Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneğisayfa9/16
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Sözleşme başlığı : “KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNE: NALLIHAN”

Lot 1: Gezi Teknesi Yapımında Kullanılacak Ekipman/Malzeme/Donanım Alımı S1

Yayın referansı : TR51/16/SÜR_KA1/0005

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A

B

D

E

F

Sıra

No

Teknik Özellikler

Teklif edilen özellikler

(marka / model dâhil)

İlgili notlar, açıklamalar,
dokümantasyon


Değerlendirme Komitesinin notları

1

2
3
B Sütunu : “Teknik Özellikler”

 • İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu : Teklif edilen özellikler

 • İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu : İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon

 • İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu : Değerlendirme Komitesi notları

 • Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Yapım İşi ihaleleri için) (Söz. EK: 3c)

<İstekliler teknik tekliflerini Teknik Şartname doğrultusunda, şartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye uygun olarak hazırlayacaklardır. Sözleşme Makamı tarafından talep edilmiş ise, ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>


       1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi

       2. Organizasyon Şeması

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düşündükleri kilit personelleri içerecek şekilde hazırlanmalı ve kilit personele ilişkin öz geçmişler de sunulmalıdır.

       1. Yüklenici Olarak Deneyim

Son yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki işlerin listesi, sözleşme bedelleri, işverenlerin adları ve irtibat bilgilerini de içerecek şekilde listelenmelidir.

       1. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi

Sözleşmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleşme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.

       1. İş Planı ve Programı

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi için önerilen iş planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.

       1. Kalite Güvence Sistem(ler)i

Yapım işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.


       1. Adli Sicil Kaydı

Son <rakam girin> yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir dava veya tahkim geçmişi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiş cezalar olup olmadığını burada açıklayınız. Ortak girişim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.

       1. Ek Bilgi

İstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri ekleyebilirler.
İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Hizmet Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4a

Sözleşme başlığı : “KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNE: NALLIHAN”

Yayın referansı : TR51/16/SÜR_KA1/0005

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

Teklif Edilen Hizmet

Hizmetin Bedeli

(TL)

Hizmetin Gerçekleştirileceği tarih aralığıİsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

(Toplam teklif fiyatı ile ilgili bütçe dökümü ve çalışma günlerine ilişkin zaman çizelgesi de aşağıdaki formlara uygun olarak sunulmalıdır.)

Hizmet İhaleleri için Bütçe Dökümü ve Çalışma Günleri Çizelgesi

Her uzman kategorisi için birim ücretleri, arızi harcamalar için ön gördüğünüz miktar karşılığını giriniz 

Hesaplanan çalışma günü sayısı

Ücret (TL) /çalışma günü)

Tutar

(TL)

 

A

B

AxB

ÜCRETLER (genel giderler dahil):

 

 

 

Uzun dönem uzmanlar

 

 

 

- Takım lideri

 

 

 

- Kıdemli uzmanlar

 

 

 

- Kıdemsiz uzmanlar

 

 

 

Kısa dönem uzmanlar

 

 

 

- Kıdemli uzmanlar

 

 

 

- Kıdemsiz uzmanlar

 

 

 

Toplam ücretler (genel giderler dahil):

 

 

 

 ARIZİ HARCAMA KARŞILIĞI (uzmanların seyahat ve gündelik masrafları, basım maliyetleri, konferans/seminer maliyetleri vb)

 

 

 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ

 

 

 Çalışma günleri ”
Sözleşmenin uygulama süresi boyuca her kategorideki uzman için hesaplanan çalışma günlerini giriniz.


Uzman Kategorisi

Ay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Toplam

Uzun dönem uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Takım lideri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kıdemli uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kıdemsiz uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa dönem uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kıdemli uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kıdemsiz uzmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b
Sözleşme başlığı : “KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNE: NALLIHAN”
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Benzer:

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconMal alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconBİLGİ teknolojileri değerlendirme tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconKamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconHİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconStrateji geliŞTİrme daire başkanliği hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev