Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağIsayfa1/7
  1   2   3   4   5   6   7
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLERİ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatının çeşitli eğitim hizmetlerinde kullanılmak, Emniyet Teşkilatı mensuplarının sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki ve kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Polis Moral Eğitim Merkezleri ile il emniyet müdürlüklerine bağlı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri, eğitim ve dinlenme kampları, termal tesisler, eğitim kurumlarına bağlı sosyal tesisler ile diğer sosyal tesislerin yönetim ve işletilmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı mensuplarının Polis Moral Eğitim Merkezleri, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri, eğitim ve dinlenme kampları, termal tesisler ile polis misafirevleri ve lokalleri gibi diğer sosyal tesislerden ne şekilde yararlanacaklarına dair esaslarla bu yerlerdeki yönetim ve işletme usullerini kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası ile Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasına ilişkin 17/1/1993 tarihli ve 93/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;

a) Bakan :İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık :İçişleri Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı :İçişleri Bakan Yardımcısını,

ç) Daire Başkanı :Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanını,

d) Daire Başkanlığı :Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

e) Depo sorumlusu :Depodaki malzemelerin talep müzekkeresi ile birimlere dağıtılmasını sağlayan ve yıl sonunda depoya giren ve çıkan malzemelerin dökümünü yapan personeli,

f) Diğer tesisler : Polis Moral Eğitim Merkezi ile Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri dışında, küçük ölçekli on (10) odayı geçmeyen polis misafirevi, polis lokalleri ile eğitim kurumları ve diğer birimlerin yönetiminde olan tesis ve lokalleri,

g) Eğitim ve dinlenme kampı :Personelin eğitimi veya Emniyet Teşkilatı mensuplarının aileleri ile birlikte dinlenmeleri için dönemler halinde hizmet sunulan sosyal tesisleri,

ğ) Geçici konaklama merkezleri :Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri ve misafirhaneye bağlı olup da takviye kuvvet gerektiren durumlarda toplu görev alan personelin konakladığı yerleri,

h) Genel Müdür :Emniyet Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük :Emniyet Genel Müdürlüğünü,

i) Genel Müdür Yardımcısı :Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısını,

j) Hizmet alımı personel :Sözleşmeli personel dışında belirli bir dönem için ücreti tesis gelirlerinden karşılanmak üzere geçici olarak üçüncü şahıslardan doğrudan temin veya ihale yoluyla çalıştırılan personeli,

k) Merkez Müdürlüğü :Polis Moral Eğitim Merkezini,

l) Merkez Müdürü :Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürünü,

m) Merkez Müdür Yardımcısı :Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısını,

n)Misafir :Emniyet Teşkilatı mensubu dışında giriş kartı verilerek sosyal tesislerden yararlandırılacak kişileri,

o) Paket program :Toplu organizasyonlarda sosyal tesislerdeki konaklama, yiyecek-içecek ve talep üzerine verilecek diğer hizmetleri de kapsayan fiyat tarifesini,

ö) Polis Eğitim ve Kongre Merkezi

Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği :İl ve ilçe emniyet müdürlüklerine ve eğitim kurumlarına bağlı olarak kurulan ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının eğitim, konaklama, beslenme, moral ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veren ünitelerin tümünü,

p) Polis Moral Eğitim Merkezi :Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulan ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının eğitim, konaklama, beslenme, moral ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet veren ünitelerin tümünü,

r) Sosyal Rehabilitasyon Merkezi :Emniyet Teşkilatı şehit mensupları ailelerinin ve gazi, malul, silahlı çatışmaya aktif olarak katılan veya yoğun stres altında görev yapan Emniyet Teşkilatı personeli başta olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarının psikolojik ve sosyal yönden desteklenerek günlük ve mesleki yaşantılarında daha sağlıklı birey durumuna getirilmesi için gerekli psiko-sosyal çalışmaların meslek grupları ile işbirliği halinde yürütüldüğü merkezleri,

s) Sosyal tesis :Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Müdürlüğü/Büro Amirliği, polis misafirevi, geçici konaklama merkezi, polis lokali, eğitim ve dinlenme kampı, sosyal rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım merkezi ve spor tesislerini,

ş) Sosyal tesislere giriş kartı :Sosyal tesislerden yararlanacak kişilere Genel Müdürlükçe verilen ve özellikleri Ek-2’de gösterilen tanıtma kartlarını,

t) Sözleşmeli personel :Sosyal tesislerde yaptırılacak hizmetler için ücreti tesis gelirlerinden karşılanmak üzere Emniyet Teşkilatı dışından, belli bir ücret karşılığı, belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılarak çalıştırılan personeli,

u) Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği :Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğini,

ü) Şube Müdürü/Büro Amiri :Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürü/Büro Amirini,

v) Termal tesisler :Termal suya sahip bulunan sosyal tesisleri,

y) Tesis Sorumlusu :Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği kuruluşu bulunmayan ancak sosyal tesislerden herhangi birisinin kurulu bulunduğu illerde, sosyal tesisin yönetim ve işletilmesi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu rütbeli personeli,

z) Yaşlı Bakım Merkezi :Emniyet Teşkilatı emekli mensuplarının kendileri veya eşlerinin ücreti mukabilinde bakımlarının gerçekleştirileceği merkezleri,

ifade eder.
Sosyal tesislerin kuruluşu ve açılış onayları

MADDE 5- (1) Sosyal tesisler ilin, bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ve Emniyet Teşkilatına yararı değerlendirilerek Genel Müdürlüğün uygun gördüğü yerlerde inşa edilir. Merkez Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri için Genel Müdürün onayı alınmadan inşaata başlanmaz. Sosyal tesisler hizmete hazır duruma getirildikten sonra, tesisin hizmet amacı, kapasitesi ve niteliklerini belirten bir yazı, gerekli işlemlerin tamamlanması ve açılış onayları alınması için Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Merkez Müdürlükleri Bakan, Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri, eğitim ve dinlenme kampları ile termal tesisler Genel Müdür, misafirevleri, lokal ve diğer ek üniteler Merkez Müdürü/il emniyet müdürü, eğitim kurumlarının yönetiminde olan tesis ve lokaller kurum müdürünün onayı ile hizmete açılır ve Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) İl emniyet müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal tesisler ile Merkez Müdürlükleri, Genel Müdürlüğe ait eğitim kurumları ve kamp alanları ile il emniyet müdürlüklerine tahsisli alanlar üzerinde talep edecekleri yere, tahsisi Genel Müdürlükçe yapılmak üzere, tesis gelirleriyle ek ünite açabilir ve işletebilirler.

(4) Sosyal tesislerin yetersiz kaldığı veya yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması durumunda, il emniyet müdürlüklerine/eğitim kurumlarına bağlı sosyal tesisler ile Merkez Müdürlükleri kendi gelirleriyle tesis veya arsa kiralamak suretiyle ve Daire Başkanlığının uygun görmesiyle ek ünite açabilir veya süreli kiralama yapabilirler. Özel sektör hizmetlerinden Emniyet Teşkilatı mensuplarının uygun fiyatlarla faydalanması için sözleşme düzenleyebilirler.
Temel ilkeler ve hizmetler

MADDE 6- (1) Temel ilkeler aşağıda sayılanlar olarak belirlenmiştir;

a) Genel Müdürlüğe ait tüm sosyal tesisler, Emniyet Teşkilatı mensubu ve yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan işletmelerdir.

b) Sosyal tesiste sunulan ve maliyet oluşturan her hizmet, bedeli mukabilinde verilir.

c) Sosyal tesislerden yararlanacak herkes bu Yönetmelik hükümleri kapsamında aldığı hizmetin bedelini ödemekle sorumludur. Bu Yönetmeliğe aykırı olarak kimseye ayrıcalık sağlanarak sosyal tesisin zarara uğratılmasına sebebiyet verilemez.

ç) Sunulan hizmetler için gerekli olan mal ve malzemelerin temininde müşteri memnuniyeti, ekonomik olması ve işlemlerin şeffaflığı esas alınır.

d) Sosyal tesis yöneticileri maliyetleri azaltıcı, gelirleri artırıcı önlemleri alarak müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde fiziki ortamlar hazırlar ve hizmet kalitesini geliştirirler.

e) Sosyal tesislerde kaynakların verimli kullanılması esas alınır.

f) Sosyal tesislerde hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak mesleğinde deneyimli ve/veya turizm ve otelcilik konusunda eğitimli, sözleşmeli veya hizmet alımı personel istihdam edilebilir.

g) Sosyal tesislerin ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının, sunulan hizmetleri aksatmadan, geciktirilmeden ve süreklilik arz edecek şekilde yerine getirilmesi esastır.

ğ) Performansı ile hizmetlerin verimliliğine katkı sağlayamayan personel sosyal tesiste istihdam edilemez.

(2) Verilecek hizmetler;

a) Emniyet Teşkilatı mensuplarından, sosyal tesisin bulunduğu yere geçici görevli veya izinli olarak gelen ya da eğitim ve öğretim çalışmaları için çağrılan personelin konaklama, beslenme ve diğer ihtiyaçları ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

b) Emniyet Teşkilatı mensuplarından, herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlardan tedavi ve sonrası moral yönünden güçlenmesi için dinlenmesine gerek görülenlere bu imkanı sağlamak,

c) Genel Müdürlükçe düzenlenecek olan her çeşit kurs, seminer, konferans ve sergilerin yapılmasına uygun şartları hazırlamak,

ç) Sportif tesisler kurarak, bunların bakımını sağlamak ve Emniyet Teşkilatı personelinin yararlanmasına hazır bulundurmak, Emniyet Teşkilatına ait spor ekiplerine kamp yapabilme imkânları sağlamak,

d) Emniyet Teşkilatı mensuplarınca yararlanılacak okuma salonları, müzik odaları gibi kültürel tesisleri kurmak,

e) Resmi veya özel toplantılar, kabul, resmi törenler, moral eğlence günleri, ağırlamalar, nişan ve düğün gibi organizasyonların yapılmasına yönelik elverişli şartları sağlamak,

f) Emniyet Teşkilatı mensuplarının bilgi ve kültürel etkinliklerini arttırmak amacıyla sosyal tesisin bulunduğu yere yapılacak grup halinde geziler için rehberlik hizmetlerini yürütmek,

g) Sosyal tesisin özellikleri ile bulunduğu çevrenin kültürel ve turistik özelliklerini Emniyet Teşkilatına tanıtmak amacıyla broşürler hazırlayıp dağıtmak,

ğ) Sosyal tesislerin hizmet alanlarında engellilere yönelik her türlü gerekli düzenlemeleri yapmak,

h) Emniyet Teşkilatının ilgili birimleri tarafından çeşitli suçlardan gözaltına alınanlar ile mülteci misafirhanelerinde barındırılanların, 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesine 1967 tarihli Ek Protokol ve her yıl Bütçe Kanunu ile çıkarılan ilgili cetvel çerçevesinde ödeneği karşılığında yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak,

olarak belirlenmiştir.

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Tüm sosyal tesislerin işletme politikalarının oluşturulması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve takip edilmesinden Genel Müdüre karşı Daire Başkanı sorumludur. Daire Başkanlığı;

a) Sosyal tesislerde izlenilecek temel hizmet politikalarını belirleyerek uygulanmasını takip eder ve faaliyetlere ilişkin istatistiki bilgileri toplayarak değerlendirmeler yapar.

b) Sosyal tesislerin verimliliğini artıracak mevzuat çalışmalarını yaparak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini yürütür.

c) Daire Başkanlığına gönderilen Sosyal Tesisler Merkez Payının birimlere tahsis işlemlerini yürütür.

ç) Sosyal tesislerin daha etkin ve verimli işletilmesine yönelik her türlü eğitim, kurs, seminer ve tanıtım çalışmalarını organize eder.

d) Sosyal tesislerden hizmet alanların memnuniyetini belirleyecek çalışmalar yaparak sonuçlarını yetkililere iletir.

e) Sosyal tesislerin talebi olması halinde hizmetler için gerekli mal ve malzemelerin belli standartta, ekonomik ve kaliteli olmasını sağlamaya yönelik toplu satın alma işlemlerini organize eder.

f) Tüm sosyal tesislerde ortak kullanılabilecek giriş kartının tanzimi ve otomasyon sisteminin kurulum ve işletimini takip eder.

g) Sosyal tesislerde bulunan ihtiyaç fazlası demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin, ihtiyacı olan diğer sosyal tesislere gönderilmesini veya sosyal tesislerin birbirlerine destek olmaları amacıyla hibe yoluyla yapacakları mal ve malzeme yardımını koordine eder.

ğ) Sosyal tesislerin işletilmesine ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yönerge ve talimatlar hazırlayarak birimlere iletir.

h) Genel Müdürlükçe uygun görülecek termal tesislerde ilgili mevzuata göre fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilmesini sağlar.

ı) Daire Başkanlığına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yürütür.
Sosyal Tesisler Değerlendirme Komisyonu

MADDE 8- (1) Sosyal tesislerin verimli işletilmesi, hizmet kalitesini geliştirici politikalar üretilmesi ve uygulamaya yönelik kararlar alınması amacıyla, Daire Başkanının başkanlığında Merkez Müdürlerinin de dahil olduğu Sosyal Tesisler Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon yılda en az iki (2) defa toplanır ve alınan kararlar Genel Müdür Yardımcısının onayına sunulur.

İKİNCİ KISIM

Sosyal Tesislerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Polis Moral Eğitim MerkezleriKuruluş

MADDE 9- (1) Emniyet Teşkilatının eğitim, konaklama hizmetlerinde kullanılmak, Emniyet Teşkilatı mensuplarının moral ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki ve kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla Genel Müdürlüğün uygun göreceği yerlerde Ek-1’deki teşkilat şemasına uygun olarak Merkez Müdürlüğü kurulur.Merkezde görevlendirilecek personel

MADDE 10- (1) Merkez Müdürlüklerine 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesine göre 1. veya 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden bir Merkez Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden ihtiyaca göre bir veya daha fazla Merkez Müdür Yardımcısı, sosyal tesislerin kapasitesi, verilen hizmetlerin niteliği değerlendirilerek yeteri kadar idareci amir, memur ile hizmetli atanır.

(2) İdareci ve hizmetlilerin yapılacak işin özelliğine uygun nitelik taşımalarına özen gösterilir. Otel bölümü, restaurant, kafeterya gibi özellik gösteren sosyal tesislerin amirlerinin turizm ve otelcilik okulu mezunları arasından atanmaları tercih edilir.

(3) Merkez Müdürlüklerinde yeterli personel olmaması durumunda ücretleri, damga vergisi, gelir vergisi, fon payı, kıdem tazminatı ve sosyal sigortalar aylık pirimi sosyal tesis gelirlerinden karşılanmak suretiyle Merkez Müdürünün teklifi Genel Müdürün onayı ile sözleşmeli personel alınır veya bu hizmetler üçüncü şahıslardan hizmet satın alınarak gördürülebilir.
Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Merkez Müdürü;

a) Merkez Müdürlüğünün kuruluş amacına uygun olarak işletilmesini, devamlı bir şekilde gelişmesini ve hizmetlerde verimin artırılmasını sağlamak,

b) Hizmetlerin mevzuat ve mesleki düzen kuralları içinde yürütülmesi ile Emniyet Teşkilatı mensuplarının hizmetten yararlanmaları için gerekli tedbirleri almak,

c) Merkez Müdürlüğünün yönetimi, işleyişini düzene koyacak ve kolaylaştıracak diğer her türlü karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak,

ç) Merkez Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirin, sarf edilme yeri, şekli ve miktarını tayin ve tespit etmek,

d) Merkez Müdürlüğüne atanan personelin istihdam yerlerini belirlemek, gerektiğinde yerlerini değiştirmek,

e) Merkez Müdürlüğüne mensup bütün personelin görevlerini yerine getirip getirmediklerini, çalışmalarını ve davranışlarını izlemek ve denetlemek,

f) Malul ve engellilere verilmesi gereken hizmetler için gerekli düzenlemeleri yapmak,

g) Hizmetlerin sürekli gelişimi ve kaynakların verimli kullanılması için yeni çalışmalar yaparak geliştirilen yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması için Daire Başkanlığına önerilerde bulunmak,

ğ) Genel Müdürlükçe verilecek emirleri uygulamak,

ile görevlidir.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconŞanliurfa siverek belediyesi hukuk iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ kuruluş, GÖrev,...

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconKuruluş – GÖrev ve çalişma esaslarina iLİŞKİN

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconKuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev Ve Çalışma Esasları

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconBu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün...

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconEmniyet genel müDÜRLÜĞÜ teftiŞ kurulu başkanliğI İdari İŞler şube...

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconKuruluş, Bağlılık, Çalışma Merkezleri ve Teftiş Programı

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconKahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ kuruluş-GÖrev ve yönetiMİne iLİŞKİN

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconHİTİt kalite öDÜLÜ GÖrev ve çalişMA

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconTAŞra teşKİlati çalişma yönetmeliĞİ

Kuruluş, GÖrev ve çalişma yönetmeliĞİ taslağI iconTAŞra teşKİlati çalişma yönetmeliĞİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev