Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun
TYF ATLAMA TEKNİK KURUL TALİMATI

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun

oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Yüzme Federasyonu yetkili organlarını, idarî teşkilatını,

Federasyonun düzenlediği faaliyetlerde yer alan tüm spor kulüplerini ve spor elemanlarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi,14/7/2004

tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor

Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 30/05/2007 tarihli ve

26537 sayılı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan:

a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon: Türkiye Yüzme Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e) Atlama Teknik Kurul: Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunu,

f) Kurul Başkanı :Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla Teknik Kurulun

iletişimini sağlamak, Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen

üyeyi,

g) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) Spor Kulübü: Faaliyet gösteren Spor Kulübünü,

ı) Diğer Kurullar: Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve

Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları

i) Millî Takımlar: Tüm kategorilerdeki Atlama millî takımlarını,

j)Sporcu:Kulüplerin tüm sporcularını,

k)Antrenör:Antrenörlük sertifikasına sahip tüm Atlama antrenörlerini,

2

l) FINA: Uluslararası Yüzme Federasyonunu,

m) LEN: Avrupa Yüzme Federasyonu, ifade eder.

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER

Kuruluş

Madde 5- Teknik kurul;

1. En az ikinci kademe antrenör olmak.

2. En az 5 yıl faal kulüp antrenörlüğü veya en az 5 yıl muhtelif antrenörlük kademelerinde görev yapmış olma,

3. Yetiştirdiği sporcuların yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk 5 te sporcularının olması. ( Son2 yıl içerisinde)

4. Teknik Kurul da görev yapacak olan antrenörün bölgesel bazda yapılan Minikler

Şampiyonasında takımının en az ilk 4 te yer alması. ( Son 2 yıl içerisinde)

5. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde öğretim üyesi/görevlisi olma,

6. Millî takımlarda toplam en az 6 kere antrenörlük yapmış olma,

7. Sporculuk geçmişinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üçe girmiş olmak veya Milli Takımda yarışmış olmak.

şartlarından bir (1) tanesine sahip meslek mensupları arasından, Federasyon Başkanının sorumluluk verdiği yönetim kurulu üyesi tarafından Federasyon ile teknik Kurulun iletişimini sağlamak, kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen Kurul başkanının

Federasyon Başkanının görüşüne sunduğu en az 5, en fazla 11 üyeden oluşur. Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI

Madde 6- Teknik Kurul kararlarını yönetim kuruluna önerir.

6.1. Teknik Kurul toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı veya Teknik Kuruldan sorumlu yönetim kurulu üyesi gerekli gördüğünde Teknik Kurul toplantılarına katılır.

Federasyon Başkanı katıldığı toplantıda kurula başkanlık yapar.

6.1.2. Teknik Kurul kendi arasında kurulun işleyişini düzenlemek amacıyla ikinci başkan ve kurul sekreteri seçebilir. Yapılan seçimin sonucu Federasyon Başkanı’nın onayına sunulur.

6.2. Teknik Kurul görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla toplanır. Her toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.

3

6.2.1. Teknik kurul yıllık faaliyet programı hazırlar, iştirak edil inecek ulusal ve uluslararası yarışmaları saptar, faaliyet programında yer alan yarışma programlarını, koşullarını düzenler.

6.3. Kurul, Federasyon Başkanının ve/veya yönetim kurulunun talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurul başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

6.4. Üyeliğin Düşmesi;

6.4.1 Mazeretsiz olarak 3, her ne sebeple olursa olsun yılda 4 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.

6.4.2. Kurul tarafından görevlendirilen üyeler istenen çalışmayı yapmazsa, kurul üyeliği düşer.

6.5. Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında toplantının yapıldığı il dışından gelenlerin kanuni harcırahları ve seyahat giderleri Federasyonca ödenir.

6.6. Çalışma ve Toplantıların Kaydedilmesi

6.6.1. Teknik Kurul, Federasyon tarafından istenen teknik çalışmaları kendisine verilen süre içinde tamamlayarak rapor hâlinde Federasyona sunar.

6.6.1.1. Teknik Kuruldan istenen teknik çalışmaların Kurul üyelerine dağıtımını Kurul başkanı yapar.

6.6.2. Teknik Kurul, kararlarını Teknik Kurul Karar Defterine yazarak imza altına alır.

6.6.2.1. Teknik Kurul, kararlarını her toplantıyı takip eden 1 hafta içinde periyodik, Karar Defterini ise istendiğinde Federasyon Başkanına iletir.

6.6.2.2. Karar Defterinin tutulması ve düzeninden Teknik Kurul başkanının belirleyeceği üye sorumludur.

6.7. Teknik Kurul, ihtiyaç duyduğu ekipman, kitap, kaset, CD, bilgi ve belgeler için

Federasyona gerekçeli bir yazı ile başvurur. Uygun bulunan ihtiyaçlar zamanı içinde

Federasyon sekretaryası tarafından tedarik edilerek Teknik Kurula iletilir.

6.8. Teknik Kurul, Başkanın onayı ile çalışmalarını daha dinamik yürütmek amacıyla görev tanımları açık yapılmış alt kurullar oluşturabilir.

6.9.1. Teknik Kurul Salt çoğunluk ile toplanır. Salt çoğunlukla karar verir. Teknik

Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde toplantıya ikinci başkan başkanlık

eder. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift oy sayılır.

6.9.2. Teknik Kurul Yarışma Kurallarının belirlenmesinde ve kuralların

değiştirilmesinde: Milli takıma seçme kriterlerinin belirlenmesinde ve

değiştirilmesinde: Faaliyet Programının düzenlenmesinde ve değiştirilmesinde ve

ikinci başkan seçiminde teknik kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

4

GÖREV VE YETKİLER

Madde 7- Teknik Kurul, çalışmalarında bu Talimata uygun olarak, Yönetim Kurulunun

belirleyeceği ilkeler içinde ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunulmak üzere aşağıda belirtilen konularda kararlar alır.

7.1. Millî Takımlarımızı uluslararası başarı__________ya taşıyacak antrenör profillerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak; millî takım antrenörlerinin nitelik ve ödevlerini tanımlamak,

7.2.1. Uzun, Olimpik, orta ve kısa vadeli yarışma, kamp ve organizasyonları içeren faaliyet programları düzenlemek ve bunların uyumlu yapılmasını sağlamak.

7.2.2. Alt yapı atlama sporcularının yarışma programlarını ve yarışma esaslarını düzenlemek.

7.2.3. Altyapı çalışmamalarını destekleyici, atlamanın yaygınlaşmasını sağlayıcı çeşitli

organizasyonlar düzenlemek.

7.2.4. Çeşitli Milli takımlarda yer alacak atlayıcıların saptanmasında o turnuvanın esaslarına uygun temsil yeteneğini oluşturacak atlayıcıların kriterlerini saptamak.

7.2.5. Çeşitli yaş gruplarındaki atlayıcılara yönelik test ve ölçüm metotları saptamak ve uygulamak.

7.2.6. Milli takımlarda yer alan atlayıcıların katılacakları turnuvalar için gerekli kamp,

diyetisyen, masör, v.b. ihtiyaçlarını saptamak ve tedarik etmek.

7.3. Millî Takımların elde ettiği geçmiş başarıların devamlılığını sağlayacak ve gelişen, değişen sistemleri takip edip yayımlayarak çağa uygun yapılanma ve antrenman sistematiği planlamak,

7.3.1. Millî takım antrenörlerinin antrenman sistemini inceleyerek gerekli düzenlemelerin yapılması için raporlar hazırlamak,

7.3.2. Millî takım antrenman planlamalarını inceleyerek antrenman bilimi esasları açısından değerlendiren raporlar hazırlamak,

7.3.2.1. İhtiyaç duyulması hâlinde millî takım antrenörlerinin görüşlerini almak üzere

Federasyon Başkanının onayı ile toplantılarına davet etmek.

7.3.2.1.1. Teknik Kurul toplantılarına Federasyon Başkanının onayı ile davet edilen millî takım antrenörleri, anılan toplantıya çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak katılmak zorundadırlar.

7.3.2.2. Millî takım antrenörüyle yaptığı görüşmenin tutanaklarını ve Kurul değerlendirmesini içeren bir raporu toplantıyı takip eden 1 hafta içinde Federasyona sunmak.

7.3.3. Millî takım müsabaka, turnuva ve/veya şampiyonaları sonrasında detaylı ve gerekçeli sonuç değerlendirme raporları hazırlamak,

7.4. Atlayıcı – antrenör kalitesini yükseltmeye yönelik öneriler getirmek, projeler geliştirmek, seminerler planlamak,

5

7.5. Eğitim Kuruluyla işbirliği yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek amacı ile karşılıklı olarak

toplantılara dahil olmak; Eğitim Kurulunun atlama sporunun yaygınlaştırma çalışmalarına yardımcı olmak,

7.5.1. Eğitim Kurulunun koordinasyonunda; atlama sporunun kulüp altyapılarında ve

okullarda yaygınlaşması için öneriler getirmek, projeler üretmek ve bunların hayata

geçmesi için Eğitim Kurulu tarafından belirlenmiş görevlilerin ihtiyaç duyduğu teknik

desteği sağlamak,

7.5.2. Atlama sporunun kategorik gelişimi için yeni oluşumlar, organizasyon ve faaliyetler planlamak,

7.6. Tüm millî takım atlama kadrolarını incelemek; Kurulda, herhangi bir kategoride

herhangi bir millî takıma çağırılan atlayıcılardan iyilerinin dışarıda kalmış olduğu kanaati hakimse durumu derhâl yazı ile Federasyona bildirmek,

7.7. Millî Takımlara Federasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uyan özel

müsabaka ve turnuvalar önermek,

7.8. Hedeflenen başarıya erişme yolunda millî takımlara teknik destek sağlamak; millî

takım antrenörlerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi, donanım ve istihbaratı vermek; bilgiye ulaşma organizasyonu yapmak, yurt dışı eğitim programları saptamak, katılacak antrenörleri ve antrenör yardımcılarını belirlemek.

7.9. Millî Takımlara kaynak teşkil eden yarış ve kategorileri gözlemleyerek analiz etmek; çıkan değer ve sonuçları millî takım antrenörlerine ulaştırmak,

7.10. Millî takımlar arasındaki kategorik bütünlüğü sağlayacak; kategoriler arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek formüller geliştirip önermek,

7.11. Uluslar arası yarışmalarda görev alacak antrenörlerin, o turnuvada yer alan sporcuların antrenörleri içlerinden nicelik ve nitelik yönünden belirlemesini yapar.

7.11.1. Uluslar arası yarışmalarda görev alacak yardımcı antrenör, masör ve masöz listelerini hazırlar. Bu listelerin içerisinden nitelik ve nicelik yönünden uygun görünenleri bu turnuvaya verir.

GÖREV SÜRESİ

Madde 8- Teknik Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Federasyon başkanı bu süre zarfında herhangi bir sebeple görevinden ayrılırsa Teknik Kurulun görev süresi de sona erer.

8.1. Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.

6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconTÜRKİye yüzme federasyonu atlama dali hakem

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconTÜRKİye yüzme federasyonu

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconKapsam Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Kürek Federasyonu Hukuk Kurulunun...

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconBu Talimatın amacı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna...

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconBu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconBu Talimatın amacı

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconBu Talimatın amacı, buz pateni yarışmalarını yönetecek hakemlerle...

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconBu Talimatın amacı Yapı Malz. Laboratuvarı’nda bulunan Betoniyer...

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun icon1 Bu Talimatın amacı; judo müsabakalarında organizasyon sorumluluğunu...

Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun iconSualtı Ragbisi Büyükler Türkiye Şampiyonası Gençlik Hizmetleri ve...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev