Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa8/27
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Açık ihale usulünde indirim


MADDE 18- (1) Usulüne uygun olarak, teklifler açılıp, en düşük teklif belirlendikten sonra;

a) Oturum kapatılmadan en düşük teklifi veren istekli dahil komisyon huzurunda bulunan isteklilere (Komisyon huzurunda hazır bulunmayanların sonradan yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez) en düşük teklif üzerinden indirim taleplerinin olup olmadığı sorulur.

b) İndirim talebinde bulunan olursa teklif edilen en düşük bedel üzerinden indirim turlarına başlanılır.

c) İhale sırasında yapılan indirim teklifleri ihale komisyonunca bir tutanakla tespit olunur ve indirimde bulunan isteklilere imzalatılır, ayrıca düzenlenecek komisyon raporunda belirtilir.

ç) İlk turda yapılacak indirim, teklif edilen en düşük bedelin bir aylık tutarının % 2’ sinden (yüzde iki) aşağı olamaz. İlk turdan sonra dördüncü tura kadar indirimler en az 10 TL ve katları şeklinde yapılır.

d) Dördüncü turda ise yazılı olarak son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.

e) Adına ihale bırakılan istekli taahhüdünden vazgeçerse, geçici teminatı geri verilmeyerek şirkete gelir kaydedilir.

f) Oturum kapatıldıktan sonra yapılacak arttırma ve eksiltme teklifleri kabul edilmez.

g) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği takdirde ticaret veya sanayi odası kayıt tarihi eski olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilir.

ğ) Başlangıçta ihaleye iştirak etmemiş veya iştirak etmiş ancak indirim turlarına katılmamış isteklilerin sonradan yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez.

h) Üzerine ihale bırakılan istekli, ihalenin onaylanmaması halinde teklif mektubu ve dilekçesi hariç diğer belgeler ile teminatın iadesinden başka hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Pazarlık usulü ihale


MADDE 19- (1) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti toplamı doğrudan temin limitini aşan ve 500.000 Türk Lirasına (Beşyüzbin) kadar olan posta hattı ihaleleri, pazarlık usulü açık eksiltme ile yapılır. İlgili posta hattının yaklaşık maliyeti doğrudan temin limiti kapsamında kalsa dahi, ihale yetkilisinin uygun görmesi durumunda pazarlık usulü hizmet alımı yapılabilir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ilan, bu Yönergenin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre yapılır.

(3) İstekliler, teklif mektubu hariç ihale dokümanında istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar verir. İhale saatinde hazır bulunan istekliler ihale komisyonu huzuruna alınır, ihale sonuçlanıncaya kadar ara verilmez.

(4) 17 inci madde hükümleri dikkate alınarak belgeler kontrol edilir. Tamamlattırılamayacak türden belgesi noksan istekliler ihale dışı bırakılır. Belgeleri tamam olan ve/veya tamamlattırılabilecek türden belgesi bulunan istekliler tespit edilerek, aylık ve taahhüt süresinin tamamı için KDV hariç fiyat teklifleri yazılı olarak istenir. Alınan tekliflerin geçici teminat tutarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir, geçici teminatı yetersiz olan istekliler ihale dışı bırakılır.

(5) Tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin, kendi isteği ile pazarlık aşamasından önce ihaleden çekildiklerini beyan etmeleri durumunda geçici teminatları iade edilir, pazarlığa katılmaları halinde ise üzerlerine ihale bırakılsın ya da bırakılmasın verilen süre içerisinde eksiklikleri gidermedikleri takdirde geçici teminatları şirkete gelir kaydedilir.

(6) İhale komisyonu huzurunda isteklilerden alınan yazılı tekliflerden en düşük teklif üzerinden sözlü olarak üç tur açık eksiltme yapılır. Yapılacak eksiltmeler en az 10 TL ve katları şeklinde olmalıdır. Dördüncü turda ise son teklifler yazılı olarak alınarak, eksiltmenin her aşamasında teklif edilen fiyatlar tutanağa yazılır. Tutanak, komisyon üyeleri ve istekliler tarafından imzalanır. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren ile en avantajlı ikinci teklifi veren istekliler tespit edilir ve ihale sonuçlandırılır. Hazır bulunmayanlar hiçbir hak iddia edemez.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev