Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.GT:35

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

Revizyon No:

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/1

Birim Adı

Diş Hekimliği Fakültesi

Görev Unvanı

Fakülte Sekreteri

Üst Yönetici /

Yöneticileri

Dekan, Dekan Yrd.

Astları

Fakülte İdari Personeli

Görev Devri

Vekâlet şartlarını taşıyan idari veya akademik personel

Görev Alanı

Selçuklu Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri dekan ve dekan yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

Temel Görev ve Sorumlulukları


1. Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.

2. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.

3. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

4. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.

5. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

6. Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.

7. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.

8. Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

9. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

10. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.

11. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

12. İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.

13. Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder.

14. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile eşgüdümlü çalışır.

15. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

16. Gerçekleştirme görevliliğini yerine getirir.

17. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
Yetkileri
  • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

  • İmza yetkisine sahip olmak.

  • Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

  • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
Yasal Dayanak


 2547 Sayılı YÖK Kanunu,

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.


Yetkinlik

(Aranan Nitelikler)


 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

 İyi seviyede bilgisayar kullanabilmek.

 İletişime açık ve hoşgörülü olmak.


Beceri ve Yetenekler

• Analitik düşünebilme

• Analiz yapabilme

• Orta/ileri düzeyde bilgisayar ve internet kullanabilme

• Bilgileri paylaşmama

• Değişim ve gelişime açık olma

• Düzgün diksiyon

• Düzenli ve disiplinli çalışma

• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı

• Ekip liderliği vasfı

• Etkin yazılı ve sözlü iletişim

• Güçlü hafıza

• Hızlı düşünme ve karar verebilme

• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme

• Hoşgörülü olma

• İkna kabiliyeti

• İstatistiksel çözümleme yapabilme

• Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme

• Koordinasyon yapabilme

• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık

• Liderlik vasfı

• Makroekonomik göstergeleri kavrama ve kıyaslayabilme

• Matematiksel kabiliyet

• Muhakeme yapabilme

• Ofis programlarını etkin kullanabilme

• Ofis gereçlerini kullanabilme (yazıcı, faks vb.)

• Planlama ve organizasyon yapabilme

• Sabırlı olma

• Sorun çözebilme

• Sonuç odaklı olma

• Sorumluluk alabilme

• Sözlü ve yazılı anlatım becerisi

• Stres yönetimi

• Üst ve astlarla diyalog

• Yoğun tempoda çalışabilme

• Yönetici vasfı

• Zaman yönetimi
Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekansosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev