T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI



T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı

ALAN

ALT ALAN

KODU

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Yeni Uygulamalar

2.01.01.05.028




 1. ETKİNLİĞİN ADI

İngilizce Dil Becerilerinin Etkili Öğretimi Kursu

 1. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

İngilizce öğretmenlerinin “İngilizce Dil Becerilerinin Etkili Öğretimi” konusunda örnek uygulamalarla beceri ve tutum geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti başarıyla tamamlayan her kursiyer;

 • Yabancı dil öğretiminde dinleme becerilerine ilişkin örnek uygulamalar yapar.

 • Yabancı dil öğretiminde konuşma becerilerine ilişkin örnek uygulamalar yapar.

 • Yabancı dil öğretiminde okuma becerilerine ilişkin örnek uygulamalar yapar.

 • Yabancı dil öğretiminde yazma becerilerine ilişkin örnek uygulamalar yapar

 • Yabancı dil öğretiminde medyayı etkin kullanır.

 • İngilizce öğretiminde etkin yöntem ve teknikleri uygular

 • Dil öğretiminde web araçlarını araştırır.

 • Dil öğretiminde web araçlarını yeni teknolojik yaklaşımları kullanır

 • Bilgisayar destekli ders materyalleri hazırlar.

 • Öğrencilerin alıcı dil becerilerini geliştirecek yöntemler kullanır.

 • Öğrencilerin üretici dil becerilerini geliştirecek yöntemler kullanır.

 • Yenilikçi metodolojileri dil öğretimine adapte ederek örnek uygulamalar geliştirir.

 • Yenilikçi yaklaşımlarla materyal tasarlama çalışmaları yapar.

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçları tasarlar.

 • Alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanır.

 • Etkili iletişim becerisi gösterir.

 • Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile ilişkilendirir.

 • Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.

 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

 • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.

 • Ölçme değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.

 • Bireysel ve kültürel varlıklara saygılıdır.

 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.

 1. ETKİNLİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERLİKLER:

 1. MESLEKİ BİLGİ:

A1.Alan Bilgisi

A2. Alan Eğitimi Bilgisi

 1. MESLEKİ BECERİ:

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme

B4. Ölçme ve Değerlendirme

C. TUTUM VE DEĞERLER:

C.2. Öğrenciye Yaklaşım

C.3. Kişisel ve Mesleki Gelişim

 1. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Etkinliğin süresi 48 ders saatidir.

 1. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan İngilizce Öğretmenleri ve İngilizce seviyesi C2 düzeyinde diğer branşlardan öğretmenler.

 1. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Eğitim görevlisi olarak bu alanda uzman akademisyenler ya da hizmet içi eğitimler veren uzman/öğretmenler görevlendirilecektir.

 • Eğitim dili İngilizcedir.

 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği ve uygulamalı atölye çalışmalarının yapılabileceği bir biçimde düzenlenecektir.

 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

 • Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

 • Faaliyet merkezi ve mahalli planlanabilecektir.




 1. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu


Konular


Süre(Saat)

 • Dinleme Becerilerinin Sınıf İçinde Etkin Stratejilerle Öğretimi Atölye Çalışması

4

 • Dinleme Becerilerinin Sınıf Dışı Uygulamalarla Etkin Öğretimi Atölye Çalışması (Dinleme Günlükleri vb.)

4

 • Dinleme Becerilerinin Dijital Araçlarla Geliştirilmesi ve Ölçülmesi Atölye Çalışması

4

 • Konuşma Becerilerinin Sınıf İçinde Etkin Stratejilerle Öğretimi Atölye Çalışması

4

 • Konuşma Becerilerinin Sınıf Dışı Uygulamalarla Etkin Öğretimi Atölye Çalışması (MUN, Münazaralar, Teneffüs Zamanı Etkinlikleri vb.)

4

 • Konuşma Becerilerinin Dijital Araçlarla Geliştirilmesi ve Ölçülmesi Atölye Çalışması




4

 • Okuma Becerilerinin Sınıf İçinde Etkin Stratejilerle Öğretimi Atölye Çalışması

4

 • Okuma Becerilerinin Sınıf Dışı Uygulamalarla Etkin Öğretimi Atölye Çalışması (Okuma Halkaları vb.)

4

 • Okuma Becerilerinin Dijital Araçlarla Geliştirilmesi ve Ölçülmesi Atölye Çalışması

4

 • Yazma Becerilerinin Sınıf İçinde Etkin Stratejilerle Öğretimi Atölye Çalışması

4

 • Yazma Becerilerinin Sınıf Dışı Uygulamalarla Etkin Öğretimi Atölye Çalışması

4

 • Yazma Becerilerinin Dijital Araçlarla Geliştirilmesi ve Ölçülmesi Atölye Çalışması

2


Portfolyo Sunumları /


2


Toplam


48


7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 • Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulamalı, etkinlik temelli, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.




 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME




 • Katılımcıların başarısını değerlendirmek amacıyla süreç değerlendirmesi yapılacak ve kurs boyunca yaptıkları çalışmaları sunacakları portfolyolar değerlendirilecektir. 100 üzerinden 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) düzenlenecektir.

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu





© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev