Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. DayanakTÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU

ŞALVAR GÜREŞİ

MÜSABAKA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; geleneksel olarak yapılan şalvar güreşi sporunu tarihi çizgisi içerisinde gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak yaşatmak, ülke düzeyinde disiplin altına almak, sevdirmek, ortak kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak, yarışmalarda uygulanacak kuralları belirlemek, spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak ve bu spor dalını ülkemize ve dünyaya yaymaktır.
Kapsam

MADDE   2- (1) Bu Talimat,  şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE   3- (1) Bu Talimat, 21 Mayıs 1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar    

MADDE   4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon   : Türkiye Geleneksel Spor Dallar Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanını,

ç) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini,

d) İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerini,

e) İl Temsilcisi : Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcilerini,

f) Şalvar : Şalvar güreşlerinde giyilen sporcuların belden aşağı ve diz üstü özel giysisini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Müsabaka tertip komitelerinin oluşturulması

MADDE 5- (1) Resmi müsabakalar için müsabaka tertip komiteleri oluşturulur. Bu komiteler;

a) Federasyon tarafından düzenlenen her müsabaka için Federasyonca, İl Müdürlüğünce düzenlenecek müsabakalar için ise müsabakalar öncesinde görev alacak şekilde İl Müdürlüğünce oluşturulur.

b) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda komite; Federasyon temsilcisi komite başkanı, müsabakanın yapıldığı ilin İl Müdürlüğünce görevlendirilecek bir kişi üye, merkez hakem kurulunun görevlendireceği bir kişi üye ve Federasyon tarafından uygun görülen 3 kişi üye olmak üzere en az 3, en çok 6 kişiden oluşur.

c) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda komite İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. İl temsilci, (İl temsilcisini bulunmadığı illerde Federasyon tarafından görevlendirilecek bir kişi) ve hakem heyetinden bir kişi bu komitede bulunmak zorundadır.

ç) İl Müdürlüğünce oluşturulan müsabaka tertip komiteleri İlçe Müdürlüğünce düzenlenen müsabakalarda da görev alırlar.
Müsabaka tertip komitelerinin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Müsabaka tertip komitelerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Müsabaka tertip komiteleri Federasyon adına görev yapar ve müsabakaların tertip ve organizasyonunun yönetmeliklere uygun ve disiplin içerisinde sonuçlanmasını temin etmekle görevlidir. Bu konuda oluşacak aksaklık ve olumsuzlukları önlemek ve sonuçlandırmakla yetkilidir.

b) Müsabakaların yapılacağı yeri ve müsabakalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatı Federasyon ve İl Müdürlüğü imkanları ile hazır hale getirmek ile görevli ve yetkilidir.
İl faaliyetleri

MADDE 7- (1) Bir ilde tescilli birden fazla kulüp olduğu zaman il seçmesi yapma zorunluluğu vardır. İl seçmeleri, Federasyonca düzenlenecek Türkiye şampiyonasından en az 20 gün önce yapılarak sonuçları bildirilir.

(2) İl Müdürlüğünce yapılan faaliyetler Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan faaliyetlerden sayılmaz.
Hakem görevlendirme

MADDE 8- (1) Federasyonun tüm faaliyetleri için hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) İl Müdürlüklerince organize edilen müsabakalar için ise hakemler, müsabakanın yapıldığı ilde yeterli sayı ve nitelikte hakem varsa İl Müdürlüğünce, yoksa talep edilmesi halinde Federasyon Merkez Hakem Kurulunca atanır.
Hakem Kıyafetleri

MADDE 9- (1) Hakemler müsabakalar süresince beyaz pantolon, beyaz gömlek veya tişört ve beyaz ayakkabı giyerler.

(2) Müsabakaları yöneten hakem, kollarına güreşçinin ayak bileğine bağlanan renklerden kırmızı ve mavi bileklik takar.
Müsabaka mevsimi

MADDE 10- (1) Şalvar güreşi müsabaka mevsimi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır.
Müsabaka türleri

MADDE 11- (1) Şalvar güreşi müsabakaları iki şekilde yapılır:

a) Resmi müsabakalar : Federasyon, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalardır.

b) Özel müsabakalar : Resmi müsabakalar dışında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen müsabakalardır.
Müsabaka izni ve izin alma yöntemi

MADDE 12- (1) Yapılacak tüm müsabakalar Federasyon iznine tabidir.

(2) Yapılması planlanan tüm müsabakalar için Federasyon’a İl Müdürlüğü aracılığıyla müsabakanın yerini ve tarihini belirten bir yazı ile en az 15 gün önceden yazılı olarak müracaat edilmelidir.

(3) Federasyon müsabakanın yapılmasında sakınca olup olmadığını yazılı olarak İl Müdürlüğü’ne bildirir.

(4) Müsabakanın yapılmasına engel teşkil edecek bir gerekçe görüldüğü takdirde gerekçesi yazıda belirtilir.
Müsabakalara katılım

MADDE 13- (1) Kulüpler ve ferdi sporcular lisanslarını ve İl Müdürlüğü’nden onaylı kafile listelerini Federasyon tarafından tarihi, saati ve yeri belirlenecek olan teknik toplantıda müsabaka tertip komitesine teslim eder. Teknik toplantının yapılamadığı veya yapılmadığı durumlarda müsabaka grup ve isim listelerinin hazırlanması esnasında lisansların ve İl Müdürlüğü’nden onaylı kafile listelerinin hakem heyetine ibraz edilmesi gerekir.

(2) Kulüplerarası müsabakalardaki zorunlu hallerde müsabaka isim listesi değişikliği kulüp yönetici-idarecisi tarafından gerekçesi müsabaka hakemine yazılı olarak bildirilmek üzere müsabaka başlayana kadar yapılabilir.

(3) Kulüplerarası müsabakalar başladıktan sonra müsabaka isim listesinde değişiklik yapılamaz.
Müsabakalara katılacak kulüpler ve sporcular 

MADDE 14- (1) Müsabakalara katılacak sporcuların lisansları İl Müdürlüğü tarafından verilir.

(2) Müsabakanın yapıldığı yıla ait vizesi olmayan sporcular ile tescil edilmemiş kulüpler müsabakalara katılamazlar.

(3) Sporcular ve kulüpler usulüne uygun olarak çıkarılmamış lisans kullanılması veya lisans üzerinde tahribat yapılması halinde müsabakalara katılamaz.

(4) Ferdi sporcular ferdi, kulüp sporcuları ise temsil edeceği kulüp adına lisanslı olmalıdır.

(5) Özel müsabakalarda lisans aranmaz.

(6) Lisanslı olup da tedbirli olarak Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edilenler Federasyon Disiplin Kurulu kararına kadar, şayet ceza almışlarsa ceza süreleri bitinceye kadar hiçbir resmi ve özel müsabakaya katılamazlar.

(7) Yeterli sayıda ve nitelikte yöneticisi/idarecisi, antrenörü, sporcusu ve malzemesi olmayan kulüpler müsabakalara katılamazlar.
Müsabakanın ertelenmesi ve müsabaka yerinin değiştirilmesi

MADDE 15- (1) Müsabakalar;

a) Federasyon tarafından belirlenen yer, tarih ve saatte yapılır.

b) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya müsabaka yerinin değiştirilmesi Federasyonun izni ile yapılır.

c) Müsabakaların yapılacağı gün oluşan olumsuz hava koşulları veya zaruri vb. nedenler ile erteleme yetkisi müsabakadan iki saat öncesine kadar müsabaka tertip komitesine, bu saatten sonra da müsabaka başhakemine aittir.

ç) Müsabakanın yapılacağı gün zorunlu hallerde ertelenen müsabakalar, müsabaka tertip komitesinin tespit edeceği yer, tarih ve saatte yapılır.

d) Müsabakaların ertelenmesi ile ilgili son karar yetkisi Federasyondadır.
Müsabaka alanı ve düzeni 

MADDE  16- (1) Müsabakalar çim zeminde yapılır Resmi müsabakalarda hava muhalefeti ve diğer zaruri nedenler vuku bulursa müsabakalara kapalı salonda minder üzerinde yapılacak güreşlerle devam edilir.

(2) Resmi müsabakalarda, İl Müdürlüğünce müsabaka alanında sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek bir araç bulundurulur. 

(3) Müsabaka alanı yakınında sporcular, hakemler ve antrenörler ile diğer görevlilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı, müsabaka kıyafetlerinin giyilebileceği yer ile su ve duş yerleri hazırlanır. 

(4) Resmi müsabakaların düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve seyircilerin düzenini sağlamak amacıyla İl Müdürlüğünce yeteri kadar görevli görevlendirilir. Müsabakaların güvenliği için güvenlik görevlileri ile diğer görevliler işbirliği içinde çalışırlar. 

(5) Özel müsabakalarda müsabakaların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü görevli ücretleri, sağlık, güvenlik vb. görevlerin sorumluluğu özel müsabakayı düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce sağlanır.

(6) Yönetici/idareci, antrenör ve sporcuların her yerde olduğu gibi müsabaka alanında da çirkin tezahürat ve davranışlarda bulunması sportmenlik ruhuna ve prensiplerine aykırı bir davranıştır.

(7) Sporcuların tüm hareketlerinden birinci derece kendileri, antrenörleri ve kulüplerin yönetici/idarecileri sorumludur.

(8) Sporcuların üzerlerinde Federasyon’dan izinsiz herhangi bir reklam, yazı, amblem vb. taşıması yasaktır.

(9) Müsabakalarda Federasyon tarafından saha komiseri görevlendirilir.
Yaş grupları, sıkletler ve müsabaka süresi

MADDE 17- (1) Şalvar güreşleri aşağıdaki yaş grupları sıkletler ve müsabaka süresine göre yapılır:

a)Minikler kategorisi 12-14 yaş ,

Sıkletler: 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg. 70 kg,

Süre: 5 dakika. 11 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir.

b) Yıldızlar kategorisi 15-16 yaş,

Sıkletler: 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg. 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg

Süre: 5 dakika. 14 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir.

c) Gençler kategorisi 17-20 yaş,

Sıkletler: 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg. 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg.

Baş süre: 8 dakika. 16 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir.

ç) Büyükler kategorisi 20 ve 20+ yaş,

Sıkletler: 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg. 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg.

Baş süre: 10 dakika. 19 yaşında olanlar doktor raporu ile güreşebilir.
Sporcu kıyafetleri

MADDE 18- (1) Güreşçilerin kıyafetleri şu şekildedir:

a) Güreşçiler, şalvar giyinmiş ve ayakları yalın ayak olacaktır.

b) El ve ayak parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük, bilezik, kemer gibi aksesuarlar bulunduramazlar.

c) Sağ ve sol ayak bileklerine kura numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağ bağlarlar.

ç) Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz.

(2) Bu kurallara uymayan güreşçiler diskalifiye edilir.
Tartı ve tolerans 

MADDE  19-  (1) Federasyon veya müsabaka tertip komitesi tarafından açıklanmış herhangi bir zaman yoksa tartı, görevli hakemler tarafından müsabaka saatinden 3 saat önce yapılır ve 30 dakika içinde bitirilir.

(2) Sporcular tartıya şortla çıkar.

(3) Tartılan sporcular, sporcu lisansını ibraz ederek adı ve soyadını yazdırarak kuralarını çekerler.

(4) Yaşında şüpheye düşülen kulüp sporcusu için kulüp yöneticisi/idarecisi veya antrenörünün yazılı beyanı istenir. Sporcuların nüfus kağıdı incelenir.

(5) Yaşında şüpheye düşülen ferdi ve kulüp sporcusu ile ilgili kararı müsabaka tertip komitesi verir.

(6) Tartıya zamanında gelmeyen veya lisansı vizesiz olan sporcu tartıya alınmaz.
Eşleştirme

MADDE 20- (1) Müsabakalarda sporcuların eşleştirilmesi;

a) Güreşçiler kura numaralarına göre birbirlerine en yakın numaradaki güreşçilerle güreştirilir. Bir defa yenilen sporcu elenir, kazanan sporcu tur atlar.

b) Kura çekimi sonucu tek kalan sporcu tur atlayıp öne alınır. Tur atlayan sporcu bir defadan fazla tur atlayamaz.

c) En son turda 3 sporcu kaldığı zaman kura çekimi yapılır. Kurada bay çeken güreşçi diğer iki güreşçinin müsabakası sonunda yenen güreşçi ile final müsabakası yapar ve sıralama belirlenir.

ç) Dört sporcu kalmış ise kura çekimi ile eşleşerek güreştirilir. Galip gelenler birincilik-ikincilik, mağlup olanlar üçüncülük-dördüncülük için müsabaka yapar.
Tuşla yenilme ve galibiyet

MADDE 21- (1) Tuşla yenilme aşağıdaki hallerde olur:

a) Tam köprü durumunda,

b) İki omuzun aynı anda yere değmesi durumunda,

c) Kündeden rakibi çevirirken başın yere değmesi durumunda,

ç) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda,

(2) Tüm yaş gruplarında müsabaka süresi içerisinde tuş olmadığı takdirde; müsabakanın başından sonuna kadar aldığı puanlarla galip ve mağluplar belli olacaktır. Şayet müsabakanın sonunda puanlar eşit olursa, bütün yaş gruplarında altın puan uygulamasına gidilecektir. Uzatmada ilk puan alan galip ilan edilecektir.
Pasivite

MADDE 22- (1) Müsabaka esnasında iki güreşçiden herhangi biri aşağıdaki belirtilen hareketlerden birini hakemin itirazına rağmen devam ettirirse pasivite verilir:

a) Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,

b) Bir veya iki eliyle rakibinin şalvarından tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendisi de oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa,

c) Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek şekilde pasiviteye devam ediyorsa, bu durumlarda hakem müsabakayı durdurarak pasif olan güreşçiyi uyarır, aynı müsabakada iki defa pasivite alan güreşçiye minder amirinin onayı alınarak, kendisine bir ihtar rakibine de bir puan verilir.
Puanlar

MADDE 23- (1) Şalvar güreşi teknik oyunlarının puanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Rakibini yere düşürüp hâkim olmak,

b) Rakibinin altından üstüne çıkıp hâkim olmak,

c) Rakibine ihtar verdirmek,

ç) Eller üzerinde parende de dönmek.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasının a, b, c ve ç bentlerinden sporcu 1 puan alır.

(3) Dirsekleri üzerine dönen ve havadan açık dönen güreşçilerin aleyhine 2 puan verilir.
Faullü güreş, diskalifiye ve tedavi süresi

MADDE 24- (1) Faullü ve pasif oyalama güreşi yapanlara ihtar verilir.

(2) Üç ihtar alan güreşçi yenik sayılır.

(3) Anlaşmalı güreş yaptıkları hakemler tarafından tespit edilenler ile spor terbiyesine aykırı hareket eden güreşçiler mağlup sayılır. Dereceye giremez ve ödül alamazlar.

(4) Müsabaka anında sakatlanmalarda tedavi süresi 3 dakikadır. Bu süre sonunda müsabakaya devam edemeyen güreşçi mağlup sayılır.
Yasak Oyunlar ve Hareketler

MADDE 25- (1) Yasak oyun ve hareketler şunlardır:

a) Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek,

b) Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı yapmak,

c) 13-14 ve 15-16 yaş gruplarında çift kle takmak,

ç) El ve ayak parmaklarını bükmek,

d) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna, ağzına kasten parmak sokmak,

e) Rakibini ısırmak ve tırmalamak,

f) Rakibine kafa vurmak, tokat, yumruk ve tekme atmak,

g) Tek kafa tutmak,

ğ) Rakibinin şalvarını el veya ayakla çıkartmaya çalışmak,

h) Hakemin dur ihtarına rağmen ısrarla dinlenmek ve hakemle münakaşa etmek,

ı) Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak,

i) Sportmenliğe yakışmayacak hareketlerde bulunmak,
Müsabaka neticelerinin ilanı

MADDE 26- (1) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakaların neticeleri;

a) Müsabakayı yöneten başhakem tarafından ilan edilen müsabaka neticesi yazılı olarak tertip komitesi başkanına teslim edilir.

b) Müsabaka neticeleri Federasyon web sayfasında yayımlanır.
Hükmen yenik sayılma

MADDE 27- (1) Şalvar güreşi müsabakalarında aşağıdaki hatalardan birisini veya birkaçını işlemiş olan kulüplere ve sporculara hükmen mağlubiyet verilmekle beraber, söz konusu suça iştirak eden yönetici-idareci, antrenör ve sporcular hakkında Federasyon Disiplin Talimatı hükümleri uygulanmak üzere işlem yapılabilir:

a) Sporcu lisansları teknik toplantıda müsabaka tertip komitesine; teknik toplantının yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda ise müsabaka grup ve isim listelerinin hazırlanması esnasında hakem heyetine ibraz edilmemesi halinde,

b) Hakem heyeti tarafından yapılan son çağrıya kadar sporcuların müsabaka alanına gelmemeleri halinde,

c) Asker sporcuların Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Yönetmeliğindeki ilgili hükümleri yerine getirmeden müsabakalara iştirakleri halinde,

ç) Kendi kulübünde lisanslı olmayan veya vize süresi geçmiş sporcu oynatılması durumunda,

d) Usulüne uygun olarak çıkarılmamış lisans kullanılması veya lisans üzerinde tahribat yapılması halinde,

e) Sporcu, idareci, antrenör ve yardımcıları ile yetkililer ve taraftarların ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takıma müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları oyunun aksamasına sebebiyet vermeleri ve müdahaleler sonucu hakemin oyunu tatil etmesi halinde,

f) Lig usulü yapılan müsabakalarda hükmen galip sayılan takıma galibiyet puanı verilir. Olaylara her iki takımda karışmış ise iki takımda hükmen mağlup sayılabilir. Ayrıca hükmen mağlup edilen takımdan bir maç daha kaybetmiş gibi puanları silinir.

g) Cezalı veya tedbirli sporcu oynatılması halinde,

(2) Sporcu, yönetici-idareci, antrenör ve görevliler müsabaka bitip sahayı terk edinceye kadar tüm cezai hükümlere tabiidir.
Küme düşme ve terfi

MADDE 28- (1) Mahalli veya bölgesel lig müsabakaları sonucunda kaç kulübün bir üst kümeye terfi edeceği ve kaç kulübün bir alt kümeye düşeceği Federasyon tarafından müsabaka sezonunun başlangıç tarihinden önce tespit edilerek karar altına alınır. İl Müdürlükleri vasıtasıyla ilgili kulüplere tebliğ edilir.

(2) Şalvar güreşi müsabakalarında 27. maddede belirtilen hükmen mağlubiyet cezasına bir sezon içerisinde ikinci defa muhatap olan kulüpler ligden ihraç edilerek bir alt kümeye düşürülür.

(3) Bir alt küme yoksa kulüpler ve ferdi sporcular bir yıl resmi müsabakalara iştirak edemezler.

(4) Ayrıca bu kulüplere ikinci defa çıkmadığı müsabakanın hakem personel, görevliler vb. ücret ve tazminatlarıyla, rakip kulübün masraflarının da ödetilmesi cezası verilir.

(5) Bu cezai hükümleri yerine getirmeyen kulüplerde aynı şekilde ligden ihraç, bir alt kümeye tenzil veya bir yıl bekleme cezalarına çarptırılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin
Müsabaka talimatına aykırı hareket edilmesi  

MADDE 29- (1) Yönetici/idareci, antrenör, sporcu, hakem ve diğer görevliler bu talimata aykırı hareket ettikleri takdirde Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İtirazlar ve yöntem

MADDE 30- (1) İtiraz ücreti her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) İtirazlar antrenör ve/veya yönetici/idareci tarafından yapılır. Ferdi sporcular itirazlarını kendisi yapar.

(3) Müsabaka öncesi itirazlar yazılı olarak müsabakadan 60 dakika öncesine kadar müsabaka başhakemine yapılır. Hakem heyeti ile birlikte itiraz edilen konu görüşülür ve karara bağlanır. İtiraz ve alınan karar müsabaka sonuç raporuna yazılır.

(4) Müsabaka sonuçları ile ilgili itiraz, itiraz ücretinin itirazı yapan kişi tarafından Federasyon hesabına yatırıldığını gösterir dekont ile birlikte yazılı olarak müsabaka gününden itibaren 7 gün içinde Federasyona yapılır.

(5) İtirazında haksız olanların yatırdıkları ücretler Federasyona gelir olarak kaydedilir.

(6) İtirazlarında haklı olanların ödedikleri ücretler itirazı yazılı olarak yapan kişinin hesabına iade edilir.

(7) Tüm itirazlarla ilgili son karar yetkisi Federasyona aittir.
Birleşen veya isim değiştiren kulüpler

MADDE 31- (1) Tescilli kulüplerin birleşme veya isim değişikliği işlemleri, resmi müsabaka fikstürleri tasdik edilmeden önce yapılır.

(2) Birleşme veya isim değişikliği ile oluşan yeni kulüplerin tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra o sezon yapılacak resmi müsabakalara katılmaları mümkündür.

(3) Kulüpler, resmi müsabaka fikstürleri tasdik edilmeden önce müracaat ederek, birleştikleri kulüplerden yalnız biri adına veya yeni kurdukları kulüp adına ait lisanslı (vizesi yapılmış) sporcularıyla müsabakalara iştirak ederler.

(4) Resmi müsabaka fikstürleri açıklandıktan sonra birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulüp adına o sezon içerisindeki resmi müsabakalara katılamazlar.
Yurtdışından gelecek sporcular

MADDE 32- (1) Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescili işlemleri kulüpleri tarafından İl Müdürlüğü kanalı ile yapılır.

(2) Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurtdışında bulunduğu ülkenin federasyon veya yetkili kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.
Sorumluluk

Madde 33- (1) Federasyon ve bağlı kurulları vb. birimler müsabakalardan önce, müsabaka sırasında, müsabakaya iştirak eden kişilerin kendisine, malına zarar verebilecek herhangi bir kaza ziyan veya sakatlıktan ötürü sorumlu tutulamazlar.
Doping

MADDE 34- (1) Doping kontrollerinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Federasyon istediği zaman doping kontrolü yaptırabilir.

b) Kontrol neticesinde dopingli çıkan sporcunun aldığı puan, madalya, ödül vb. her türlü hak geriye alınır.
Müsabaka hakemleri ve görevleri

MADDE 35- (1) Şalvar güreşi müsabakalarında 1 Başhakem, 1 Yazı başhakemi, 5 yazı hakemi, 1 çizgi hakemi ve 1 orta saha hakemi olmak üzere toplam 9 hakem görev alır.

a) Başhakeminin görev ve yetkileri:

1) Müsabakada görevlendirilen hakemlerin müsabaka esnasındaki tutum ve davranışlarını kontrol eder.

2) Müsabakalarda olan itirazları müsabakayı yöneten hakemlerle birlikte değerlendirir.

3) Müsabaka neticesini bir rapor halinde Federasyona gönderilmek üzere İl temsilcisine bildirir.

b) Yazı başhakemin görev ve yetkileri;

1) Tartı esnasında tartıda görevli Hakemleri koordine eder.

2) Tartı esnasında olabilecek itirazları görevli hakemlerle birlikte değerlendirir.

3) tartı sonuçlarını çizelge halinde müsabaka başhakemine bildirir.

c) Yazı hakemlerinin görevleri:

1) Müsabakaya katılan güreşçilerin eşleştirmelerini yapmak.

2) Müsabaka sonucunda tur atlayan güreşçileri kategorilerine göre çizelgelere kaydeder.

ç) Çizgi hakeminin görevleri:

1) Güreş alanını belirlemek ve kontrol etmek.

d) Orta sahada hakeminin görevleri ve yetkileri:

1) Müsabakayı sağlıklı yönetmek ve sonucu belirlemek.

2) Herhangi bir itirazda başhakemle birlikte itirazları değerlendirmek ve karar vermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler


Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 36- (1) Bu talimatta yer almayan ve uygulamada ortaya çıkabilecek eksiklikler ve aksaklıklarla ilgili karar verme ve düzenleme yetkisi Federasyon Yönetim Kurulu’na aittir.
Yürürlük

MADDE 37- (1) Bu Talimat Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırılan talimat

MADDE 38 – (1) Bu talimatın yürürlüğe girmesinden sonra 11/3/2009 tarihli Şalvar Güreşi Müsabaka Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı yürütür.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconBu Talimat, kapışmalı aba güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev,...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconBu yönetmeliğin amacı; Kadıköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconKapsam Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Kürek Federasyonu Hukuk Kurulunun...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconBu Yönerge; Ahi Evran Üniversitesi ile bağlı birimlerince yürütülecek...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconBeyliKDÜZÜ belediyesi teşKİlat yapisi ve müDÜRLÜklerin görev, yetki...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconEnstiTÜ MÜDÜRÜ organizasyondaki yeri : Rektöre bağlı görev yapar. GÖrev, yetki ve sorumluluklari

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconGÖrev yetki ve sorumluluklari

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconDekanın Görev Yetki ve Sorumlulukları

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconYönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk...

Bu Talimat, şalvar güreşi müsabakalarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile düzenlenecek şalvar güreşi organizasyonlarının teknik, oyun, müsabaka ile bunlara ait usul ve esaslarını belirleyen hükümleri kapsar. Dayanak iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev