Amaç, Kapsam, Dayanak, TanımlarTÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU

SPOR TESİSLERİ

YETERLİLİK TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Kick Boks Spor Branşlarını ve Spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca kurulan özel beden eğitimi tesisleri, kulüp ve derneklerine yeterlilik belgesi verilmesi ve bu tesislerin yeterlilik belgesi kapsamında denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu Talimat; Türkiye Kick Boks Federasyonu Kick Boks Spor Branşlarını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca kurulan özel beden eğitimi tesisleri, kulüp ve derneklerini kapsar.
Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile yürürlüğe giren, 03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

Bakanlık :Gençlik ve Spor Bakanlığını,

Bakan :Gençlik ve Spor Bakanını,

Genel Müdürlük :Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür :Spor Genel Müdürünü,

İl Başkanlığı :İl Valisini,

Federasyon :Türkiye Kick Boks Federasyonunu,

Federasyon Başkanı :Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu :Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu,

İl Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

Disiplin Kurulu :Türkiye Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulunu,

İlçe Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İlçe Müdürü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

Antrenör Talimatı :Türkiye Kick Boks Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatını,

Spor Dalı :Federasyon bünyesinde yer alan Kick Boks spor dalını,

Tesis :Gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kick Boks yapmak amacıyla açılan tüm kulüp, dernek, özel salon veya merkezleri,

Yeterlilik / Denetleme Komisyonu :Federasyon tarafından görevlendirilecek kişileri,

Antrenör :Spor Genel Müdürlüğünce veya Türkiye Kick Boks Federasyonunca verilmiş Kick Boks Antrenör Belgesine sahip eğitmeni veya Federasyonca isimlendirilen diğer eğitici belgesine sahip olan kişiyi,

Sporcu :Spor salonunda Kick Boks çalışmalarına katılacak olan Kick Boks Lisansına sahip kişileri,

Yeterlilik Belgesi :Spor salonunda Federasyonla ilgili Kick Boks Spor Branşı çalışması yapılabilmesi için Federasyonca verilen onaylı belgeyi,

Talimat :Spor Tesisleri Yeterlilik Talimatını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Yeterlilik Belgesi

Madde - 5

Özel beden eğitimi salonları, kulüp ve dernekleri; Kick Boks branşında çalışma yapabilmek için Federasyondan “Yeterlilik Belgesi ” almak zorundadırlar. Federasyon Başkanlığınca oluşturulacak Komisyonlar tarafından bu Talimatta belirtilen kriterler dahilinde verilir.
Gerçek ve Tüzel Kişilerden Yeterlilik Belgesi İçin İstenilen Belgeler

Madde – 6

Spor Genel Müdürlüğü Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin Spor Tesisleri açılabilmesi için gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgelere ilaveten tesiste Kick Boks spor branşının yapılabilmesi için istenilen belgeler.

 1. Bulunduğu sınıflandırma grubundaki ilk defa açılacak tesisler için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek Yeterlilik Belgesi ücreti Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,

 2. Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu (Ek - 1),

 3. O yıla ait vizeli, en az 2. Kademe Kick Boks Antrenör Belgesi,

 4. Antrenörle yapılan en az bir yıllık Noter onaylı sözleşme,

 5. Kişi mali sorumluluk sigortası,

 6. Spor salonunun onaylı 1/100 veya 1/50 ölçekli planı,

 7. Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge,

 8. Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir örneği,

 9. Spor Salonunun bulunduğu dış mekan ve iç mekanın fotoğrafları ( en az 5 adet ) kulüp kaşeli dosyaya eklenmelidir,


Belgeler 2’şer adet olarak düzenlenerek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla Federasyona gönderilir.
Gerçek ve Tüzel Kişilerden Yeterlilik Belgesi Vizesi İçin İstenilen Belgeler

Madde – 7

 1. Talimat yayınlandıktan sonra her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek olan vize ücretinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,

 2. Federasyonca o yıl için vizesi yapılmış sözleşmeli antrenörün Noter onaylı sözleşmesi,

 3. Vize Başvuru Formu (Ek-1)


Yeterlilik Belgesi Alma Başvuru Süresi ve Yeterlilik Belgesinin Verilmesi

Madde - 8

 1. Yeterlilik Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; Yeterlilik Belgesini alabilmek için bu talimatın 6. Maddesinde Federasyonca belirlenmiş olan belgeleri hazırladıktan sonra tesis donanımlarını da hazırlayıp, denetleme ve yeterlilik belgesi isteklerini yeterlilik belgesi başvuru formu ( Ek-1) ile Federasyona başvururlar.

 2. Gerçek veya tüzel kişilerin Kick Boks branşında çalışmalara başlayabilmeleri için bu Talimatta belirtilen belgeleri Federasyona vermelerinden sonra, spor tesisi denetleme komisyonunca yerinde incelenir.

 3. Denetleme Komisyonunca Tesisin gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair denetleme formu (Ek-2) tanzim edilir.

 4. Spor tesisinin bu Talimat İlkelerine uygun görülmesi durumunda başvuru sahibinden alınan belgeler 2 dosya olarak hazırlanır. Dosyalardan biri Federasyonda, biri spor tesisinde kalır.

 5. Yeterlilik Belgesi düzenlendikten sonra Federasyon Başkanlığının onayına sunulur. Onaylanan Federasyon Yeterlilik Belgesi, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. (EK-3)

 6. Yeterlilik Belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak BİR YIL için geçerlidir.

 7. Ödentilerini yapmamış ve yeterlilik belgesini almamış spor tesisleri; Federasyonun branşlarıyla ilgili hiçbir çalışma yapamazlar.

 8. Spor tesisleri başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yeterlilik belgesi başvurusunda bulunmak ve bütün işlemleri eksiksiz yapmak zorundadırlar.

 9. İşletmecinin, tesisi işletmekten vazgeçmesi durumunda, Federasyona yapılan yıllık ücretler iade edilmez.

 10. Bu talimatın yayınlanmasından sonra verilen süre içerisinde Federasyondan Yeterlilik Belgesi almayan veya yıllık vizesini yaptırmayan spor tesislerinin sporcularının kuşak sınavları Federasyon kulüp bilgi sistemine işlenmeyecektir.


Yeterlilik Belgesi / Vize ve Belge Yenileme Ücreti

Madde - 9

Bu talimat kapsamında Yeterlilik Belgesi / Vize ve belge yenileme ücreti miktarı her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin Tanımlanması ve İşleyişi İle İlgili Hükümler
Spor Tesisi Nitelikleri ve Ölçüleri

Madde - 10

Sportif çalışmaların yapılacağı tesislerde kullanılacak alanların Federasyonca belirlenen ölçülerde olması zorunludur.
Teknik Kriterler:

 1. Kick Boks Çalışma Alanı En Az 50 m2 olmalıdır.

 2. Çalışma Alanı Tavan Yüksekliği En az 2.20 m olmalıdır.

 3. En Az Bir Adet Erkek Soyunma Odası olmalıdır.

 4. En Az Bir Adet Bayan Soyunma Odası olmalıdır.

 5. Her bir Soyunma Odasında En Az Bir Adet Sıcak Su Duş Tesisatı, Bir Adet Tuvalet bulunmalıdır.

 6. Erkek ve Bayan Soyunma Odalarında Yeteri Miktarda Dolap / Askı - Oturma grubu bulunmalıdır.

 7. Spor Tesisi Isıtma Sistemi (Kombi /Merkezi/Elektrik) ve yeterli aydınlatma sistemi olmalıdır.

 8. Salonda yeterli Havalandırma için Aspiratör - Vantilatör Ekipmanları bulunmalıdır.

 9. Çalışma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin keskin kenarları ve sivri uçları darbeyi emici yumuşak malzemelerle kaplanmış olmalıdır.

 10. Kick Boks yapılacak zeminin Tatami ve benzeri kaplamalarla, diğer zeminlerin ise halı, parke, seramik ve benzeri maddelerle kaplanmış olması gerekmektedir.

 11. Tesis içerisinde Müracaat Yeri, Bekleme/Dinlenme Alanı bulunmalıdır.

 12. Salonda Ring kullanılıyorsa etrafı koruma halatları ile çevrilmiş olmalıdır.

 13. Çalışma alanında sporcular için Kum Torbası, Darbe Yastığı, Kask, Eldiven, Lapa vb çalışma malzemeleri bulundurulmalıdır.

 14. Spor tesisinin bütün birimleri genel sağlığa uygun koşullar taşımalıdır.

 15. Spor tesisinde spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısı 18 santigrat derecenin altına düşmemelidir.

 16. Federasyona ait duyuruların asılacağı bir pano herkesin görebileceği bir yere asılmış olmalı, Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Federasyon Bayrağı herkesin görebileceği bir yere asılmalıdır.

 17. Tesisin uygun bir duvarı yeterli ölçülerde ayna ile kaplanmış olmalıdır.

 18. Uygun ve yeterli düzeyde müzik sistemi kurulmuş olmalıdır.


Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri

Madde – 10

 1. En az 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli bir antrenör bulundurmak zorunludur.

 2. İşverenle Antrenör arasında yapılan Noter onaylı sözleşme en az 1 yıllık olarak yapılır ve sözleşme bitiminde yenilenir.

 3. Antrenör belgesi, tesiste herkesin görebileceği yere asılır.

 4. Yıl içinde; Antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini sonlandıran spor tesisleri, 15 gün içerisinde vizeli bir antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin bir örneğini federasyona bildirmek zorundadır.

 5. Spor tesisleri bünyesinde çalışacak Antrenörlerin, Antrenör Talimatındaki koşulları taşıması zorunludur. Antrenör Talimatındaki kural ve koşullara aykırı Antrenör çalıştırdıkları tespit edilen tesislerin Yeterlilik Belgesi askıya alınır, Antrenörü de Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.

 6. Antrenörler; ikiden fazla spor tesisiyle sözleşme yapamazlar.

 7. Antrenörler her yıl sezon öncesinde Yönetim Kurulunca belirlenen Antrenör vize ücretini Federasyon Hesabına yatırmak veya federasyonca yapılacak gelişim seminerlerine katılmak zorundadırlar.

 8. Spor tesislerinde görev alacak sözleşmeli Antrenörlerin sözleşme süresince Sigortaları yapılmalıdır.


Sağlık Kuralları

Madde - 11

Spor tesisleri faaliyette bulundukları süre içerisinde sporcu ve çalışanlarının her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini almak zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Madde - 12

 1. Spor tesisleri, Federasyonca öngörülen ölçü ve esaslara uygun olup olmadıkları, Talimatta aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları, bu Talimatta belirtilen esaslara uyup uymadıkları genel ahlak kurallarına, Kick Boks branşının amacına ve kurallarına uygun faaliyet yapıp yapmadıkları konusunda Genel Müdürlüğün İlgili Birimlerince, Federasyon Başkanlığının görevlendirdiği Komisyon ve İl Müdürlüğünce her zaman denetlenebilir.

 2. Spor tesisi işletmecisi veya yetkilisi; denetleme anında denetleme görevlilerine yardımcı olmak zorundadır.

Denetleme Komisyonu

Madde - 13

Spor tesislerinin denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile Denetleme Komisyonu oluşturulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tesislerde Kayıt ve İşletimi
Tesislerden Yararlanacaklardan İstenilen Belgeler

Madde - 14

 1. Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı kayıt formu,

 2. Vizeli Sporcu Lisansı,

 3. TC Kimlik numarasının yer aldığı Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi,

 4. Tesis işletmeciliği tarafından istenilen sayıdaki vesikalık fotoğraf,Tesislerde Tutulacak Kayıt Defteri

Madde - 15

Spor tesisleri; spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin, adreslerinin ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı Kayıt Defteri/Bilgisayar kaydı tutmak zorundadırlar.
Spor Tesisinin Amaç Dışında Kullanılması

Madde - 16

Spor tesisi; tesis amacının ve açılış izninde belirtilen spor dallarının dışında hiçbir şekilde kullanılamaz.
Spor Tesisinin Çalışma Saatleri

Madde – 17

Spor Tesisi Belediye tarafından verilen iş yeri açma ruhsatında belirtilen zamanlarda açık bulunabilir.
Yarışma Düzenleme

Madde - 18

Spor tesislerince bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek özel yarışmalar için Türkiye Kick Boks Federasyonundan izin alınması zorunludur.
Sporculardan Alınacak Ödentiler ve Çalışanların Sosyal Hakları

Madde - 19

Spor dalında çalışan sporculardan alınacak ödenti tutarları tesis yönetimince belirlenir. Spor tesisinde görevli olarak çalışanların her türlü maaş, vergi ve sigorta ödentilerinin karşılanması, spor tesisi işletmecisinin sorumluluğundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırım İlkeleri
Yeterlilik Belgesinin Geçersiz Kılınması

Madde - 20

Spor Tesislerinde; Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile bu Talimat hükümlerine aykırı hususların tespit edilmesi halinde denetleme görevlilerince rapor tutulur ve işlem yapılması amacıyla ilgili makamlara gönderilir.
Spor Tesisinin Devri ve Adres Değişikliği

Madde - 21

 1. Spor tesisinin bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesinde; devir alacak kişi veya kuruluşlardan bu Talimatta belirtilen belgeler istenir. Bu tür devir işlemlerinde önceki Yeterlilik Belgesi geçersiz olup, yapılacak denetim sonucunda yeni Yeterlilik Belgesi devredilen tesis adına o yıl için ücretsiz olarak düzenlenir.

 2. Adres değişikliği durumunda; bu talimatta belirtilen hususlar dahilinde yapılacak denetim sonucunda tesisin uygun görülmesi halinde o yıl için istenilen Yeterlilik Belgesi ücreti ödenmek suretiyle Yeterlilik Belgesi düzenlenir.


YEDİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son İlkeler
Geçici Madde

Madde - 22

Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce Kick Boks branşında Yeterlilik Belgesi verilmiş olan spor tesisleri yürürlük tarihinden başlayarak, 6 ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerine getirerek Yeterlilik Belgelerini Vize yaptırmak üzere Federasyona başvurmak zorundadır.
Yürürlük

Madde - 23

Bu talimat; Spor Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Talimatta Yer Almayan Konular

Madde - 24

Bu Talimatta yer almayan konularda; Spor Genel Müdürlüğü Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürütme

Madde - 25

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

EK-1

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Özel Spor Salonları ve Merkezleri Yeterlilik Belgesi / Vize Başvuru Formu

SPOR SALONU VEYA SPOR MERKEZİNİN

Sınıfı
Spor Dalları
İli
Yetkili veya Sorumlu Kişiye Ait Fotoğraf

(tel zımba kullanmayınız, mühürlemeyiniz)

Tesisin Adı
Ticari Ünvanı
Adresi

Telefonu
E-Posta ve Web Adresi (İş yerinin)@

Yetkilisinin veya Sorumlusunun Adı Soyadı
T.C Kimlik Numarası
Adresi

Ev Telefonu
İş Telefonu
Cep Telefonu
E-Posta

@

YUKARIDA AÇIK BİLGİLERİ YER ALAN İŞLETMEMİZİN YILLIK DENETLENMESİNİN /VİZESİNİN YAPILMASINI VE YETERLİLİK BELGESİNİN TARAFIMIZA GÖNDERİLMESİNİ ARZ EDERİM.


YETKİLİ VEYA SORUMLU KİŞİNİN İMZASI


İŞLETMENİN/ KULÜP KAŞESİ

İŞLETMENİN/ KULÜP MÜHÜRÜEK-2

SPOR TESİSİNDE BULUNMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER


VAR


YOK

1- En Az 50 M2 Kick Boks Çalışma Alanı
 

2- En az 2.20 m Çalışma Alanı Tavan Yüksekliği
 

3- En Az Bir Adet Erkek Soyunma Odası
 

4- En Az Bir Adet Bayan Soyunma Odası
 

5- Her bir Soyunma Odasında En Az Bir Adet 1 Adet Sıcak Duş Tesisatı ve Bir Adet Tuvalet
 

6- Erkek Ve Bayan Soyunma Odasında Yeteri Miktarda Dolap/Askı - Oturak
 

7- Spor Tesisi Isıtma Sistemi ( Kombi /Merkezi/Elektrik ) ve yeterli aydınlatma sistemi
 

8- Salonda yeterli Havalandırma için Aspiratör- Vantilatör Ekipmanları
 

9- Çalışma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin keskin kenarları ve sivri uçlarının darbeyi emici yumuşak malzemelerle kaplanması
 

10- Salonunun Kick Boks yapılacak zeminin Tatami ve benzeri kaplamalarla, diğer zeminlerin ise halı, parke, seramik ve benzeri maddelerle kaplanmış olması
 

11- Tesis içerisinde Müracaat Yeri, Bekleme/Dinlenme Alanı
 

12- Ring kullanılıyorsa etrafında koruma halatları
 

13- Spor Tesisinin bütün birimleri genel sağlığa uygun koşulları14- Spor Tesisinde spor çalışmasının yapıldığı yerin 18 santigrat derecenin altına düşmemesi15- Federasyona ait duyuruların asılacağı bir pano herkesin görebileceği yere asılmış olmalı, Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, İstiklal Marşı, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi ve Federasyon Bayrağı herkesin göreceği bir yerde mi?16- Tesisin uygun bir duvarı yeterli ölçülerde ayna ile kaplanmış mı?17- Uygun ve yeterli düzeyde müzik sistemi kurulmuş mu?
 
SPOR TESİSİNDE BULUNMASI GEREKEN

İDARİ KRİTERLER


VAR


YOK

1- Salon sahibi gerçek Kişi ise En az 2. Kademe Antrenörlük belgesi, Antrenörün O yıl için Vizeli olması
 

2- Salon sahibi Tüzel Kişi ise Noter Onaylı En Az 2. Kademe Antrenör belgesine Sahip Çalışma Sözleşmesi ( Sözleşmesi Süresince Vizeli Olması )
 

3- Sözleşmeli Antrenör aynı il içerisinde en fazla iki farklı tesis de görev alabilir.
 

4- Sözleşme Aşamasında başlatılacak ve sözleşme süresince Devam edecek olan Antrenörün  Spor Salonu ile Yapılmış SGK Bildirgesi
 

EK - 3


ÖRNEKTİR
yeterlilik belgesi_06,02-01.jpg

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev