Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa19/27
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ

İLGİLİ DÜZENLEMELER

  • 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55, 56, ve 57’inci madde hükümleri

  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 03.01.2009/27099)

  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 28.01.2009/27124)

ŞİKAYET/İTİRAZEN ŞİKAYET

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, önce idareye şikayet, daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri şeklinde iki aşamalı inceleme sistemi öngörülmüştür.

Şikayet ve itirazen şikayet, dava açılması öncesi kullanılması gereken zorunlu bir başvuru yoludur.

İHALE SÜRECİ

İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder (çerçeve anlaşmalarda anlaşmanın).

Bu sürecin dışında kalan işlemlere yönelik veya usulüne uygun sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvurular, idarece veya Kamu İhale Kurumu tarafından incelenemez.

İDARİ BAŞVURU YOLLARI (YÖN 4.MD)

İhalelere yönelik başvuru yolları iki aşamalı olup; şikayet ve itirazen şikayettir. Şikayet ihale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

İtirazen şikayet ise;

  • a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

  • b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

  • c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

Kuruma yapılan başvurudur.

BAŞVURU EHLİYETİ (KANUN 4. MD)

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi,

İstekli olabilecekler, İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış (EKAP’tan E-imza ile indirmiş) gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimler,

İstekli olabilecekler;

1- Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi,

2- Ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler,

3-Bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.

İlana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın satın alınması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.

Adaylar;

1- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler;

2- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise, ayrıca kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar

hakkında başvuruda bulunabilir.

İstekliler;

Yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.

Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşları üyelerinin çıkarlarını korumak için ihale sürecine ilişkin işlem veya eylemlerle ilgili olarak şikayet yoluna başvuramazlar.

BAŞVURU SÜRELERİ (YÖNETMELİK 6’NCI MD.)

İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün, diğer hallerde 10 gündür.

İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının başvuru veya teklif sunulmadan önce ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur (Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı günü).

İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.

Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda 5 gün, diğer hallerde 10 gündür.

SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Süreler; ilana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi, idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, (Örneğin kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren), şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini, ihalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise, iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda 5 gün, diğer hallerde 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağından, bu sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanmış olması, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasına engel teşkil etmez.

İPTALE YÖNELİK BAŞVURULAR İLE DİĞER BAŞVURULAR ARASINDA AYRINTIDA BİR FARK (17.7.2010 VE 03.05.2011 TARİHİNDE İYBH TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 2/3)

İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle, ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle, ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez.

BAŞVURULARIN ŞEKİL UNSURLARI

5812 Sayılı Kanunla değişiklikten önce Yönetmelikte yer verilen bu kurallar Kanuna taşınmıştır. Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54’üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8’inci maddesinde sayılmıştır.

İdareye başvuru dilekçesinde;

1-Başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi ve faks numarası ile imzası,

2-İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası,

3-Başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir. (İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir)

İdareye başvuru dilekçesinde;

Ayrıca dilekçeye idareye yapılan şikayet başvurusunun örneği, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.

Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur.

İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.

Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.

Temsil yetkisine sahip olmayan özel ortak tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru süresinin sonuna kadar pilot/koordinatör ortağın şikayete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi vermesi gerekmektedir.

Başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise, ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin, ortak girişimin avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinim, başvurunun ortak girişim tarafından yapılması halinde: ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin aslı veya avukat ya da noter onaylı sureti, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ise ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekmektedir.

Dilekçe ekinde sunulması zorunlu belgelerin hiç sunulmaması veya eksiklik bulunması halinde, başvuru sahibine bildirim yapılmaz, ancak başvuru sahibi sürenin sonuna kadar eksiklikleri giderebilir.

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye ve birden fazla ihaleye tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz.

BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YERLER (YÖN 9.MD)

Şikayet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma elden veya posta yoluyla yapılmalıdır. Başvuru dilekçesine eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur. İdare dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığını kontrol eder.

Belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir.

Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür.

Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. (07/06/2014 tarih ve 29023 R.G.)

Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.

İDARE TARAFINDAN İNCELEME (YÖN 10.MD)

İdareye verilen şikayet dilekçesi taranarak EKAP’a da kaydedilir (04.03.2017 tarih ve 2997 sayılı R.G. Şikayet Tebliği değişikliği).
İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 gün içerisinde karar alınarak başvuru sonuçlandırılır.

Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılır. İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine inceleme

1- İhale yetkilisince bizzat yapılabilir

2- İhale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir.

İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir.

Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması;

Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde;

Dokümanda tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır.

Bu durumda düzenlenen zeyilname ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

Dokümana yönelik şikayet başvurularında ihale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde zeyilname yapılması durumunda;

Önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir.

Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde doküman satın alanların tamamına bildirilir.

Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.

Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilecektir. Kararlarda bulunacak hususlar yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilmiştir.
İDARE TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME SONUCU ALINACAK KARARLAR (YÖN 11.MD; TEBLİĞ 7MD.)

  • Şikayet üzerine alınacak kararlar;

  • 1- İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

  • 2- Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

  • 3- Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.

KARARIN TEBLİĞİ VE YAPILACAK İŞLEMLER (YÖN 13.MD; TEBLİĞ 7/10. MD)

Şikayet üzerine verilen nihai kararlar, karar tarihini izleyen 3 gün içinde, bütün aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirilir.

Değişik: 07/06/2014–29023 R.G./4.md., Yürürlük: 1/1/2015) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karşılığı elden teslim edilme, faksla gönderilme veya EKAP üzerinden gönderilme tarihi,

(Değişik: 07/06/2014–29023 R.G./3.md., Yürürlük: 1/1/2015) Yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ve faks ile yapılan bildirimlerde faksın gönderildiği tarih ile gönderilen yazı içeriğini de gösteren belgelerin ihale işlem dosyası içerisinde muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bu belgelerin ihale işlem dosyası kapsamında Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesi veya ihalenin sonuçlandırılması işlemlerine karşı yapılacak şikayet başvurusu üzerine alınan karar istekli olabileceklere bildirilmez.

İlan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır.

Son bildirim tarihinden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde (10 gün) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise idare tarafından kararın gerektirdiği işlemler yerine getirilir.

Sözleşme imzalanmadan önce KİK’in web sayfasından itirazen şikayet başvurusu olup olmadığı öğrenilmelidir.

Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde, yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev