Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa27/27
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
% 20 oranında stopaja tabi tutulur.

Ancak; ‘’Devlete, vakıflar genel müdürlüğüne, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır.’’ hükmü yer alır. (03.04.2007 tarih ve 26842 sayılı Resmi 1 Seri No.lu KV Genel Tebliği)

Yine; % 20 oranındaki stopaj, binayı kiraya verenin ‘SERMAYE ŞİRKETİ olması halinde kesilmeyecektir.

2.2. KDV Mükelleflerine Yapılan Kira Ödemesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve

Hakların Arazi, bina,maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı vb.) kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

KDV Mükelleflerine yapılacak kira ödemelerinde, Gelir Vergisi Matrahı % 18 oranı ile çarpılarak elde edilecek KDV Tutarı 191.18 – 394.01 hesapta karşılıklı olarak kayıtlanıp tam tevkifat işlemine tabi tutulacak ve 2 no.lu KDV beyannamesinin Tam Tevkifat Bölümünün 103 kodlu ‘Kiralama İşlemleri’ bölümünde de bildirilecektir.(Başka İşler DolayısıylaKDV Mükellefiyeti Bulunmayanlara Tevkifat Uygulanmaz-KDV Genel Uygulama Tebliği)

2.3. KDV Mükellefli Olmayanlara Yapılan Kira Ödemesi

KDV Mükellefi Olmayanlara yapılacak kira ödemelerinde, Gelir Vergisi Matrahı % 20 oranı ile çarpılarak elde edilecek Gelir Vergisi tutarı ödeme sırasında kesintiye tabi tutulacaktır.

Ancak % 20 oranındaki stopaj, binayı kiraya verenin ‘SERMAYE ŞİRKETİ olması halinde kesilmeyecektir.

Ayrıca kira ödemesine stopaj uygulanmışsa bu kesinti Muhtasar Beyanname ile beyan edilecek ve beyannamede bu kesinti için ‘41,42 no.lu Kira Ödemeleri’ tür kodları seçilecektir.

2.4. Hammaliye Ücreti Ödemelerinde Stopaj

Gelir Vergisi Kanunu 94. maddenin 13 no.lu alt bendine göre hammaliye ödemelerine ‘Diğer Hizmet Alımları’ başlığı d bendine göre % 10 oranında stopaj uygulanır. Söz konusu maddenin Şirketimizde uygulamasına örnek “Hammaliye Ödemeleri” olarak verilebilir.

Bu ödeme için yapılan kesinti muhtasar beyannamenin ‘145 kodlu Diğer Ödemeler başlığında yer alan Esnaf Muaflığından Yararlananlar’ bölmünüde beyan edilerek ilgili döneminde ödenir.

2.5. Kurum Dışı Avukat Vekâlet Ücreti

Kurum dışı avukatların Şirketimiz aleyhine açılan davalarda hak etmiş oldukları vekalet ücretleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 2/b bendine göre % 20 oranında stopaja tabi tutulur.

Her ödemede olduğu gibi bu ödeme de belgeye isnat etmelidir.

Bahse konu ödeme için ödeme yapılan avukattan Serbest Meslek Makbuzu (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesi) alınır. Yapılan ödeme ‘Muhtasar Beyannamenin 22 kodlu Diğer Serbest Meslek Erbabı’ seçeneği ile ilgili döneminde beyan edilir ve ödenir.

2.6. İnşaat ve Onarım İşlerine Ait Hakediş

Yapım işinin yıllara sari (yapımı bir takvim yılını aşan, başlandığı mali yıl içerisinde tamamlanmayan taahhüt işleri) olması halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 maddesi gereği her hak edişten, hak ediş bedelinin % 3’ü kadar stopaj kesintisi yapılır

Ara hak ediş ödemelerinde stopaj uygulanmakta ancak işin bitimini müteakip yapılan kesin hak ediş ödemesinde stopaj uygulanmamaktadır.

Ayrıca kesin hak ediş bedelinin ödenmesi sonrasında ödenen toplam bedelin sözleşmede öngörülen bedelden fazla olması halinde fazlalık olan fark tutarından da Damga Vergisi kesilir.

Yapılan ödeme ‘Muhtasar Beyannamenin 31,32 kodlu Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Hakedişleri’ seçeneği ile ilgili döneminde beyan edilir ve ödenir.

2.7. Üçüncü Şahsa Yapılan Danışmanlık Ücreti Ödemeleri

Bu ödeme Gelir Vergisi Kanunu’nun 94-2/b maddesi kapsamına girdiğinden, % 20 oranında stopaj uygulanması gereken bir ödeme türüdür.

apılan ödeme ‘Muhtasar Beyannamenin 12 kodlu Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler’ seçeneği ile ilgili döneminde beyan edilir ve ödenir.

2.8. Acente Ödemelerinde

Acente ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/12 maddesi gereği % 20 oranında stopaj uygulanır niteliktedir.

Acentelere yapılan ödemelerdeki kesinti, ilgili dönemde verilecek muhtasar beyannamenin “144 PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli” sütununda belirtilmek suretiyle döneminde beyan edilerek ödenir.

Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla

Mükellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” Son cümlede yukarıda sayılan istisnalar sonucu Kanun’un 103. maddesinde belirlenen hadlerden fazla elde edilen gelirlerin istisna olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir.

Reklam ve Reklam Mahiyetindeki İşler

Spot reklam filmi çekimi işi de, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamına göre stopajın uygulanması gereken kazanç türlerindendir. Bu kazanç Kanunun 94. maddesi 2 no.lu alt maddenin a bendinde, serbest meslek işleri sonucu elde edilen kazançlardan sayılmıştır. Söz konusu maddede aynı Kanun’un 18. maddesinin kapsamınagiren işlerin serbest meslek faaliyetiolduğundan bahisle adı geçen gelir işlemine % 17 oranında stopaj uygulanmasıgerektiğini ifade eder.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev