Kamu hizmet standartlari tablosuT.C.http://www.mku.edu.tr/resimler/mkuyenilogo.jpg

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


Personel Birimi

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin

Tamamlanma

Süresi

1

Personelin Göreve Başlama İşlemleri

1. Aile durum bildirimi formu

2. Aile yardımı bildirimi formu

3. Mal bildirimi formu

4. Banka hesap numarası

5. Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi
6. Personelin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi
7. Personel bilgi formu
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. Erkek personel için askerlik durumunu gösterir belge
10. Hizmet Belgesi (Naklen atanan veya daha önce Emekli Sandığına tabi çalışanlar)

15 gün

2

Terfi İşlemleri

1. Terfi ve intibak onay belgesi

Sürekli

3

Personelin Görevden Ayrılış İşlemleri

1. Personelin işten ayrılış oluru (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.)
2. Naklen ayrılan personelin maaş nakil bildirimi 3. Emekli olan personelin emeklilik belgesi
4. Çalıştığı son aya ait maaş bordrosu

10 gün

4

Yaş Haddinden ve Re'sen Emeklilik İşlemleri

1. Açık ev adresi, Banka Şube adı
2. Son altı ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf 3. Hizmet belgesi 4. Son yıla ait şahıs emeklilik keseneği icmal bordrosu

1 ay

5

Vefat Halinde Emeklilik

1. Dul ve yetimlerin aylık taleplerine ilişkin dilekçe
2. Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
3. Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı
4. Vefat edenin ölüm belgesi
5. Vefat edenin kurum kimlik kartı

1 ay

6

İsteğe Bağlı ve Malulen Emeklilik İşlemleri

1. Personelin emeklilik talep dilekçesi
2. Son altı ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Nüfus cüzdanı örneği
4. Terhis belgesi
5. Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların diplomaları)
6. Hizmet birleştirme evrakları
7. Hizmet borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vb.)
8. Malulen emekliler için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu
9. Fiili hizmeti var ise yaptığına dair belge
10. Son yıla ait Şahıs Emekli Kesenek Bordrosu (Res’en emekliler için)
11. Hizmet belgesi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı için)
12. Mal bildirim beyannamesi
13. İlişik kesme belgesi
14. Kurum kimlik kartı
15. Var ise sivil savunma kartı
Sakatlıkları Nedeniyle (15) Yılda Emekliye Ayrılacaklar İçin Ayrıca;
16. Göreve girdikleri tarihte veya doğuştan sakat olduklarını gösterir raporların tasdikli bir sureti "askerlikten önce veya askerlikten verilmiş çürük sakat raporları v.b."
17. Son kez çalışma gücünün en az %40 oranında yitirdiğini belirtir fotoğraflı tasdikli özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu.

1 ay

7

Yıllık ve Sıhhi İzin

1. İzin formu

2. Raporlu olduklarını belirten dilekçeleri ve raporları

1 gün

8

Mazeret İzin İşlemleri

Memurun Doğum Öncesi/Doğum Sonrası Mazeret İzni
1. Gebeliğin 32. haftasından sonra alınan çalışabileceğini gösterir doktor raporu
2. Gebeliğin 37. haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu
3. Doğum raporu
SÜT İZNİ
1. Doğum raporu
Erkek Memura, Karısının Doğum Yapması Nedeniyle Mazeret İzni
1. Eşin doğum raporu
Yakın Ölümü Nedeniyle (Eş, Çocuk, Anne ,Baba, Kardeş)
1. Memurun talebi
2. Ölüm raporu
Memurun Evlenmesi Nedeniyle
1. Memurun talebi
Memurlara Mazeret Nedeniyle Verilen Mazeret İzni
1. Mazereti belirtir dilekçe

1 gün

9

Hastalık İzinleri

1.İlgilinin sağlık raporu

5 gün

10

Ücretsiz İzinler

Doğum Nedeniyle
1. Dilekçe
2. Doğum raporu
Eş Nedeniyle
1. Dilekçe

2. Eşin mazeretini gösteren belge
Askerlik Nedeniyle
1. Dilekçe

2. Askere sevk belgesi
Yakının Hastalığı Nedeniyle
1. Dilekçe
2. Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu
10 Yıl Kamu Hizmeti Nedeniyle
1. Dilekçe
Aile Hekimliği Nedeniyle
1. Dilekçe

Sendika Görevi Nedeniyle

1. Dilekçe

2. Sendikanın talep yazısı

5 gün

11

Müstafi İşlemleri

1. Tutanak (personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar)

2 hafta

12

İstifa İşlemleri

1. Dilekçe
2. İlişik kesme belgesi
3. Mal beyannamesi
4. Kurum kimlik kartı iadesi
5. Var ise sivil savunma kartı iadesi

1 ay

13

4/B Sözleşme Feshi İşlemleri

1.Dilekçe

5 gün

14

Askere Sevk Tehiri İşlemleri

1. Dilekçe
2. Askerlik durum belgesi

15 gün

15

Hizmet Birleştirme İşlemleri

1. Dilekçe

2. Sözleşmeli statüde teknik, sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumları ve sürelerini gösterir hizmet belgesi

15 gün

16

Hizmet Borçlanması İşlemleri

1. Dilekçe
2. Hizmet borçlanmasına esas olan belgeler (doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdışı hizmetleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesi, yurtdışında öğrenim görülmüş ise başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe tercümesi, öğrenim diplomasının YÖK’den denklik belgesi, ücretsiz izin onayı)

3. Söz konusu hizmetlere dair ayrılış ve başlayış tarihleri

15 gün

17

Akademik Personelin Sicil İşlemleri

1. Sicil rapor formları (fotoğraflı)

10 gün

18

Öğrenim Değişikliği

1. Dilekçe
2. Öğrenim belgesi

1 hafta

19

İdari Personelin Görevde Yükselme İşlemleri

1. Talep formu

2. Dilekçe

15 gün

20

Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre Uzatma) Talepleri

1. Personelin talep dilekçesi
2. Personelin, eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Personelin, eşinin ve çocuklarının son üç ayda çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğrafı

3 gün

21

Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması

1. Birimdeki idari personelin kadro durumuna göre 1, 2, 3 sayılı cetveller

3 gün

22

Kadro Değişikliği

1. Kadro talep listesi

3 gün

23

Çalışma Belgesi İsteği

1. Personelin dilekçesi

30 dk

24

Hizmet Belgesi İsteği

1. Dilekçe

1 gün

25

Personelin Medeni Durum, Soyadı Değişiklik İşlemleri

1. Dilekçe
2. Evlilik cüzdan fotokopisi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Kendi isteği ile ad-soyad değişikliğine dair mahkeme kararı
5. Boşanma ilanı

1 hafta

26

Görev Süresi Uzatma (Yeniden Atama)

1. Görev uzatma talep formu

2. Fakülte Yönetim Kurulu kararı
3. Yeniden atanma formu

10 gün

27

İdari Göreve Vekalet veya Maaşlı Vekalet

1. Vekalet teklifi

15 gün

28

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atama

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş

3. Fotoğraf

4. Diploma ve transkript

5. Askerlik durum belgesi

6. Nüfus cüzdan sureti

7. Ales sonuç belgesi

8. Hizmet belgesi

1 ay

29

Yurt Dışı ve Yurt İçi Geçici Görevlendirme

1. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme formu
2. Davet mektubu ve tercümesi (Yurt dışı ise)
3. Fakülte Yönetim Kurulu kararı
4. Ön Rapor (Yurtdışı için)

15 gün

30

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirilmesi

1. Görevlendirme talep yazısı

2. Yönetim Kurulu kararı

15 gün

31

2547 Sayılı Kanunun 40/A Md. Uyarınca Ders Görevlendirmesi

1. İlgili birime teklif yazısı
2. İlgili birimden uygun görüş yazısı

15 gün

32

Kurumlar Arası Yardımlaşma İşlemleri

1. Dilekçe
2. İlgili üniversitenin teklif yazısı

2 ay

33

Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme

1. Dilekçe
2. İlgili kurumun teklif yazısı

1 ay

34

2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi Uyarınca Görevlendirme

1. İlgilinin dilekçesi
2. Mezuniyet belgesi
3. Özgeçmiş
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Banka hesap no

1 ay

35

Soruşturma İşlemleri

1.Tutanak

2. Şikayet dilekçesi

2 ay

36

Mal Bildirim Beyanı

1. Mal Bildirim Beyannamesi

2 gün

37

Maaşlar

1. İlk atamalarda atama onayı ve işe başlama yazısı

2. Naklen atamalarda atama onayı, işe başlama yazısı ve personel nakil bildirimi

3. Terfilerde terfi onayı (otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz)

4. Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı ve yazısı

5. Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı

6. Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkların ödenmesinde harcama talimatı

7. Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı

8. İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı

9. Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda işe başlama yazısı

15 gün

38

Sendikal Faaliyetler

1. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu
2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu
3. Sendika sorumlularının yazışmaları

1 gün

39

Bilgi Edinme

1. İlgilinin başvuru formu

1 ay

40

Üniversite Kimlik Kartı İşlemleri

1. Dilekçe

2. Kimlik kartı başvuru formu

15 gün

Mali İşler Birimi

1

Doğum Yardımı

1. Banka havale dilekçesi
2. Doğum raporu

3. Ödeme emri

1 gün

2

Ölüm Yardımı

1. Banka havale dilekçesi
2. Defin belgesi

3. Ödeme emri

1 gün

3

Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) Ücretleri

1. Mesai çizelgesi
2. Bordro

3. Ödeme emri

3 gün

4

Net Maaş Durumunun Belgelenmesi

İlgilinin talebi

15 dk

5

Maaş Ödemeleri

1. 2914 sayılı Kanun gereğince özlük hakları ödemeleri
2. Varsa kıdem, derece terfi,
3. Kesinti girişleri (sendika, kefalet, icra, nafaka, hayat sigortası, bireysel emeklilik, sağlık raporları)
4. Personel hareket onayı

5. Aile yardımı bildirimi

6. Asgari geçim indirimi formu

7. Ödeme emri

10 gün

6

Ek Ders Ücreti Ödemeleri

1. 2547/40-a veya 31.maddesine göre görevli bulunan Ders Yükü Bildirim Formu (aylık)
2. Görevlendirme onayları
3. Öğretim planları
4. Puantaj
5. Bordro
6. Ödeme emri

5 gün

7

2547/31.Maddeye Göre Görevlendirilen Öğretim Görevlilerinin SGK Primleri

1. Kısmı süreli sözleşmeleri
2. Aylık prim belgeleri
3. Eksik gün bildirim formu

1 gün

8

Yurt İçi Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemeleri

1. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı
2. Görevlendirme onayı
3. Banka havale dilekçesi
4. Gidiş-dönüş bileti veya rayiç belgesi
5. Yurtiçi yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
6. Harcama talimatı
7. Ödeme emri belgesi

2 gün

9

Yurt Dışına Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemeleri

1.Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı
2. Görevlendirme onayı
3. Banka havale dilekçesi
4. Gidiş-dönüş bileti
5. Yurtiçi yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
6. Harcama talimatı
7. Vizeli pasaport ön yüzü fotokopisi

8. Ödeme emri belgesi

5 gün

10

Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri

1. Dilekçe
2. Banka havale dilekçesi
3. Atama veya emeklilik onayı
4. Harcama talimatı
5. Sürekli görev yolluğu bildirimi
6. Ödeme emri belgesi

2 gün

11

Doğrudan Temin

(Satın Alma)

1. Talep yazılarının ve teknik şartnamelerin hazırlanması

2. Onay belgesi

3. Piyasa fiyat araştırma tutanağı

4. Düzenlenmesi gerekli görülmüşse sözleşme

5. Fatura

6. Muayene kabul komisyon tutanağı

7. Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi

8. Ödeme emri belgesi

10 gün

12

Onarım Tamir Bakım Hizmet Bedellerinin Ödenmesi

1. Keşif özetleri ve yaklaşık maliyet cetveli
2. Başvuru
3. Onay belgesi
4. Piyasa araştırma tutanağı
5. Teklif formu
6. Mal alım kabul tutanağı
7. Fatura
8. Vergi borcu olmadığına dair yazı
9. Ödeme emri

10 gün

Yazı İşleri

1

Yönetim Kurulu Kararları

1. Gündem dosyasının oluşturulması

2. Toplantıya davet yazısı

3. Toplantı kararlarının yazılması ve dağıtılması

2 gün

2

Gelen Evrak

1. Müdürlükten istenilen hizmetler ve işler için müracaatlar yazı işlerine yapılarak kayıt altına alınır

2. Çeşitli kurumlardan gelen her türlü evrakın kurum içinde gelen kayıt defterine işlenerek dağıtılması

Sürekli

3

Giden Evrak

1. Kurum içinden gönderilen tüm evrakların kayıt defterine işlenerek kurum dışına ulaştırılması

Sürekli

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

Fakülte Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

Dekanlık

İsim

NEŞE HÜNER CÜCÜL

İsim

Prof. Dr. MEHMET KILINÇ

Unvan

Fakülte Sekreteri

Unvan

Dekan V.

Adres

MKU İletişim Fak. Serinyol/HATAY

Adres

MKUİLAHİYAT fakültesi Serinyol/ HATAY

Tel

0 326 245 5084

Tel

0 326 245 5084

Faks

0 326 245 5083

Faks

0 326 245 5083

e-Posta

ilahiyat@mku.edu.tr,

e-Posta

ilahiyat@mku.edu.tr

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kamu hizmet standartlari tablosu iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconTusaş kazan meslek yüksekokulu kamu hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconEk-2 İZMİr uluslararasi biyotip ve genom enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconErciyes üNİversitesi rektöRLÜĞÜ İKTİsadi ve idari BİLİmler faküLtesi...

Kamu hizmet standartlari tablosu iconStrateji geliŞTİrme daire başkanliği hizmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconAnkara IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ Hİzmet standartlari tablosu

Kamu hizmet standartlari tablosu iconBeşikdüzü Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Kamu hizmet standartlari tablosu iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev