Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa2/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Genel hükümler


MADDE 4- (1) Posta ihalelerinde ilan, ihale yetkisi, geçici ve kesin teminat ve pazarlık usulü gibi özellik arz eden işlemlerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başmüdürlükler, posta hatlarının vaktinde ve mümkün olduğu kadar ucuz bedelle hizmet alımlarını sağlamak için piyasa araştırması yapar.

b) Başmüdürlüklerce ihalelerin sonuna kadar ihale safhaları bizzat takip edilerek, postaların en seri ve PTT için en yararlı şekilde ihalesini sağlayacak tedbirler alınır.

c) Genel prensip olarak posta taşıma hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerine, 1 Eylül tarihinden itibaren başlanılır ve 31 Aralık tarihini geçmemek üzere sonuçlandırılır.

ç) Posta hatlarının taahhüt süresinin bitimi, sözleşmenin kaç yıllık olduğu (1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık gibi) dikkate alınarak, sözleşme süresinin biteceği yılın 30 Eylül tarihi olarak tespit edilir.

d) Başkanlıktan alınacak yetkiye göre hizmet alımına ait işlemlere başlanır.

e) Başta kontrol merkezi olmak üzere posta hattı güzergahında bulunan tüm işyerleri, yüklenicilerin, Sözleşme ve Şartname hükümleri ile ihale dokümanına uygun hareket edip etmediklerinden kendi işyerleri ile ilgili olan kısmından sorumludur.

f) İhale yetkilisince onaylanan hizmet alımları için sözleşme yapılması ve sözleşme konusu işin yürütülmesi, denetlenmesi, fiyat farklarının, cezaların ve hak edişlerin hesaplanması için Başmüdürlüğün uygun göreceği bir merkez "Kontrol Merkezi" olarak görevlendirilir.

g) Yükleniciler tarafından posta taşımada kullanılan taşıtların şartname hükümlerine uygun olması şartıyla ve sefer tarifesi değişikliklerinde Başmüdürlükler yetkili olup, her iki durumda da yapılan işlemin sonucundan Başkanlığa bilgi verilir.

İhale komisyonu


MADDE 5- (1) İhalenin ilan tarihinden önce İhale yetkilisinin onayı ile “İhale Komisyonunu” oluşturulur.

(2) İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, muhasebe ve malzeme/satınalma birimlerinden en az birer üye, talep ve/veya ilgili birimlerden tecrübeli veya uzman en az bir üye ile varsa bir avukatın katılımıyla tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşacak şekilde ihale yetkilisince yedekleri ile birlikte görevlendirilir.

(3) İhalenin yapılmasına onay veren ihale yetkilisi, o ihalenin komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapamaz.

(4) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(6) İhalesi Başkanlıkça onaylanacak posta hatlarının ihalesine ait komisyon kararı, teklif mektupları, geçici teminat makbuzunun suretleri, yaklaşık maliyet tespit tutanağı ile üzerine ihale bırakılan istekliye ait yasaklı teyit belgesi ve ihale ilanının bir örneği Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığı işareti ile gönderilir.

(7) Başmüdürlüklerce yapılan ve İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olduğu posta hattı ihalelerinde tetkik ve arz işlemleri Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapılır.

İhale şartlarının tespiti


MADDE 6- (1) Posta taşımasına ait yaklaşık maliyet, o postanın haftalık sefer sayısı, çalıştırılacak taşıtların istiap haddi, cinsi, modeli ve sayısı ile merkezler arasındaki mesafe dikkate alınarak Başmüdürlüklerce oluşturulacak "Yaklaşık Maliyet Komisyonu"nca KDV hariç olarak hesaplanır.

(2) Taşınacak posta miktarının tespitinde mevcut ve bir önceki yılda taşınan posta ağırlıkları dikkate alınır.

(3) Taşınacak postanın ağırlığı tespit edilirken, geçmiş dönemde taşınan fiili ağırlık dikkate alınmakla birlikte, yörenin sosyo-ekonomik gelişimi, kargo/kurye anlaşmaları da dikkate alınarak posta miktarında meydana gelebilecek artış göz önünde bulundurulur.

(4) Posta hattında çalıştırılacak taşıt sayısı ve taşıma kapasitesi ihtiyaca göre tespit edilir, ihale için ihtiyaçtan fazla taşıt sayısı ve taşıma kapasiteli taşıt talep edilmez.

(5) Posta taşıma ihaleleri, genel olarak maliyeti düşük tutmak için “Yük ve/veya Yolcu Taşıma Müsaadeli” olarak yapılır. Ancak, Başkanlıktan yetki alınmak ve ihale dokümanında gösterilmek şartıyla “Münhasıran posta taşıma”, “asgari sayıda mutemet bulundurma”, “hidrolik lift kapak”, “Taşıt giydirme” şartları veya diğer özel şartlar istenebilir.

(6) İhale ilanında posta hattının başlangıç noktasından itibaren uğrayacağı tüm işyerleri belirtilir.

(7) Bu madde kapsamında sayılan şartlar Başkanlıkça da tespit edilebilir. Bu durumda Başkanlık talimatına göre işlem yapılır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev