Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa6/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Teminat


MADDE 12- (1) Posta taşıma işi; belediye, özel idare, iktisadi devlet teşekkülü, köy tüzel kişiliği gibi kamu tüzel kişileriyle yapılırsa, bu Kamu Kuruluşlarından teminat aranmaz.

(2) Geçici teminat: İstekli tarafından teklif edilen aylık bedel ile taahhüt süresini kapsayan ay sayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarının (KDV hariç) % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek miktardır. Geçici teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde, ihale tarihinden itibaren en az 60 günlük süreyi kapsaması gerekmektedir.

(3) Kesin Teminat: Uzatma süresi hariç olmak üzere taahhüt süresini kapsayan toplam ihale bedelinin (KDV hariç) en az % 6 (yüzde altı) sıdır. Kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde sözleşme süresi ve sözleşme süresine ilaveten 180 günlük süreyi kapsaması gerekmektedir.

(4) Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.

Ancak, aylık sözleşme bedeli 8.000. TL’nin altında olan yüklenicilerden, akaryakıt fiyat farkı ödemesinden dolayı ek kesin teminat alınmaz.

(5) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(6) Geçici ya da kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde veren kuruluştan teyit ettirilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler


MADDE 13- (1) Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

Alınabilir.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen senet veya belgelerden, nominal değerine faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının, PTT’ye muhatap olması, Türkçe yazılması, hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehdarın ad/soyadı, tüzel kişi olması halinde ise ticaret unvanının yer alması zorunludur.

(5) Teminat mektupları ile teklif mektuplarındaki para birimi aynı para biriminden olmalıdır.

Teminatın ve diğer belgelerin verilme yeri


MADDE 14- (1) İhaleye katılacak istekliler tarafından hazırlanan belgelerin tamamı, isteklilerce ihale ilanında belirtilen gün ve saate kadar ihale komisyonuna veya Başmüdürlükçe gösterilen PTT Merkezine teslim edilir. Ancak, teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Teminat paralarıyla, para niteliğindeki evrakın ihaleye girecekler tarafından doğrudan PTT veznelerine makbuz karşılığı yatırılması gerekir.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi, toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından da karşılanabilir.

Açık ihale usulü


MADDE 15- (1) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti toplam 500.000 Türk Lirasını (Beşyüzbin) aşan posta hattı ihaleleri, açık ihale usulü ile yapılır. İlk ilana istinaden istekli çıkmadığı ve/veya uygun bedelle istekli bulunamadığı takdirde ihale hakkında 19 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Teklif mektuplarının hazırlanması ve sunulması


MADDE 16- (1) Açık ihale yoluyla ihalesi yapılacak olan posta hattı için teklifler aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmakla birlikte teklif mektuplarının;

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin KDV hariç olarak rakam ve yazı ile yazılması,

ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

d) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

Gerekir.

(2) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

(3) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından bu maddede belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi talepler kabul edilmez. Ancak teklif mektubunda rakam ve yazı ile belirtilen bedel arasında farklılık veya anlaşılmasında tereddüt hasıl olursa yazı ile belirtilen bedel esas alınır, yazı ile belirtilen bedel anlaşılamıyorsa teklif değerlendirme dışı bırakılır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli:

a) İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.

b) İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi bulunmalıdır. İhale komisyonu muhatap alınarak zarfın hangi posta hattı ihalesine ait olduğu açıkça yazılmalıdır.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler alma haberli posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Gecikmeli alınmış tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve postadaki gecikmeler mazeret kabul edilmez.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

d) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

e) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde fiyata ilişkin teklif mektubu yeterlik alan isteklilerden sonradan isteneceğinden teklif zarfı içine konulmaz.

f) İstekliler, PTT’ce istenilen belgelerin aslını veremedikleri takdirde aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini verebilirler. Ancak, 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

(5) Yetkili mercilerin web sayfalarından temin edilen ve Kamu İhale Mevzuatında belge olarak kabul edileceği belirtilen çıktıların isteklilerce sunulması halinde PTT tarafından teyidi sağlanmak suretiyle belge olarak kabul edilir.

(6) İhale dokümanına itiraz:

İtiraz başvurusu, ihale dokümanı satın alan aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan birime yapılır. İtirazın geçerli olabilmesi için başvuranın, yetkili olduğunu gösterir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin itiraz başvuru dilekçesine eklemesi gerekir. İhale dokümanı ile ilgili itiraz başvuruları ihale gününden en az üç gün önce yapılır. Ancak, değerlendirme sonucunda ilanda veya yazılı duyuruda belirtilen ihaleye başvuru süresinin uzatılması gerekirse bu durum aday veya isteklilere duyurulur. Başvuru sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz başvurusu değerlendirilmez. Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. İhale yetkilisi bizzat yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Karar, ihale dokümanında değişiklik yapılmasını gerektiriyor ise yapılan değişiklik tüm isteklilere, değişiklik getirmiyor ise sadece başvuru sahibine bildirilir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev