Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa3/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Yaklaşık maliyetin tespiti


MADDE 7- (1) Posta hatlarının yaklaşık maliyeti, komisyon marifetiyle aşağıdaki şekilde tespit edilir.

a) Hattın mesafesi, akaryakıt sarfiyatı ve fiyatları, işçilik maliyeti, kullanılacak aracın amortismanı, varsa ilave olarak istenen özel şartlara ait maliyetler, yolun durumu, nakliye işiyle uğraşanlardan konu hakkında alınan bilgiler, mümkünse Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar ile Belediyeler, Meslek ve Ticaret Odalarından alınan görüşler ile mevcut posta hattı aynı şekliyle ihale edilecek ise o hat için ödenen son ücret,

b) Çalıştırılacak işçi sayısı dikkate alınarak, işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere belirlenmiş olan asgari ücretin işverene maliyeti veya işin büyüklüğüne göre en fazla % 30 fazlası,

c) Posta taşımasında çalışacak personele ilişkin yemek ücreti 1 öğün üzerinden tabldot olarak, ihale dokümanında istenen giyeceklerin sayısı ve cinsine uygun tutarları,

Yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınır. Asgari işçilik maliyetinin tespitinde Kamu ihale Kurumunun internet sayfasında yayımlanan işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. Ayrıca, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, yaka kartı, personel takip sistemlerine ilişkin giderler, yuvarlamadan kaynaklı hesaplama farklılıkları, kıdem ve ihbar tazminatı ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyetini oluşturan her bir birim fiyat üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

(2) Yük ve/veya yolcu taşıma müsaadeli olarak ihale edilecek posta hatlarında; işçilik gideri, yiyecek ve iş elbisesi giderleri dikkate alınmaz.

(3) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların gerçek fiyatları yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; yaklaşık maliyet komisyonunca re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

(4) Hizmetin gerçekleştirilmesi için bulunan maliyet toplamı, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği de dikkate alınarak %15’i geçmeyecek şekilde kar eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir.

(5) İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyetin gizliliği esas olup, ihale yetkilisi ve yaklaşık maliyet komisyonu dışında hiçbir kimsenin bilgisine sunulmaz ve isteklilere açıklanmaz.

(6) Yaklaşık Maliyet Komisyonunca hazırlanan Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı, ihale dosyasında kapalı zarf içinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak ihale oturumuna kadar saklanır. İhale oturumunda son indirim turunun bitimini müteakip isteklilere duyurulur.

İhaleye çıkılması


MADDE 8- (1) Mevcut posta hattı aynı şartlarda ihaleye çıkarılacak olsa dahi, yeni posta hattı kurulması, kaldırılması, mevcut posta hatlarının birleştirilmesi, hattın bölünmesi, güzergah değişikliği ve sefer sayılarının değiştirilmesi ve/veya taşıma usulünün değiştirilmesi hususlarında Başkanlıktan yetki alınır.

(2) Tali posta hatlarının ihalesi, hattın yer aldığı işyerlerinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğünce yapılır.

(3) Birden fazla Başmüdürlüğü ilgilendiren tali posta hatlarının ihalesi, Başkanlıkça yetkilendirilen Başmüdürlük tarafından yapılır.

(4) Postaların ihaleye çıkarılmasından itibaren, 32 inci maddeye göre düzenlenecek formlardan, ihalede gelinen aşamaya göre ilgili formlar doldurularak Başkanlığa gönderilir.

(5) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus ertelenebilir.

(6) Zeyilname düzenlenmesi hallerinde, önceden teklif vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev