Bu Talimatın uygulanmasında


TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, Federasyonda sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alınma, çalışma şartları, ücret ve diğer özlük hakları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 03/12/2007 tarihli ve 26719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü’nün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatın uygulanmasında;

a) Genel Müdürlük :Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür :Spor Genel Müdürünü,

c) Federasyon :Türkiye Motosiklet Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu :Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e) İl Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

f) Sözleşmeli Personel :Bu Talimata göre çalıştırılacak yerli ve yabancı antrenör, spor uzmanı veya idari ve teknik diğer personeli,

g) Sözleşme :Bu Talimat esaslarına göre istihdam edilen personel ile yapılan sözleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Sözleşmeli personelin alınma usul ve şekli

MADDE 5- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli ve yabancı spor uzmanı, antrenör, idari ve teknik personelden bu Talimatın 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetim kurulunca uygun görülenlerle sözleşme yapılır.

Genel ve özel şartlar

MADDE 6-(1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır:

A) Genel Şartlar;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 50 yaşından büyük olmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

5) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada altı aydan fazla veya değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.

B) Özel Şartlar;

1) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

2) Spor Psikoloğu: Spor psikolojisi alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve konusunda yurtiçi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

3) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

4) Spor Beslenme Uzmanı: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

5) Sözleşmeli Antrenör: En az 2. derece antrenör belgesine sahip olmak,

6) Yarışma Kabul, Kayıt ve Sonuç Sistemi İşletmeni: Federasyon tarafından hazırlanacak şartnameyi karşılayabilecek sonuç sistem yazılımını temin etmek, bu programı işletmek, gerektiğinde programa eklemeler yapmak ve programdaki muhtemel arızaları giderecek düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak,

7) Antrenman Bilimcisi: Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi bölümlerinden mezun olmak, yurtiçinde veya yurtdışında motosiklet antrenmanları konusunda eğitim almak veya bu konuda bilimsel çalışma yapmak tercih nedenidir.

8) Masör ve Masöz: En az 5 yıllık masörlük deneyimi olmak, seyahate engel sağlık problemi bulunmamak, motosiklet branşına vakıf olmak tercih nedenidir.

9) Kondisyoner: Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.

10) İstatistikçi: Üniversitelerin istatistik bölümünden mezun olmak, spor istatistiği konusunda deneyimli olmak tercih nedenidir.

11) Mekaniker: En az lise mezunu ve 5 yıllık deneyimi olmak.

12) İdari personel;

a) Genel Sekreter: En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, kamu veya özel sektörde en az 10 yıllık iş deneyimi bulunmak, tercihen okuma, yazma ve konuşmada iyi derecede ingilizce bilmek

b) Büro Memuru: En az lise mezunu olmak, bilgisayarda word, excel, powerpoint ve paket programları kullanabilmek.

Yabancı spor uzmanı ve antrenör

MADDE 7- (1) Yabancı spor uzmanı ve antrenör görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Motosiklet branşında antrenörlük veya spor uzmanlık alanına ilişkin belgesi bulunmak,

b) Ülkesinde veya başka bir ülkede üst düzeyde başarıyla son üç yıl antrenörlük, spor uzmanı olarak öğreticilik veya konusunda bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda görev yapmış olduğunu belgelemek,

(2) Uluslararası alanda motosiklet branşında başarıları ile bilinenlerden Federasyon Teknik Kurulunun gerekçeli teklifi üzerine yönetim kurulunun kararı ile referans belgesi aranmayabilir.

İstenilecek belgeler

MADDE 8- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dilekçe,

b) Sabıka kaydı,

c) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada altı aydan fazla veya değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığına dair belge,

ç) Nüfus cüzdanı sureti,

d) Yabancılardan pasaport ve vize bilgileri,

e) İkametgah belgesi,

f) Sağlık kurulu raporu,

g) Oturma izni belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretlerle ilgili Hükümler

Ücret tespiti ve yenilenmesi

MADDE 9-(1) Yerli ve yabancı spor uzmanı, antrenör ve görevlendirilecek diğer personelin ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve gerektiğinde bu ücretlerin artışları da Yönetim Kurulunca yapılır.

(2) Personelin sosyal güvenlik iş ve işlemleri Federasyon tarafından yerine getirilir.

Kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırma

MADDE 10- (1) Federasyon, kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere, yılda belli ayları kapsayacak şekilde yerli ve yabancı sözleşmeli spor uzmanı, antrenör ve diğer çalışanları istihdam edilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun onayı ile süreli veya süresiz şekilde büro hizmetlerinde istihdam edilmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılabilir.

(3) Yarım günlük veya her ayın belli günlerinde görevlendirilmelerde bir ay için en fazla 15günlük ücret esas alınır.

(4) Yarım gün veya ayın belli günlerini ve yılın belli aylarını kapsayacak şekilde kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli spor uzmanı, antrenör ve diğer personel, bu Talimatın 6 ve 7 nci maddelerindeki şartlara uygun olarak Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayını müteakip çalıştırılabilir.

Ücret ödeme şekli

MADDE 11-(1) Aylık veya kısmi zamanlı olarak çalışan yerli ve yabancı antrenör ile spor uzmanlarının ve diğer personelin ücretleri, her ayın ilk 5 günü içinde Federasyon tarafından ödenir. Ödemeler banka hesabına yapılır.

Geçici görev gideri

MADDE 12-(1) Sözleşme yapılan personelin, görev yeri dışında yurtiçi ve yurtdışında geçici olarak görevlendirilmesi halinde gündelik ve yol giderleri Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme ile İlgili Hükümler

Sözleşme örneği

MADDE 13-(1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin görev unvanı, çalışma süreleri ve yerleri, sözleşme süresi, sözleşme ücreti ve ödeme şartları, özlük hakları, sözleşmenin taraflarca feshedilme şartları, görevin sona ermesi halleri, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hususları kapsayan sözleşme örneği Ek-1’dedir.

Deneme ve sözleşme süresi

MADDE 14-(1) Deneme süresi en fazla iki aydır. Deneme süresinden sonra uygun görülen personel için sözleşme süresi, deneme süresi dahil 2 yıldan fazla olamaz. Süre bitiminden sonra Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde sözleşme yenilenebilir.

Sözleşmenin feshedilme halleri

MADDE 15-(1) Sözleşme imzalandıktan sonra eksik veya yanlış bilgi verdiği anlaşılan kişilerin sözleşmeleri hiçbir ihbar yapılmaksızın Federasyon tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Bu Talimat ile Federasyon mevzuatına ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler yılsonu itibariyle; Federasyonca yapılan denetimlerde, yeterli performans göstermediği veya ülkemiz şartlarına uyum sağlayamadığı ya da disipline uymadığı tespit edilenlerin sözleşme sürelerini bitimine gerek duyulmadan ve herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu konudaki denetimler Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce yapılır.

(3) Bu madde hükümlerine göre sözleşmesi feshedilenler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Sözleşmenin yenilenmesi

MADDE 16-(1) Taraflar, sözleşme süresi sonunda her ne sebeple olursa olsun sözleşmeyi yenileyip yenilememekte serbesttir. Sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi yenilemek istemeyen taraf bu durumu sözleşmenin bitimine en az bir ay kala karşı tarafa yazılı olarak ilgilinin formunda belirtilen adrese bildirmek zorundadır. Belirtilen adrese yazının gönderilmesi tebligatın yapılması anlamındadır. Sözleşmenin yenilenmemesi veya feshedilmesi edilmesi halinde ilgiliye herhangi bir tazminat ödenmez.

Disiplin uygulamaları

MADD 17-(1) Sözleşmeli personel hakkında Federasyon Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

Devir teslim zorunluluğu

MADDE 18-(1) Sözleşmesi feshedilen kişi kendisine zimmetlenmiş olan demirbaş ve spor malzemelerini iade etmediği takdirde malzeme bedelinin tespiti ve tahsili genel hükümlere göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19-(1) Bu Talimat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı yürütür.

EK-1

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU

Sözleşmeli Antrenör, Spor Uzmanı ve Personel Çalışma Sözleşmesi

Taraflar

MADDE 1-(1) Bu Sözleşme Türkiye Motosiklet Federasyonu ile ............................. arasında aşağıdaki şartlarda imza edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 2-(1) Bu Sözleşmede bahsi geçen Federasyon deyimi Türkiye Motosiklet Federasyonunu, ilgili deyimi................................. ifade eder.

Görev Unvanı ve yeri

MADDE 3-(1) İlgilinin görev unvanı ....................., görev yeri ..................................

Çalışma süresi ve saatleri

MADDE 4-(1) Mesai saati ....................’da başlayıp, ......................’da biter.

(2) İlgili haftada bir gün tatil yapar.

Gizliliğe uyulması

MADDE 5-(1) İlgili, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa dahi açıklayamaz.

Basın ve yayın organlarına bilgi ve demeç verme

MADDE 6-(1) İlgili, Federasyon Başkanının izni olmadan basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremez.

Ücret ve ödeme şartları

MADDE 7-(1) İlgiliye her ay ....................TL. brüt ücret ödenir. Ödemeler çalışma karşılığı olarak her ayın ilk 5 günü içinde yapılır. Aylık ücretin güne çevrilmesinde bir ay 30 gün olarak hesap edilir.

(2) İlgiliye bu sözleşme ile tespit edilen aylık ücret dışında (harcırah ve ders ücreti hariç) hiçbir ödeme yapılmaz.

İzin

MADDE 8-(1) En az bir yıl çalışmak kaydı ile ilgiliye her yıl 20 gün ücretli yıllık izin verilir

Süresi içinde fesih

MADDE 9-(1) İlgili ve Federasyon sözleşme süresi içinde en az bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

Süre sonunda fesih

MADDE 11-(1) Taraflar sözleşme süresi sonunda her ne sebeple olursa olsun sözleşmeyi yenileyip yenilememekte serbesttir.

(2) Sözleşme süresi sonunda yenilemek istemeyen taraf bu durumu sözleşmenin bitiminden en az bir ay önceden karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Disiplin uygulaması

MADDE 10-(1) İlgili disiplin uygulaması bakımından Federasyon Disiplin Talimatına tabidir.

Uygulanacak hükümler

MADDE 12-(1) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili hakkında Talimattaki mevcut hükümler uygulanır.

Sözleşme Süresi

MADDE 13-(1) Bu Sözleşme ilgilinin işe başladığı tarihten itibaren ........................tarihine kadar geçerlidir.

(2) İlgili, sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.

(3) Bu sözleşme Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığını temsilen Federasyon Başkanı.....................................ile aşağıdaki kimliği belirtilen ilgili arasında ..../..../........tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmıştır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu Talimatın amacı

Bu Talimatın uygulanmasında icon657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan...

Bu Talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev