Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneğisayfa16/16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Sözleşmeye Davet Mektubu

[Sözleşme Makamının Anteti]

SAYI

:

KONU

: Sözleşmeye davet

İhale kararının onaylandığı tarih

: _ _/_ _/_ _ _ _Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / faks ile iletilmiştir].


[isteklinin adresi]
Sayın

[isteklinin adı veya ticaret unvanı],İLGİ

: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler [ ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün5 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.
Saygılarımızla,
Sözleşme Makamı Yetkilisi
Adı SOYADI
Görevi
İmza1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

3 Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere)

4 Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının dikkate alınması

, İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.

5 İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Benzer:

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconMal alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconBİLGİ teknolojileri değerlendirme tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconKamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconHİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconStrateji geliŞTİrme daire başkanliği hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev