EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklaric:\users\user\documents\sema.jpg
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ


ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

 • Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

 • Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,

 • Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 • Enstitünün geleceğe yönelik politikalarının ve planlarının oluşturulması için gerekli çalışma ve araştırmaları yaptırmak. Üniversite Yönetim Kuruluna, Üniversite Senatosuna katılmak ve Enstitü ile ilgili konularda gerekli bilgileri sunmak,

 • Harcama yetkilisi görevini yürütmek,

 • Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,


ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI


ORGANİZASYONDAKİ YERİ :Enstitü Müdürüne bağlı görev yapar.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:


 • Enstitü Müdürü tarafından belirlenecek yetki ve görev dağılımına göre Enstitü Müdürüne yardımcı olmak ve görev alanı ile ilgili yazıları imzalamak,

 • Müdür ile birlikte akademik ve idari çalışmalarla ilgili kararlar vermek, çalışmaları izlemek ve denetlemek, aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için öneriler sunmak,

 • Müdürün görevlendirdiği alanlarda (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) Enstitü Koordinatörlüğü görevini yürütmek,

 • Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kuruluna katılmak,

 • Enstitü Müdürünün görevli ya da izinli olduğu süreler içerisinde vekalet etmek,

 • 2547 Sayılı YÖK Kanunu kapsamında akademik görevlerini yerine getirmek,

 • Enstitü Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,

 • Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludurlar.


GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,

ENSTİTÜ SEKRETERİORGANİZASYONDAKİ YERİ : Enstitü Müdürüne bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportörlük yapmak,

 • Bütçe konusu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Müdürüne yardımcı olmak,

 • İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, idari personelin izinlerini düzenlemek,

 • Daire Başkanlıkları ve bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak,

 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

 • Enstitünün tüm idari, teknik ve yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan personel arasındaki işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,

 • Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,

 • 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun 41.maddesi gereğince hazırlanan Yıllık Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak,

 • Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,

 • Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali yükümlülükleri yerine getirmek,

 • Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2008 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak,

 • Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve KYS prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

 • Enstitü Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 • Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :


Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Enstitü Sekreterliği için öngörülen şartları taşımak.ŞEFORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Sorumlu olduğu servis personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden incelemek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

 • Birimde üretilen belgelerin dosya numarası, tarihi, gideceği yeri, imza vb. bölümlerini inceleyerek, eksiklikler yönünden gerekli önlemleri almak,

 • İlgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine hakim olmak,

 • Sorumlu ve görevli olduğu konularda Müdür, Müdür Yardımcısı ve Enstitü Sekreterine bilgi vermek,

 • Sorumlu olduğu birimin diğer birimler ile koordinasyonunu sağlamak,

 • Tamamlanmış olan belgeleri ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırmak kayıt numarsı verilmesini sağlamak,

 • İşlemi bitmemiş belgeleri sorumlu personeli ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

 • Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

 • Servisinde görevli personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda bilgilendirmek, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,

 • Gizliliği olan belgelerle ilgili mevzuata uygun önlemleri almak,

 • Servisinde görevli personelin devam ve çalışmalarını izlemek , işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

 • Servisini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 • Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Şef için öngörülen şartları taşımak.MEMURORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

 • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak,

 • Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:


 • 657 sayılı DMK’ya göre memur statüsünde olmakANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİRİM

GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ

ve

BİLGİ İŞLEM

Bilgi İşlem

Akademik Takvim Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının belirlediği tarihler doğrultusunda hazırlanır.

Güz, Bahar yarıyıllarında ve yaz döneminde normal ve özel öğrenci kayıtları yapılır.

Yatay geçiş başvuruları alınır.

Anabilim Dallarından gelen Yeterlik Jürileri, Bilim Sınav Jürileri, Kontenjan talepleri hazırlanarak yönetim onayına sunulur.

Lisansüstü programlara başvurularda ön kayıtları alınır. Bilim Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılır. Askerlik sevk tehir işlemleri yapılır.

Öğrenci Kayıt yenileme işlemleri, ders ekleme silme işlemleri yapılır.

Öğrenci belgesi, transkript, kimlik verilir.

Öğrenci seminerleri, yeterlilik işlemleri, tez önerileri, tez izleme komitesi raporları takip edilir.

Yeterlik sınavına girecek öğrencilerin yeterlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı tek tek kontrol edilerek web sayfasında ilan edilir.

Anabilim Dallarından gelen yazılar doğrultusunda sehven unutulan, yanlış girilen notlar sisteme işlenir.

Yarıyıl sonu sınavlarına ait tutanakları kontrol edilerek dosyalanır.

Öğrenci işlerine gelen dilekçelere yazılı dönüş yapılır.

Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme yazıları, geçici mezuniyet belgeleri hazırlanır. askerlik iptalleri yapılır.

Kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme işlemleri yapılır.

Mezun olan öğrencilerin dosyaları klasörler halinde hazırlanır, sisteme kaydedilir ve arşive kaldırılır.

Enstitü Yönetim Kurulu gündemi hazırlanır, yönetime giren evraklar tek tek incelenerek, eksik olanlar tamamlatılıp yönetime sunulur.

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından istenen bilgiler ile ilgili yazışmalar yapılır.

Yönetim Kurulu onayından geçen kararlar öğrenci işleri sistemlerine işlenerek öğrenci dosyalarına takılır.

Enstitüye gelen tez teslimleri alınır.

Harç iadesi için gelen dilekçelerin dosyasından durumu kontrol edilerek iade tutarı belirlenir, liste halinde hazırlanarak dekontları ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.

Enstitüye telefonla/şahsen gelerek başvuran öğrencilere ilişkin problemler giderilir.

Enstitümüzden ders alan diğer Enstitü veya yükseköğretim kurumu öğrencilerinin notları ilgili yerlere yazılır.

Enstitü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) programının koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlanmak,

Enstitü istatistiklerini hazırlamak,

Enstitü Kurulu Toplantısı için gerekli sunum hazırlıklarını yapmak,

Doktora diploma törenleri organizasyonu için gerekli sunum hazırlıklarını yapmak,

Enstitü web sayfasının güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak,

Enstitü e-postasına gelen mesajların günlük takibini yapmak, ilgili birimlere iletmek ve gelen bilgiler doğrultusunda cevaplandırmak,

Öğrencilere yönelik yapılacak her türlü etkinliği Enstitü web sayfasında duyurmak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili diğer tüm işleri yapmak.

Enstitünün diğer birimlerine teknolojik destek verilmek,

Tamamlanan tezlerin, tez kütüğüne işlenmesi, tez numarası verilmesi, tezlerin elektronik ortamda arşivlenmesi,
YAZI İŞLERİ

ve

EVRAK KAYIT

Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının elektronik ortamda yazılması ve e-beyas sisteminde ilgili birimlere dağıtımının yapılması,

Enstitü Kurulu gündeminin hazırlanması, kararların yazılması ve e-beyas sisteminde ilgili birimlere dağıtımının yapılması,

Anabilim Dalları ile akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde rutin yazışmaların yapılması,

Bilgi edinme başvurularının yanıtlanması,

Erasmus programı kapsamında staj ve değişim hareketliliği öğrenci başvurularının alınması,

Enstitü Müdürlüğü’ne gelen dilekçelerin cevaplanması,

Rektörlük Makamı ve diğer kurumlarla yazışmaların yapılması,

Ortak lisansüstü programlara ilişkin işlemlerin yapılması,

Gizli yazılar ile ilgili yazışmaların yapılması,

Beyas’a ait yazışmalar, raporlamalar ve sistem çalışmalarının yapılması,

Anabilim Dallarını ilgilendiren yazışmaların yapılması,

Akademik ve idari personelle ilgili görevlendirme yazışmalarının yapılması,

YÖK doktora bursu başvurularının alınması ve yazışmaların yapılması.

Kurum içi ve kurum dışı gelen bütün evrakı teslim almak, elektronik sisteme kayıt işlemlerini yapmak

Teslim alınan evrakı elektronik ortamda gereği için Müdür, Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri ve ilgili birime göndermek,

Kurum içi ve kurum dışı evrak dağıtımını zimmet karşılığında yapmak,

Üniversitemiz dışındaki kurumlara gönderilen evrakların posta (PTT) hizmetlerini yapmak,

Enstitümüzde oluşturulan evrakları mühürlemek, elektronik ortamda oluşturulan evrakı “elektronik imzalıdır” kaşesi basmak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili tüm işleri yapmak.

PERSONEL İŞLERİ

ve

DESTEK HİZMETLERİ


Özel Kalem

Akademik ve idari personelin, nakil ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

Emeklilik işlemlerini yapmak,

Akademik ve idari personelin yıllık izin işlemlerini yapmak,

Akademik personelin yeniden atama işlemlerini yapmak,

Hitap sistemine akademik ve idari personelin veri girişlerini yapmak,

Alanı ile ilgili Rektörlük, Resmi Kurumlar ve Anabilim Dalları Başkanlıkları vb. yazışmaları yapmak,

Enstitüde bulunan akademik ve idari kadrolarla ilgili yazışmaları yapmak,

Akademik ve idari personel ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,

35. madde kapsamında enstitümüze kadro aktarımıyla gelen personelin göreve başlamasıyla ve her yarıyıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını üniversitelerine gönderilmesiyle ilgili yazışmaları yapmak,

Akademik ve idari personelle ilgili duyuruları yapmak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili tüm işleri yapmak.

Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü sekreteri ile iletişim kurulmasını sağlamak, Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü sekreterinin randevu hizmetlerini yürütmek, Faksla gelen mesajları yerine ulaştırmak,

Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü sekreterinin toplantılarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

Makam ve toplantı odalarının düzenli olmasını sağlamak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili diğer tüm işleri yapmak.

İDARİ MALİ İŞLER

Akademik ve idari personelin maaş ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak,

Lisansüstü eğitimde görev alan öğretim elemanlarının ek ders ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak,

II. öğretim ve uzaktan öğretim hesaplamalarını ve ek derslerini yapmak,

Telefon faturası ödemeleri,

Enstitü bütçesinin hazırlanmasında alanı ile ilgili işlemleri yapmak, SGK ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve sürekli kontrol etmek,

Mali işler ile ilgili evrak hazırlama ve tüm yazışmaları yapmak,

Enstitü için ihtiyaç duyulan malzeme alımları ile ilgili işlemleri yapmak,

Telefon faturası ödemelerini gerçekleştirmek,

Satın alınan malzemelerin ödeme işlemlerini yapmak,

Malzeme alımları için bütçe olanakları göz önüne alınarak piyasa araştırması ve teklif toplama ile ilgili işlemleri yapmak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili tüm işleri yapmak,

Yurt içi ve yurt dışı yolluk işlemlerini yapmak,

Terfi işlemlerini personel birimiyle koordineli olarak yapmak,

KZO işlemleri ve puantajlarını takip etmek.

Satın alınan malzemelerin ambar giriş kayıt işlemlerini yapmak,

Her mali yıl başında sayım işlemlerini yaparak sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek Tüketime yönelik malzemelerin çıkış kayıtlarını yapmak,

Taşınır malzeme yönetim hesabının çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak, Devredilen ve devir alınan malzemelerin taşınır işlem fişlerinin düzenlemesi ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,

Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili tüm işleri yapmak.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconGÖrev yetki ve sorumluluklari

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconDekanın Görev Yetki ve Sorumlulukları

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconGelirler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconTapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ taşra teşKİlati yetki, GÖrev ve sorumluluklari hakkinda

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconOrganizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev,...

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconBeyliKDÜZÜ belediyesi teşKİlat yapisi ve müDÜRLÜklerin görev, yetki...

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconBu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün...

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconBu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki...

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconGörev Yeri

EnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari iconGörev Yeri


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev