T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi
adanabtu71x134

T.C.

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ     İşbu Süresi Belirli Kısmi Süreli Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile kısmi süreli çalıştırılacak öğrenci arasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 46. maddesi hükmü esas alınarak yapılmıştır. Bundan sonra taraflar “işveren” ve “öğrenci” olarak anılacaktır.

 

I. TARAFLAR
İŞVERENİN

Adı Soyadı (Unvanı) :Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Adresi :      
ÇALIŞACAK ÖĞRENCİNİN

Adı soyadı :      

Baba adı :      

Doğum yeri ve yılı :      

İkamet adresi :      

Ev ve Cep Tel :      

E - mail :      

2. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİM:

     
3. ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞ:

     

 

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu öğrenci çalıştırma sözleşmesi,      /     ./.      .tarihinde yürürlüğe girmek üzere       Gün/Ay/Yıl süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

5. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA TARİHİ:

Öğrenci çalışmaya      ./     /      tarihinde başlayacaktır.
6. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak saat ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen tutardır.
7. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi en fazla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarınca haftalık en fazla 15 saattir.

 

8. Diğer Koşullar:


 1. Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığı ücret alırlar.

 2. Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye, çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

 3. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 4. Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

 5. Hafta sonu ve gece hizmete açık birimlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından izin alınarak öğrenci çalıştırılabilir.

 6. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, kısmi zamanlı öğrencinin çalıştığı birimi değiştirebilir ve iş değişikliği yapabilir.

 7. Öğrenciler çalıştıkları sürece;

  1. Çalıştıkları birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

  2. Amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdürler.

  3. Kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

  4. İşyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

  5. İşlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadırlar.

  6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uygun davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı hal ve fiillerde bulunan, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesinde belirtilen esaslara aykırı hareket eden öğrencilerin, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmeleri Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Öğrenciler, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmelerinin bu şekilde Üniversite tarafından haklı feshi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 8. İşverene bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, haklı bir mazereti bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.

 9. Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası hükümleri uygulanır.

 10. İşverenin iş bu sözleşmeyi dilediği zaman feshi ihbarda bulunarak feshetme hakkı saklıdır. Öğrenci bu şekilde sözleşmenin feshi durumunda İşverenden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 11. Bu sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.

 12. Öğrenci, bu sözleşme ile birlikte Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarını da kabul etmiş sayılır.

9. Sözleşmenin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıklarda Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

  Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup imzalanmış ve taraflar bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir.
Tarih :      /     /     

 

İŞVEREN ÖĞRENCİ

Ad-Soyadı ve İmza

           


Sayfa /

Adana BTÜ.SKS.FR020/00

Yayın Tarihi:30/09/2014


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconT. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconSanayi sektöRÜ İÇİN “teknoloji-ÖRGÜT-Çevre modeli” temelli yeni Bİr...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi icon1958 yılında Kayseri ilinin Sarız ilçesinin Çağşah köyünde dünyaya...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconÇankaya üNİversitesi teknoloji transfer ofiSİ, Hİzmet alan ve vekil...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconAmaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev