Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa9/27
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

İvedi durumlarda hizmet alımı


MADDE 20- (1) Açık ihale veya pazarlık usulü ihalelerde istekli çıkmaması ya da teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmemesi veya uygun görülmesine rağmen ihale yetkilisince kabul edilmemesi ile ivedi durumlarda posta taşıma hizmetinin aksamamasını teminen gerekçesi belirtilmek ve Başkanlıktan yetki alınmak kaydıyla;

a) Yaklaşık maliyeti 100.000 TL’ye (yüzbin) kadar olan posta hatları, ihaleye çıkılmaksızın 21 inci maddeye göre doğrudan temin yoluyla hizmet alımı yapılabilir.

b) Yaklaşık maliyeti 100.000 TL’nin (yüzbin) üzerinde olan posta hatları, en az 5 (beş) gün süreyle 11 inci maddenin 1 inci fıkrası (ç) bendine göre askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilerek pazarlık usulü ihale edilir.

Doğrudan temin


MADDE 21- (1) Aşağıda belirtilen durumların her hangi birinde, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırması yapılarak doğrudan temin yoluyla posta taşınmasına ilişkin hizmet alımı yapılabilir.

a) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti 100.000 TL’ye (yüzbin) kadar olanlar,

b) Hizmetin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin hizmet ile ilgili bir hakka sahip olması,

ç) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması üzerine hizmet alımının ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve 20 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen gerekçelerle ihalenin yapılamaması,

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan durumlarda, fiyat ve diğer hususlarda karşılıklı hizmet alım şartları görüşülerek mutabakat sağlanması halinde ihale yetkilisinin onayı ile alım yapılabilir.

İhalenin onaylanması ve tebliği


MADDE 22- (1) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda ihalenin tarihi ve kayıt numarası (İKN), isteklilerin adları ve/veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin hangi istekli üzerine bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli belirtilir. İhalenin iptalinin uygun olacağı yönünde verilecek kararların gerekçesi ayrıntılı olarak ifade edilir.

(2) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelerden yasaklı olup olmadığı araştırılarak buna ilişkin belge (Yasaklı Teyit Belgesi) ihale kararına eklenir.

(3) Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, 10 gün içerisinde ihale kararını onaylar veya uygun görmediği takdirde yeniden değerlendirilmek üzere ihale komisyonuna iade edebilir. İhale komisyonu ihale yetkilisinin iade gerekçesini dikkate alarak yeniden değerlendirme yapar. Karar yeniden ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi kararı onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. Şirket yaklaşık maliyetin altında olsa dahi teklifleri kabul etmeme yetkisine sahiptir.

(4) İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma haberli kayıtlı gönderi ile tebligat adresine postalanmak veya isteklinin kabul etmesi halinde faks veya kayıtlı elektronik posta yoluyla bildirilir. Bildirim yazısında ihaleden elenen isteklinin elenme gerekçeleri belirtilir. Bildirimler kayıtlı gönderi ile yapılmışsa teslim tarihi isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Faks veya kayıtlı elektronik posta yoluyla bildirimlerde aynı gün tebliğ tarihi sayılır.

İhale onayındaki yetki limitleri


MADDE 23- (1) Açık ihale veya pazarlık usulü ihalelerde taahhüt süresi ne olursa olsun en avantajlı teklifin aylık bedeli 15.000.-TL’yi geçmeyen posta hattı ihalelerini onaylamaya veya iptal etmeye Başmüdür yetkilidir.

(2) Aylık ihale bedeli 15.000.-TL’yi geçen posta hattı ihalelerini onaylamaya veya iptal etmeye Başkanlık yetkilidir.

(3) İhale sonucunda en avantajlı ikinci teklifi sahibi ile sözleşme yapılmak durumunda kalınması halinde yukarıdaki yetki limitleri dahilinde hareket edilir.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev