Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa4/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

İhaleye katılma şartları


MADDE 9- (1) İsteklilerde bulunması gereken şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesine göre yasaklı olmamak.

d) İhale ilanında belirtilen sayı, vasıf, cins, istiap haddi ve hacimdeki taşıtlara sahip olmak, (İhalede istenen taşıtlar istekli adına kayıtlı olacak, kiralık taşıtlar ya da istenen taşıtı sonradan temin etmek üzere taahhütname kabul edilmeyecektir.)

e) Bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz sağlamak.

(2) İstekliler, ihale dokümanındaki taşıtlarla ilgili belirlenen hususlara haiz olacaktır.

(3) İstekliler, aynı araçları ile birden fazla ihaleye katılamazlar. Ancak, iştirak edilen ihalede adlarına ihale bırakılmadığı takdirde bir başka ihaleye aynı araçla iştirak edebilirler.

(4) Adına ihale bırakılan istekli, o ihale için göstermiş olduğu taşıtlarıyla bir başka ihaleye iştirak edemez, iştirak etmiş ise ihale dışı bırakılır. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, herhangi bir şekilde ihalenin üzerine bırakılması durumunda istenen özelliklerde taşıtı temin edeceği yönünde yazılı taahhütte bulunmak suretiyle aynı taşıtı ile başka ihalelere iştirak edebilir.

(5) Herhangi bir taahhüt altında çalıştırılan taşıtlarla ihaleye iştirak edilmez. Ancak, mevcut durumda PTT hizmetleri için kullanılan ve (tamamlayıcı/uzatma süresi hariç) ihale tarihi itibariyle taahhüt süresinin bitimine 3 (üç) ay veya daha az süre kalan taşıtlarla ihaleye iştirak edilebilir.

(6) Posta taşıma işinde çalıştırılacak taşıtlar, Başkanlık tarafından aksi bildirilmediği veya yetki verilmediği sürece 10 (on) yaşından büyük olamaz.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler


MADDE 10- (1) İstekli gerçek kişi ise;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Posta ihalesine katılacağına dair yazılı beyan ve tebligat adresini gösterir dilekçe,

c) Karayolu Taşıma Kanunu gereğince (muafiyet hali hariç) ihale şartlarına uygun “yetki belgesi” örneği ile posta taşıma işinde çalıştırılacak aracın yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösterir “taşıt kartı”nın örneği,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

d) Şahsına ait araçların; "Ticari" olarak kayıtlı, cinsi, markası, modeli, plaka numarası, istiap haddi ve kullanılan akaryakıt türünü içeren, Emniyet Biriminden alınmış belge veya Araç Tescil Belgesi örneği,

e) Gerçek kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Gerçek kişi adına vekaleten katılma halinde; bu iş için vekil tayin edildiklerini belirtir noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

g) İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,

ğ) Teklif mektubu,

h) Sözleşme ve Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.

(2) İstekli tüzel kişi ise;

a) Posta ihalesine katılacağına dair yazılı beyan ve tebligat adresini gösterir dilekçe,

b) Karayolu Taşıma Kanunu gereğince (muafiyet hali hariç) ihale şartlarına uygun “yetki belgesi” örneği ile posta taşıma işinde çalıştırılacak aracın yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösterir “taşıt kartı”nın örneği,

c) Mevzuatı gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,

ç) Tüzel kişiliğe veya tüzel kişilik ortakları adına kayıtlı araçların; cinsi, markası, modeli, plaka numarası, istiap haddi ve kullanılan akaryakıt türünü gösteren Emniyet Biriminden alınmış belge veya Araç Tescil Belgesi örneği,

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Tüzel kişilik adına vekaleten katılanların bu iş için vekil tayin edildiklerini belirtir noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya teminat mektubu,

g) Teklif mektubu,

ğ) Sözleşme ve Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

(3) İstekli ortak girişim ise;

a) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir.

b) Ortak girişimlerde pilot ortak gerçek kişi ise; 10 uncu maddenin 1 inci fıkra (ç), (f), (ğ) ve (h) bentleri, tüzel kişi ise 10 uncu maddenin 2 inci fıkra (a), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde istenen belgelerin pilot ortak tarafından verilmesi yeterlidir. Diğer belgelerin ise bütün ortaklarca verilmesi zorunludur.

c) İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar tarafından imzalanır. İhale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır.

ç) İhale süresi içinde pilot ortağın iflası halinde, diğer ortakların talebi üzerine sözleşme fesih edilerek teminatlar iade edilir. Ancak, diğer ortakların teklifi ve PTT’nin uygun görmesi halinde pilot ortağın üstlendiği sorumlulukları üstlenen yeni bir pilot ortağın belirlenmesinden sonra sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

(4) Posta, motorlu taşıtlar dışında bir araçla taşınacaksa, istekli 10 uncu maddenin 1 inci fıkra (c) ve (d) ve 10 uncu maddenin 2 inci fıkra (b) ve (ç) bentlerindeki belgeler hariç diğer bentlerdeki belgeleri ibraz edecektir.

(5) İhale yapılıp tekliflerin açıklanmasından sonra, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışında, diğer isteklilerin talebi halinde dilekçe ve teklif mektubu hariç geçici teminatları ve diğer belgeleri geri verilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait dilekçe ve teklif mektubu hariç geçici teminatı ve diğer belgeleri geri verilir.

(6) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce şirketin yetkili personeli tarafından “Aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev