Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa7/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi


MADDE 17- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzalı ise açılır. Teklif sahipleri veya yetkili temsilcilerinin ihale salonunda hazır bulunmaları istenir.

(2) Açılan teklif zarfları içinde, isteklilere ait tüm belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanır. İsteklilere ait tüm belgelerin ayrıntılı incelemesine geçilir, varsa net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenir.

(3) Tamamlattırılamayacak türden eksik bilgi ve belgesi olan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada, incelenen belgelerden teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç eksiklik görülen ve tamamlattırılabilecek türden olan belgeler istekli veya yetkili temsilcisi tarafından komisyon huzurunda verilmesi halinde kabul edilir. Verilmemesi halinde 2 iş gününden az olmamak üzere bir süre verilerek yüklenicilere yazılı olarak bildirilir ve bu husus ihale komisyonu tutanağında belirtilir. Oturuma ara vermeden 18 inci maddeye göre indirim turlarına geçilir.

4) İndirim turlarında;

a) Tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin indirim turlarına katılmamaları veya tamamlayamayacağını yazılı olarak beyan etmeleri halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

b) Tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin indirim turlarına katılmaları halinde üzerlerine ihale bırakılsın ya da bırakılmasın verilen süre içerisinde eksiklikleri gidermeyenlerin geçici teminatları şirkete gelir kaydedilir.

c) İndirim turlarına katılım olmaması halinde; üzerine ihale kalan isteklinin tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olması ve verilen süre içerisinde eksiklikleri gidermemesi durumunda geçici teminatı şirkete gelir kaydedilir ve Şirketin de uygun görmesi halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli üzerine ihale bırakılır. İkinci isteklinin, tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olması halinde tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 2 iş gününden az olmamak üzere bir süre verilerek tamamlattırılması istenir. Verilen süre içerisinde ikinci isteklinin de eksiklikleri gidermemesi durumunda geçici teminatı şirkete gelir kaydedilir.

(5) İndirim turlarından sonra geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinin birine veya birkaçına göre yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale sonuçlandırılabilir. Buna rağmen tekliflerin yüksek olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu ihaleyi sonuçlandırmak veya iptal edilmesi yönünde görüş bildirme hakkına sahiptir.

(6) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren birinci ve ikinci istekli tespit edilerek birinci istekli üzerinde ihale bırakılır,

(7) Münhasıran posta taşıma şartlı olarak yapılan ihaleler ile yük ve yolcu taşıma müsaadeli olarak yapılan posta hattı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmaz.

(8) Döviz bazındaki fiyata ilişkin teklifler ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.

(9) İhale yetkilisi, ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev