Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa5/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

İhale ilanı


MADDE 11- (1) İlanın verileceği yerler:

a) İhale usullerinde ilk ihalenin ilan süresi 10 (on) gündür. İhalenin özelliğine veya yapılacağı yere göre ihale yetkilisinin onayı ile bu süre 30 (otuz) güne kadar çıkartılabilir.

b) Taahhüt süresinin tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık maliyeti 500.000 Türk Lirasını (Beşyüzbin) aşan ihaleler, Resmi Gazete hariç yerel veya ulusal gazetelerin birinde, bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

c) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti 500.000 Türk Lirasına (Beşyüzbin) kadar olan posta hattı ihaleleri yerel, ulusal ve Resmi Gazetede ilan edilmez. İhaleyi yapan Başmüdürlükte ve civar PTT işyeri binalarının uygun yerlerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, ihale yapılan Başmüdürlüğün bulunduğu yer ile civar şehir ve kasabalardaki taşıma işleriyle uğraşan kişi ve kuruluşlar ile daha önce posta hattı ihalelerine iştirak etmiş olanlar yazılı haberdar edilir. PTT işyerlerinde askıya çıkarılmak suretiyle ve belediye aracılığı ile (hoparlör, ilan panosu) yapılan ihale ilan ve duyurularının; Başmüdürlük ve güzergah işyerlerinde ilanın yapıldığı yer yetkililerinin de imzalarını içerecek şekilde, ilanın başlangıç (askıya çıkarılması) ve bitiş tarihleri ile asılı kaldığı süreyi gösterir bir tutanak tanzim edilir. Tutanağın, Başmüdürlüğe gönderilmesi ve ihale dosyasında muhafaza edilmesi gerekir.

ç) Pazarlık usulü ihalelerde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre askıya çıkılmak suretiyle ihale ilanına çıkılır, ihale ilanı 10 (on) gün süreyle askıda kalır.

d) Aynı yerde birden fazla yerel gazete çıkıyorsa gazetenin tespitine ilişkin gerekçe belirlenmek suretiyle uygun görülen gazetede ilan yapılır.

e) Açık ihale usulü yapılacak posta ihalelerine ait gazete ilanlarının fazla ilan ücreti ödenmemesi için bir başlık altında ve mümkün olduğunca küçük harflerle yapılması gerekir.

f) Açık ihale sonucu istekli bulunamaz ise pazarlık usulü ihaleye geçilir ve yeniden gazete ilanı verilmez. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre işlem yapılır.

g) Açık ihale ya da pazarlık usulü ihale edilecek tüm posta hatlarının ilanı her durumda Şirketin internet sayfasında duyurulur.

ğ) Bu maddede belirtilen durumlarda, ihale ilanının bir örneği posta hattı güzergahında bulunan işyerlerine de gönderilerek askıya çıkarılır.

(2) İlanda belirtilecek hususlar:

a) Şirketin, adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası,

b) İhalenin adı, türü ve niteliği,

c) İhaleye çıkarılan posta hattında hangi işyerleri arasında posta taşıttırılacağı,

ç) Haftalık sefer sayısı, (Güzergahta bulunan işyerleri itibariyle farklı sefer sayısı uygulanacaksa bu işyerleri ve haftalık sefer sayısı belirtilir)

d) Hizmet alımı suretiyle posta taşıma işinde istenen taşıtın sayısı, cinsi, modeli ile araçların şartnameye uygun olması gerektiği,

e) İstenen aracın asgari istiap haddi ve 1 ton ve üzeri araçlar için metreküp cinsinden hacmi,

f) Sözleşme ve Şartnamenin satış yeri ve bedeli ile satış makbuzunun istenen belgeler arasında bulundurma zorunluluğu,

g) Geçici teminatın hesaplama yöntemi ve yatırılacağı yer,

ğ) İhalenin “açık ihale” veya “pazarlık usulü açık eksiltme” usulüyle mi yapılacağı,

h) Tekliflerin en geç hangi gün/saate kadar ve nereye verileceği,

ı) İhalenin hangi tarih, saat ve nerede yapılacağı, ihaleye katılabilme şartları ile istenilen belgelerin sözleşme ve şartnamede belirtildiği,

i) Başkanlıktan yetki alınmış olması şartıyla, hidrolik lift kapak, araçlarda taşıyıcı bulundurulması, taşıt giydirme, ışıklı levha vb. özel şartların neler olduğu,

j) İşin hangi tarihler arasında yaptırılacağı,

k) Posta hattının “Münhasıran posta taşıma şartlı” ya da “yük ve/veya yolcu taşınma müsaadeli” mi olduğu

l) Kamu İhale Kurumu’ndan alınan (İKN) ihale kayıt numarası (iptal edilmiş olan ihalelerde yeniden İKN alınır)

m) Varsa Başkanlıkça tebliğ edilen diğer hususlar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev