanmalıdır.

3.Hafta

8- Etk.3

1-2

*Ergenlik döneminin bedeninde, duygularında ve düşüncelerinde oluşturduğu etkileri sıralar.

*Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder.

*Fen bilimleri dersiyle ilişkilendirme yapılmalıdır.

4.Hafta

9

10

*Zararlı alışkanlıkların duygusal ve bedensel yönden insan hayatına etkilerini fark eder.

Okul Rehber Öğretmeni ile irtibata geçilerek Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kullanılabilir.AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

ARALIK

1.Hafta

10

11

*Kendini zararlı alışkanlıklardan korur.

Okul Rehber Öğretmeni ile irtibata geçilerek Türkiye

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kullanılabilir.

2.Hafta

11


12


*Güvenli ve sağlıklı hayat için gerekli alışkanlıkları edinir.

Okul Rehber Öğretmeni ile irtibata geçilerek Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kullanılabilir.

3.Hafta

12-Etk.4

13-14

*Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.

*Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirir.

Okul Rehber Öğretmeninden yardım alınmalıdır.

4.Hafta

13-Etk.4

15

*Stresle başa çıkmada uygun yöntemler kullanır.

Okul Rehber Öğretmeninden yardım alınmalıdır.

5.Hafta

14

3-4

*Yetenek, ilgi, değer kavramını açıklar.

*Değerlerle ilgileri ayırt eder.

* Yetenek, ilgi, değer kavramlarının neler olduğu üzerine konuşulur.


AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

OCAK

1.Hafta

15-Etk.5

5-6-7

*Kendi yetenek, ilgi ve değerlerini fark eder

*Bireysel özelliklerini tanımaya istekli olur.

*Güçlü ve zayıf yönlerini listeler.

*Yapılan Akademik Benlik Kavramı Ölçeği sonuçlarından yararlanılabilir.

2.Hafta

16

8-9

*Bireysel özelliklerin toplumda üstlendiği rollere etkisini kavrar.

*Bireysel farklılıklarını ve özelliklerini değerlendirir.

*Her bireyin tek ve eşsiz olduğu göz önünde bulundurulup öğrencilerin değer, yetenek ve ilgilerine saygı gösterilmelidir.

3.Hafta

17

22-23

*İş, meslek, uğraş ve kariyer kavramlarını tanımlar.

*Meslek sahibi olmanın önemini açıklar.

*İş ve meslek kavramlarının farkı üzerini konuşulmalı, uğraş ve kariyer kavramları tanımlanmalıdır.

4.Hafta

25 OCAK 2016 / 05 ŞUBAT 2016 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA

1.YARIYIL TATİLİ
AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

ŞUBAT

1.Hafta

25 OCAK 2016 / 05 ŞUBAT 2016 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA

1.YARIYIL TATİLİ

2.Hafta

18

24

*Üst öğrenim kurumlarına geçiş sistemini araştırır.

*Ortaöğretime geçiş sistemini araştırır. http://oges.meb.gov.tr/ sitesinden yararlanılabilir.

3.Hafta

19

25

*Ortaöğretim program türleri hakkında bilgi toplar.

*Farklı program türündeki okullara gezi düzenlenebilir. *Öğrencilere bir önceki haftadan araştırmaları söylenir ve Form-11 dağıtılarak sınıfta doldurulur.

4.Hafta

20

26

*İlgi, yetenek ve değerlerin ortaöğretim program türü seçimindeki rolünü fark eder.

*Form-11’deki bilgiler kullanılarak ilgi, yetenek ve değerlerine göre hangi program türünü seçmesi gerektiğini fark eder.AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

MART

1.Hafta

21

27

*İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitimin neler olduğunu kavrar.
2.Hafta

22-Etk.6

28-30

*İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği bireysel özelliklerin neler olduğunu kavrar.

*İlgi duyduğu mesleklerle bireysel özelliklerinin ortak noktalarını belirler.

*Şube rehber öğretmeni öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerinin ortaöğretim programını seçimdeki rolünü ve ilgi duyduğu mesleklerle bireysel özelliklerinin ortak noktalarını belirlemelerinde okul rehber öğretmeninden destek almalıdır.

3.Hafta

23

29

*Ortaöğretim program türü seçiminde ailesinin ve çevresinin beklentileriyle kendi beklentilerini ayırt eder.

*Kariyer seçiminde zaman zaman ailelerin beklentilerinin bireyin beklentilerinin önüne geçtiğine ve bu durumun sakıncalarına değinilmelidir.

4.Hafta

24-Etk.7

31

*Eğitimini sürdüreceği ortaöğretim program türünün meslek seçimine etkisini fark eder.

*Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri ve meslek seçiminde cinsiyete ilişkin önyargılara değinilmeli ve meslek seçiminde buna dikkat edilmesi gerektiği açıklanmalıdır.

5.Hafta

25

32-33

*Meslekler hakkında bilgi toplayacağı kaynakları fark eder.

*Meslekler hakkında bilgi toplar.

*Mesleklerle ilgili bilgi toplayabileceği kurum/kuruluş (iş kurumu, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi gibi),dijital ortam (WEB) vb. yönlendirilir. Form -10 öğrencilere dağıtılır.AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

NİSAN

1.Hafta

26

34

*Her mesleğin toplum yaşamındaki önemini fark eder.

*Belirli meslekler hakkında toplumda var olan ön yargılara değinilmeli, her mesleğin yaşamdaki değerine ve önemine vurgu yapılmalıdır.

2.Hafta

27

35

*Mesleklerin uzun vadede istihdam olanaklarını değerlendirir.

*Şube rehber öğretmeni öğrencinin her mesleğin toplum yaşamındaki önemini belirlemesinde ve mesleklerin uzun vadede istihdam olanaklarını değerlendirmelerinde çeşitli meslek odalarından, çalışanlarından, iş kurumundan destek alabilir.

3.Hafta

28

36

*Günlük yaşamında olumlu iletişim kurmanın önemini açıklar.

*İş yaşamında iletişimin önemi vurgulanır.

4.Hafta

29

39

*Kariyer planlama basamaklarını açıklar.


AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

MAYIS

1.Hafta

30

42

*Kariyer planlamanın gelişim dönemlerinde farklılık gösterebileceğini fark eder.
2.Hafta

31

44

*Kariyer planlamada alternatifleri değerlendirir.

*Alternatifli düşünmenin önemine değinilmelidir. Tek hedefin olmasının sakıncalarına vurgu yapılmalıdır. Ön yargıların ve olumsuz düşüncelerin kariyer planlamaya etkisi vurgulanmalıdır.

3.Hafta

32-Etk.8

41

*Ortaöğretim tercihlerini kariyer dosyasındaki verilerden yararlanarak belirler.
4.Hafta

33

43

*Mevcut kariyer hedeflerinin gerçekleşebilirliğini değerlendirir.


AY

HAFTA

Hafta ve Etkinlik No

Kazanım Numarası

Kazanımlar

Açıklamalar

HAZİRAN

1.HaftaYapılan çalışmaların değerlendirilmesi

***Okul rehber öğretmeni programın kazanımlarının ölçülmesinde, çocukların yetenek, ilgi ve değerlerinin belirlenmesinde şube rehber öğretmenlerine gerekli desteği sağlamalıdır.
***Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı” temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Uğur ŞEKER Şeyda ERSOY Arzu ELMACI Şefik YILMAZ Lütfü DEMİRCİ Derya AKIN

Rehber Öğrt. 8/A Sınıf R. Ö 8/B Sınıf R. Ö 8/C Sınıf R. Ö 8/D Sınıf R. Ö 8/E Sınıf R. Ö

UYGUNDUR

22/09/2016
Yavuz ÖZTÜRK

Okul Müdürü

Etkinlik 1 :ÖZGEÇMİŞİM

Sınıf:

8. Sınıf


Kazanım:

Kendini tanıtmada öz geçmişin önemini fark eder. Öz geçmişini yazar.(Kazanım numarası 37-38)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–1

Süreç:
1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.

 • Özgeçmiş nedir?

 • İş için hazırlanan bir özgeçmişe hangi bilgiler yazılır?

 • Başvurulan işe göre bu bilgiler değişir mi?

 • Özgeçmiş hazırlamak neden gereklidir?

 1. Öğrencilere Form–1 (iş başvurusu için öz geçmiş formu) dağıtılır ve doldurmaları istenir.

 2. Gönüllü öğrenciler öz geçmiş formuna yazdıklarını sınıfla paylaşır.

 3. İş başvurusu için özgeçmiş yazmanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


Değerlendirme:FORM 1 -ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLERT.C.Kimlik Nu: İsim:

Telefon:


 1. mail Adresi: Doğum Tarihi: Doğum yeri: Adres:

EĞİTİM

İŞ DENEYİMİ

ALINAN EĞİTİMLER

BURS VE ÖDÜLLER

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

BİLGİSAYAR

ÜYELİKLER

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

HOBİLER

REFERANSLAR

FORM -2
c:\users\pc\desktop\3897308597500db59a80b8b20d487ad6.jpg

Etkinlik 2: KAYGILIYSAM…

Sınıf:

8. SınıfKazanım:

*Sınav kaygısının performansına etkisini kavrar.
*Sınav kaygısıyla baş etme yollarını açıklar.
*Sınav kaygısı yaşadığında gerekli yardım almaya istekli olur.(Kazanım numarası:19-20-21)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Sınav Kaygısı Envanteri-ÖNER, N. (1989)

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.
*Ortaöğretim giriş sınavına yönelik yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrenciler belirlenirse destek hizmetleri sunulmalıdır.
Süreç:


 1. Öğrencilere “Sınav Kaygısı Envanteri” dağıtılır ve öğrencilerden doldurmaları istenir.

 2. Doldurulan envanterin değerlendirmesi yapılır ve her öğrencinin “sınav kaygısı düzeyi” tespit edilir.

 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Sınav kaygısı envanterinin sonuçlarından nasıl faydalanabilirsiniz?

 • Sınav sürecinde yaşadıklarınızla ilgili olarak bugüne kadar fark etmediğiniz bir özelliğinizi fark ettiniz mi?

 • Sınav kaygınızı nelerin etkilediğini fark ettiniz mi?

 • Sınav kaygı düzeyiniz sınavlarınızı nasıl etkiliyor?

 • Sınav kaygınızı azaltmak için neler yapabilirsiniz?

 • Sınav kaygınız yüksekse ve sınav performansınızı olumsuz etkiliyorsa nerden ve kimden/kimlerden yardım alabilirsiniz?

 1. Öğretmen, öğrencilere sınav kaygısı ve sınav kaygısının performansı nasıl etkilediği hakkında bilgilendirir.

 2. Bu etkinliğin sonunda öğrencilere neler kazandıkları sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.

Değerlendirme
Etkinlik 3: DEĞİŞİYORUM

Sınıf:

8.Sınıf


Kazanım:

*Ergenlik döneminin bedeninde, duygularında ve düşüncelerinde oluşturduğu etkileri sıralar.

*Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğunu fark eder.(Kazanım numarası 1-2)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-3, Bebeklik, ergenlik ve yaşlılık dönemine ait resimler.

Süreç:


 1. Öğretmen sınıfa getirdiği bebeklik, ergenlik ve yaşlılık dönemine ait resimleri öğrencilere sırasıyla gösterir.

 2. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir.


Her insan bebeklikten yaşlılığa kadar değişik gelişim dönemlerinden geçer. Bu gelişim dönemleri; Bebeklik ve çocukluk (0–10 yaşlar arası),

Ergenlik (11–21 yaşlar arası), Genç yetişkinlik (22–35 yaş arası), Orta yaşlılık (36–59 yaş arası),

İleri yaşlılık (60 ve üzeri yaşlar) tır.

Bu gelişim dönemlerinin her birinin farklı özellikleri vardır. Şimdi sizlerden kabaca bebeklik, ergenlik ve yaşlılık dönemlerini düşünmenizi istiyorum. Bu dönemlerde ne gibi değişimler meydana gelmektedir?”


 1. Öğrencilerin verdikleri cevaplar tahtaya yazılır.

 2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Sizler bu dönemlerden hangisinden geçtiniz?

 • Şu anda içinde bulunduğunuz dönem hangisi?

 1. Öğretmen öğrencilere “içinde bulunduğunuz döneme ergenlik dönemi diyoruz. Bu evrenin de tıpkı diğer evreler gibi kendisine özgü özellikleri vardır. Bu evrede çeşitli bedensel ve ruhsal değişimler meydana gelmektedir. Şimdi sizlere bir liste okuyacağım.

 2. Listede yer alan değişimleri yaşayıp yaşamadığınızı düşünmenizi istiyorum.” yönergesini verir.

 3. Öğretmen öğrencilere Form–3’yi okur.

 4. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
  • Sizler de bunlara benzer değişimler yaşadığınızı gözlemliyor musunuz? Neler?

  • Sizce bedensel ve duygusal değişimler ergenlik döneminin doğal bir parçası mıdır? Neden?

 1. Bedensel ve duygusal değişimlerin ergenlik döneminin doğal bir parçası olduğu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
NOT:Etkinlik sonlandırılırken öğrencilere; “görüldüğü gibi her gelişim dönemleri birbirinden farklıdır. Gelişim
sürecinde bu dönemlerden geçerken her dönemin kendine özgü özelliklerini de ediniriz. Ergenlik döneminde de
yaşadığımız bedensel ve ruhsal değişimler gelişimimizin doğal bir parçasıdır. Bu gün yetişkin olanlar bu
dönemlerden geçti. Bu gün bebek olanlar bu dönemlerden geçecek ve bu gün ergen olan sizler bu dönemden
geçiyorsunuz. Bunlar gelişimimizin doğal bir parçasıdır” denir.


Değerlendirme:

FORM-3
Ergenlik dönemindeki bedensel değişiklikler
Ergenliğin en önemli belirtisi kısa zamanda dikkati çekecek bir biçimde birçok yönden büyümektir. Bu dönemde meydana gelen bedensel değişiklikler:
Boyun uzaması
Kilo artışı ve yağlanma
Baş kemikleri yüz kemikleri ve burun büyür, çene uzar kalınlaşır Tüm kemik sisteminde büyüme hızlanır

El ve ayaklar ardından kol ve bacaklar uzamaya başlar, kalçalar, göğüs kemikleri ve omuzlar genişler. (Birincil cinsiyet özellikleri) Kıllanma, memelerin büyümesi, sesin değişmesi

(İkincil cinsiyet özellikleri) Erkeklerde penis ve testisler büyür Kızlarda yumurtalıklar, vajina ve rahmin gelişmesi

Ciltte değişiklikler, yağlanma ve sivilceleşme Terleme
Ergenlik dönemindeki ruhsal değişiklikler


Ergenlik döneminde beden gelişiminin kişilik biçimlenmesi üzerinde önemli etkileri vardır. Özellikle bu dönemde hormon faaliyetleri gencin davranışlarının yönünü etkilemese de, davranışlara eşlik eden duyguların derinliğini ve yoğunluğunu kesinlikle etkiler. Karamsarlık, nedensiz ağlamalar, öfke-sevinç, neşe- hüzün gibi ikircikli duygular bu dönemin duygusal hareketliliğinin sonucudur.
Kendini dış dünyadan çekme, kalabalık içinde huzursuzlaşma, konuşurken yüzün kızarması ve terleme bu dönemde görülebilir.
Kimse neler hissettiğimi bilemez anlayamaz duygusu hâkimdir. Duygular inişli ve çıkışlıdır ve yoğun yaşarlar

Yetişkin olma ile çocuk olma arasında çelişkili duygular yaşayabilirler. Aşırı özgürlük isterler, bağımlılığı reddederler

Yalnız kalmayı tercih ederler İns. Kay. Gel. Vakfı, (2003).


Etkinlik 4: BAŞARIMI ETLEYEN ETMENLER

Sınıf:

8. sınıf


Kazanım:

*Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.

*Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirir.

*Stresle başa çıkmada uygun yöntemler kullanır.(Kazanım numaraları13-14-15)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–4

Süreç:


 1. Öğrencilere, ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenlerin neler olduğu sorulur ve cevaplar tahtaya yazılır.

Form–4 öğretmene bilgi amaçlı verilmiştir.


 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sizin sınav başarınızda hangi etmenler ön planda? Neden?
 • Başarınızı etkileyen olumsuz etmenleri, olumluya nasıl dönüştürebilirsiniz?


3. Ortaöğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi, fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenler vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:Etkinlik 5: YETENEKLERİMİ TANIYORUM


Kazanım:

*Kendi yetenek, ilgi ve değerlerini fark eder

*Bireysel özelliklerini tanımaya istekli olur.

* Güçlü ve zayıf yönlerini listeler.(Kazanım Numaraları 5-6-7 )

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç

Form-5

Süreç:
Yetenek, herhangi bir davranışı (bilgi veya beceriyi) öğrenebilmek için doğuşta sahip olunan gizilgücün (kapasitenin) çevre ile etkileşim sonucu geliştirilmiş ve yeni öğrenmeler için hazır hale getirilmiş kısmını ifade eden bir kavramdır. Böylece bir kimsenin belli bir yaşa kadar geliştirdiği becerilere bakarak onun daha sonra göreceği eğitimden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında bir tahminde bulunabiliriz.(Kuzgun 2000)


 1. Yetenek türleri tahtaya yazılır.
  • Genel akademik yetenek,
  • Sözel yetenek,
  • Sayısal yetenek,
  • Uzay ilişkilerini görebilme yeteneği,
  • Şekil ilişkilerini görebilme yeteneği,
  • Büro işleri yeteneği,
  • Göz-el koordinasyonu,
  • Parmak becerisi,
  • El becerisi,
 1. Öğrencilere kendilerinde bulunan yetenekleri defterlerine yazmaları istenir.
 1. Gönüllü öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
 1. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Tahtaya yazılan yetenek türlerini daha önceden biliyor muydunuz?
 • Kendinizde olduğunu kabul ettiğiniz yeteneklerinizi ne zaman fark ettiniz?
 • Yeteneklerinizi fark etmeniz size ne kazandırır?

4. Yeteneklerini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.FORM-5


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVI ÖNCESİ, FİZİKSEL AÇIDAN SINAV BAŞARISINI ETKİLEYEN ETMENLER


  • Yoğun huzursuzluk hali,
  • Kalp atışının artması, nefes alıp vermede sorun yaşamak,
  • Panik duygusunu hissetmek,
  • Telaşlı olmak,
  • Kuruntu yapmak,
  • Hayale kapılmak,
  • Uyanık kalmak için fazla miktarda çay, kahve ve özellikle ilaç kullanmak,
  • Uykusuzluk
  • Bedensel yorgunluk
  • Dengeli beslenme, diyet yapmamak,
  • Sınav sabahında güzel bir kahvaltı yapmak
  • Vücudu dinlendirebilecek yürüyüş veya hafif fizik egzersizleri yapmak,
  • Diğer.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Programin uygulanmasi iconProgramin uygulanmasi

Programin uygulanmasi iconProgramin uygulanmasi

Programin uygulanmasi iconA hukukun uygulanmasi ve kaynaklari

Programin uygulanmasi iconİcra ve İflâs Kanununun Uygulanması

Programin uygulanmasi iconPansiyon güNLÜk zaman çİzelgesiNİn uygulanmasi

Programin uygulanmasi iconProgramın Bölümü

Programin uygulanmasi iconProgramın Amaçları

Programin uygulanmasi iconProgramın Adı

Programin uygulanmasi iconProgramın Amacı

Programin uygulanmasi icon1. Programın Adı


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev